AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agata Olsińska, 2012-03-19
Puławy

Przyroda, Konspekty

Rodzaje owoców

- n +


 
Temat lekcji : Rodzaje owoców
 
Cele lekcji :
Wymagania podstawowe:
- uczeń omawia  budowę owocu  (wiadomości)
- podaje przykłady owoców suchych i mięsistych (wiadomości)
- rozpoznaje pospolite drzewa i krzewy owocowe (umiejętności)
- wyjaśnia dlaczego nie należy spożywać nieznanych owoców (postawy)
- podaje przykłady roślin o owocach trujących (wiadomości)
- omawia znaczenie owocu w przyrodzie i dla człowieka (wiadomości)
- aktywnie pracuje na lekcji (postawy)
 
Wymagania ponadpodstawowe :
- uczeń wyjaśnia w jaki sposób powstaje owoc (wiadomości)
- wyjaśnia pojęcia :  zapłodnienie , rośliny okrytonasienne (wiadomości)
- rozpoznaje różne typy owoców pojedynczych , zbiorowych i owocostanów (umiejętności)
- charakteryzuje przystosowania owoców do różnych sposobów rozsiewania. (wiadomości)
 
Metoda nauczania :
- pogadanka
- obserwacja
- praca z tekstem
- metody aktywizujące
- uzupełnianie karty pracy
 
Formy pracy :
- grupowa
- zbiorowa
- indywidualna
 
Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze :
- teksty  na grupę : „Rodzaje owoców” i „Sposoby rozsiewania owoców i nasion”
- okazy naturalne dostępnych owoców
- plansze : rodzaje owoców
- karteczki do ewaluacji
- szary papier,  flamastry, klej , marker
- karty pracy dla uczniów
- podręcznik , ćwiczenia , zeszyt
- taśma skórka
- blok techniczny A3 i kartki A3i A4
- prezentacja multimedialna
- instrukcje dla grup na karteczkach do konkretnych zadań
- magnesy
- karta pracy - schemat : rodzaje owoców
 
 
Przebieg zajęć :
 
Faza wprowadzająca (10 min)
1. podział na 5 grup (w trakcie wejścia do sali uczniowie otrzymują losowo karteczki z numerkami od 1 do 5 po wejściu siadają przy właściwym stoliku) , wybór lidera.
2. sprawdzenie listy obecności zapisanie tematu w dzienniku
3. Pogadanka wstępna (przypomnienie wiadomości z ostatnich lekcji : jak powstaje owoc , definicje zapylenia i zapłodnienia , wyjaśnienie pochodzenia nazwy okrytonasienne)
4. Nakierowanie uczniów na temat lekcji (np. nauczyciel trzymając w ręku pomidor pyta uczniów : „Jakiego typu owoc trzymam w ręku ?”- owoc typu jagoda , a roślina z której pochodzi ten owoc to pomidor
Ktoś z klasy przypomni budowę owocu (miąższ , nasiona skórka )
5. Zapisanie tematu na tablicy, podanie i zapisanie przez uczniów do zeszytów celów (zagadnień) lekcji.
 
 
Faza realizacyjna
           
            Nauczyciel najpierw rozdaje grupom  tekst „Rodzaje owoców”(3 egz. na grupę) oraz karty pracy.
Następnie mówi , że na  podstawie wstępu tego tekstu uczniowie  mają za zadanie poprawnie uzupełnić  schemat klasyfikacji owoców roślin okrytonasiennych  na karcie pracy.
Uczniowie grupy , która jako pierwsza  poprawnie uzupełni schemat , dostają plusa . Następnie uzupełnia wyraźnie i czytelnie ten sam schemat  na szarym papierze zawieszonym na tablicy .
Następnie wszyscy uczniowie wpisują na kartach pracy , w puste komórki właściwe słowa. (5 min)
 
Zadanie dla grup:
Poszczególne grupy mają za zadanie wypisać z tekstu na kartki A3 czarnym flamastrem czytelnie typy owoców z danej grupy  i podać  przykłady roślin je wytwarzających.
Następnie z dostępnych kartek xero powycinać konkretne schematy danego typu owoców i dokleić je  na kartkę przy odpowiednim typie owocu (nie wszystkie typy owoców są na schemacie)
Następnie lider grupy dokleja kartkę na schemat na szarym papierze na tablicy i po zakończonej pracy przez grupy prezentuje .
W trakcie prezentacji uczniowie uzupełniają swoje schematy w  kartach pracy i wklejają je do zeszytu. ( 10 min)

Następnie nauczyciel zadaje pytanie uczniom , żeby podali przykłady polskich drzew i krzewów owocowych.

Uczniowie odpowiedzą na pytanie : Dlaczego nie wolno spożywać nieznanych owoców?
Nauczyciel krótko przedstawia statystyki zatruć owocami przez dzieci.
Prezentacja multimedialna  „rośliny o owocach trujących”
W trakcie prezentacji uczniowie zapisują do zeszytu przykłady roślin o owocach trujących ( co najmniej 5 przykładów) . Po prezentacji 1 uczeń dowolny podaje swoje zapisane przykłady.  (5 min)
Następnie nauczyciel zapowiada kolejne zagadnienie  lekcji „SPOSOBY ROZSIWANIA SIĘ NASION I OWOCÓW”
Prosi ucznia o przeczytanie wstępu z tekstu „SPOSOBY ROZSIWANIA SIĘ NASION I OWOCÓW”, tekst rozdany na grupę.
Następnie nauczyciel pyta uczniów , odnośnie przeczytanego fragmentu, o sposoby rozsiewania się nasion i owoców
 
Kolejne zadanie dla uczniów :
Uczniowie  mają w grupach za zadanie wypisać na kartkach A3 przykłady roślin , które rozsiewają się przez : wodę , wiatr, zwierzęta, człowieka  i same.
Następnie lider grupy przykleja kartkę na schemacie  na tablicy na szarym papierze i prezentuje ją .( 8 min)
W trakcie prezentacji uczniowie przerysowują schemat do zeszytu z podanymi przez grupy przykładami.
 
Faza podsumowująca
Nauczyciel rozdaje uczniom tabelki do uzupełnienia ( zadanie na plusa) pierwsze trzy osoby , które poprawnie i czytelnie  zrobią zadanie otrzymują plusa  (można korzystać z zeszytu)
Na zakończenie nauczyciel prezentuje pospolite owoce  i prosi uczniów o podanie jakiego typu jest prezentowany owoc (5 min) , w tym czasie uczniowie poprawnie uzupełniają tabelkę
 
Ewaluacja – nauczyciel rozdaje karteczki do ewaluacji
 
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2412


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0