AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marcin Konstanty, 2012-05-02
Kolno

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGOImię i nazwisko: mgr Marcin Konstanty – nauczyciel kontraktowy

Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (od 1.09.2009 roku do 31.05.2012 roku)
Opiekun stażu: mgr ……………………
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.§ 7 ust.1 pkt 1

> Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego


L.p.
Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1 Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady
2 Opracowanie kalendarza imprez sportowych Wrzesień Kalendarz imprez sportowych
3 Opracowanie dziennika lekcyjnego z wychowania fizycznego Wrzesień Dziennik lekcyjny
4 Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez
Według harmonogramu uroczystości szkolnych Potwierdzenia
5 Współpraca z Samorządem Uczniowskim Cały okres trwania stażu
6 Opracowanie planu wychowawczego klasy przy współudziale uczniów Wrzesień Plan wychowawczy na każdy rok szkolny
7 Planowanie i organizowanie klasowych imprez kulturalnych i rozrywkowych:
- Wyjazdy do teatru
- Wycieczki klasowe
- Wigilia klasowa
- Ogniska klasowe
- Wycieczki rowerowe
- Biwaki klasowe
- Spływy kajakowe
Według terminarza Zebrane dokumenty, karty wycieczek
8 Systematyczne kontakty z rodzicami (zebrania rodzicielskie, spotkania indywidualne) Według terminarza Wpisy do dziennika lekcyjnego
9 Doskonalenie posiadanych umiejętności i wiedzy w zakresie problematyki
wychowawczej – uczestniczenie w szkoleniach na radach pedagogicznych w/w tematu i w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Według terminarza Zaświadczenia o ukończonym kursie
10 Przeprowadzenie badań socjometrycznych w celu poznania struktury klasy Wrzesień/
Październik Wyniki badań
11 Prowadzenie rejestru przyswojonych pozycji bibliograficznych z zakresu wychowania i opieki W okresie trwania stażu Rejestr
12 Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli szkoły macierzystej W okresie trwania stażu Wnioski z obserwacji
13 Opracowanie kalendarza imprez sportowo- rekreacyjnych;
-Pomoc w organizacji i sędziowaniu Kolneńskich Biegów Jesieni;
- Współorganizator Szkolnych Biegów Jesieni;
- Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju w halowa piłkę nożną;
- Zorganizowanie turnieju w piłkę siatkową;
- Współorganizator Szkolnego Dnia Sportu;
- Udział w zawodach sportowych zgodnie z przyjętym kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego – indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe w Białymstoku;
- Przygotowanie uczniów do turnieju i opieka nad młodzieżą w Turnieju Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej;
- Zorganizowanie i przeprowadzenie Międzyszkolnego turnieju w piłkę nożną;
- Opieka nad młodzieżą podczas powiatowych zawodów pływackich;
Według kalendarza imprez sportowych na każdy rok szkolny
14 Prowadzenie nieodpłatnie zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych na Hali Sportowej w Gimnazjum w Kolnie Raz w tygodniu Dziennik zajęć pozalekcyjnych
15 Zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w trakcie ferii zimowych „Ferie na sportowo” Według terminarza
Potwierdzenie

§ 7 ust.1 pkt 2

> pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego


L.p.
Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1
Podnoszenie kwalifikacji poprzez ukończenie studiów podyplomowych z Edukacji dla Bezpieczeństwa w Białymstoku
W okresie stażu Dyplom ukończenia stu¬diów
2 Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych radach szkoleniowych Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej Zaświadczenia
3
Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli - kursy, szkolenia, warsztaty
W okresie stażu Zaświadczenia
4
Tworzenie własnego warsztatu pracy. Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, książek, czasopism związanych z nauczanym przedmiotem
W okresie stażu Spis zebranych pozycji
5
Dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą
W okresie stażu§ 7 ust.1 pkt 3

