AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

ANNA KANDZIORA, 2012-03-26
Izabelin

Fizyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły. analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki; IX-X.2009; potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów;

2. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły. aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; współpraca z dyrektorem i Gronem Pedagogicznym; zapoznanie się z wynikami pracy zespołu nauczycieli do spraw wewnątrzszkolnego systemu oceniania; wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; współpraca z Radą Rodziców; współpraca z zespołami nauczycieli uczestnicząc
w realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych i projektów edukacyjnych; utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów poprzez wywiadówki, spotkania indywidualne; pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych; wdrażanie zasad BHP na lekcjach fizyki; udział
i przewodnictwo w zespole przedmiotowym bloku matematyczno-przyrodniczego; cały okres stażu; podpis na liście obecności podczas Rady Pedagogicznej; lista obecności rodziców podczas wywiadówek i dni otwartych; protokoły ze spotkań zespołu przedmiotowego;

3. Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły. dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców; organizowanie imprez klasowych; sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez
i wyjść pozaszkolnych; realizowanie programu wychowawczego
w ramach godzin wychowawczych; działanie zgodne ze szkolnym programem wychowawczym; opracowanie własnego planu wychowawczego na dany rok szkolny i jego realizacja;
cały okres stażu wpisy w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek; plan wychowawczy na określony rok szkolny;

4. Przygotowanie projektu sprawozdania. opis realizacji zadań, autorefleksja, analiza planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego; VI.2012; sporządzenie sprawozdania;

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. wybór programu nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości; opracowanie przedmiotowego systemu oceniania
z fizyki w gimnazjum i matematyki w szkole podstawowej; opracowanie planów wynikowych z fizyki dla klas I-III gimnazjum i z matematyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej z podziałem na treści podstawowe
i ponadpodstawowe; stosowanie aktywnych metod nauczania; opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany; dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów; ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków; wyróżnienie w planie treści wykraczające poza podstawę programową; umieszczenie
w planie i realizacja treści ścieżek międzyprzedmiotowych dla klas drugich i trzecich; opracowywanie scenariuszy apeli i akademii szkolnych; systematyczne zapoznawanie się
z ofertą wydawniczą, wykonywanie na lekcji pokazów doświadczalnych; analiza sprawdzianów w poszczególnych klasach; sprawdzanie postępów uczniów w nauce matematyki na podstawie sprawdzianów „Sesje z Plusem” przesłanych przez wydawnictwo GWO; dostosowanie wymagań i planów wynikowych do nowej podstawy programowej w klasach pierwszych gimnazjum; analiza wyników egzaminów gimnazjalnych z części matematyczno-przyrodniczej w klasach trzecich; cały okres stażu kryteria oceniania; plany wynikowe; testy, sprawdziany; analiza wyników sprawdzianu kl. VI i egzaminów gimnazjalnych; podsumowanie; pomoce dydaktyczne; scenariusze zajęć; przedstawień; protokoły; potwierdzenia; katalogi z ofertami wydawniczymi; adnotacje
w dziennikach lekcyjnych; zaświadczenia; plany wynikowe dostosowane do nowej podstawy programowej; sprawozdanie
z analizy wyników egzaminów gimnazjalnych
z części matematyczno-przyrodniczej;

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy oceniania oraz segregatora z materiałami przygotowanymi dla określonej klasy; na bieżąco dzienniki lekcyjne; segregator klasowy;

7. Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym współpraca z uczniami; realizowanie zadań wychowawczych w pracy
z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym; wybór samorządu klasowego; praca na lekcjach wychowawczych; uwzględnienie propozycji uczniów w sporządzeniu planu wychowawczego; cały okres stażu notatki i materiały
z godzin wychowawczych, plan wychowawczy;

8. Kierowanie i zarządzanie zespołem rodzicielskim współpraca z rodzicami w ramach kontaktów z trójką klasową; opracowanie planu spotkań z rodzicami, imprez klasowych; zaangażowanie rodziców w sprawy klasy (wycieczki, działania na rzecz szkoły); zapoznanie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i klasyfikowania; zapoznanie z wymaganiami programowymi; zapoznanie z wynikami w nauce oraz zachowaniem uczniów; zapoznawanie z bieżącymi sprawami szkolnymi; okres stażu; spotkania z rodzicami; notatki
i materiały; z wywiadówki przechowywane; w segregatorze klasowym;

