AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agata Szustakiewicz, 2011-10-07
Żyrardów

Język angielski, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO – JĘZYK ANGIELSKI

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO – JĘZYK ANGIELSKIAgata Szustakiewicz
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wiskitkach

aktualny stopień awansu zawodowego :nauczyciel kontraktowy

nauczany przedmiot :język angielski

data rozpoczęcia stażu :01. 09. 2005 r.

data zakończenia stażu :31. 05. 2008 r.

posiadane kwalifikacje :studia wyższe zawodowe w zakresie filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym

uzupełniające studia magisterskie w zakresie dydaktyki języków obcych

opiekun stażu : mgr Jadwiga xxx
mgr Anna xxx

§ 7.1. 1.Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Formy realizacji

1.Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Na bieżąco tworzę własną biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego, w formie tradycyjnej i multimedialnej.

Ponadto korzystałam ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdań z jego realizacji.

Odnośnie awansu zawodowego nauczycieli zapoznałam się z następującymi przepisami prawa oświatowego:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007, zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
(Dz. U. z dnia 16.11.07r. Nr 214, poz.1580);
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

2.Współpraca z opiekunem stażu.

Wraz z moją pierwszą opiekunką stażu panią Jadwigą xxx wzajemnie obserwowałyśmy swoje lekcje, a następnie je omawiałyśmy. Po przeprowadzeniu lekcji w obecności opiekuna chętnie wysłuchiwałam jego opinii i korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, założonych celów itp. (ZAŁĄCZNIK 1) Uczestnicząc w lekcjach prowadzonych przez opiekunkę obserwowałam ich przebieg pod kątem różnych aspektów, takich jak na przykład umiejętność utrzymania dyscypliny w klasie czy sposoby na zainteresowanie ucznia tematem lekcji.
W trakcie ostatniego roku stażu tj. 2007/2008 moim opiekunem została pani Anna xxx. Poprzednia opiekunka po 40 latach pracy w szkole odeszła na emeryturę. Nowa opiekunka pomogła mi usystematyzować moje działania i stworzyć kompletną dokumentację stażu.

Zdecydowanie efekty współpracy z opiekunkami wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy jako nauczyciela.

3.Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć. Na bieżąco opracowuję a następnie realizuję rozkłady materiału do nauki języka angielskiego dla wszystkich klas liceum i gimnazjum, w których uczę. Zawsze staram się dostosowywać rozkłady materiału do poziomu klasy, w której uczę. (ZAŁĄCZNIK 2)

Dzięki uczestnictwu w różnych formach szkoleń zawodowych i hospitacji lekcji opiekuna stażu, na bieżąco wdrażam różne metody pracy na lekcji i ewaluuję ich skuteczność.

Podczas trwania stażu dwukrotnie moje zajęcia były hospitowane. Były to hospitacje diagnozujące.
Pierwsza z nich miała miejsce dn. 07.04.2006 r. Moje zajęcia hospitował Wicedyrektor Gimnazjum Publicznego w Wiskitkach, pan Jacek xxx. (ZAŁĄCZNIK 3)
Druga odbyła się dn. 30.10.2007r., a przeprowadzona była przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach, panią Joannę xxx. (ZAŁĄCZNIK 4)

4.Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Biorę udział w radach szkoleniowych, które odbywają się w obydwu szkołach, w których pracuję tj. liceum i gimnazjum.

19 marca 2007 uczestniczyłam w radzie szkoleniowej w gimnazjum pt. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ. Rada była przeprowadzona przez pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej panią Annę Kuchciak.

26 marca 2007 uczestniczyłam w radzie szkoleniowo -informacyjnej w Liceum
pt. UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ W LICEUM. Była ona przeprowadzona przez panie Bożeną Gąsiorowską i Bożenę Lewandowską.

Dnia 21 stycznia 2008 brałam udział w radzie szkoleniowej pt. JAK MOTYWOWAĆ?. Rada ta była prowadzona przez panią Bożenę Gąsiorowską, która przybliżyła nam kwestię motywowania uczniów i omówiła dlaczego motywacja w procesie edukacyjnym jest tak ważna. Prowadząca zachęciła nas do zapoznania się z lekturą wielu książek omawiających istotę motywacji, a ja zapoznałam się z dwoma z nich: Uczeń trudny. Jak skłonić go do nauki B. L. Combs, J. E Pope, WSiP, Warszawa 1997 oraz Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki? autorstwa Merrill Harmin.

