AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bożena Juroszek, 2012-06-01
Rydułtowy

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko stażysty: Bożena Juroszek
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Czas trwania stażu: do 31.05.2012, 9 miesięcy
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta

Nazwa i adres szkoły:Zespół Szkół Ekonomicznych
Ul. Gimnazjalna 3
47- 400 Racibórz
woj. śląskie
Opiekun stażu: mgr .....
TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2011r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: ................
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ................
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: ................
Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: ................
Termin nadania stopnia nauczyciela kontraktowego: ................
Data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w tym:
a) poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposoby jej prowadzenia;
b) poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
2. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych:
a) uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
b) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
3. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
4. Poznanie środowiska uczniów i współpraca z nimi


I. SFERA ORGANIZACYJNA
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie. wrzesień 2011 Napisanie niniejszego planu rozwoju, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowy, hospitacje. Wrzesień 2011 orazna bieżąco Współpraca z opiekunem stażu
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Wrzesień 2011październik Notatki.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny. Wrzesień 2011 i na bieżąco Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, praca w Komisji Przedmiotów Zawodowych. Na bieżąco Obecność na zebraniach i radach pedagogicznych i zebraniach Komisji Przedmiotów Zawodowych.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Na bieżąco. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP.
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, wydarzeń, itp. Na bieżąco Wspomniane dokumenty.
Przygotowanie projektu sprawozdania. Opis realizacji niniejszego planu rozwoju. Maj 2012 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2012 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
II. SFERA DYDAKTYCZNA
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Tworzenie własnego warsztatu pracy dobierając podręczniki, zeszyty ćwiczeń, czasopisma, testy. Przegląd oferty wydawniczej w katalogach lub Internecie, analiza wybranych podręczników. Wrzesień 2011 Zestawy testów, wybrane podręczniki, zeszyty ćwiczeń, a z nich konkretne ćwiczenia.
Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach. -Studiowanie literatury metodycznej
-hospitacje. Na bieżąco Konspekty, arkusze obserwacji lekcji.
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli. Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć. Na bieżąco Arkusze obserwacji lekcji.
Hospitacje na własnych lekcjach. Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie. Na bieżąco
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej.
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w pracach Komisji Przedmiotów Zawodowych.
Lektura o tematyce pedagogiczno –psychologicznej. Na bieżąco Sprawozdania. Notatki własne.
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego.
Kursy metodyczne, szkolenia, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.
Na bieżąco oraz w przeszłości. Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.
III. SFERA OSOBISTA
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4).
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, obserwacje lekcji. Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne. Na bieżąco Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Publikacja planu w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom. Na bieżąco Portale internetowe,niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji.
Analiza i samoocena swoich zachowań. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych. Na bieżąco Ocena wyników i wnioski do dalszej pracy.
Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i Internetu w pracy pedagogicznej. Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, w przygotowaniu lekcji. Na bieżąco Konspekty, publikacje w Internecie.
IV. SFERA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA
Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3).
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Motywacja ucznia do rozwoju i nauki w zakresie zagadnień dotyczących prawa. Rozmowy, metody pracy, wsparcie dla uczniów.
Lekcje poświęcone wszelkim dostępnym źródłom,z których można czerpać informacje dotyczące zagadnień prawnych (praca na aktach normatywnych i nauka korzystania z aktów promulgacyjnych, ćwiczenia). Na bieżąco Konspekty
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej. Na bieżąco
Notatki
Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi. Lekcje organizacyjna dotycząca nie tylko programu nauczania i zasad oceniania, ale także przypomnienie podstawowych zasad współżycia społecznego. Wrzesień 2011
i na bieżąco. Konspekty
Kontrakty spisane z uczniami na pierwszych lekcjach.
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.).


KONTRAKT MIĘDZY STAŻYSTĄ A OPIEKUNEM STAŻU

STRONY KONTRAKTU:
OPIEKUN STAŻU: mgr Barbara Lembas
STAŻYSTAŻYSTA: Bożena Juroszek
CZAS TRWANIA STAŻU: 9 miesięcy
CEL: uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
MIEJSCE REALIZACJI STAŻU: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gimnazjalna 3
47- 400 Racibórz, woj. śląskie

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA STAŻYSTY:

1. przedstawienie projektu swojego Planu Rozwoju Zawodowego,
2. zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły,
3. ustalenie harmonogramu lekcji otwartych u opiekuna stażu lub innych nauczycieli,
4. przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
5. przedstawienie konspektów hospitowanych zajęć,
6. konsultuje się z opiekunem stażu (omawianie realizacjiplanu rozwoju zawodowego, przedstawieni zgromadzonej dokumentacji),
7. uczestniczenie w wybranych formach doskonalenia zawodowego, spotkaniach Komisji Przedmiotów Zawodowych
8. gromadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie działań,
9. realizacja planu rozwoju,
10. opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU:

1. pomoc w napisaniu planu rozwoju,
2. ustalenie terminów spotkań z nauczycielem stażystą,
3. pomoc w opracowywaniu konspektów,
4. pomoc w prowadzeniu dokumentacji szkolnej (instruktaż i wskazówki),
5. obserwacja i omówienie zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela stażystę,
6. pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
7. pomoc w realizacji planu rozwoju,
8. pomoc w opracowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju,
9. sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
10. uczestniczenie w pracach komisji kwalifikacyjnej.


