AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Parkitna, 2011-11-21
Dębica

Fizyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. Podstawowe dane personalne:

1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
2. Miejsce pracy i odbywania stażu:
3. Zajmowane stanowisko:
4. Okres odbywania stażu:
5. Data rozpoczęcia stażu:
6. Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:………………….
7. Data zakończenia stażu: ………………


Zatwierdzam do realizacji:

...................................................... ......................................................
(podpis Dyrektora Szkoły) (podpis Autora Planu Rozwoju Zawodowego)II. Czynności organizacyjne:


Zadania i Formy realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego
• analiza nowych przepisów prawa
oświatowego dotyczących reformy oświaty
• przygotowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie i złożenie do Dyrektora Planu Rozwoju Zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
• gromadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przebiegu stażu
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego

3. Opracowanie sprawozdania
• przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego

4. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
• złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego


III. Zadania wynikające z rozporządzenia:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Zadania i Formy realizacji
1. Podejmowanie działań związanych z doskonaleniem swojej pracy
• uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego np.: kursach, warsztatach i szkoleniach metodycznych, w radach szkoleniowych organizowanych w szkole
• opracowywanie i wdrożenie Przedmiotowego Systemu Oceniania z fizyki.
• przygotowanie i przeprowadzenie testów I, II i III klas.
• współtworzenie Szkolnego Konkursu Astronomicznego
• wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
• samodzielne studiowanie literatury fachowej
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
• praca w zespole przedmiotów ścisłych;
• organizacja pracowni fizycznej, segregacja pomocy dydaktycznych z fizyki.
• stała opieka i dbałość o pracownię przedmiotową, jej wystrój, gromadzenie pomocy naukowych, wzbogacanie wyposażenia
• uporządkowanie zeszytu materiałowego wg poszczególnych działów – wprowadzenie rejestru komputerowego.
• przygotowanie i wykonanie ściennych gazetek edukacyjnych do pracowni z wykorzystaniem komputera
3. Uczestnictwo z uczniami w różnych formach kultury.

• udział uczniów w Pokazach Doświadczeń Fizycznych na Politechnice Rzeszowskiej
• organizacja wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych
• opracowanie scenariuszy klasowych spotkań okolicznościowych
• organizacja imprez i spotkań klasowych.