10 marca 2008 w LO w Wiskitkach uczestniczyłam w radzie informacyjno – szkoleniowej dotyczącej samobójstw wśród młodzieży. Rada była przeprowadzona przez pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej panią Annę Kuchciak. Otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek dotyczących m.in. przyczyn samobójstw, depresji młodzieńczej, sygnałów ostrzegawczych wysyłanych przez potencjalnych samobójców, barier komunikacyjnych oraz dowiedzieliśmy się jak należy rozmawiać z młodym człowiekiem, którego podejrzewamy o chęć popełnienia samobójstwa. (ZAŁĄCZNIK 5)

Pozostaję w kontakcie z pozostałymi nauczycielami liceum oraz z nauczycielami z gimnazjum w którym pracuję. Daje mi to możliwość wymiany doświadczeń, uzyskania porady bądź ciekawych materiałów pomocniczych do pracy z młodzieżą.

Ponadto uczestniczyłam w różnych formach zewnątrzszkolnego szkolenia zawodowego.

Dnia 07.12.2005r. ukończyłam kurs na egzaminatora maturalnego z języka angielskiego
i zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. (ZAŁĄCZNIK 6)

W lutym i marcu 2007 roku uczęszczałam na dwumodułowy kurs szkoleniowy zorganizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Poszczególne moduły nazywały się Rozwijanie umiejętności słuchania i czytania w języku obcym w kontekście egzaminu maturalnego (ZAŁĄCZNIK 7) oraz Kształtowanie umieję-tności mówienia i pisania w języku obcym w kontekście egzaminu maturalnego. Każdy z modułów obejmował 15 godzin wykładów i zajęć praktycznych. (ZAŁĄCZNIK 8)

01.03.2007r. roku brałam udział w konferencji metodycznej zorganizowanej przez wydawnictwo Macmillan adresowanej do nauczycieli gimnazjum pt. Why am I doing this?, która poruszała zagadnienia doboru metod i technik pracy na zajęciach oraz aktywizacji i utrwalania materiału leksykalnego jako fundamentów sukcesu w nauce języków obcych.
Uczestniczyłam również w warsztatach pana Grzegorza Śpiewaka skierowanych do nauczycieli liceum Pt. Short-term testing, long-term teaching. Przedmiotem warsztatów było wykorzystanie materiałów i zadań egzaminacyjnych do tworzenia atrakcyjnych zajęć lekcyjnych oraz wzajemne sprawdzanie umiejętności przez uczniów jako element aktywizujący dla ucznia i cenne źródło informacji dla nauczyciela. (ZAŁĄCZNIK 9)

Również w marcu 2007 uczestniczyłam w konferencji metodycznej dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych pt. Teaching for the Test: the effects of competence based methodology on successful test preparation, zorganizowanej przez wydawnictwo Express Publishing. (ZAŁĄCZNIK 10)

W marcu 2008 uczestniczyłam w prezentacjach metodycznych zorganizowanych przez wydawnictwo Pearson Longan dla nauczycieli szkól gimnazjalnych pt. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego oraz dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych pt. Kto się boi oceniania? (ZAŁĄCZNIK 11)

W maju 2006, 2007 i 2008 r. przez dwa weekendy uczestniczyłam w sprawdzaniu pisemnych prac maturalnych z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. (ZAŁĄCZNIK 12)

Ponadto brałam udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na maturze ustnej zarówno w swoim liceum jak i w innych placówkach w roku szkolnym 2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008. (ZAŁĄCZNIK 13)

Przez cały czas trwania stażu korzystałam z portali poświęconych awansowi zawodowemu oraz z internetowych materiałów i serwisów przeznaczonych dla nauczycieli języka angielskiego. Poza tym regularnie czytam czasopismo przeznaczone dla nauczycieli języków obcych pt. Języki obce w szkole, które prenumerowane jest przez bibliotekę w Gimnazjum w którym pracuję.

