Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Małgorzata Banaś-Rajca, 2011-10-25
Wąbrzeźno

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2014 r.

Wymiar realizowanego stażu: 2 lata i 9 miesięcy.

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Banaś-Rajca

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół w Myśliwcu

Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8 ust.2 pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE
PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.
Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Analiza własnych umiejętności. • Autorefleksja. IX / X 2011 r. Teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych.
Bibliografia.
Poznanie procedur awansu zawodowego.

• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego na podstawie samodzielnej lektury i analizy.
• Dokumentowanie osiągnięć związanych z ubieganiem się
o stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. IX 2011 r.

Okres stażu.01 września 2011 r.
Analiza dokumentów prawnych, przegląd stron internetowych i sporządzenie kopii.
Plan rozwoju, zaświadczenia, świadectwa, opisy, analizy, zdjęcia, scenariusze, sprawozdania gromadzone w „Teczce Awansu”.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
IX 2011 r.

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez
Dyrektora Szkoły.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
V/VI 2014 r.


Autoanaliza i złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.


Systematyczne poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.

• Przypomnienie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań szkoły.
• Udział w różnorodnych szkoleniach, konferencjach metodycznych i warsztatach.
• Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. X-XII 2011 r.


Okres stażu.


Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.


Zaświadczenia ze szkoleń, konferencji, warsztatów.Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły.
• Współtworzenie i aktualizacja niektórych dokumentów obowiązujących w szkole. Okres stażu.


Diagnozowanie
i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. • Przeprowadzenie diagnozy uczniów w klasie I, analiza i wnioski do pracy.
• Przeprowadzanie sprawdzianów kompetencji w klasach I-III, analiza ich wyników, opracowywanie planów naprawczych i ich wdrażanie. IX/X 2011 r.


Zgodnie z harmonogramem.


Okres stażu. Opis działań i analiza uzyskanych efektów.
Systematyczne starania o estetykę klasy i szkoły. • Wykonywanie dekoracji w klasie i na korytarzu szkolnym. Okres stażu.

Poszukiwanie nowych rozwiązań i wdrażanie nowych pomysłów w swojej pracy.

• Korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji wczesnoszkolnej.
• Samokształcenie-czytanie czasopism i literatury pedagogicznej.
Okres stażu.Wykorzystanie wyników ze sprawdzianów kompetencji uczniów klas I-III do podniesienia jakości pracy szkoły. • Analiza raportów „Operon”
i udział w tworzeniu raportów wewnętrznych szkoły. Okres stażu. Opis podjętych działań.

Realizacja projektu unijnego dla klas I-III edukacji wczesnoszkolnej.
• Prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej w
ramach projektu: „Program
indywidualizacji procesu
nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół
podstawowych w woj.
kujawsko-pomorskim”. rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012

§8 ust.2 pkt 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Wykorzystywanie edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia testów, gazetek,
pomocy dydaktycznych,
scenariuszy zajęć, dyplomów.
• Korzystanie w czasie pracy
z „Kreatora Świadectw”
do tworzenia ocen opisowych. Okres stażu.
Okres stażu. Opis podjętych działań.

Wykorzystywanie komputera i tablicy interaktywnej na zajęciach w klasach I-III.
• Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem komputera
i Multibooka. Okres stażu.
Wspólne redagowanie materiałów do szkolnej strony internetowej. • Opisywanie i przekazywanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej.
• Udział w pracach zespołu zajmującego się promocją szkoły. Okres stażu

§8 ust.2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI,
W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI
STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.
Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Opieka nad nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień
nauczyciela mianowanego.
• Systematyczna współpraca i dzielenie się doświadczeniem.
• Pomoc w realizacji planu rozwoju oraz w prowadzeniu dokumentacji wychowawcy klasowego. IX 2010 r.- V 2013r.
Dokumentacja: kontrakt, scenariusze zajęć prowadzonych i hospitowanych przez nauczyciela kontraktowego, proponowana ocena.
Prowadzenie zajęć otwartych dla
nauczyciela kontraktowego. • Przygotowywanie scenariuszy zajęć, ich przeprowadzenie i omówienie.
Okres stażu. Scenariusze zajęć.
Aktywna współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielami innych przedmiotów. • Organizowanie uroczystości
szkolnych, imprez, konkursów, wzajemna wymiana doświadczeń. Okres stażu. Scenariusze zajęć, zdjęcia.
Aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu Samokształceniowego
edukacji wczesnoszkolnej. • Dyskusje, wymiana poglądów,
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na spotkaniach zespołu.
• Opracowywanie referatów na różne tematy.
Okres stażu. Notatki ze spotkań, opracowane referaty.§8 ust.2 pkt 4 lit. a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH,
OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.
Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów w klasach I – III edukacji
wczesnoszkolnej. • Praca nad realizacją konkursów (recytatorskiego, ortograficznego, piosenki).
Okres stażu. Zdjęcia, scenariusze, sprawozdania.


