Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Kamila Kominiarczyk, 2012-06-28
Stargard Szczeciński

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela religii ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Kamili Wilkosz
nauczyciela religii w Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich w Stargardzie Szczecińskim ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Okres stażu: 1.09.2010 r. – 31.05.1013 r.


Plan Rozwoju Zawodowego został opracowany zgodnie z wymaganiami ujętymi w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.

I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (MENiS § 7.1.1)

II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (MENiS § 7.1.2)

III. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty (MENiS § 7.1.3)

IV. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (MENiS § 7.2.1)

V. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (MENiS § 7.2.2)

VI. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (MENiS § 7.2.3)

VII. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (MENiS § 7.2.4)

VIII. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (MENiS § 7.2.5)

Zadania Formy realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi Termin realizacji
I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. 1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2. Uczestnictwo w przedmiotowym zespole katechetycznym oraz doraźnie powoływanych komisjach egzaminacyjnych.

3. Współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania imprez, konkursów, wycieczek.

4. Współpraca z Samorządem Szkolnym.

5. Konsultacje z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas.

6. Współpraca z biblioteką szkolną.

7. Kontakty z rodzicami. Lista obecności


Potwierdzenia przewodniczącego zespołu katechetycznego, dokumentacja szkolna

Potwierdzenia


Potwierdzenia


PotwierdzeniaPotwierdzenia


Potwierdzenia Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według terminarza

Cały okres stażu

Cały okres stażu


Według potrzeb

Cały okres stażu

II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. 1. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN.

2. Udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych organizowanych przez Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

3. Udział w różnego rodzaju warsztatach metodycznych, konferencjach i seminariach z zakresu metodyki, dydaktyki i wychowania.
4. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy – budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych.

5. Hospitowanie lekcji nauczycieli religii i nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

6. Studiowanie literatury metodyczno- pedagogicznej i katechetycznej.

7. Korzystanie z informacji zamieszczonych w Internecie. Lista obecnościPotwierdzenia

Potwierdzenia

Teksty, materiały dydaktyczne
Arkusze hospitacyjne, scenariusze


BibliografiaRejestr stron WWW zawierających informacje o tematyce metodyczno- pedagogicznej i katechetycznej
Cały okres stażu


Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Według terminarzaCały okres stażu


Cały okres stażu
III. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. 1. Uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Analiza dokumentacji:
 Karta Nauczyciela;
 Rozporządzenie MEN z 3.08.2000 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
 Rozporządzenia MENiS z 01.12.2004 r.;
 Rozporządzenie MEN z 19.04.1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych;
 Ustawa o systemie oświaty;
 Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.
Potwierdzenia

Teksty rozporządzeń, notatki Cały okres stażu
Cały okres stażu
IV. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. 1. Współpraca z
opiekunem stażu:
 zawarcie kontraktu;
 ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem;
 hospitacja lekcji opiekuna stażu i ich omówienie;
 opracowanie sprawozdania, samooceny pracy i osiągnięć – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
 tworzenie lub gromadzenie gotowych rozkładów materiałów i planów wynikowych;
 opracowanie i stosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z religii korelującego z WSO;
 stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
 opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plansze, testy;
 doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i kontakty międzyszkolne.

3. Publikowanie własnych prac:
 opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie;
 publikacja scenariuszy lekcji.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych, oraz dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej.

Kontrakt
Terminarz spotkań

Konspekt, notatki z hospitacji

SprawozdanieZgromadzone materiały, plany wynikowe


PSOPomoce dydaktyczne

Materiały dydaktyczne, zdjęcia
Potwierdzenia

PotwierdzeniaDokumentacja szkolna Cały okres stażu
09.2010 r.
Według terminarzaPo każdym roku pracyCały okres stażu


Cały okres stażu


Cały okres stażu
V. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1. Współpraca z katechetami w parafii i grupami parafialnymi.

2. Współorganizowanie uroczystości szkolno -kościelnych i dni wychowawczo -rekolekcyjnych.

3. Organizowanie bądź współudział w wycieczkach i wyjazdach szkolnych, klasowych.

4. Organizowanie bądź współorganizowanie szkolnych konkursów o tematyce religijnej.

5. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów, poprzez koło religijne „Szkolna Grupa Ewangelizacyjna”.

6. Przygotowanie gablot i gazetek ściennych o tematyce informacyjno-ewangelizacyjnej i kulturalnej.

7. Rozwiązywanie aktualnych problemów natury wychowawczej na forum klasy bądź wspólnie z pedagogiem, wychowawcą i rodzicami.
Potwierdzenia, zdjęcia


Potwierdzenia, zdjęcia
Dokumentacja pisemna, zdjęciaPotwierdzenia, zdjęcia, dokumentacja pisemna

Dokumentacja szkolna, sprawozdania z działalności koła

Zdjęcia

Potwierdzenia, notatki Cały okres stażu


Według terminarza
Cały okres stażuCały okres stażuCały okres stażuCały okres stażu
Według potrzeb
VI. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1. Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technologii komputerowej.

2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera.

3. Korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach WWW, portali katolickich i wykorzystywanie ich na lekcjach (karty pracy, testy). Dzielenie się pozyskaną wiedzą i materiałami z innymi nauczycielami drogą internetową.

4. Przygotowywanie katechez z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

5. Publikacje na stronach WWW.

6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

7. Współtworzenie parafialnej strony internetowej i katolickiego forum dla młodzieży.
Teksty, konspekty materiałyKonspekty, sprawozdania


Wykaz stron internetowych

KonspektyArtykuły, konspekty


Sprawozdanie
Strona WWW Cały okres stażuCały okres stażu


Cały okres stażu

Cały okres stażu


Cały okres stażu

Po ukończeniu stażu


Cały okres stażu
VII. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. 1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
 korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma);
 korzystanie z publikacji na stronach www poświęconych nauczaniu i wychowaniu w szkole, materiałów ewangelizacyjnych, śledzenie nowości wydawniczych w Internecie;
 aktywna praca nad samokształceniem i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły:
 przybliżanie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania osobowości;
 współorganizowanie oraz sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek;
 realizacja zadań wychowawczych podczas spotkań „Szkolnej Grupy Ewangelizacyjnej”;
 pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych, utrzymywanie porządku na terenie szkoły.
Artykuły, wydruki komputerowe, e-booki, bibliografia


Dokumentacja szkolna Cały okres stażuCały okres stażu
VIII. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 1. Analiza i zastosowanie przepisów zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji:
 Statut Szkoły;
 Program Rozwoju Szkoły;
 Program Wychowawczy;
 Wewnątrzszkolny System Oceniania;
 Program Profilaktyki;
wdrażanie regulaminów wewnątrzszkolnych.

2. Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu. Kopie dokumentów, dokumentacja szkolna
Kopie dokumentów, notatki Cały okres stażu
Cały okres stażu..............................................................
data podpis nauczyciela
………………………………………
data podpis dyrektora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4019
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016