AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Cap, 2011-10-11
Świnoujście

Awans zawodowy, Artykuły

Sprawozdanie z awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Wprowadzenie

Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2008 r., który trwał do 1 sierpnia 2011 r. Został wydłużony o 61 dni w związku z nieobecnością moją w pracy na skutek choroby. Staż na nauczyciela dyplomowanego mogłam rozpocząć po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, który otrzymałam 21 grudnia 2006 r.
Przez cały ten czas realizowałam opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego biorąc pod uwagę wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Ujęłam w nim własne przedsięwzięcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne oraz zadania i formy ich realizacji.
Jako pedagog szkolny zajmuję się nie tylko wspieraniem dzieci w ciężkich sytuacjach rodzinnych, losowych ale także dbam o poczucie bezpieczeństwa naszych uczniów w szkole. Ważna dla mnie jest współpraca z nauczycielami, rodzicami i instytucjami na terenie naszego miasta. Dzięki tej współpracy mogę realizować programy profilaktyczne i spełniać obowiązki pedagoga szkolnego. Okres stażu pomógł mi uporządkować i ukierunkować moje działania na tle działań całej szkoły, mojego miejsca w niej i specyficznych potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.
W sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego celów a także postaram się dokonać oceny efektywności podjętych działań i przydatności ich dla placówki, w której pracuję, jak i własnego doskonalenia.

Realizację Planu Rozwoju Zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Obejmowało ono:
· poznanie procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego - analizowałam przepisy prawa oświatowego,
· gromadzenie dokumentacji z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego – scenariuszy zajęć, ankiet, notatek, certyfikatów, zaświadczeń, protokołów,
· pogłębiałam wiedzę dotyczącą awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – studiowałam literaturę fachową, wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami.

W trakcie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy
dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu
doskonalenia pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły


1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, takich jak szkoleniowe Rady Pedagogiczne, warsztaty, szkolenia, konferencje. Przyczyniły się one do wzbogacenia mojego warsztatu pracy.

· Wewnątrzszkolne formy doskonalenia – Rady Pedagogiczne Szkoleniowe
- „Wdrożenie i ewaluacja programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania” – listopad 2009r.
- „Jak radzić sobie z przemocą w szkole? Jak reagować na agresję” – kwiecień 2010r.
„Komunikacja, wydawanie poleceń, kontakt z rodzicami” – marzec 2011r.

· Zewnętrzne formy doskonalenia
- „Rodzice – nauczyciele: o dobrej współpracy” – marzec 2009r. – szkolenie przeprowadzone przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki w Starachowicach.
- „TRENING PEWNOŚCI SIEBIE Program wsparcia dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej – wrzesień 2009r. – szkolenie przeprowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych BLIŻEJ DZIECKA.
- „Zanim będzie za późno” – październik 2009r. – Wojewódzka konferencja poświęcona zagadnieniom profilaktyki zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
- „Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci, konflikty klasowe i metody ich rozwiązywania – luty 2010r. – szkolenie przeprowadzone przez Centrum Administracji i Biznesu
- „Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011. Statut szkoły z uwzględnieniem zmian prawa oświatowego. Sposoby realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej” – wrzesień 2010r. – szkolenie przeprowadzone przez Europejskie Centrum Rozwoju Kadr.
- „Obowiązki w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej po 1 lutego 2011r.” - marzec 2011r. – zorganizowana przez Centrum Kompetencji FORUM w Poznaniu.
- „Rozwój kompetencji nauczyciela szkoły/placówki w świetle zmian reformy programowej. Zadania dyrektora w organizacji procesu dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczego poza budynkiem szkoły/placówki” – kwiecień 2011r. szkolenie zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Comiesięczne samokształceniowe spotkania pedagogów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świnoujściu przez cały okres stażu

Różne formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział umożliwił mi spotkania z innymi pedagogami, nauczycielami oraz wzbogacił moją wiedzę i warsztat pracy.


Efekty:
dla szkoły:
· Podniesienie jakości pracy szkoły
· Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli

dla uczniów:
· Zdobywanie przez uczniów wiedzy w sposób ciekawszy, efektywniejszy
· Kształcenie ich własnej aktywności
· Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach dla nich trudnych
· Rozwój umiejętności psychospołecznych

dla nauczyciela:
· Podnoszenie własnych umiejętności dydaktyczno – wychowawczych
· Podnoszenie wiedzy merytorycznej i metodycznej oraz kompetencji zawodowych
· Dzielenie się wiedzą z innymi pedagogami
· Budowanie pomocy i wsparcia dla osób z problemami – nauczycieli, rodziców, uczniów
2. Udział w różnych formach podnoszących poziom pracy szkoły.

