AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Luiza Wężyk, 2012-05-23
Łódź

Chemia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela na stażu nauczyciela mianowanego

- n +


mgr Luiza Wężyk
XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej
ul. Kusocińskiego 116 94-004 Łódź

opiekun stażu mgr inż. Małgorzata UrbanowiczPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego przedmiot – chemia ubiegającego się o
stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

(z uwzględnieniem Rozporządzenia MENiS z dnia 1.XII. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż)
w czasie 2 lat i 9 miesięcy

Lp. Zadania Formy realizacji Spodziewane efekty
(nauczyciel, uczniowie, szkoła) Termin Sposób dokumentacji

§ 7 ust. 2 pkt. 1 „ (...) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach ”

1.

2.

3.


4. Doskonalenie warsztatu pracy.
Ewaluacja wyników własnej pracy.Monitorowanie wyników nauczania chemii w wybranej klasie o poziomie rozszerzonym.Udział w tworzeniu dokumentów wewnątrzszkolnych.Udział w kursach kwalifikacyjnych. - uczestniczę w spotkaniach i warsztatach metodycznych dotyczących spraw związanych z chemią;
- zbieram informacje dotyczące konkursów, olimpiad oraz zajęć dotyczących chemii np. Akademia Ciekawej Chemii, czy zajęcia w ŁCDNIKP związane z analityką wody, gleby oraz powietrzem;
- współpracuję z metodykiem- systematycznie przeprowadzam testy diagnostyczne i sprawdzające dla klas I, II i III;
- opracowuje tematykę zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami oraz zajęć fakultatywnych dla maturzystów;
- analizuję wyniki testów diagnostycznych i organizuję zajęcia wyrównawcze z chemii dla klas I;
- analizuję testy sprawdzające- kierunkowe z chemii i planuję zajęcia dla maturzystów;


- przygotuję i poddam szczegółowej 3 letniej analizie efekty nauczania w klasie o poziomie rozszerzonym.
- opracowuję plany wynikowe ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej dotyczącej chemii oraz biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy w systemie edukacji;
- przygotowuję plan zajęć dla poszczególnej klasy na podstawie planu wynikowego

- opracowuję i stosuję „Przewodnik po chemii” w swojej pracy, pozwalający przyswoić trudne zagadnienia z chemii.(możliwa współpraca z wydawnictwem);

- przygotowuję anonimową ankietę
oceniającą , poddaję moją osobę ocenie uczniów;
- przeprowadzam i dokonuję analizy ankiety oceniającej nauczyciela

- biorę udział w kursie na egzaminatora w egzaminie maturalnym z chemii.
- gromadzę i stosuję informacje uzyskane na kursie w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego

- wzbogacam warsztat pracy o dodatkowe metody i formy pracy sprzyja to lepszemu przygotowaniu uczniów do zajęć dodatkowych związanych z chemią;
- uczniowie biorący udział rozwijają swoje zainteresowania w dziedzinie chemii;
- szkoła powiększa swoją ofertę edukacyjną, oraz określa swoją pozycję w rankingu szkół ponadgimnazjalnych.

- znam zasady konstruowania testów diagnostycznych i kierunkowych, analizuję je oraz wykorzystuję ich wyniki w dalszej pracy;


- uczniowie biorących udział w:

a) zajęciach wyrównawczych mobilizują się do wyrównania braków w wiedzy i umiejętnościach;
b) zajęciach fakultatywnych weryfikują wiedzę uzyskaną w toku nauki i uzupełniają braki;

- szkoła będzie w stanie zdiagnozować postępy w nauce uczniów i uzyskać lepsze wyniki na egzaminie maturalnym;- potrafię dokonać analizy wyników nauczania, sporządzam narzędzia temu służące, formuje wnioski z analizy i stosuję je w dalszej pracy;
- znam i stosuje metody podnoszące efektywność procesu nauczania;
- potrafię zaktywizować uczniów do intensywniejszej nauki
- uczniowie przyszłych lat będą kształceni przez nauczyciela wyciągającego wnioski i doskonalącego swój warsztat pracy;
- szkoła uzyska nauczyciela śledzącego własne poczynania, poprawiającego własne błędy w sposobie nauczania
- przygotowuję plan działań na rok szkolny dla poszczególnych klas ;

