AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Kozak, 2012-02-08
Gryfice

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju

- n +

Formy realizacji
§ 7 ust. 2, pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego.

• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.


• Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
• Ustalenie zasad współpracy z opiekunem.

• Spotkania, konsultacje, rozmowy.

• Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

• Hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu.


Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp.
Opis realizacji zadań ujętych w planie pogłębiony autorefleksją.
Poznawanie planów pracy szkoły na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014, wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
• Kursy tematyczne, kursy kwalifikacyjne, warsztaty, szkoleniowe rady pedagogiczne, uczestnictwo w spotkaniach zespołu przedmiotowego.
• Udział w pracy zespołów przedmiotowych, analizę badań osiągnięć uczniów.
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
• Opracowywanie scenariuszy
i przygotowanie według nich uroczystości szkolnych.
• Koordynator edukacyjnego projektu gimnazjalnego w szkole
Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej, doskonalenie planów kierunkowych i wynikowych, stworzenie planu pracy wychowawcy klasy na podstawie programu wychowawczego szkoły.
• Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego i przedstawienie innym nauczycielom zespołu.
• Określenie mocnych i słabych stron, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy, wpisy w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen.
Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie przebiegu, Dzień Projektu
§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
• Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców).
• Konsultacje z innymi nauczycielami
• Indywidualne rozmowy z uczniami.
• Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach.
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
• Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
• Organizacja wycieczek szkolnych.
• Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi według zgłaszanego zapotrzebowania.
• Zorganizowanie szkolnych konkursów matematycznych dla uczniów gimnazjum
• Opieka nad Samorządem uczniowskim w szkole
• Prowadzenie zajęć wynikających z ramowego planu projektu „Moje Gimnazjum – Moja Przyszłość”
• Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
• Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.
• Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę.
• Udział z uczniami szkoły w akcjach charytatywnych skierowanych na pomoc uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
• Przygotowanie uroczystości szkolnych według harmonogramu pracy szkoły.
• Przygotowanie szkolnych gazetek ściennych o tematyce lokalnej.


§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej
• Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów itd.
• Przygotowywanie wystroju pracowni matematycznej.
• Publikacja Ligi Zadaniowej na stronie internetowej szkoły.
• Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji.
• Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
• Udział w kursach i szkoleniach.
• Współredagowanie z Samorządem Uczniowskim szkolnej gazetki.
§ 7, ust.2, pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.
• Comiesięczna analiza wyników w nauce.
• Uczestnictwo w opracowaniu programu profilaktycznego szkoły.
• Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom.
• Objęcie szczególną troską uczniów słabych.
• Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań.
• Przeciwdziałanie konfliktom w klasie.
• Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
• Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
• Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą na godzinach do dyspozycji wychowawcy i pogadanki.
• Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
Wprowadzenie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
• Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS dotyczących funkcjonowania oświaty, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących w placówce regulaminów.
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do zaliczenia stażu.
• Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych.
• Tworzenie planów wychowawczych, planów wynikowych skorelowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
• Praca w komisjach powoływanych w szkole.
• Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1145


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.