AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karolina Goździak, 2012-02-03
Rotmanka

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontrkatowego na nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIIELA MIANOWANEGO

1.Imię i Nazwisko: Karolina Goździak
2.Miejsce pracy: Zespół Kształcenia i Wychowania im. Brunona Gregorkiewicza w Bielkówku
3.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
4.Specjalizacja: nauczyciel oligofrenopedagogiki, rewalidacji
5.Wykształcenie: wyższe
6.Ukończone studia: Uniwersytet Gdański kierunek geografia
7.Wykształcenie uzupełniające: kurs dla nauczycieli OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
8.Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2009,
9.Data zakończenia stażu: 31 mają 20012
10.Główny cel podejmowanego stażu: zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

§ 7, ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczność i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu
09 2009
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
1. Zawarcie kontraktu
2. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
3. Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu
4. opracowanie projektu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
09 2009 okres trwania stażu maj 2012
- kontrakt
- konspekty zajęć
- wnioski z obserwacji zajęć

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych przez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
1. Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
2. Udział w różnych formach doskonalenia (kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach)
3. Ukończenie studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej
4. Uczestnictwo w pracach szkolnego zespołu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Według harmonogramu okres trwania stażu
- listy obecności
- zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez dobór odpowiednich zadań dla każdego ucznia w zależności od jego dysfunkcji
1. Opracowywanie indywidualnych planów pracy
W trakcie stażu
- plany pracy

5. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przez organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
1. Opracowanie pomocy dydaktycznych
2.Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne
Okres trwania stażu
- pomoce dydaktyczne
- dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne

6. Samoocena własnej pracy
1. Ocena skuteczności działań, dokonywanie zmian w tych działaniach w razie konieczności
2. określenie mocnych i słabych stron
Okres trwania stażu
- rozmowa z opiekunem
- notatka

7. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
1. Testy diagnozujące osiągnięcia szkolne ucznia „na wejście” i „na wyjście”
Okres trwania stażu
- testy diagnozujące
- notatki
- dokumentacja szkolna

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
1. Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, planów pracy, scenariuszy, notatek
2. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Okres trwania stażu
- dokumentacja
- sprawozdanie

9. Publikacja własnych prac
1. Opublikowanie własnego dorobku pracy na stronach www.
04 2012
- publikacja na stronach www


§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym
2. Bieżące kontakty z rodzicami uczniów
3. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniow, wywiady środowiskowe
Okres trwania stażu
- udział w spotkaniach
- notatki służbowe z rozmów

2. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych
1. Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz szkoły, wspólne przydzielanie zadań
Według kalendarza imprez
- zdjęcia
- notatki

3.Współpraca z biblioteką szkolną
1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki
Okres trwania stażu
- potwierdzenia

4. Organizacja pracy w sferze wychowawczej i opiekuńczej
1. Organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych:
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilia
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Patrona Szkoły
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych
Według harmonogramu
- scenariusze
- potwierdzenie§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w przygotowaniu do zajęć i pracy pedagogicznej
1. Przygotowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy
2. Opracowanie dokumentacji szkolnej
3. Dokumentowanie przebiegu stażu
Okres trwania stażu 09 2009
- testy, karty pracy
- dokumentacja szkolna
- potwierdzenie opiekuna stażu

2.Korzystanie z internetu, publikacje w internecie
1. Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
2. Monitorowanie aktualizacji przepisów dotyczących:
- awansu zawodowego,
- rewalidacji,
- pedagogiki specjalnej,
- przepisów oświatowych
3. Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego
okres trwania stażu
- wykaz stron www
- strony internetowe

3. Wykorzystanie technologii komputerowej przez uczniów
1. Lekcje z wykorzystaniem komputera – strony www, płyty CD
według potrzeb
- scenariusze zajec§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów
1. Rozmowy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami
2. Rozmowy z logopedą
Okres trwania stażu
- zaświadczenia

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym
1. Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi
Okres trwania stażu
- notatki ze spotkań
- opis problemów

3. Doskonalenie warsztatu pracy
1. Aktywny udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
2. Studiowanie fachowej literatury
3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej
Okres trwania stażu
- zaświadczenia
- wykaz literatury fachowej

4. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych I opiekuńczych
1. Udział w radach pedagogicznych
2. Wypełnianie dokumentacji szkolnej
3. Pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych
Okres trwania stażu
- lista obecności
- dokumentacja szkolna

5. Analiza opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
1. Wykorzystanie zaleceń poradni w pracy pedagogicznej
Okres trwania stażu
- opinie i orzeczenia z poradni§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowanie szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
1. Zapoznanie z Kartą Nauczyciela
2. Zapoznanie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej
Na bieżąco
- notatki

2. Znajomość aktów prawnych dotyczących oświaty
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
- statutu szkoły
- planu pracy
- planu wychowawczego
- WSO
- programu profilaktycznego
Okres trwania stażu
- znajomość dokumentów, przepisówZgłoś błąd    Wyświetleń: 1372


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.