AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Siemieniako, 2012-04-17
Sokółka

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
w Szkole Podstawowej
im. kpt. Józefa Kłopotowskiego w Jacowlanach
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Aneta Siemieniako
Pełniona funkcja: nauczyciel matematyki
Czas trwania stażu: 01.09.2009r. – 31.05.2012r.
Opiekun stażu: ............................


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB
DOKUMENTO-
WANIA
§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.(*)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
 Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
 Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.
 Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.


Cały okres stażu

VIII - IX 2009

VI 2012
Potwierdzenie opiekuna stażu

Wniosek, plan rozwoju

Wniosek

2. Współpraca z opiekunem stażu.
 Zawarcie kontraktu, omówienie zasad współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji).
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, analiza).

IX 2009

Cały okres stażu


Kontrakt

Potwierdzenia
Wnioski

3. Analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności.
 Ocena skuteczności własnych działań.
 Dokonywanie, w razie potrzeby, modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
 Analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz stopnia zrealizowania wyznaczonych w Planie Rozwoju celów.
 Przygotowanie sprawozdania na temat swojej pracy w okresie
stażu.


Cały okres stażu


VI 2012
Wnioski
Korekty w programach nauczania

Sprawozdanie ze stażu

4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy
 Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej.
 Opieka nad pracownią przedmiotową.
 Przygotowywanie materiałów wzbogacających pracownię matematyczną.
 Gromadzenie prac uczniów.
 Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
 Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych.


Cały okres stażu

Pomoce dydaktyczne
Potwierdzenia
Prace wykonane przez uczniów
Zaświadczenia
Spis przyswojonych pozycji

5. Dokumentowanie własnych działań.

 Stworzenie planu pracy wychowawcy klasy na podstawie programu wychowawczego szkoły.

 Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy oraz nauczyciela matematyki.

IX corocznie


Cały okres stażu

Tematyka w dzienniku lekcyjnym
Plany wychowawcy klasy
Dzienniki lekcyjne,
arkusze

6. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
 Przygotowanie rady szkoleniowej na temat „Praca z uczniem dyslektycznym i dysgraficznym”

 Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców (referaty).
X 2009

Cały okres stażu

Referaty
Potwierdzenia


§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.(*)

1. Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
 Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową).
 Konsultacje z innymi nauczycielami.
 Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

 Indywidualne rozmowy z uczniem.
 Utrzymywanie kontaktu z PPP


Cały okres stażu

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym
Potwierdzenia2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.

 Przygotowywanie uczniów i prowadzenie szkolnych etapów konkursów matematycznych.
 Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
 Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej – wyjazdy do kina i teatru.
 Organizowanie uroczystości klasowych.
 Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
 Przygotowanie akademii z okazji Dnia Kobiet


Cały okres stażu

III corocznie
Potwierdzenia udziału Protokół konkursu
Karty wycieczek
Fotografie
ZaświadczeniaScenariusze


3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
 Przeprowadzenie zajęć niwelujących poziom agresji, pogłębienia wiedzy na temat AIDS, różnego typu uzależnień i nałogów.
 Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
 Współorganizacja Święta Pieczonego Ziemniaka

Cały okres stażu


IX corocznie
IX – X 2009
Tematy w dzienniku lekcyjnym

Potwierdzenia

Scenariusz

§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.(*)

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
 Dokumentowanie przebiegu stażu.
 Przygotowywanie materiałów dydaktycznych.
 Przygotowywanie wystroju pracowni matematycznej.
 Wykorzystywanie na lekcjach programu komputerowego „Matematyk” i prezentacji multimedialnych
 Opracowanie testów sprawdzianów, dokumentacji szkolnej


Cały okres stażu
Dokumentacja dorobku zawodowego
Potwierdzenia
Wydruki


2. Korzystanie z Internetu.

 Wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym.
 Korzystanie z portali edukacyjnych.
 Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – Planu Rozwoju Zawodowego.


Cały okres stażu

Rok szkolny 2009/2010

Potwierdzenia
Adresy stron www

§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.(*)


1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
 Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, mającym trudności w nauce i indywidualna pomoc wychowankom.
 Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów).
 Zorganizowanie koła matematycznego dla chętnych uczniów klasy VI i V

 Zorganizowanie koła matematycznego dla swoich wychowanków.


 Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.


Cały okres stażuRoku szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012
Cały okres stażu


PotwierdzeniaProgram koła

Potwierdzenie

2. Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów.
 Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne ich rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych.
 Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
 Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
 Propagowanie wśród uczniów idei szeroko pojętej integracji.
 Uświadamianie wad i zalet oraz praca nad swoimi słabościami.


Cały okres stażu

Zapisy w dzienniku lekcyjnym
Potwierdzenia

§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.(*)

1. Uczestnictwo w kreowaniu
prawa wewnątrzszkolnego.
 Praca w różnorodnych komisjach powoływanych w szkole (m.in. egzaminacyjnych, konkursowych).
 Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej.
 Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
 Opracowanie narzędzi pomiaru jakości pracy szkoły w obszarze „ Podnoszenie efektów kształcenia”

Wg potrzeb


Wg harmonogramu

IX 2009
Sprawozdania
Potwierdzenia

Potwierdzenia obecności

(*)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

…………………………………
podpis nauczyciela


Opracowała: mgr Aneta Siemieniako
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1144


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.