W celu podniesienia jakości pracy szkoły podczas stażu co roku:
- Organizowałam spotkania zespołu wychowawczego klas IV – VI. Celem pracy zespołu było:
§ omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i szkolnych uczniów,
§ organizowanie dla nich pomocy,
§ organizowanie wsparcia dla rodziców uczniów.
Co roku opracowywałam plan pracy zespołu wychowawczego na dany rok szkolny po przeprowadzeniu analizy dokumentów szkoły: dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. przeprowadzeniu wywiadów z wychowawcami, nauczycielami uczącymi, nauczycielem terapii pedagogicznej, logopedą, obserwacji uczniów.
- Pracowałam w komisjach socjalnych przyznających pomoc materialną uczniom w formie „Wyprawki szkolnej”, „Stypendiów szkolnych”
- Pracowałam w zespole opracowującym:
· Program Profilaktyki Szkoły
· Plan Pracy Szkoły
· Aktualizacja Statutu Szkoły w tym Wewnątrzszkolny System Oceniania z zachowania.

Wraz z podejmowanymi działaniami pracy w zespołach opracowywałam i wdrożyłam plan pracy pedagoga w każdym roku stażu oraz program kółka literacko – teatralnego w roku szkolnym 2009/2010.


Efekty:

dla szkoły:
· Podnoszenie jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej
· Diagnozowanie pracy szkoły w zakresie zapobiegania trudnościom wychowawczym
· Opracowywanie dokumentów szkoły

dla uczniów:
· Wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się
· Kształtowanie zachowań prospołecznych
· Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia
· Uświadamianie zagrożeń związanych z uzależnieniami
· Zaangażowanie w życie szkoły poprzez udział w konkursach, przedstawieniach, imprezach

dla nauczycieli:
· Pogłębianie wiedzy i umiejętności w obrębie procesu wychowawczego uczniów
· Nabywanie umiejętności organizacyjnych


3. Organizowanie konkursów, imprez i przedstawień szkolnych

W czasie trwania stażu organizowałam a także współorganizowałam wiele konkursów, przedstawień i imprez szkolnych. Głównie były one związane z koordynowanym prze zemnie Programem Profilaktyki Szkoły. Konkursy, przedstawienia czy imprezy szkolne są ważnym elementem w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
W okresie stażu we współpracy z nauczycielami świetlicy, opiekunem Samorządu Uczniowskiego i nauczycielem języka angielskiego organizowałam następujące:

- Konkursy szkolne w ramach programu profilaktyki:

§ „Ja i moje hobby” – konkurs plastyczny dla uczniów klas I – VI – listopad 2008r.
§ „Karaoke” – konkurs muzyczny dla uczniów klas I – VI – luty 2009r.
§ „Turniej warcabowy” dla uczniów klas I – VI – marzec 2009r.
§ „Mój najlepszy dzień z wycieczki” konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III – kwiecień 2009r.
§ „Mistrz Scrabble” dla uczniów klas IV – VI – kwiecień 2009r.
§ „Mistrz krzyżówek” dla uczniów klas I – III – czerwiec 2009r.
§ „Komputer wróg czy przyjaciel” konkurs plastyczny dla uczniów klas I – VI –listopad 2009r.
§ „ Żywioły zagrażające ludziom” konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III – listopad 2010r.
§ „Ulotka antynikotynowa” konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VI –listopad 2010r.
§ „Zwolnij” konkurs plastyczny dla uczniów klas I – VI - marzec 2011r.


- Konkursy o zasięgu miejskim i krajowym

§ „Z Gryfusiem jestem bezpieczny” konkurs plastyczny dla klas I –III organizowany przez Komendę Miejską Policji w Świnoujściu – kwiecień 2010r.
§ „Smakoszki” ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III organizowany przez Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu – maj 2010r.
§ „Trzymaj formę” konkurs sprawnościowy na szczeblu miejskim organizowany przez Terenową Stację Sanitarni – Epidemiologiczną dla uczniów klas VI – maj 2011r.
§ „Nie pal przy mnie proszę” konkurs plastyczny dla uczniów I – III maj 2010r.
§ „Zachowaj Trzeźwy Umysł” ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej – czerwiec 2010r., 2011r.
§ „Wyspiarskie kolędowanie” – styczeń 2010r.

