AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Stanisław Stępień, 2012-07-09
Tumlin

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Stanisław Stępień
Pełniona funkcja w szkole: nauczyciel wychowania fizycznego
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2012 r.

Cele:
1. Wdrożenie uczniów do troski o własne zdrowie, kształtowanie pozytywnych nawyków.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia
3. Poprawa efektywności pracy wychowawczej w szkole i środowisku.
4. Realizacja zadań szkoły.
5. Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zmianami)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. Zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz 2593 oraz z 2007 r. nr 214, poz. 1580)

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).
1.
Zadanie: Poznanie procedury awansu zawodowego.
Forma realizacji: Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dowody realizacji: Znajomość przepisów prawa oświatowego. Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.
Termin: IX.2009r

2.
Zadanie: Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły
Forma realizacji: Analiza dokumentów (planu rozwoju szkoły, Statutu Szkoły, WSO, planu wychowawczego). Aktywny udział w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły, opracowanie planu, wskaźników. Ewaluacja planu rozwoju szkoły.
Dowody realizacji: Posiadanie bieżących wiadomości. Orientacja w zmianach. Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.
Termin: cały okres stażu

3.
Zadanie: Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu.
Forma realizacji: Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. Udział w warsztatach metodycznych. Samodzielne studiowanie fachowej literatury.
Dowody realizacji: Zaświadczenia, świadectwa
termin: cały okres stażu

4.
Zadanie: Współpraca z rodzicami
Forma realizacji: Włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły. Pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych. Udział rodziców w wywiadówkach.
Dowody realizacji: Scenariusze spotkać, zdjęcia. Plan współpracy z rodzicami. Zapisy w dzienniku lekcyjnym
Termin: Cały okres stażu

5.
Zadanie: Podejmowanie dodatkowych zadań
Forma realizacji: Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową uczniów. Promowanie zdrowego stylu życia. Przygotowywanie gazetek na temat zdrowego stylu życia. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Dowody realizacji: Gazetki, informacje w fablocie. Zapisy w dzienniku zajęć.
Termin: Cały okres stażu

6.
Zadanie: Opracowanie projektu zmierzającego do poprawy bazy szkoły.
Forma realizacji: Prowadzenie działalności zmierzającej do poprawy bazy szkoły. Utworzenie „Ścieżki zdrowie” na placu szkolnym. Wzbogacenie i konserwacja bazy sportowej. Gromadzenie przyborów nietypowych.
Dowody realizacji: Projekt działania.
Termin: II rok stażu, cały okres stażu.

7.
Zadanie: Promocja szkoły w środowisku.
Forma realizacji: Przygotowanie notatek do prasy lokalnej. Współorganizowanie imprez szkolnych z udziałem rodziców.
Dowody realizacji: Artykuły w prasie. Scenariusze imprez.
Termin: cały okres stażu.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).
1.
Zadanie: Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Forma realizacji: Bieżąca informacja o osiągnięciach sportowych uczniów. Opracowanie tabel i wyników przeprowadzanych testów sprawności fizycznej i poziomu wiadomości. Prowadzenie dokumentacji szkolnej i diagnostycznej uczniów.
Dowody realizacji: Informacje w gablocie. Karty sprawności.
Termin: Cały okres stażu.

2.
Zadanie: Wykoszystywanie internetu.
Forma realizacji: Publikowanie referatów na stronach portali edukacyjnych. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Korzystanie ze stron MEN.
Dowody realizacji: Referaty, potwierdzenia.
Termin: Cały okres stażu.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust.2 pkt.3.)
1.
Zadanie: Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Forma realizacji: Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Opracowanie referatu i wygłoszenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Pedagogizacja rodziców. Publikacje na stronach portali edukacyjnych lub w biuletynach. Opracowanie i udostępnienie w szkole konpektów zajęć, scenariuszy imprez, planów. Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli w-f.
Dowody realizacji: Scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia publikacji.
Termin: Cały okres stażu.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4a).
1.
Zadanie: Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych (piłka nożna dziewcząt)
Forma realizacji: Współorganizacja turnieju o mistrzostwo SZS szkół ponadgimnazjalnych.
Dowody realizacji: Program, dziennik zajęć pozalekcyjnych, terminarz rozgrywek.
Termin: I, II, III rok stażu

2.
Zadanie: Opracowanie programu profilaktycznego dla młodzieży z klas I-III „Jestem bezpieczny”
Forma realizacji: Opracowanie programu i prowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa młodzieży w drodze do szkoły.
Dowody realizacji: Program.
Termin: II i III rok stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4c).
1.
Zadanie: Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami.
Forma realizacji: Diagnozowanie środowiska uczniów. Rozmowy z rodzicami. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną. Organizowanie pomocy uczniom.
Dowody realizacji: Notatki, zapisy w dzienniku.
Termin: Cały okres stażu.