- uczniowie znają szczegółowy plan zajęć z chemii na dany rok szkolny i mogą w ten sposób organizować sobie naukę;
- szkoła (p. dyrektor) posiada i nadzoruje plany wynikowe regulujące pracę na lekcjach chemii, wykorzystuje je przy hospitacjach i wizytacjach, usprawnia to pracę szkoły;
- kształtuję swoje umiejętności w redagowaniu treści merytorycznych z chemii, stosuję nowe sposoby zapamiętywania przez uczniów trudnych lub niejasnych pojęć chemicznych;
- uczniowie używają skryptu do rozwiązywania trudnych zagadnień z związanych z chemią;
- szkoła zdobywa nowy środek dydaktyczny opracowany przez nauczyciela uczącego.
- poznaję opinie uczniów związane z nauczaniem chemii i a także moim sposobem bycia, postawą i zachowaniem;
- gromadzę i staram się weryfikować te opinie w celu poprawy wszystkich aspektów związanych ze swoją pracą;
- uczniowie mają możliwość wypowiedzieć się anonimowo o mojej pracy; (często są to bardzo ważne sugestie, nie wyrażane na głos);
- szkoła uzyskuje zapis opinii i krytyki w postaci analizy wykonanej przeze mnie (może posłużyć do dalszej analizy)

- uzyskuję status egzaminatora maturalnego z chemii;
- kształtuje swoje umiejętności weryfikowania wiedzy uczniów;
- kontroluję swoje wypowiedzi w celu poprawy zapisu wypowiedzi uczniów na papierze;
- uczniowie konstruują wypowiedzi i odpowiedzi do zadań zgodnie z wymogami egzaminu maturalnego;
- szkoła zyskuje praktykującego egzaminatora; zgodnie z terminami p. metodyk
ŁCDNIKP


wybrane terminy w roku szkolnymcały okres stażu
IX 2009- VI 2012plany wynikowe –wrzesień każdego roku, plany zajęć na bieżąco,
plany zajęć dla każdej klasy od września 2010 w pracowni chemicznej
od X 2009
do końca stażu
koniec każdego roku szkolnego
(klasy I i II)zgodnie z terminem OKE

zaświadczenia, notatki
dokument analiza testu diagnostycznego i kierunkowego

wykaz tematyki zajęć dodatkowych
odpowiedni dokumentdokumentacja , wnioski do dalszej pracyodpowiednie dokumenty
odpowiedni dokument
analiza ankiety oceniającej
zaświadczenie
- poznaję nowe metody i formy pracy z wykorzystaniem środków audiowizualnych np; rzutnika
- korzystam z książek i czasopism zajęć metodycznych lub spotkań z wydawnictwami;- czytam i gromadzę czasopisma popularnonaukowe oraz metodyczne („Świat Nauki”, „Wiedza i Życie”, „Focus”, „21 wie”, „Chemia w szkole”)
- przygotowuję lekcje z analizą czasopism popularnonaukowych dla uczniów;
- stosuję poznane metody w celu urozmaicenia prowadzonych lekcji;

- uczniowie lepiej przygotowują się do różnego rodzaju sprawdzianów, egzaminów mogąc skorzystać z doświadczenia uczniowskiego lub dobrze przygotowanego pokazu;

- szkoła urozmaica swoją ofertę edukacyjną o przeprowadzanie doświadczeń chemicznych w toku nauki chemii;


- dokonuję pogłębienia własnej wiedzy naukowej o nowe informację z dziedzin nauk ścisłych i wykorzystuję je na zajęciach z młodzieżą;

- uczniowie otrzymują na bieżąco nowe informacje dotyczące nauk ścisłych; rozwijają swoje zainteresowania;
- szkoła prezentuje ciekawe pomysły na uatrakcyjnienie lekcji wybrane terminycały okres stażu, lekcje zaplanowane dla klas o profilu przyrodniczym
zaświadczenia
konspekt lekcji, materiały do lekcji

- prowadzę lekcje otwarte.
(4 lekcje, dla nauczycieli i uczniów);
- biorę udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli. - weryfikuję i modyfikuję metody stosowane przeze mnie w celu usprawnienia przekazu wiedzy uczniom;

- uczniowie zachęceni nowymi metodami sprawniej i efektywniej uczą się ;zdają sobie sprawę, że wszystkie przedmioty są w pewnym stopniu skorelowane; uczą się blokowo a nie przedmiotowo;

- szkoła i lekcje w niej prowadzone staja się przystępne dla nauczycieli jak i dla uczniów.
rok szkolny 2010/2011 zaświadczenie
5.


Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
- uczestniczę w szkoleniowych radach pedagogicznych; (egzamin maturalny, praca z uczniem o szczególnych potrzebach nauczania) oraz tzw. „Małych Radach”;
- na bieżąco przekazuję informację uczniom o np. egzaminie maturalnym oraz o innych sprawach szkolnych- wyciągam wnioski i stosuję je w codziennej pracy;
- stosuję poznane metody w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach nauczania (zajęcia indywidualne wynikające ze specyfiki szkoły);


- uczniowie będą poinformowani o nowych zasadach tworzonych w szkole bądź o sprawach związanych np. z nowymi zasadami dotyczącymi egzaminu maturalnego;
- uczniowie ze szczególnymi potrzebami w nauczaniu będą mieli możliwość dostosowania ich potrzeb do programu nauczania;
- szkoła uzyska wykwalifikowanego nauczyciela znającego :zasady prowadzenia egzaminu maturalnego oraz prowadzącego lekcje zgodnie z zasadami indywidualności ucznia .
wybrane terminy przez dyrektora szkoły

w każdy wtorek o godzinie
11.30-11.50


potwierdzenie dyrektora, notatki


6. Organizacja promocji szkoły. - przygotowuję wraz opiekunem stażu i uczniami w ramach „Dni Otwartych” pokazy chemiczne;
- potrafię przygotować i zorganizować zajęcia dydaktyczne dla uczniów gimnazjów w celu promocji szkoły;

- gimnazjaliści mają możliwość obejrzeć przyjemne aspekty związane z nauką chemii – doświadczenie chemiczne;

- uczniowie przygotowujący doświadczenia uczą się odpowiedzialności, pracy ze sprzętem, obycia z doświadczeniem, własnej autoprezentacji;

- szkoła poszerza w ten sposób swoją ofertę edukacyjną.

marzec każdego roku szkolnego zdjęcia, notatki, potwierdzenie dyrektora


§ 7 ust. 2 pkt. 2 „ (...)umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

1. Działania na rzecz edukacji wychowania i opieki.

Pełnienie roli wychowawcy klasy.
- poznaję środowisko życia oraz problemy uczniów, współpracuję z pedagogiem szkolnym i wychowawcami;

- organizuję dla uczniów na lekcjach wychowawczych zajęcia o tematyce: bezpieczeństwo w szkole, w domu i na ulicy, pomoc innym w nagłych warunkach, antykoncepcja, zasady savoir vivre, nałogi (narkotyki, alkohol, komputer, jedzenie itp.) oraz inne;

- planuję i wdrażam działania wychowawcze oraz przeprowadzam ich ewaluację;
- potrafię określić z jakimi problemami zmagają się moi wychowankowie i wraz z pedagogiem oraz wychowawcami innych klas stosuję założenia programu wychowawczego w celu zapobiegania różnym problemom;
- znam zasady tworzenia planu wychowawczego;
- stosuję wypracowany system prowadzenia rozmów na zajęciach wychowawczych:

- uczniowie angażują się w zajęcia terenowe oraz w lekcje wychowawcze ucząc się w ten sposób odpowiedzialności, zasad odpowiedniego zachowania oraz asertywności;
- szkoła zyskuję dobrego wychowawcę i pedagoga, oraz kształci w ten sposób odpowiednie zachowania społeczne wśród uczniów –obywateli. systematycznie przez cały okres stażu


rok szkolny 2010-2011 plan wychowawczy, potwierdzenia


konspekty lekcji
2. Udział w innych formach doskonalenia. - biorę udział w kursach i warsztatach doskonalących umiejętności wychowawcze (agresja, praca z uczniami trudnymi, zachęcanie do współpracy );- stosuje wiadomości i umiejętności w swojej pracy, do rozwiązywania problemów wychowawczych itp.

wybrane terminy
zaświadczenia


§ 7 ust. 2 pkt. 3 „ (...)umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

1.

Wykorzystywanie i doskonale-nie umiejętności stosowania technologii komputerowej
i informacyjnej.
- biorę udział w kursach komputerowych;

- korzystam z elektronicznego dziennika lekcyjnego Librus;

- tworzę prezentacje multimedialne;
- przygotowuję i redaguję stronę internatową forum chemicznego;- korzystam z systemu KSEON OPTIVUM przy organizacji rekrutacji.
- praktykuję zdobyte informacje w celu poprawy sprawności obsługi komputera; tworzę kart pracy, dyplomów, sprawdziany, kartkówek;

- dokonuje analizy i wprowadzam oceny oraz nieobecności swoich uczniów;

- wykorzystuję i modyfikuję prezentacje w celu uatrakcyjnienia lekcji;- oferuję pomoc uczniom poprzez internet (forum, gg, e-mail);- wprowadzam systematycznie zmiany w listach w czasie rekrutacji ;
- uczniowie na bieżąco informowani są o swoich wynikach w nauce poprzez system Librus, otrzymują pomoc w problemach chemicznych i nie tylko przez internet;
- szkoła bada na bieżąco wyniki uczniów, posiada darmową reklamę na stronie internetowej (jest zapis, że jestem nauczycielem XXXIII LO), sprawną elektroniczną rekrutację.
wybrane terminy

co tydzień na bieżąco

wybrane lekcje (zakres rozszerzony)od września 2009; systematycznie przez okres stażu,

czerwiec- wrzesień każdego roku odpowiednie dokumenty
odpowiednie dokumenty na płyciehttp://luizawezyk.dbv.pl/
potwierdzenie
§ 7 ust. 2 pkt. 4 „ (...)umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;”