- Przedstawienia
§ „NIE PAL” – listopad 2009r.
§ „W krainie cudowności” – czerwiec 2010r.
§ „Kopciuch Płucoczadek” – grudzień 1010r.


- Imprezy
§ „Zaszczepianie zdrowego stylu życia” – cykliczna impreza dla uczniów klas pierwszych w miesiącu październiku 2008r. 2009r. 2010r.
§ „Dzień chłopaka” 2008r. 2009r. 2010r.
§ „Andrzejki” 2008r. 2009r. 2010r.
§ Kiermasze Świąteczne przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy 2008r. 2009r. 2010r. 2011r.
§ Mikołajki 2008r. 2009r. 2010r.
§ Zabawa karnawałowa 2009r. 2010r. 2011r.
§ Happening wraz z przedstawieniem antynikotynowym w Miejski Dom Kultury na Warszowie z okazji Międzynarodowego Dnia Rzucenia Papierosa – listopad 2009r.
§ Kiermasze i kwesty z okazji WOŚP 2009r. 2010r. 2011r.
§ Kiermasze dla dzieci ze świetlicy środowiskowej TPD przed świętami Bożego Narodzenia 2008r. 2009r. 2010r. oraz wizyty andrzejkowe i mikołajkowe z paczkami dla dzieci.
§ Dzień Sportu 2009r. 2010r. 2011r.
§ Festyn Rodzinny 2009r. 2010r. 2011r.


Efekty:

dla szkoły:
· Podniesienie jakości pracy szkoły
· Podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego

dla ucznia:
· Rozwijanie zainteresowań i umiejętności
· Rozwijanie cech osobowości i charakteru
· Kształtowanie pozytywnych emocji
· Kształtowanie postaw prospołecznych
· Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym
· Nabywanie umiejętności współpracy w grupie
· Rozwijanie samodyscypliny poprzez przestrzeganie regulaminu


dla nauczyciela:
· Nabywanie umiejętności organizacyjnych
· Kształtowanie kreatywności i pomysłowości
· Uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno – wychowawczego
4. Prowadzenie dodatkowych zajęć

- Koło literacko – teatralne
W roku szkolnym 2009/2010 wspólnie z nauczycielem terapii pedagogicznej prowadziłam zajęcia teatralne. Brały w nich udział uczniowie klas szóstych. Opracowany program koła wdrażałyśmy na cotygodniowych spotkaniach. Dzieci bardzo chętnie brały udział w różnego rodzaju zabawach literackich, wspólnie projektowaliśmy i wykonywaliśmy kostiumy i scenografię do przedstawień. Efektem naszych spotkań było zorganizowanie happeningu z okazji Międzynarodowego Dnia Rzucenia Papierosów i przedstawienia w MDK na Warszowie inscenizacji pt. „NIE PAL” w listopadzie 2009r. oraz zorganizowanie szkolnego dnia teatru, który odbył się w czerwcu 2010r. Uczestnicy koła literackiego zaprezentowali wówczas całej społeczności szkolnej przedstawienie - „W krainie cudowności”.


Efekty:

dla szkoły:
· nowe programy wpływają na podniesienie pracy szkoły
· promowanie szkoły w środowisku lokalnym

dla ucznia:
· dostarczenie nowych umiejętności i pozytywnych doświadczeń, które sprawiają doznanie sukcesu a co za tym idzie podnoszą poczucie własnej wartości
· kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, samodyscypliny i obowiązkowości
· promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
· inspirowanie do rozwijania uzdolnień uczniów

dla nauczyciela:
· zdobywanie umiejętności opracowywania programów
· poszerzanie własnego warsztatu
· zdobywanie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów
5. Promocja szkoły w środowisku

