AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Paweł Polnik, 2012-05-24
Warszawa

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Pawła Polnika - nauczyciela kontraktowego
w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. C. Norwidaw
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
DANE DOTYCZĄCE STAŻU
Rozpoczęcie stażu 01.09.2009
Planowany termin
zakończenia stażu 31.05.2012
Opiekun stażu mgr
Miejsce stażu XXIV liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Warszawie
Dyrektor Szkoły

DANE PERSONALNE
Imię Paweł Polnik
Adres
korespondencyjny
Telefon
E-mail
Data urodzenia

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.* Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. § 7 ust. 1 pkt. 1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.


1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.2. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym w prowadzeniu wsparcia psychologicznego dla uczniów.3. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkołę. zgodnie
z harmonogramem
zebrań

w trakcie stażu


Według terminarza Potwierdzenie obecności na szkoleniach RadyNotatki, potwierdzenia.


potwierdzenia

2.
§ 7 ust. 1 pkt. 2
pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych, samodzielnie
lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego


1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrz- i zewnątrzszkolnym doskonaleniu:
• kursy i szkolenia organizowane przez ODN oraz udział w konferencjach szkoleniowych Rady Pedagogicznej
• udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa szkolne
• kurs egzaminatora
• studium podyplomowe „Psychoterapia Integratywna” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej
• Kurs Psychoterapii Krótkoterminowej organizowany przez ODN Pocieszka


2. Samodzielne studiowanie literatury oraz prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki / biblioteczka metodyczno-przedmiotowa.3. Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów.
w okresie trwania stażu


w okresie trwania stażu


w okresie trwania stażu

zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty
bibliografiamateriały
do ćwiczeń , testy
3. § 7 ust.1 pkt. 3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel kontraktowy ubiegający się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego odbywa staż.
1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania XXIV Liceum Ogólnokształcącego im C. Norwida w Warszawie:


• Rozporządzenie MEN
z 7.09.2004 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych. (z późniejszymi zmianami).
• Ustawa o systemie oświaty
z dnia 7.09.1991 r.
(z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie MEN z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• ustawa Karta Nauczyciela
z dnia 26.1.1982 (po zmianach z dnia 15.07.2004r.)
• Ustawa z dnia 18.02.2000 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, internet). W okresie trwania stażu


notatki4. § 7 ust. 2 pkt. 1
umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu:

• Zawarcie kontraktu i omówieniezasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań
z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli – konsultacja, analiza zajęć.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Napisanie sprawozdania
z realizacji rozwoju zawodowego-autorefleksja.


2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:

• Analiza programów nauczania w oparciu o ich merytoryczne wartości.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie i tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych, testów.

3. Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach z członkami komisji przedmiotów humanistycznych.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne)5. Publikowanie własnych prac:

• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.

wrzesień 2009W okresie trwania stażu31 maja 2011
W okresie trwania stażu
w okresie trwania stażuw okresie trwania stażulistopad 2009
plan rozwoju zawodowego
harmonogram

karty obserwacji zajęć
sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego

notatkitesty, materiały dydaktyczne
notatkidokumentacja Szkoły (dzienniki)potwierdzenie przesłania
5. § 7 ust.2 pkt. 2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Współorganizowanie i prowadzenie konkursów szkolnych i między szkolnych.

2. Udział w działaniach promujących szkołę
profesjonalnego tłumaczenia

3. Organizacja i prowadzenie zajęć dodatkowych dla klas maturalnych

4. Współpraca z psychologiem i praca własna w pomocy uczniom w trudnych sytuacjach życiowych (sparcie psychologiczne).
5. Podejmowanie działań
naprawczych i korygujących

w okresie trwania stażuw okresie trwania stażu

w okresie trwania stażu


w okresie trwania stażuw okresie trwania stażu

potwierdzenia
potwierdzenia


potwierdzeniapotwierdzenia/notatki


notatki
6.
§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.

2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów.
3. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.

4. Prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem programów komputerowych i komputerowych technik audiowizualnych
5. . Umieszczenie w internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej - planu rozwoju zawodowego / materiały dydaktyczne.
w okresie trwania stażu


w okresie trwania stażu


w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażu


potwierdzeniatesty, sprawdziany,korespondencja
tematy zajęć w dzienniku (prezentacje audiowizualne w ramach prowadzonych przedmiotów)

www.publikacje.
edu.pl / www.profesor.pl potwierdzenie przesłania materiału
do publikacji
7. § 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty
w rozwiązywaniu
problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Podnoszenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w ramach studiów i szkoleń w PolskimInstytucie Psychoterapii Integratywnej.
2. Stosowanie aktualnej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki na prowadzonych zajęciach.
3. Indywidualna paraca z uczniami w wyznaczone dyżury we współpracy z psychologiem szkolnym i pod suerwizją.
4. Współpraca z rodzicami uczniów w trudnych sytuacjach.w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażu


w okresie trwania stażuw okresie trwania stażu Certyfikaty, duplomy, potwierdzenianotatki
potwierdzenia, notatki


potwierdzenia, notatki

8. § 7 ust.2 pkt. 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
3. Udział w pracach różnorodnych komisji.
w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażu

w okresie trwania stażu
Notatki
dokumentacja Szkoły

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 ze zmianami z grudnia 2007r.)

Dokument ten jest dokumentem otwartym i w trakcie realizacji może ulec zmianom.

Zatwierdzenie:

……………………………………..

data:

...........................................................Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1229


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.