§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. udział w zajęciach warsztatowych; zbieranie dokumentacji; wg oferty zaświadczenie;

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. ukończenie szkolenia BHP w zakresie udzielania I pomocy; udział w pracach zespołów wychowawczych; aktywne uczestniczenie w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych; aktywny udział w warsztatach metodycznych
i konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych
i szkoły; cały okres stażu zaświadczenia;

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej. poszerzanie wiedzy
z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; zgromadzenie
i aktualizowanie własnej biblioteczki książek fizycznych; samodzielne przygotowanie środków dydaktycznych (testy, tablice, plansze); studiowanie literatury fachowej, wyszukiwanie w mediach interesujących informacji; gromadzenie ciekawych rozwiązań metodycznych do wprowadzenia podstawowych pojęć matematycznych lub fizycznych w trakcie lekcji; cały okres stażu; prowadzenie dziennika lektur; potwierdzenie opiekuna stażu;

§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły. analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych: Rozporządzenie MEN z 3 sierpnia 2000r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN
z 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, Ustawa o systemie oświaty; zapoznanie się
z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się
o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet); aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego – przy współpracy z innymi nauczycielami; realizowanie Programu Profilaktyki na lekcjach godzin wychowawczych; cały okres stażu; zaświadczenie opiekuna stażu; adnotacje w dziennikach lekcyjnych;

2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka. analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej; zaznajomienie uczniów z ich prawami podczas prowadzonych godzin wychowawczych; cały okres stażu zaświadczenie opiekuna stażu; adnotacje w dzienniku lekcyjnym;

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1a Karty Nauczyciela, umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego: Ustawy
o systemie oświaty z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami); Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami); Ustawy z dnia
18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260,
poz. 2593 z późniejszymi zmianami); rozporządzenie MENiS
z 14.XI.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580); napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu; napisanie Planu Rozwoju Zawodowego; poprawne sformułowanie wniosku
o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego; VIII / IX 2009; V/VI 2012 rozporządzenie MENiS z dnia 1.XII. 2004 r.
w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela; rozporządzenie MENiS z 14.XI. 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; opracowanie planu rozwoju zawodowego; wniosek o rozpoczęcie stażu; plan rozwoju zawodowego; wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego;

2. Współpraca z opiekunem stażu. rozmowy z opiekunem stażu; zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy; ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu; napisanie harmonogramu lekcji doradczych; przygotowanie planu rozwoju zawodowego; określenie mocnych i słabych stron własnej działalności po przeprowadzonych zajęciach, wyciągnięcie wniosków na przyszłość; hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza; przygotowanie lekcji otwartych na trzecim roku stażu dla stażystów
i nauczycieli kontraktowych; IX 2009 oraz cały okres stażu; kontrakt; konspekty; arkusze z obserwacji lekcji, wpisy
w dzienniku; potwierdzenie opiekuna stażu; pisemne, przejrzyste zasady współpracy nauczyciela z opiekunem stażu; karty obserwacji; harmonogram spotkań;

3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego. gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp.; uwzględnianie treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu fizyki; prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen; cały okres stażu; dokumentacja procedury awansu zawodowego;

4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego opis realizacji zadań ujętych w planie pogłębiony autorefleksją; VI 2012; sprawozdanie ze stażu;
5. Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych zakup pomocy dydaktycznych; wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej; przygotowanie materiałów matematycznych i fizycznych; cały okres stażu; materiały, pomoce dydaktyczne; fotografie i plakaty; prace wykonane przez uczniów;

6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. analiza i wybór programów nauczania w oparciu
o merytoryczne jego wartości; opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z fizyki i matematyki; stosowanie
w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania; dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania; urządzenie pracowni fizycznej do przeprowadzania w optymalnych warunkach zajęć dydaktycznych; systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą; wykonywanie na lekcji pokazów doświadczalnych; opracowanie kryteriów oceniania i zapoznanie z nimi uczniów poszczególnych klas; przygotowanie uczniów do konkursów; cały okres stażu; katalogi z ofertami wydawniczymi; wymagania edukacyjne z fizyki i matematyki dla poszczególnych klas;