Sztuka tworzenia wizerunku szkoły, jak możemy inaczej nazwać promocję szkoły to jedno z ważnych zadań pracy w szkole.
- Przez cały okres stażu współpracowałam razem z koleżanką ze świetlicą środowiskową TPD i Przedszkolem Publicznym nr 9. Z uczniami klas piątych i szóstych odwiedzaliśmy podopiecznych:
§ z wróżbami andrzejkowymi – listopad 2008r. 2009r. 2010r.
§ z zabawą mikołajkową – grudzień 2008r. 2009r. 2010r. W grudniu 2008 r. zaprosiłyśmy grupę aktorów z Torunia z przedstawieniem „Gdzie się podziały święta”.
§ Spotkanie wielkanocne – kwiecień 2009r.
§ Spotkanie z okazji Dnia Dziecka – czerwiec 2009.
§ Przedstawieni antynikotynowe – „Nie pal” grudzień 2009
Przed wszystkimi wizytami w świetlicy organizowałam kiermasze aby zebrać potrzebne fundusze na prezenty dla dzieci. Współpraca z nauczycielami szkoły bardzo pomogła mi w organizowaniu spotkań z dziećmi świetlicowymi. Z nauczycielem języka angielskiego przygotowywałam kiermasze, paczki przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocne, jak i zabawy andrzejkowe. Z siostrą wspólne kolędowanie, z nauczycielem świetlicy zabawy z okazji Dnia dziecka.
Dla dzieci z przedszkola miejskiego nr 9 w listopadzie 2009r. z uczniami, z koła literacko - teatralnego przedstawiliśmy spektakl profilaktyczny o tematyce antynikotynowej.
- Współpracowałam z MDK na Warszowie. Dzięki bardzo dobrym kontaktom z panią kierownik uczniowie szkoły mogli oglądać przygotowane wspólne przez siostrę i przeze mnie Jasełka a także przedstawienia profilaktyczne:
§ „Nie pal” przedstawienie profilaktyczne przygotowane przez uczniów szkoły – listopad 2009r.
§ „Zalogowany” przedstawienie teatru profilaktyki z Krakowa dla uczniów klas IV – VI – marzec 2010r.
§ Zajęcia rękodzieła dla uczniów klas piątych prowadzone przez instruktora MDK w marcu 2010r.
W celu pozyskiwania środków na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach z okazji Dnia Patrona Szkoły, zabawie karnawałowej czy Festynie Rodzinnym rok rocznie współpracuję z właścicielami sklepów znajdujących się w okolicy szkoły.
Współpracuję z parafialnym kołem „Caritas”. Dzięki tej współpracy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej przed świętami Wielkanocnymi w 2010 roku otrzymały artykuły żywnościowe, natomiast na terenie szkoły w czerwcu 2010r. zorganizowałam zbiórkę rzeczy oraz zabawek dla powodzian.


Efekty:
dla szkoły:
· Promocja szkoły i umacnianie pozytywnego wizerunku szkoły
· Poszerzanie zakresu działań szkoły
· Współpraca z innymi podmiotami

dla uczniów;
· Reprezentowanie szkoły
· Kształtowanie prawidłowych postaw estetycznych poprzez uczestnictwo w kulturze
· Podnoszenie poczucia własnej wartości
· Uczestnictwo w pracy na rzecz środowiska szkolnego
· Satysfakcja z osiąganych sukcesów

dla nauczyciela:
· Reprezentowanie szkoły
· Satysfakcja z sukcesów uczniów
· Budowanie pozytywnej komunikacji między szkołą, rodzicami i środowiskiem
· Doskonalenie umiejętności planowania i organizacji6. Podjęcie studiów magisterskich na kierunku Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W obecnych czasach posługiwanie się komputerem jest jedną z niezbędnych umiejętności, którą powinien posiadać każdy nauczyciel. Jest on obecnie niezbędnym narzędziem mojej pracy. Wykorzystuję komputer do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej.
§ Służy mi do pisania dokumentacji pracy pedagoga: planów pracy, sprawozdań, pism do instytucji, opinii, ankiet.
§ Przygotowania scenariuszy inscenizacji profilaktycznych antynikotynowych – 2009r. 2010r. oraz programu koła literacko – teatralnego i scenariusza do przedstawienia „W krainie cudowności”.
§ Pisania scenariuszy na zajęcia integracyjne dla klas czwartych.
§ Pisania programu profilaktycznego dla klasy IV w roku szkolnym 2010/1011 „Nasza klasa jest OK!”.
§ Przygotowywania prezentacji na Rady Pedagogiczne dotyczące sytuacji opiekuńczo – wychowawczej uczniów mojej szkoły.
§ Przygotowywania materiałów do konkursów organizowanych przeze mnie w ramach programu profilaktycznego szkoły oraz konkursów organizowanych przez inne instytucje.
§ Przygotowania materiałów dla nauczycieli i rodziców w ramach pedagogizacji, dotyczących: profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia, komunikacji interpersonalnej oraz zachowań prospołecznych, propozycji scenariuszy godzin wychowawczych.
§ Przygotowania dyplomów, podziękowań dla uczniów, rodziców, sponsorów, instytucji współpracujących ze szkołą.
§ Przygotowania referatów, prezentacji dla własnego rozwoju w związku z podjętymi studiami magisterskimi w roku szkolnym 2010/1011.
W pracy niezbędne jest wykorzystanie Internetu. Służy mi on do:
§ Śledzenia na bieżąco zmian w obowiązujących przepisach prawa oświatowego oraz ustaw, rozporządzeń dotyczących pracy szkoły.
§ Korzystam ze stron poświęconych edukacji w celu wzbogacenia warsztatu pracy, gdyż wyszukuję materiały potrzebne mi na zajęcia, scenariusze zajęć integracyjnych, przedstawień, gazetek tematycznych.
§ Komunikowania się z innymi pedagogami i nauczycielami wymieniając się wiedzą i doświadczeniem.
§ Publikowania na stronie internetowej szkoły informacji dla rodziców dotyczących udzielania pomocy materialnej i pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
§ Publikowania na stronach internetowych Świnoujścia informacji na temat udziału uczniów szkoły w konkursach i imprezach w celu promowania szkoły.
§ Publikowania na stronie internetowej opracowane przeze mnie artykuły „Nauczyciel szkoły nowożytnej”, „Pedagogika waldorfska”, „Agresja u dzieci, postępowanie i sposoby zapobiegania”.