 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której odbywa staż


L.p.
Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1
Analiza dokumentacji:
 Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu za¬wodowego przez nauczy¬cieli;
 Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
 Karta Nauczyciela;
 Ustawa o systemie oświaty;
> Zapoznanie się z publikacjami inter¬pretującymi zasady ubiegania się o stop¬nie awansu zawodowego
W okresie trwania stażu Zbiór przeanalizowanych dokumentów
Notatki własne
2 Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej Zaświadczenia
3
Aktualizacja wiedzy poprzez in¬dywidu¬alne studium prawa oświa¬towego – analiza przepisów prawa oświatowego
W okresie trwania stażu§ 7 ust.2 pkt 1

> umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach


L.p.
Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu Koniec sierpnia Wniosek o rozpoczęcie stażu
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Wrzesień
3 Ustalenie terminów spotkań z opiekunem Grafik spotkań
4 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli Dwa razy
w roku szkolnym Wnioski z obserwacji, konspekt zajęć
5 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza Dwa razy w roku szkolnym Konspekt zajęć
6 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego Wrzesień Plan rozwoju zawodowego
7 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej;
- stosowanie w procesie dydaktycznym różnych form prowadzenia zajęć;
- Opracowanie bieżących planów wynikowych w oparciu o wybrane programy edukacyjne;
- opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plansze z piramidami gimnastycznymi Według potrzeb
8 Publikowanie własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach www
- publikacja konspektów lekcji
Cały okres trwania stażu Potwierdzenie
9 Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen Cały okres trwania stażu
10 Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego Cały okres trwania stażu Zaświadczenia
11 Promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w zawodach sportowych różnej rangi Cały okres trwania stażu
12 Opieka nad salą gimnastyczną, zapleczem, dbanie o sprzęt sportowy i urządzenia sportowe Cały okres trwania stażu
§ 7 ust. 2 pkt 2

> umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

L.p.
Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1 Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami Cały okres trwania stażu Adnotacje w dziennikach lekcyjnych z rozmów indywidualnych
2 Współpraca z ZHP Komendą Hufca w Kolnie, TKKF „Rekord” Cały okres trwania stażu Potwierdzenia współpracy
3 Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych Cały okres trwania stażu Dziennik zajęć pozalekcyjnych
4 Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów rangi szkolnej i międzyszkolnej Według kalendarza imprez sportowych
5 Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych i szkolnych Według potrzeb Karty wycieczek
§ 7 ust. 2 pkt 3

> umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


L.p.
Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1 Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera – notatnika lekcyjnego z wf. Cały okres trwania stażu
2 Wykorzystanie w swojej pracy Internetu
3 Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera
4 Tworzenie gazetek sportowych z wykorzystaniem komputera
5 Przygotowanie i drukowanie dyplomów na różne zawody Według potrzeb Wzory dyplomów

§ 7 ust. 2 pkt 4

> umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


L.p.
Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1 Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
- Aktywna praca nad samokształceniem – udział w szkoleniach podejmujących w/w zakres Cały okres trwania stażu Zaświadczenia
2 Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami Według harmonogramu Wpisy w dzienniku lekcyjnym
3 Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich takimi jak: Policja, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna itp. Cały okres trwania stażu Potwierdzenia


§ 7 ust. 2 pkt 5

> umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


L.p.
Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1 Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w te¬mat Według harmonogramu Zaświadczenia
2 Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
- Statut szkoły
- Regulaminu Szkoły
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
- Programu wychowawczego
- Szkolnego Programu Profilaktyki Cały okres trwania stażu
3 Aktualizacja wiedzy poprzez in¬dywidu¬alne studium prawa oświa¬towego Cały okres trwania stażu
4 Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, socjalnej, likwidacyjnej W okresie stażu Potwierdzenia
5 Pełnienie funkcji przewodniczące Zespołu Przedmiotowego z Wychowania Fizycznego W okresie stażu
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2463


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.