Zorganizowanie
i przeprowadzenie gminnego konkursu sportowego. • Wspólne opracowanie regulaminu i przeprowadzenie imprezy sportowej dla uczniów klas I-III. Rok szkolny 2012/2013. Regulamin, sprawozdanie.

Dbałość o bezpieczeństwo i higienę uczniów, uświadamianie zagrożeń. • Współpraca ze Strażą Pożarną, Policją oraz pielęgniarką szkolną poprzez spotkania, pogadanki.
Okres stażu. Potwierdzenia.
Realizacja programu profilaktyki prozdrowotnej. • Realizacja programu: „Owoce
w szkole” i „Szklanka mleka” dla klas I-III
edukacji wczesnoszkolnej
oraz innych programów związanych z profilaktyką prozdrowotną.
• Przygotowanie montażu słowno-artystycznego na temat; „Żyjmy Zdrowiej”.
• Wykonanie gazetek na temat propagowania zdrowego trybu życia i zdrowej żywności.
Okres stażu.Okres stażu.


Okres stażu.
Sprawozdania z programów.Scenariusz, zdjęcia.

§8 ust.2 pkt.4 lit. c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH
ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Stosowanie w swojej pracy metod aktywizujących. • Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy. Okres stażu.
Udział w akcjach
i imprezach ogólnopolskich. • Udział w akcjach ogólnopolskich m.in.
„Sprzątanie świata”. Okres stażu.
Praca z uczniem zdolnym i słabym. • Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
• Prowadzenie zajęć dydaktyczno -wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce.
• Prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów.
Okres stażu.
Okres stażu. Sprawozdania z konkursów, zdjęcia.Opracowanie tematyki zajęć.


Pedagogizacja rodziców.
• Prowadzenie spotkań z rodzicami w ramach wywiadówek i konsultacji, indywidualne spotkania z rodzicami uczniów.
• Przygotowywanie i przeprowadzanie prelekcji na zebraniach dla rodziców uczniów. Okres stażu.

Teksty prelekcji.

Organizacja uroczystości klasowych, szkolnych, środowiskowych oraz wycieczek dla uczniów klas I-III. • Organizowanie imprez i wycieczek zgodnie z harmonogramem.
• Udział w organizowaniu imprez środowiskowych.
Okres stażu. Scenariusze, zdjęcia, karty wycieczek, sprawozdania.§8 ust.2 pkt.4 lit. e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI
LUB INNYMI PODMIOTAMI.
Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Wzajemna współpraca z nauczycielami szkoły. • Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych. Okres stażu. Potwierdzenie współpracy.
Praca w komisji podczas sprawdzianu klasy VI. • Pełnienie funkcji członka zespołu egzaminacyjnego i udział w pracach komisji.
Okres stażu.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich stosunków interpersonalnych i sytuacji rodzinnej. • Integrowanie zespołu klasowego poprzez rozmowy, udział uczniów w imprezach klasowych, szkolnych i wycieczkach.
• Diagnozowanie potrzeb uczniów.
• Organizowanie zebrań i spotkań indywidualnych
z rodzicami uczniów. Okres stażu.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. • Spotkania, konsultacje i rozmowy na temat pomocy uczniom mającym trudności w nauce i będącym w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej. Okres stażu. Potwierdzenie współpracy.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
• Konsultacje, współpraca z pedagogiem.
• Udzielanie systematycznej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Okres stażu. Opis współpracy.

Współpraca z wydawnictwem Nowa Era.
• Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i korzystanie z różnych ofert wydawnictwa.
• Systematyczne przeglądanie strony internetowej.
• Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo. Okres stażu.
Okres stażu. Sprawozdanie.
Potwierdzenie udziału w szkoleniach.
Współpraca z Urzędem Gminy. • Wycieczka do urzędu i spotkanie z jego pracownikami.
Okres stażu. Potwierdzenie udziału.
Współpraca z nadleśnictwem. • Wycieczka do lasu oraz przygotowywanie uczniów
do udziału w różnych konkursach.
Okres stażu. Potwierdzenie udziału, zdjęcia.
Współpraca z Biblioteką Miejską. • Zorganizowanie wycieczki do biblioteki oraz przygotowywanie uczniów do udziału w gminnych konkursach.
Okres stażu. Potwierdzenie udziału, karty wycieczek.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. f
UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ.

Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
Ukończenie wybranych form doskonalenia zawodowego typu kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe związanych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z potrzebami szkoły.
Okres stażu. Zaświadczenia, świadectwa.§8 ust.2 pkt.5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.
Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
• Zebranie informacji
o dzieciach.
• Identyfikacja problemów.
• Opisanie historii zjawiska.
• Propozycje rozwiązania
problemów.
• Uzyskane rezultaty.
• Refleksje i wnioski. Okres stażu. Opis i analiza dwóch przypadków, wnioski.


Opracowanie: Małgorzata Banaś-RajcaZatwierdzono do realizacji: …………………………………………………………
Plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje wynikające z potrzeb szkoły lub potrzeb własnych.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6722
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016