Efekty:
dla szkoły:
· Promocja szkoły
· Rozpowszechnianie działań szkoły na portalach internetowych
· Internetowy kontakt szkoły z rodzicami

dla uczniów:
· Rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi
· Nauka rozsądnego i bezpiecznego korzystania z komputera
· Zdobywanie nowych umiejętności

dla nauczyciela:
· Samodoskonalenie się nauczyciela
· Poszerzanie i wzbogacanie warsztatu pracy
· Poszerzanie wiedzy merytorycznej i metodycznej
· Gromadzenie ciekawych opracowań z zakresu pedagogiki i psychologii

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli
stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
W latach 2008 – 2011 pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego Pani Igi Haściło. Jest ona nauczycielem wychowania fizycznego i wychowawcą. Okres ten był dla mnie intensywnym czasem dzielenia się swoją wiedzą
Na początku sporządziliśmy kontrakt oraz harmonogram współpracy a następnie omawiałyśmy opracowanie planu rozwoju zawodowego.
W czasie stażu Pani Iga uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przeze mnie. Były to zajęcia integracyjne w klasach czwartych i zajęcia terapeutyczne a także ja systematycznie hospitowałam jej zajęcia. Na bieżąco analizowałyśmy stosowane przez nas metody pracy i ich efekty.
W każdym roku szkolnym omawiałyśmy sposoby opracowywania planów wychowawczych, dyskutowałyśmy o sposobach radzenia sobie w różnych, trudnych sytuacjach wychowawczych. Przekazywałam Pani Idze materiały, które pomagały jej w prowadzeniu zajęć w ramach godzin wychowawczych a także materiały do pedagogizacji rodziców na wywiadówkach. Służyłam jej radą zarówno w sprawach wychowawczych jak i opiekuńczych.
Wspólnie przygotowywałyśmy wiele imprez szkolnych: dyskoteka z okazji Dnia chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Zabawy karnawałowe, kiermasze świąteczne, WOŚP - w każdym roku stażu.
Wspólnie analizowałyśmy przepisy prawa oświatowego a także dokumenty szkoły w tym głównie Statut Szkoły wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Program Profilaktyki. Na naszych spotkaniach przypominałam jej jak ważny jest wysiłek wkładany przez ucznia w związku ze specyfiką prowadzonych przez nią zajęć. W trakcie stażu omawiałyśmy zasady tworzenia dokumentacji z przebiegu stażu a na zakończenie współpracy sporządziłam projekt oceny dorobku zawodowego Pani Igi Haściło ubiegającej się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego.


2. Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- W szkole pełnię funkcję pedagoga szkolnego. Nieodłącznym elementem mojej pracy jest współpraca z innymi nauczycielami. Na początku każdego roku szkolnego pracujemy w zespołach opracowujących Program Profilaktyki i Plan Pracy Szkoły a w ciągu roku szkolnego w zespołach wychowawczych. W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 brałam udział w uzupełnianiu i modyfikowaniu Statutu Szkoły wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Szczególnie dobrze układała mi się współpraca z:
· Nauczycielem terapii pedagogicznej – na spotkaniach omawiamy sposoby udzielania pomocy dzieciom posiadające opinie PPP oraz uczniom wykazujące problemy w uczeniu się. W roku szkolnym 2009/2010 wspólnie organizowaliśmy koło literacko – teatralne
· Nauczycielem Samorządu Uczniowskiego przeprowadzałam cykliczne akcje „Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
· Nauczycielem języka angielskiego – działałyśmy na rzecz świetlicy środowiskowej TPD, z naszymi uczniami organizowałyśmy kiermasze i odwiedzałyśmy dzieci z wróżbami andrzejkowymi, paczkami mikołajkowymi. Organizowałyśmy przedstawienia profilaktyczne, antynikotynowe „Kopciuch Płucoczadek”. Opracowywałyśmy programy „Zielonych szkół” w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010
· Nauczycielami świetlicy opracowywałyśmy regulaminy konkursów szkolnych oraz gazetki tematyczne