7. Dokumentowanie własnego działania. przygotowanie scenariuszy lekcji, testów; stworzenie planu pracy wychowawcy klasy na podstawie programu wychowawczego szkoły; prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie
z obowiązkami wychowawcy; realizacja ścieżek edukacyjnych; opracowanie ciekawych scenariuszy lekcji, programy, testy, uwzględnienie w nauczaniu treści ścieżek edukacyjnych; przygotowanie rozkładów materiału dla każdej z klas; opracowanie wymagań na oceny, analiza programów zgodnie
z podstawą programową, własnymi kompetencjami oraz dostosowywanie przekazywanych treści do możliwości uczniów;
cały okres stażu; scenariusze lekcji, testy; tematy
w dzienniku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; konspekty lekcji, testów i materiałów pomocniczych; notatki
w dziennikach;

8. Ewaluacja metod pracy. analiza wyników egzaminów gimnazjalnych; analiza wyników egzaminów szóstoklasistów; dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy;
cały okres stażu korekty w programach nauczania; wyciąganie
i formułowanie wniosków na przyszłość;

§ 7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów. zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców); konsultacje z innymi nauczycielami; obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, indywidualne rozmowy z uczniem; cały okres stażu; adnotacje w dzienniku lekcyjnym; potwierdzenia przez innych nauczycieli szkoły;

2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów
i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy. zajęcia koła fizycznego dla uczniów mniej zdolnych; przygotowywanie uczniów i prowadzenie konkursów przedmiotowych; organizowanie i współorganizowanie wycieczek i wyjść klasowych; pomoc doraźna uczniom słabszym (pomoc własna); motywowanie uczniów zdolnych do wykazywania się w czasie różnego typu konkursów (wyszukiwanie zadań dodatkowych i pomoc w ich rozwiązywaniu); cały okres stażu; dziennik zajęć pozalekcyjnych; zaświadczenie opiekuna stażu (protokół konkursu); potwierdzenia udziału;

3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kultura czasu wolnego). prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dyskoteki klasowe, andrzejki, Wigilia klasowa, wspólne wyjazdy
i wyjścia); pomoc przy organizacji i przygotowaniu uroczystości szkolnych; prowadzenie kółka fizycznego; udział w przygotowaniu uczniów do konkursów fizycznych
w ramach swoich kompetencji; cały okres stażu; zapisy
w dzienniku lekcyjnym i pozalekcyjnym; karta wycieczki; zdjęcia;

4. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym; realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki; podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę; organizowanie pracy zespołu nauczycieli uczących w klasie, w której jestem wychowawcą; uwzględnienie w planie wychowawczym potrzeby uczniów i ich problemów; analiza
i ocena efektu pracy wychowawczej; rozmowy indywidualne
z uczniami i rodzicami; organizacja zajęć niwelujących poziom agresji w klasie; cały okres stażu; zapisy tematów
w dzienniku; sprawozdanie z działań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki; zaświadczenia;

5. Frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych. rozmowy
z uczniami i rodzicami; spotkania z pedagogiem; analizowanie miesięcznych i semestralnych frekwencji; rozliczanie z nieobecności; okres stażu według potrzeb uwagi na temat rozmów (informacja zapisana w dzienniku
o spotkaniu);

6. Integrowanie zespołu klasowego. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, udział w różnych formach kultury (teatr, koncerty, kino itp.), organizowanie wycieczek pieszych po najbliższej okolicy, organizowanie wigilijnego wieczoru klasowego, godne reprezentowanie szkoły podczas różnych uroczystości organizowanych poza szkołą i w szkole;
okres stażu prowadzenie rejestru, zdjęcia z wycieczek
i innych spotkań pozaszkolnych;

7. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. opieka nad uczniami w czasie wyjść pozaszkolnych, aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych, ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków; udział w szkoleniu BHP organizowanym w szkole; okres stażu; lista dyżurów nauczycielskich, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP;

8. Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego funkcjonowania w szkole. zbieranie informacji metodami wykorzystywanymi w czasie lekcji oraz poprzez rozmowę
z wychowawcą i rodzicami, obserwacja zachowania ucznia
w szkole, kontakt ze szkolnym pedagogiem i rodzicami uczniów; okres stażu; notatki w dziennikach lekcyjnych, opinia psychologiczno-pedagogiczna;

