AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Stasiak, 2012-05-29
Wieluń

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego 2011 - nauczyciel stazysta

- n +

Plan rozwoju
zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela
kontraktowego

Nauczyciel stażysta:

Jxxxxx SxxxxxxOpracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Jxxxxx Sxxxxxx
Nauczyciel: nauczyciel matematyki
Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 3 im. Xxxxx Xxxxxxxxxxx w Xxxxxxxx
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r..
Czas trwania stażu: do 31.05.2012 r. 9 miesięcy.
Opiekun stażu: mgr Xxxx Xxxxxx
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
A. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).

LP
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia.
IX 2011 r.
Poprawnie opracowany Plan rozwoju zawodowego.
2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu
z opiekunem stażu:
- określenie zakresu obowiązków stażysty
- określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu
- określenie zasad komunikowania się
i współpracy

IX 2011 r.
Podpisany kontrakt.
3.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Udział w szkoleniu, praktyczne stosowanie się do zasad BHP podczas codziennej pracy.
IX 2011 r. –
X 2011 r.
Potwierdzenie
o udziale.
4.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
- Statut Szkoły
- Program wychowawczy
- WSO i klasyfikowania.
Udział w Radach Pedagogicznych.
IX 2011 r. –
V 2012 r.
Kopie dokumentacji.
Potwierdzenie dyrektora o obecności na Radach Pedagogicznych.
5
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Wdrażanie WSO.
Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Uczestnictwo w zadaniach ogólnoszkolnych (akcje, konkursy)
Okres stażu.
Notatki własne.
Teczka stażysty.
6
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Poznanie sposobów prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji (dziennik lekcyjny, elektroniczny dziennik lekcyjny, dziennik zajęć dodatkowych)
Okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
7
Zapoznanie się
z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora
z pracownikami.
Obserwacja
IX 2011 r.
Organizacja zajęć własnych.
8
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji, arkuszy obserwacji i hospitacji itp.
IX 2011 r. –
V 2012 r.
Teczka stażysty.
9
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu
i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
V 2012 r.
Sprawozdanie
z realizacji stażu.
10
Złożenie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
VI 2012 r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).

LP
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1.
Zapoznanie się z podstawą programową i programem nauczania.
Analiza podstawy programowej oraz programu nauczania.
IX 2011 r.
Notatki własne.
2.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez doskonalenie zawodowe.
Udział w szkoleniach.
Okres stażu
Zaświadczenia.
3.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej.
Wykorzystanie internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniem materiałów do lekcji.
Okres stażu
Niniejszy plan, konspekty lekcji.
Wykaz stron internetowych.
Dziennik elektorniczny.
4.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu
Teczka stażysty

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)


LP
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1.
Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
Omówienie poszczególnych zadań programu przez pedagoga.
Analiza dokumentacji.
IX 2011 r.
Kserokopia programu wychowawczego.
2.
Współpraca z rodzicami.
Spotkania indywidualne, konsultacje
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku.
3.
Udział w realizacji zadań wychowawczych szkoły
Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
Okres stażu
Notatki własne.
4.
Uczestnictwo w życiu szkoły
Uczestniczenie w różnego rodzaju imprezach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych
Okres stażu
Notatki własne.
5
Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki dla uczniów klasy pierwszej gimnazjum.
Okres stażu
Prowadzenie dziennika


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)


LP
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1.
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie zakresu i tematów zajęć
IX 2011 r.
Potwierdzenie opiekuna stażu
2.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
2 razy w miesiącu.
IX 2011 r. – V 2012
Arkusze obserwacji lekcji.
3.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
1 raz w miesiącu.
IX 2011 r. – V 2012
Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji.
4.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
IX 2011 r. – V 2012
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena.
V 2012 r.
Teczka stażysty.*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1162


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.