- W każdym roku stażu organizowałam spotkania Zespołu Wychowawców. W skład którego wchodzili wszyscy wychowawcy klas IV – VI i nauczyciel terapii pedagogicznej. Omawiałyśmy różne sytuacje wychowawcze i sposoby ich rozwiązania a także możliwość zapobiegania sytuacjom trudnym.

- Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej dzielę się informacjami zdobytymi na szkoleniach, informuję o zmianach prawnych dotyczących szkoły, zadań i obowiązków nauczycieli w przypadku zajęć odbywających się poza budynkiem szkoły, sposobami radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci, metodami rozwiązywania konfliktów klasowych. Zapoznaję nauczycieli z działaniami profilaktycznymi, w których uczestniczyć będzie szkoła. W roku szkolnym 2010/1011 zapoznałam grono pedagogiczne z projektem a następnie z rozporządzeniem dotyczącym zmian „w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach”. W roku szkolnym 2008/2009 opracowałam procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, z którymi następnie zapoznałam Radę Pedagogiczną. Organizuję Rady Pedagogiczne Szkoleniowe, do prowadzenia których zaprosiłam pracowników PPP oraz pedagogów z innych szkół.
§ W roku szkolnym 2009/2010 – Rada Szkoleniowa „Jak radzić sobie z przemocą. Jak reagować na agresję”.
§ W roku szkolnym 2010/2011 „Komunikacja, wydawanie poleceń, zachęcanie dziecka do współpracy”.

- Systematycznie uczestniczę spotkaniach samokształceniowych pedagogów organizowane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, na których spotykają się pedagodzy szkolni pracujący we wszystkich szkołach w Świnoujściu. Na spotkaniach dyskutujemy o różnych problemach i możliwościach ich rozwiązania a także możliwościach współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Spotkania takie dają szerszy ogląd na problemy z którymi spotykam się u mnie w szkole a wspólna dyskusja daje możliwość szukania różnych możliwości rozwiązań.

Efekty:
dla szkoły:
· Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój nauczyciela
· Budowanie atmosfery współpracy i zaufania wśród nauczycieli
· Budowanie pozytywnej komunikacji interpersonalnej
· Dzielenie się wiadomościami

dla uczniów:
· Integracja uczniów poprzez uczestnictwo w imprezach szkolnych
· Kształtowanie pozytywnej komunikacji i zachowań prospołecznych
· Rozwijanie indywidualnych umiejętności
· Rozwijanie prawidłowych relacji Nauczyciel – Uczeń

dla nauczyciela:
· Doskonalenie współpracy i prawidłowej komunikacji interpersonalnej
· Wymiana doświadczeń

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowywanie i współtworzenie programów

- Program Profilaktyki Szkoły
§ „Wychowanie przez sport i zabawę” - Rok szkolny 2008/2009
§ „Środki masowego przekazu i ich wpływ na rozwój osobowości uczniów” – Rok szkolny 2009/2010
§ „Czuję się i działam bezpiecznie” – Rok szkolny 2010/2011
- Program Profilaktyczny „Nasza klasa jest OK.!”
- Program Koła Literackiego
- Program „Zielonej szkoły”
§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących działań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


1. Organizowanie pomocy dla uczniów
Jako pedagog rozpoznaję sytuację rodzinną i materialną uczniów, organizuję pomoc dla uczniów klas I – III w ramach „Wyprawki szkolnej”, dla uczniów klas I – VI „Stypendia szkolne” a także pomoc materialną dla dziecka romskiego. Pomagam w organizowaniu dożywiania dzieci informując rodziców o tym gdzie mają zgłosić się aby załatwić obiady. Przez cały rok szkolny organizuję zbiórkę odzieży wśród całej społeczności szkoły, które przekazuję dzieciom i ich rodzinom. W każdym roku organizuje indywidualną pomoc dla dziecka wymagającego szczególnej pomocy ze względu na bardzo trudną sytuację materialna rodziny w formie podręczników i ubrań. Poszukuję sponsorów wśród właścicieli sklepów na Warszowie na finansowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursach.


