Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Bożena Krystyna Bakuła, 2012-01-10
Królewo

Ekologia, Plany pracy

Program zajęć przyrodniczych

- n +Program zajęć przyrodniczych w ramach projektu: „Szkoła bliżej życia”
dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Elblągu na zajęcia pozalekcyjne

przygotowany przez prowadzącą zajęcia- Bożenę Bakuła według projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zajęcia odbywają się w czwartek 800 – 845 lub co drugi tydzień 800 – 940 z przerwą 10 minutową.
Wstęp:
Program adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów Gimnazjum nr 7 w Elblągu , którzy wykazują się zainteresowaniami poznawania praw i zjawisk rządzących otaczającą nas rzeczywistością. Jego treści pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach biologii, chemii, geografii i matematyki ze względu na ograniczenia czasowe. Pozwala on zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza również aktywność młodzieży i ich twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Realizacja programu pozwala na rozwijanie zainteresowań ekologicznych uczniów i aktywne ich współuczestnictwo w ochronie środowiska lokalnego.

Cele zajęć :
1) rozwijane są wiedza i umiejętność przyrodnicza uczniów, a w szczególności wiedza ukierunkowana na rozwój nowych technologii ochrony środowiska i ekologii
2) stwarza się możliwość poszerzania wiedzy przyrodniczej, opracowywania i interpretowania wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczych
3) kształtowane są zachowania prozdrowotne i zachowania nastawione na ochronę środowiska przyrodniczego
4) kształcone są umiejętności myślenia, prowadzącego do rozumienia poznawanej wiedzy, jak i nabycia umiejętności posługiwania się nią
5) ukazana jest użyteczność wiedzy chemicznej w życiu codziennym, powiązanie jej z innymi naukami;
6) ukazywane jest znaczenie wiedzy chemicznej w rozwoju cywilizacji;
7) kształtowane są podstawy w zakresie ochrony środowiska, własnego zdrowia i bezpieczeństwa
8) kształtowana jest osobowość ucznia, jego stosunek do otaczającego świata, wdrażanie do zrozumienia praw przyrody;
9) wzbudzane i rozwijane są zainteresowania uczniów procesami zachodzącymi w przyrodzie (rozwijanie tzw. „przewidywanie rezultatów”)
10) kreowane są postawy odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za stan przyrody
11) promowane są wśród uczniów postawy aktywne, kreatywne i mobilne.


Rezultaty zajęć:

1) ocena własnych zachowań wobec środowiska naturalnego, świadomość zagrożeń jakie może ponieść człowiek w sytuacji nieumiejętnego korzystania z dorobku cywilizacji nauki i wiedzy przyrodniczej w jego codziennym życiu, a także dla przyszłych pokoleń
2) budzenie szacunku do przyrody poprzez:
a) ocenianie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich wpływ na jakość jego życia
b) krytyczna analiza relacji między działalnością człowieka a stanem środowiska,
c) przestrzeganie zasad ochrony środowiska,
d) aktywne współuczestnictwo w ochronie środowiska
e) rozumienie stanowiska człowieka w przyrodzie
f) docenianie wpływu przyrody na zdrowie człowieka
g) poszukiwanie rozwiązań, pomysłów zgodnych z ideą rozwoju zrównoważonego
h) projektowanie działań ochronnych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu
i) rozumienie własnej roli w ochronie środowiska.
3) przyjęcie przez ucznia określonej wiedzy, przekonań i postaw:
a) którymi będzie posługiwał się w życiu z poszanowaniem praw natury i praw każdego człowieka do zachowania piękna ziemi dla wszystkich pokoleń
b) poszukującej sposobów i metod, dzięki którym wszystkie istoty mogłyby żyć w harmonii z innymi ludźmi i całą przyrodą i które mogłyby zostać uwolnione od cierpień i nieszczęśliwych doświadczeń
c) rozumienie w jaki sposób nauka chemia jest przyjazna człowiekowi i dla środowiska
4) wiedza na temat zagrożenia cywilizacyjne wynikające z działalności człowieka: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze
5) wiedza na temat właściwości fizyko-chemicznych najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych
6) umiejętność wyjaśnienia na gruncie teorii atomistycznej faktów poznanych na zajęciach bądź znanych im z życia codziennego
7) umiejętność posługiwali się sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania doświadczeń fizyko-chemicznych
8) rozumienie i akceptacja znaczenie wiedzy chemicznej jako elementu wykształcenia ogólnego, uzupełnianie i rozszerzanie jej samodzielnie lub grupowo
9) umiejętność rozwiązywania problemów matematyczno-przyrodniczych w oparciu o obliczenia rachunkowe i wyciąganie wniosków z przeprowadzonych obserwacji i obliczeń
10) przygotowanie do bezpiecznego posługiwania się różnymi substancjami występującymi w życiu codziennym.


Procedury osiągania celów:
preferowanie metod aktywizujących uczniów,
kształcenie umiejętności prawidłowego wnioskowania,
przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń ( opisywanie, porządkowanie, porównywanie, dowodzenie, sprawdzanie, tłumaczenie, podsumowywanie, liczenie)
zajęcia terenowe, wycieczki
gry i zabawy edukacyjne
projekty badawcze
plakaty
konkursy
korzystanie z różnych źródeł informacji (podręczniki, czasopisma, filmy edukacyjne, tablice chemiczne, tablica Mendelejewa itp.)
projekcje filmów dydaktycznych dotyczących: dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, kwaśnych opadów i innych zagrożeń Ziemi
udział w selektywnej zbiórce odpadów
uczestnictwo w akcjach sprzątania świata
segregowanie śmieci


Wykaz jednostek tematycznych:

1. Źródła zanieczyszczeń powietrza .
- zanieczyszczenie naturalne i antropogeniczne;
- przyczyny zanieczyszczeń i wyjaśnia ich skutki: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze.