1. Praca związana ze specyfiką szkoły. - planuje i stosuję metody pracy z klasami integracyjnymi oraz z uczniami na zajęciach indywidualnych

- potrafię analizować orzeczenia i diagnozy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i stosować ich zalecenia do dalszej pracy;
- uczniowie zyskują nauczyciela potrafiącego dostosować materiał nauczania do ich indywidualnych potrzeb;
- szkoła uzyskuję wykwalifikowanego nauczyciela. cały okres stażu odpowiednie dokumenty
- uczestniczę w Studiach Podyplomowych –Pedagogika wspierająca - uzyskuję kwalifikacje pozwalające na prace z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych;


- uczniowie zyskują nauczyciela, który będzie wstanie pomóc im w pogłębianiu zdobytej wiedzy zgodnie z ich orzeczeniami;

- szkoła zyska zgodnie ze specyfiką wykwalifikowanego nauczyciela wspomagającego.X 2009- XII 2010 zaświadczenia


§ 7 ust. 2 pkt. 5 „ (...)umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły ”

1.
Stosowanie i posługiwanie się zapisami Prawa Oświatowego i procedurami wewnątrzszkolnymi. - gromadzę i dostosowuję do własnej pracy następujące przepisy wewnątrzszkolne Statutu szkoły, WSO, procedury maturalne, plan wychowawczy, przepisy BHP i pracowni chemicznej.- biorę udział w kursach i warsztatach dotyczących prawa oświatowego („Prawo oświatowe dla nauczycieli kontraktowych i stażystów ” WODN );

- samodzielne studiuję i śledzę zmiany w Karcie Nauczyciela, Ustawie o Systemie Oświaty, rozporządzeniach MEN regulujących pracę nauczyciela w szkole, dotyczące awansu zawodowego; - znam i potrafię zastosować odpowiednie przepisy i zasady w codziennej pracy;
- uczniom przekazuję tę wiedzę, w celu poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie szkolnym i pozaszkolnym;
- szkoła zyskuje miano bezpiecznej i zorganizowanej

- posiadam wiedzę dotyczącą prawa oświatowego oraz ustaw i rozporządzeń MEN ;
- wyciągam wnioski i modyfikuję własne plany ;
- uczniów uświadamiam o istnieniu tego typu ustaw i rozporządzeń w celu przygotowania ich do życia w społeczeństwie pełnym zasad;
- szkoła zyskuje nauczyciela posługującego się przepisami oświaty.
cały okres stażu

na początku roku szkolnego
X-XI 2009, wybrane terminodpowiednie dokumenty, notatki

zaświadczenia

odpowiednie dokumenty

2. Udział w komisji rekrutacyjnej
- biorę udział w pracach komisji rekrutacyjnej (funkcja przewodniczącej);- opracowuję dokumenty rekrutacyjne, pozwalające usprawnić działanie komisji

- potrafię zaplanować współpracę z innymi nauczycielami, wykazuję się zdolnościami organizatorskimi
- kandydaci do naszej szkole mają pełną pomoc w czasie rekrutacji, oraz posiadają wszelką wiedzę dotyczącą profili, oferty edukacyjnej szkoły;
- szkoła posiada fachową, sprawnie działającą komisję rekrutacyjną, która pozwala zna obowiązujące w każdym roku obowiązujące zasady rekrutacji oraz prawo oświatowe regulujące przyjmowanie uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.


- dostosowuję odpowiednie dokumenty do potrzeb komisji rekrutacyjnej w celu usprawnienia jej działania, kształtuje swoje umiejętności zarządzania dokumentacją pracy zespołu rekrutacyjnego; od marca do września każdego roku
czerwiec/lipiec każdego roku szkolnego
czerwiec/lipiec 2009, modyfikacje możliwe w przyszłych latach dokumentacja w KSEONIE
potwierdzenie dyrektora


odpowiednie dokumenty
„Podanie o przeniesienie do innego oddziału”, „Podanie o przyjęcie do XXXIII LO”,
- kandydaci wypełniają proste nieskomplikowane podania, uzupełniając je w ważne a często
- zapominane informacje (w przypadku pisanych podań samodzielnie) np. telefon czy ilość punktów na rekrutacji, czy profil klasy;
- szkoła uzyskuje w ten sposób proste i przejrzyste informacje dotyczące uczniów
Łódź............................... Podpis nauczyciela..................................... Zatwierdzam do realizacji.....................................................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1356


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.