........................................ ..........................................
nauczyciel stażysta opiekun stażu


Racibórz, 20.09.2011 r.
1. Przygotowuje i przedstawia opiekunowi projekt swojego Planu Rozwoju Zawodowego w wymaganym terminie.
2. Poznaje organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły (podstawowe dokumenty i akty prawne dotyczące funkcjonowania szkoły; sposób prowadzenia dokumentacji, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy).
3. Uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawia je z prowadzącym.
4. Prowadzi zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora (wicedyrektora) szkoły.
5. Przedstawia scenariusz lub konspekt hospitowanych zajęć. Zalecenia i wnioski z hospitacji uwzględnia w dalszej pracy.
6. W ustalonym terminie (np. raz w miesiącu) konsultuje się z opiekunem stażu (omawia realizację planu rozwoju zawodowego, przedstawia zgromadzone dokumenty).
7. Uczestniczy w spotkaniach z doradcą metodycznym.
8. Bierze udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, spotkaniach zespołu przedmiotowego, wychowawczego i innych powołanych przez dyrektora.
9. Poznaje środowisko uczniów i ich problemy.
10. Nawiązuje współpracę z pedagogiem szkolnym.
11. Prowadzi dokumentację realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
I. SFERA ORGANIZACYJNA
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli , śledzenie informacji w internecie i prasie poświęconej oświacie wrzesień 2011 napisanie niniejszego planu rozwoju, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu rozmowy, hospitacje wrzesień 2011 oraz
na bieżąco Współpraca z opiekunem stażu
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją Prowadzenie dzienników lekcyjnych i konspektów oraz zapoznanie się z :
-statutem szkoły
-programem dydaktyczno-wychowawczym
-wewnątrzszkolnym systemem oceniania wrzesień 2011 oraz
na bieżąco Zapisy w dziennikach, konspekty
Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami moich uczniów, ich rodzicami, praca w zespołach przedmiotowych Na bieżąco Zaświadczenia, obecność na zebraniach i radach pedagogicznych
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły, regulaminu Na bieżąco Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie i opis dokumentów , działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności Na bieżąco Wspomniane dokumenty
Przygotowanie projektu sprawozdania Opis realizacji niniejszego planu rozwoju Maj 2012 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
II. SFERA DYDAKTYCZNA
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Tworzenie własnego warsztatu pracy dobierając podręczniki, zeszyty ćwiczeń, czasopisma, słowniki, testy diagnostyczne, plany wynikowe Przegląd oferty wydawniczej w katalogach lub internecie Wrzesień 2011 zestawy testów dostosowane do odpowiednich grup, wybrane czasopisma i słowniki, a z nich konkretne ćwiczenia;

Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami i trudnościami w nauce Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących kryteriów ocen w programie nauczania Wrzesień 2004 Ujęcie oczekiwanych od ucznia umiejętności w planach wynikowych oraz przedstawienie opracowanych kryteriów ocen dyrekcji
Współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka z edukacją kulturalną, medialną, regionalną, prozdrowotną, ekologiczną, proeuropejską,itp. Na bieżąco Zapisy w dziennikach lekcyjnych
Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych, wystrój gabinetu. Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły i pozostałymi nauczycielami j. Angielskiego. Na bieżąco Wystrój gabinetu, stopniowo organizowana biblioteczka (słowniki i czasopisma),
Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach -Studiowanie literatury metodycznej
-hospitacje Na bieżąco konspekty, arkusze obserwacji lekcji
Zastosowanie metod aktywizujących (projekty) w celu przystosowania sali do nauki, stworzenia pomocy naukowych, wyeksponowania pracy uczniów i późniejszego z nich korzystania Metoda projektowa Na bieżąco Wyeksponowane prace uczniów zdobiące gabinet i służące jako pomoce naukowe
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć Na bieżąco Arkusze obserwacji lekcji
Hospitacje na własnych lekcjach co najmniej raz w miesiącu Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie Na bieżąco
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, obserwacje lekcji Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne, przeprowadzanie ankiet wśród uczniów Na bieżąco Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji i ankiety
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania Na bieżąco oraz w przeszłości Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy,
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków Na bieżąco Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy
Zadania związane z realizacją programu Socrates- Comenius Konkretne działania wspólnie z uczniami w ramach realizacji programu Na bieżąco Efekty prac wykonywanych w ramach programu Socrates
III. SFERA OSOBISTA
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY
Wstępna samoocena
Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski
Na bieżąco Wdrażanie wniosków do planu rozwoju
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom Na bieżąco portale internetowe,
niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z nauczycielami , dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena Na bieżąco Kontakty interpersonalne min. z uczniami i gronem pedagogicznym
Analiza i samoocena swoich zachowań Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i internetu w pracy pedagogicznej Praca z komputerem z wykorzystaniem internetu w pracy nad rozwojem zawodowym,
przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami Na bieżąco Scenariusze lekcji,
publikacje w internecie
IV. SFERA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA
Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły Analiza planu wychowawczo-dydaktycznego październik 2004
Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem Rozmowy, metody pracy, wsparcie duchowe dla uczniów,
Lekcje poświęcone wszelkim dostępnym źródłom i formom samodzielnej nauki języka Na bieżąco Konspekty
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej Na bieżąco