2. Sposoby ochrony powietrza.
- analiza wykresów obiegu azotu, dwutlenku węgla, tlenu w przyrodzie;
- omówienie znaczenia warstwy ozonowej i skutków jej niszczenia;
- dokonanie analizy poznanych właściwości poszczególnych składników powietrza;
- opracowanie zbioru praw dotyczących ochrony powietrza.
3. Źródła zanieczyszczeń wody.
- omówienie właściwości i roli wody w przyrodzie;
- przyczyny i źródła źródła zanieczyszczeń wody;
- podaje przyczyny zanieczyszczeń i wyjaśnia ich skutki;
4. Stan środowiska wodnego, roztwory wodne.
- procesy niszczące zbiorniki wodne;
- zjawisko eutrofizacji;
- rozwiązywanie problemów obliczeniowych związanych z roztworami wodnymi, stężeniem procentowym roztworów wodnych
- wykorzystanie tablic i wykresów chemicznych rozpuszczalności substancji w wodzie do zadań rachunkowych
5. Sposoby ochrony wody.
- [wycieczka - zwiedzanie oczyszczalni ścieków]
- projekcja filmów dydaktycznych dotyczących: pracy oczyszczalni ścieków, źródeł zanieczyszczeń, ilości zużywanej wody itp.;
- referaty uczniów - przedstawienie sposobów likwidacji zanieczyszczeń wód (seminarium uczniowskie
6. Źródła zanieczyszczeń - odpady.
- rodzaje odpadów;
- definiowanie pojęcia: odpady
- oznakowania substancji toksycznych
7. Stan środowiska - odpady.
- lokalizacja miejsca składowania odpadów w gminie
- rodzaj wysypiska (uporządkowane i nie-);
- zagrożenia dla środowiska wynikające ze złego składowania odpadów.
8. Sposoby ochrony środowiska.
- recykling i utylizacja odpadów;
- budowa wysypiska śmieci;
- projektowanie rozwiązania problemu odpadów w gminie
9. Ziarnista budowa materii.
- omówienie zjawiska dyfuzji wraz z dowodami istnienia atomów i cząsteczek;
- rozwiązywanie problemów obliczeniowych z wykorzystaniem mas atomowych i cząsteczkowych;
- analiza wpływu położenia pierwiastka w układzie okresowym na jego właściwości;
- omówienie wpływu promieniotwórczości na życie całej planety;
- zapisy ilości protonów, neutronów i elektronów w poszczególnych atomach pierwiastków;
- praca nad poprawnym zapisem wzorów i nazw związków chemicznych;
- projekcja filmu dotyczącego wpływu promieniowania jonizującego na organizmy żywe;
- pogadanka na temat osiągnięć naukowych np.: Marii Skłodowskiej – Curie, - ---omówienie --- kilku katastrof związanych z promieniotwórczością
{opracowanie przepisu na zostanie„Noblistą”};
debata nad zaletami i wadami różnych sposobów pozbywania się odpadów radioaktywnych.
{dyskusja po wygłoszeniu referatów dotyczących zjawiska promieniowania}
10. Występowanie, właściwości i zastosowanie różnych surowców mineralnych skorupy ziemskiej
- dyskusja na temat sposobów zabezpieczania metali przed korozją;
-dyskusja na temat problemów ekologicznych związanych z eksploatacją i wykorzystaniem surowców energetycznych
- pogadanka na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii;
[wyjaśnienie konieczności poszukiwania i stosowania alternatywnych źródeł energii];
{burza mózgów pod hasłem: „Jak możemy przyczynić się do oszczędnego gospodarowania paliwami kopalnymi”};
[opracowanie gazetki informacyjnej dotyczącej ekologicznego zagrożenia wyciekami ropy naftowej].


Tematyka prelekcji ekologicznych:
1. „O ekologii słów kilka”
2. Odpady i recykling (elektrośmieci, szkło, papier, metale i tworzywa, baterie, niebezpieczne odpady, bioodpady).
3. Jak postępować podczas zagrożenia ekologiczno-chemicznego?
4. Zagrożenie środowiska metalami ciężkimi.
5. Odnawialne źródła energii.
6. Żyć w zdrowym środowisku.
7. Racjonalne użytkowanie energii.
8. Co zagraża Ziemi i co zrobić aby nasza planeta była piękna?
9. Chemia nauka przyjazna człowiekowi.

Tematyka zajęć doświadczalnych :
1) chromatografia bibułowa
2) otrzymywanie tlenu, dwutlenku węgla i wodoru – badanie właściwości
3) inne doświadczenia według możliwości szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz zgodnie z tematyką realizowanych treści.

Konkursy:
1. Konkurs wiedzy ekologicznej – test ph. „Bo dobrze chroni się tylko to co się dobrze zna”
2. Przyczyny zanieczyszczeń powietrza i zapobieganie ich powstaniu – „Powietrze takie macie jak o nie dbacie”
3. „Powietrze takie macie – jak o nie dbacie” (dla klas I i II , luty 2009 r.) – plakat
4. „Wpływ spalin samochodowych i dymów z zakładów przemysłowych na przyrodę”
5. Konkurs ph. „Dbajmy o środowisko - na co dzień” - porady na formacie A1
- dom przyjazny dla środowiska
- biuro przyjazne dla środowiska
- zakupy przyjazne dla środowiska
- podróżowanie przyjazne dla środowiska
- wakacje też mogą być przyjazne dla środowiska
- nasz przyjaciel las
6. Konkurs dla uczniów klas pierwszych ph..: „Czysta woda”


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1300
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016