2.
Zadanie: Organizacja imprez oraz wycieczek szkolnych.
Forma realizacji: Organizacja jednodniowych i kilkudniowych wycieczek szkolnych w celu integracji grupy, lepszego poznania. Organizacja wycieczek do miejsc związanych z kulturą (kino, teatr). Zorganizowanie imprez klasowych i szkolnych – Wigilia, Dzień Sportu Szkolnego, inne.
Dowody realizacji: Karty wycieczki. Zapisy w dzienniku lekcyjnym. Harmonogram.
Termin: Cały okres stażu.

3.
Zadanie: Prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych.
Forma realizacji: Prowadzenie zajęć dla młodzieży, mających na celu lepsze kształtowanie poczucia rytmu i estetyki ruchu, umiejętność współpracy w zespole.
Dowody realizacji: Opracowany program działań.
Termin: Cały okres stażu.

4.
Zadanie: Organizacja konkursów i turniejów sportowych szkolnych i międzyszkolnych.
Forma realizacji: Organizowanie zawodów międzyklasowych i międzyszkolnych. Organizacja międzyszkolnego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły. Organizacja Dnia Sportu Szkolnego. Organizacja międzyszkolnego Turnieju piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły.
Dowody realizacji: Harmonogram imprez sportowych. Dyplomy.
Termin: Cały okres stażu.

5.
Zadanie: Opracowanie programu „Przez sprawność do zdrowia” dla uczniów szkoły średniej.
Forma realizacji: Prowadzenie zajęć mających na celu zapoznanie młodzieży z podstawowymi pomiarami zdolności motorycznych, zdobycie umiejętności określania poziomu własnej sprawności oraz wdrożenie do ciągłego jej podnoszenia.
Dowody realizacji: Program.
Termin: II rok stażu.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt.4e).
1.
Zadanie: Współpraca ze strukturami samorządowymi.
Forma realizacji: Współpraca z przedstawicielami samorządu. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych.
Dowody realizacji: Scenariusze imprez. Notatki w prasie lokalnej, zdjęcia.
Termin: Cały okres stażu.

2.
Zadanie: Współpraca z Policją.
Forma realizacji: Zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z młodzieżą. Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
Dowody realizacji: Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Termin: Cały okres stażu.

3.
Zadanie: Współpraca ze Służbą Zdrowia.
Forma realizacji: Zaproszenie pielęgniarki na spotkanie z młodzieżą poświęcone udzieleniu pierwszej pomocy. Warsztaty na temat narkotyków. Zajęcia warsztatowe na temat odżywiania – zapobieganie anoreksji i bulimii.
Dowody realizacji: Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Termin: Cały okres stażu.

4.
Zadanie: Czynny udział w organizowaniu akcji.
Forma realizacji: Współorganizowanie akcji: Sprzątanie Świata, WOŚP, Dzień Ziemi, Dzień bez papierosa.
Dowody realizacji: Scenariusze imprez.
Termin: Cały okres stażu.

5.
Zadanie: Współpraca międzyszkolna.
Forma realizacji: Organizowanie konkursów i zawodów międzyszkolnych.
Dowody realizacji: Scenariusze, dyplomy.
Termin: Cały okres stażu.

6.
Zadanie: Praca w Komisji Socjalnej.
Forma realizacji: Zmodyfikowanie Regulaminu Komisji Socjalnej.
Dowody realizacji: Regulamin.
Termin: od IX 2009.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły (§ 8 ust.2 pkt.5).
1.
Zadanie: Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Forma realizacji: Opis i analiza przypadków.
Dowody realizacji: Opracowany opis i analiza.
Termin: Okres stażu.

(oryginalnie zawarte w tabelce)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3142


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.