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informatycznej w pracy pedagogicznej. przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów, prac klasowych itd.; przygotowanie
i zgromadzenie materiałów dydaktycznych wykonanych przy pomocy komputera; przygotowywanie wystroju pracowni klasowej; prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw oraz nauczycielami; ściąganie materiałów z Internetu; zapoznanie uczniów z możliwością wykorzystania komputera i Internetu na lekcji fizyki; przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową; przygotowywanie materiałów do prowadzenia zajęć korzystając z Internetu; sprawdziany i kartkówki pisane na komputerze, drukowane, a następnie rozdawane każdemu uczniowi na zajęciach; opracowanie niektórych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem programów komputerowych (współpraca z nauczycielem informatyki); cały okres stażu;
cała dokumentacja procedury awansu zawodowego; wykaz adresów portali edukacyjnych; potwierdzenie dyrektora szkoły; zaświadczenie opiekuna stażu; wydruk stron internetowych;

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela. wykorzystywanie portali edukacyjnych w samokształceniu; konsultacje z nauczycielami informatyki; doskonalenie umiejętności obsługi komputera; cały okres stażu; spis adresów portali; zaświadczenie nauczyciela informatyki;

3. Publikacje w Internecie. umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego; X.2009; adres strony www;

§ 7 ust.2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym. analiza wyników w nauce; organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom; objęcie szczególną troską uczniów słabych; opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc
w przygotowywaniu się do tych konkursów); przeciwdziałanie konfliktom w klasie; podnoszenie znajomości obowiązków
i praw ucznia; działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej; przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą na godzinach do dyspozycji wychowawcy – pogadanki; aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych; organizowanie imprez i wycieczek klasowych; kształtowanie świadomości ekologicznej; opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych; na bieżąco wg potrzeb; cały okres stażu; potwierdzenie opiekuna stażu; zaświadczenie dyrektora szkoły; zapisy tematów w dzienniku;

2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne
i wychowawcze. identyfikacja problemu; rozwój i znaczenie; prognoza; propozycje rozwiązań; znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego; cały okres stażu; opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych
i wychowawczych, pisma do rodziców potwierdzone przez dyrektora szkoły;

3. Pedagogizacja rodziców. wystąpienie na zebraniu rodziców (ogólnoszkolnym lub klasowym) dotyczące tematyki wychowawczo-dydaktycznej; aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki; cyklicznie cały okres stażu; zaświadczenie dyrektora szkoły;

4. Kierowanie, zarządzanie zespołem klasowym
i rodzicielskim. diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn; dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania, sprawdzania
i oceniania uczniów; zebrania i indywidualne rozmowy
z rodzicami (służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych; informowanie rodziców
o zagrożeniach, na które narażona jest dzisiejsza młodzież); rozmowy wychowawcze z uczniami; opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych oraz pozaszkolnych; organizowanie klasowych i szkolnych imprez kulturalnych; cały okres stażu; wg potrzeb; zapisy w dzienniku lekcyjnym; zaświadczenie dyrektora szkoły; zaświadczenie opiekuna stażu;

5. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki. aktualizowanie wiedzy
z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki; udział
w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach; korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma); aktywna praca nad samokształceniem; pedagogizacja rodziców – współpraca
z rodzicami; cały okres stażu; wg potrzeb; zaświadczenia; spis literatury; adnotacja w bibliotece;

§ 7 ust.2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły. analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących regulaminów; opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu; złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne; sporządzenie planu wychowawczego w oparciu o programy szkolne; sporządzenie planu rozwoju zawodowego; opracowanie planów wynikowych
z fizyki i matematyki w oparciu o program nauczania; opracowanie kryteriów oceniania z matematyki dla klas
IV- VI szkoły podstawowej; opracowanie kryteriów oceniania z fizyki dla klas I-III gimnazjum; przygotowanie planu pracy kółka fizycznego; na bieżąco; IX.2009; potwierdzenie opiekuna stażu; wniosek o rozpoczęcie stażu;

2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie
się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.
uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych; praca w komisjach powoływanych w szkole; organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych; analiza opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej; cały okres stażu; wg potrzeb; zaświadczenie dyrektora szkoły;


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1261


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.