2. Akcje charytatywne
W trakcie stażu co roku organizowałam i współorganizowałam akcje:
§ „Podziel się przyborami szkolnymi” – na początku roku szkolnego we wrześniu organizuję zbiórkę przyborów szkolnych w różnej formie: na dyskotece z okazji „Dnia chłopaka”, poprzez umieszczenie opisanego pojemnika na korytarzu szkolnym. Przybory te następnie przekazuję dzieciom najbardziej potrzebującym. W każdym roku szkolnym.
§ Cykliczne kiermasze świąteczne i sałatkowe przed świętami Bożego Narodzenia i świętami Wielkanocnymi. W każdym roku szkolnym.
§ Akcja ogólnopolska „Góra grosza” organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Polega na zbieraniu „grosików” wśród całej społeczności szkoły dla dzieci wychowujących się poza własną rodziną, dofinansowanie rodzinnych domów dziecka. W każdym roku szkolnym
§ Cykliczne kwesty i kiermasze w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W każdym roku szkolnym
§ Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka” realizowana przez stowarzyszenie „Wiosna”. W roku szkolnym 2010/20113. Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych i środowiskowych
W ramach współpracy z nauczycielami i Radą Rodziców mogłam organizować wiele imprez:
§ Festyny rodzinne - co roku w czerwcu ogólnoszkolna impreza dla całej społeczności lokalnej naszej dzielnicy
§ Dzień sportu i Dzień dziecka – co roku 1 czerwca zabawy sportowe dla uczniów
§ Dyskoteki z okazji Dnia chłopaka
§ Andrzejki
§ Mikołajki
§ Bale karnawałowe
§ Odwiedziny dzieci w świetlicy środowiskowej TPD
§ Spotkania z rodzicami przeszłych klas pierwszych

4. Organizowanie zielonych szkół
W trakcie staży wspólnie z koleżanką zorganizowałam wyjazdy na „zielone szkoły” – Głuchołazy 2009r. i Srebrna Góra 2010r.

5. Udział w konkursach pozaszkolnych
W każdym roku pracy szkoły uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje. Daje to możliwość porównania własnych możliwości i umiejętnościami z innymi uczniami w naszym mieście jak i z uczniami w kraju. Jako pedagog zachęcam uczniów do uczestnictwa w konkursach pozaszkolnych i pomagam im w realizacji zadań konkursowych.
§ W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie III – VI brali udział w ogólnopolskim konkursie „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu i Fundację „Trzeźwy Umysł”. Był to konkurs plastyczny. Czwórka uczniów otrzymała wyróżnienia z rąk Pana Wiceprezydenta Świnoujścia na uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Miasta.
§ W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 uczniowie klas IV – VI konkurs na komiks o tematyce antynikotynowej trzech uczniów otrzymała wyróżnienia z rąk Pani Wiceprezydent Świnoujścia na uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Miasta.
§ W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klas szóstych uczestniczyli w programie „Trzymaj Formę” promujący zdrowe odżywianie się oraz zdrowy styl życia. W maju brali udział w finale miejskim programu, gdzie zajęli trzecie miejsce wśród szkół w Świnoujściu.
§ W czerwcu 2011r. uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w programie „Błękitny patrol - Junior”. Program przybliżył uczniom bezpieczne spędzanie czasu nad wodą, umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz nauka udzielania pierwszej pomocy. Finałem programu były zawody sprawnościowe w udzielaniu pierwszej pomocy. Nasi uczniowie zajęli drugie miejsce wśród szkół w Świnoujściu.
§ W marcu 2009r. uczennica klasy szóstej brała udział w konkursie plastycznym zorganizowany przez SOWOPR w Świnoujściu „Stop przemocy” i zdobyła pierwsze miejsce.
§ W kwietniu 2010r. w konkursie plastycznym dla klas I – III „Z Gryfusiem jestem bezpieczny” zorganizowany przez Komendę Miejską Policji w Świnoujściu uczennice klasy pierwszej zajęła trzecie miejsce wśród szkół w Świnoujściu.
§ W styczniu 2010r udział w konkursie zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury „Wyspiarskie kolędowanie” i zajęcie pierwszego miejsca.