Wyniki we współpracy z uczniem
Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, również obcokrajowców Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych Na bieżąco Konspekty ,świadomość
kulturowa uczniów
Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających Na bieżąco Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOImię i nazwisko stażysty: Monika Szewczyk
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Czas trwania stażu: do 31.05.2009, 9 miesięcy
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażystaPlan został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i przepisów związanych z jej funkcjonowaniem,
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku,
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej,
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego : wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia,
7. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

§ 6 ust.2, pkt.1. „Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPOMAGAJĄCE

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli tj. Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.( tekst jednolity DZ.U.z 2006 r. nr. 97, poz.674), Rozporządzenie MENiS z dnia1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


IX 2007 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela zatwierdzony przez Dyrektora szkoły


Dyrektor szkoły, opiekun stażu
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu


Rozmowa dotycząca przebiegu stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

IX 2007 Ustalenie wstępnych terminów hospitacji, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
Opiekun stażu

Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w szkole
i sposobami jej prowadzenia
Analiza dokumentacji ( Statut szkoły, Regulamin świetlicy szkolnej itp.), dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników, opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej , opracowanie propozycji tygodniowych cykli tematycznych


IX-X
Wpisy w dziennikach, plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy,
opiekun stażu, nauczyciele świetlicy

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.

Udział w szkoleniu , analiza aktualnych aktów prawnych , praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć, zapoznanie z planem ewakuacji uczniów i personelu w szkole na wypadek pożaru
IX przez okres stażu
Zaświadczenie o ukończeniu kursu,

Instruktor BHP, opiekun stażu

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizowania zajęć w szkole

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, poznanie zasad pracy biblioteki, zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Okres stażu
lista obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Dyrektor szkoły, opiekun stażu, bibliotekarz
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentacji , zaświadczeń, scenariuszy
Okres stażu
Teczka stażysty
Opiekun stażu

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego, autorefleksja, autoanaliza
VI 2009
Sprawozdanie z realizacji stażu
Opiekun stażu

§ 6 ust.2 pkt 2. „Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”.


Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.

Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Dwa razy w miesiącu
Wnioski z obserwacji i hospitacji
Opiekun stażu, inni nauczyciele

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.

Opracowanie scenariusz zajęć i ewentualnych środków dydaktycznych, konsultacja , analiza,
Raz w miesiącu
Konspekty zajęć
Dyrektor szkoły, opiekun stażu

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu

Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły ( kursy, szkolenia, seminaria i warsztaty )
poszerzanie swojej wiedzy za pośrednictwem literatury pedagogicznej.
Okres stażu
Zaświadczenia , dyplomy,
bibliografia, streszczenia i opinie na temat przeczytanej literatury.
Dyrektor szkoły, opiekun stażu, instruktorzy

Doskonalenie multimedialnych technik pracy

Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, .
Okres stażu
Teczka stażysty, teczka z zapisem elektronicznym Opiekun stażu

§6 ust.2. Pkt. 3. „ Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów”Zapoznanie się ze środowiskiem i sytuacją rodzinną wychowanków, zapoznanie z programem wychowawczym szkoły

indywidualne rozmowy z rodzicami, opiekunami, pedagogiem szkolnym, wychowawcą, współpraca z nauczycielami
analizowanie programu wychowawczego szkoły
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku
Opiekun stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowanków

Udział w szkoleniu,
literatura psychologiczna i pedagogiczna.
Okres stażu
Zaświadczenia
Opiekun stażu, osoby prowadzące kursy


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1466


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.