4. Przygotowanie uczniów do konkursów.

• przygotowanie do konkursu przedmiotowego z fizyki
• przygotowanie uczniów do Polsko - Ukraińskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko”
• przygotowanie uczniów do Szkolnego Konkursu Astronomicznego
5. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
• wykonanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły
• praca w komisji szkolnej: Egzaminu Gimnazjalnego§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadania i Formy realizacji
1.Wykorzystywanie TI w nauczaniu fizyki i matematyki
• opracowanie prezentacji komputerowych (samodzielnie i jako forma pracy z uczniami);
• wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych; dostępnych programów edukacyjnych (encyklopedii multimedialnych, słowników); doświadczenia fizyczne z programu Java
• prowadzenie lekcji otwartych (i nie tylko) z wykorzystaniem TI i K
• wykorzystanie umiejętności informatycznych na zajęciach pozalekcyjnych, kółkach;
• opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców. m. in.: scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych, foliogramów, sprawdziany, prace klasowe, pomoce dydaktyczne, ankiety, kartkówki, prezentacje.
2.Stosowanie TI organizując własny warsztat pracy.
• wykonywanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego
• wykonanie materiałów do pracy własnej: kwestionariuszy, pism urzędowych, planów pracy.
• doskonalenie umiejętności w zakresie technologii komputerowej i informacyjnej,
• organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych i prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej m. in.: scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych, foliogramów, sprawdziany, prace klasowe, pomoce dydaktyczne, ankiety, kartkówki, prezentacje.
3.Wykorzystywanie technologii informatycznej w pracy wychowawczej
• zastosowanie programu MS ACCESS oraz arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w pracy wychowawcy klasowego
• elektroniczne prowadzenie dziennika klasy, arkusza kalkulacyjnego,
• wykorzystanie programu do wypełniania świadectw szkolnych
• opracowanie i przygotowanie planów wychowawczych
• dokumentowanie pracy wychowawczej z wykorzystaniem komputera.
4. Stosowanie technologii komunikacyjnej
• wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów związanych z nauką fizyki.
• udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych i nauczycielskich itp.
• publikacje w Internecie:
-zamieszczanie opracowanych materiałów na stronie internetowej szkoły MG 2.
-publikacja PRZ w Internecie
• stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy, elektroniczny kontakt nauczycieli w kraju i za granicą;
• stworzenie i prowadzenie własnej strony internetowej
• korzystanie z MOODLE i e-lerningu,
• wyszukiwanie literatury pedagogicznej
• systematyczne i ciągłe korzystanie ze stron MENiS, CKE, OKE, Awansu Zawodowego i innych stron dla nauczycieli
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania i Formy realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych
• prowadzenie zajęć otwartych (różne) i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli, nauczycieli stażystów, kontraktowych, rodziców.
2. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołów przedmiotowych.
• aktywna praca w zespole matematyczno – przyrodniczym
3. Publikowanie, promocja i dzielenie się wiedzą.
• różnorodne: w formie klasycznej ("papierowe"), elektroniczne: na stronach portali edukacyjnych, szkolnych i własnych stronach WWW., publikowanie własnych programów, projektów, scenariuszy
• opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych materiałów dydaktycznych, wychowawczych, metodycznych np. : scenariuszy zajęć, testów, kart pracy oraz innych materiałów
4. Współpraca z innymi nauczycielami
• wspólne opracowanie scenariuszy konkursów: Szkolnego Konkursu Astronomicznego, itp.,
• przeprowadzanie wspólnych akcji (np. Sprzątanie świata i inne).
5. Korzystanie z dorobku innych nauczycieli.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania i Formy realizacji
1.Opracowanie planu pracy wychowawcy klasy.
• Realizowanie opracowanego planu pracy wychowawcy klasy na bazie Programu Wychowawczego Szkoły, z uwzględnieniem specyfiki klasy, możliwości i potrzeb dzieci.

2.Opracowanie planu zajęć kółka fizycznego dla kl. I-III z uwzględnieniem programu zajęć pozalekcyjnych.

• prowadzenie zajęć koła fizycznego dla uczniów klas I – III w oparciu o program własny
3. Opracowanie i wdrożenie programu pracy indywidualnej z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

• wstępna diagnoza uczniów, współpraca z pedagogiem szkolnym, współpraca z rodzicami, opracowanie i ewaluacja.
4. Opracowanie i wdrożenie regulaminu wycieczki klasowej.

• ustalenie regulaminu wycieczki zgodnie
z planem działań wychowawczych
5. Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych z fizyki dla uczniów klas l,II,III.

• wymagania edukacyjne dla klas I, II, III.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania i Formy realizacji
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenia zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły

• ukończenie kursów
2. Organizowanie imprez i uroczystości klasowych.
• przygotowanie oraz przeprowadzenie imprez
i uroczystości: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Wigilia, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołajki.
3.Organizowanie wyjazdów i wycieczek dla uczniów.
• zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów i wycieczek klasowych
- turystyczno-rekreacyjnych
- tematycznych
- kulturalnych
wg ustaleń poczynionych z klasą i rodzicami.
4.Organizowanie i prowadzenie konkursów przedmiotowych.

• organizacja Szkolnego Konkursu Astronomicznego. Opracowanie tematyki konkursu, opracowanie kryteriów oceny konkursu, przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzców.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Zadania i Formy realizacji
1. Uzyskanie znaczących miejsc na olimpiadach i konkursach przez uczniów, nad którymi sprawowałam opiekę.
• praca z uczniem zdolnym w celu uzyskania laureata szczebla wojewódzkiego z fizyki
• uzyskanie wyróżnień w "Lwiątku" Polsko - Ukraińskim Konkursie Fizycznym

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania i Formy realizacji
1. Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych.
• opracowanie dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. Opis i analiza.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2436


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.