AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Szulczewska, 2011-10-25
Konstantynów Łódzki

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGOmgr Marzena Szulczewska
nauczyciel języka polskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi


Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
1. Imię i nazwisko: Marzena Szulczewska
2. Nauczany przedmiot: język polski
3. Wykształcenie: magister filologii polskiej
4. Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
5. Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. G. Narutowicza w Łodzi
6. Opiekun stażu: mgr Anna Krupińska
7. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
8. Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
9. Założone cele opracowanego planu rozwoju:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Wymagania egzaminacyjne, zadania do wykonania, formy i sposoby realizacji, przewidywane efekty/wypracowane dokumenty, uwagi o przebiegu realizacji stażu:

*§7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły.
- uczestnictwo w pracach zespołu humanistycznego przez cały okres stażu:
a) udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych;
b) przygotowywanie testów do wewnętrznego badania osiągnięć uczniów;
c) przygotowywanie raportów po badaniu i programu naprawczego;
d) organizacja matury próbnej dla klas III oraz analizy wyników testów i matur.

2. Współpraca z rodzicami:
- wspólne rozwiązywanie problemów uczniów, analizowanie wyników nauczania i frekwencji,
- współpraca z pedagogiem szkolnym.
- przez cały okres stażu rozwiązywanie problemów uczniów mających trudności
w nauce, analizowanie wyników nauczania i frekwencji.

*§7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
a) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu;
b) uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
c) uczestnictwo w kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych i szkoleniowych.
d) tworzenie własnego warsztatu pracy ;
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.,
- tworzenie bazy łączy do stron www z materiałami dydaktycznymi,
- prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki.

*§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- znowelizowanej Karty Nauczyciela z dnia 23 września 2009 r. z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
- Ustawy o Systemie Oświaty z 23 września 2009 r. z późniejszymi zmianami;
- Regulaminów wewnętrznych II LO w Łodzi.
a) samodzielna lektura i analiza przepisów dotyczących systemu oświaty;
- aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego,
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce pedagogicznej: podczas promowania uczniów, wystawania ocen, przygotowywania do sprawdzianów i egzaminów
2. Poznanie procedury awansu zawodowego.
a) zapoznanie się z odpowiednimi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli;
- sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego,
- sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego;
3. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
a) samodzielna lektura i analiza publikacji interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego;
- dokumentowanie osiągnięć związanych z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego.
- posługiwanie się zdobytą wiedzą w praktyce.


*§7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Wstępna ocena własnych umiejętności.
a) ewaluacja własnych działań:
- przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych oraz organizacja w II LO konkursów i wieczorków poetyckich;
- zorganizowanie konferencji uczniowsko-studenckich we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim poświęconych twórczości wybranych pisarzy i poetów;
- organizacja dla maturzystów zajęć fakultatywnych przygotowujących do egzaminu pisemnego i ustnego;
- zorganizowanie warsztatów dziennikarskich dla wybranych uczniów we współpracy z lokalnymi mediami;
- rozwijanie wiedzy o kulturze i historii własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową;
- organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych (wg harmonogramu i przydziału obowiązków) przez cały okres stażu oraz opracowywanie scenariuszy organizowanych uroczystości.
- równomierne rozłożenie planowanych prac;
- monitorowanie własnych osiągnięć;
- uzupełnianie braków;
- umiejętność określenia we własnej pracy obszarów wymagających doskonalenia;
b) konsultacje z opiekunem stażu;
- sprecyzowanie zasad współpracy,
- zawarcie kontraktu,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
a) obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
b) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
- udoskonalenie sposobu przeprowadzonych zajęć poprzez:
 efektywne wykorzystanie czasu lekcji;
* analizowanie efektów własnej pracy;
* wyeliminowanie popełnianych błędów;
* stosowanie metod aktywizujących;
* wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych;
- wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz wykaz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.

3. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania pozwalających na kształcenie umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej.
a) stosowanie metod aktywizujących na lekcjach.
b) organizowanie wyjazdów do teatru, kina, muzeów.
- stwarzanie korzystnych warunków zdobywania wiedzy (uczenie się przez doświadczenie)
4. Dzielenie się swoją wiedzą.
a) publikowanie ciekawych i sprawdzonych scenariuszy lekcji,
- opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie WWW;
- publikacja scenariuszy lekcji.

*§7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
a) diagnozowanie środowiska uczniów.
b) indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicami.

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów
a) kierowanie uczniów na badania do PPP.
- wyrównywanie szans edukacyjnych.

3. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
a) konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego.

4. Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
a) podejmowanie tematów z zakresu współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych na lekcjach.

*§7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu, sprawne posługiwanie się technologią komputerową.
a) wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego;
- sporządzanie testów, ankiet, ćwiczeń na zajęcia lekcyjne przy pomocy komputera,
- sporządzenie dokumentacji przebiegu stażu na komputerze.
- testy, ankiety, ćwiczenia sporządzone przy pomocy komputera;
- dokumentacja przebiegu stażu wykonana na komputerze.

*§7 ust.2 pkt4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
- bibliografia przedmiotowa;
- stosowanie zdobytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w codziennych kontaktach z uczniami.

3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych .
a) opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych aktywne pełnienie funkcji opiekuna i kierownika wycieczek szkolnych.
- zaspakajanie potrzeb wychowawczych i edukacyjnych uczniów, pełnienie funkcji opiekuńczych.

*§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
a) samodzielna lektura i analiza przepisów dotyczących systemu funkcjonowania szkoły (Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Rozwoju Szkoły, WSO, Programu Profilaktycznego, przepisów BHP, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktycznego;
- proponowanie zmian.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

(Dz.U. z 8.12.2004 r. nr 260, poz.2593)

Plan rozwoju zawodowego w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacjom.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1292


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.