Efekty:
dla szkoły:
· Podniesienie jakości pracy szkoły
· Poszerzanie działalności szkoły
· Promocja szkoły w środowisku
dla uczniów:
· Podniesienie samooceny
· Wzrost wiary we własne możliwości
· Kształtowanie umiejętności organizacyjnych
· Kształtowanie odpowiedzialności i systematyczności
· Kształtowanie współpracy w grupie
dla nauczyciela:
· Doskonalenie umiejętności organizacyjnych
· Lepsza współpraca z rodzicami i nauczycielami
· Satysfakcja z osiągnięć uczniów
· Rozwijanie umiejętności współpracy ze środowiskiem lokalnym

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Praca pedagoga polega na nawiązywaniu współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom. W trakcie stażu współpracowałam z instytucjami:
1. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w celu organizowania pomocy materialnej dla uczniów w formie podręczników, obiadów, wsparcia finansowego do wyjazdów dzieci na „Zielone szkoły”, wycieczki klasowe, współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci oraz spotkania zespołów interdyscyplinarnych.
2. Współpraca z Poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, kierowanie uczniów na badania psychologiczno – pedagogiczne, prowadzenie spotkań z rodzicami, prowadzenie zajęć TZA i „Szkoły dla rodziców”
3. Współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami, policją – kontakty z kuratorami w celu rozwiązywania trudnych sytuacji rodzinnych uczniów, problemów szkolnych oraz w przypadku braku współpracy rodziców ze szkołą. Redagowanie w tym wypadku pism do Sądu o wgląd w sytuację opiekuńczo – wychowawczą rodziny. Współpraca z policją w celu prowadzenia programu „Przyjaciele Gryfusia” dla uczniów klas I - III, spotkań z dzielnicowym dla uczniów klas IV – VI na temat konsekwencji uchylania się od obowiązku szkolnego. Współpraca ze specjalista ds. nieletnich w sprawie naruszania zasad współżycia społecznego przez uczniów.
4. Współpraca ze świetlicą środowiskową TPD – cykliczne spotkania uczniów szkoły z podopiecznymi z wróżbami na andrzejki, z prezentami na mikołajki i przed świętami wielkanocnymi.
5. Współpraca z Przedszkolem Miejskim nr 9, wizyty z przedstawieniami profilaktycznymi antynikotynowymi
6. Współpraca z Miejskim Domem Kultury na Warszowie przedstawienia profilaktyczne, zajęcia z instruktorami MDK, udostępnianie sali na Jasełka, udział konkursach organizowanych przez MDK


Efekty:
dla szkoły:
· Promocja szkoły w środowisku
· Podnoszenie jakości pracy szkoły
· Integracja szkoły z instytucjami
dla uczniów:
· Kształcenie postaw prospołecznych
· Możliwość pokazania siebie w środowisku lokalnym
· Rozwijanie koleżeństwa i solidarności
dla nauczyciela:
· Rozwój umiejętności organizacyjnych
· Umiejętności współpracy i komunikacji z instytucjami
· Satysfakcja z osiągnięcia sukcesu
· Pogłębianie wiedzy na temat wychowanków
§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza przypadku.

W trakcie trwania stażu dokonywała analizy sytuacji zespołu klasowego oraz ucznia klasy drugiej, problemów wychowawczych, trudności w nauce a także braku wsparcia ze strony domu rodzinnego.Podsumowanie

Staż na najwyższy stopień awansu zawodowego zmobilizował mnie do wdrożenia i zrealizowania wielu ciekawych zadań. Służyły one ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Działania przeze mnie podejmowane wzbogaciły również uczniów o nowe umiejętności, doświadczenia i przeżycia. Głównym celem wszystkich moich poczynań zawsze było dobro ucznia, troska o jego wszechstronny rozwój, o to, aby w szkole czuł się dobrze i bezpiecznie.
Podsumowując swój staż i rozwój zawodowy uważam, że wzbogaciłam swoją wiedzę. Współuczestnicząc w różnych przedsięwzięciach miałam okazję poznać wiele aspektów pracy szkoły, zdobyć kompleksową wiedzę na temat jej funkcjonowania a przez to podejmować trafniejsze decyzje w bezpośrednim kontakcie z uczniem i jego rodzicami.
Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym pozwoliła mi także doskonalić umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych a dzielenie się własnymi doświadczeniami było dla mnie źródłem osobistej satysfakcji i formą promowania własnych osiągnięć. Doskonaląc swoją pracę przyczyniłam się również do podwyższenia jakości pracy szkoły. Oczywiście mam świadomość, że jeszcze wiele mogę i powinnam się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania i zadania. Zmieniają się moje metody pracy, ale wszystkim moim działaniom przyświecać będzie nadal dobro i rozwój dziecka w szkole i w rodzinie. Dlatego Nadal zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielić się własnymi doświadczeniami z innymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.


Aleksandra Cap
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 25276


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.