5.Wzbogacanie warsztatu stosowanie metod aktywizujących.
Doskonalenie warsztatu polega między innymi na wzbogacaniu go poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod. Dlatego też postanowiłam poznać i wdrażać obok stosowanych przeze mnie tradycyjnych metod pracy metody aktywizujące. Dokonałam tego poprzez samodzielne przestudiowanie wybranych pozycji książkowych, artykułów z czasopism i publikacji internetowych na ten temat, takich jak na przykład książka "Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie" E. Brudnik, A. Moszyńskiej i B. Owczarskiej lub artykuł Bernadety Kuklińskiej opublikowany w czasopiśmie "Języki obce w szkole" nr 1/2003 p.t. "Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego".
Pod wpływem powyższej literatury stosowałam niektóre z metod na lekcjach, co zaowocowało zwiększoną aktywacją uczniów oraz ich prośbami o kolejne lekcje prowadzone z użyciem tych metod.

6. Modyfikowanie warsztatu pracy w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia.

Zapoznałam się z wieloma pozycjami poświęconymi pracy z uczniem zdolnym, m.in. Bogumiły Rzeźnickiej, nauczycielki kształcenia zintegrowanego i Katarzyny Janickiej nauczycielki języka polskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej nr 79 w Warszawie pt. Specyfika pracy z uczniem zdolnym. Kolejną wartą uwagi publikacją była ta Aleksandry Sławińskiej, nauczyciela Gimnazjum Nr 2 w Szczecinie pt. Formy pracy z uczniem zdolnym. Kolejną pozycją była publikacja Joanny Lechniak nauczyciela matematyki z LXX Liceum Ogólnokształcącego im. A. Kamińskiego w Warszawie, pt. Praca z uczniem uzdolnionym.
W ramach własnej pracy z uczniem zdolnym w latach 2004/2005 i 2005/2006 przygoto-wywałam uczniów do Olimpiady Języka Angielskiego, organizowanej w szkole z ramienia Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w Poznaniu. Uczniowie Miłosz xxx i Bartosz xxx zakwalifikowani zostali do II stopnia eliminacji.

W styczniu 2007 przygotowywałam uczennicę Sandrę xxx do Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezja ponad granicami, w kategorii: język angielski. Natomiast w lutym 2008 r. monitorowałam pracę uczennicy Anny xxx w Konkursie Pisania Poezji i Prozy w kategorii szkoły ponadgimnazjalne, język angielski (ZAŁĄCZNIK 14)

W ramach pracy z uczniem zdolnym w roku szkolnym 2007/2008 prowadziłam zajęcia fakultatywne dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. (ZAŁĄCZNIK 15)

Poza tym pracując w Publicznym Gimnazjum w Wiskitkach mam wielu uczniów z różnymi dysfunkcjami, typu: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, zespół ADHD czy uczniów z zaleceniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych. Tego typu uczniów traktuję indywidualnie, dobieram metody pracy stosowne dla nich, opracowuję dla nich dodatkowe ćwiczenia a przede wszystkim dokładnie zapoznaję się z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W przypadku wystawienia semestralnej oceny niedostatecznej uczniom Gimnazjum, a miałam kilku takich uczniów, opracowywałam indywidualne Plany Naprawcze dostosowane do możliwości uczniów. (ZAŁĄCZNIK 16)

W roku szkolnym 2006/2007 rozpoczęłam nauczanie indywidualne z chłopcem z lekkim porażeniem mózgowym, niepiszącym, mającym trudności z czytaniem i poruszającym się na wózku inwalidzkim. Opracowałam dla niego odrębny rozkład materiału dostosowany do jego możliwości i w pracy z nim stosuję odrębne formy i metody, umożliwiające mu przyswojenie materiału. (ZAŁĄCZNIK 17)

W ramach pracy z uczniem słabym w I semestrze roku szkolnego 2007/2008 prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas III, oraz dla uczniów klasy IIa. Do zajęć tych opracowałam stosowne rozkłady materiału. (ZAŁĄCZNIK 18)

7.Pełnienie roli opiekuna praktyk.
Pełniłam rolę opiekuna praktyki ciągłej, studenta II roku Kolegium Języków Obcych w Łowiczu Krzysztofa xxx. Student odbywał praktykę w terminie od 10 września 2007r. do 05 października 2007r. Do moich obowiązków w trakcie trwania praktyki należało m.in. opracowanie szczegółowego rozkładu zajęć studenta na cały okres jego praktyki, umożliwienie mu hospitowania lekcji oraz ich omawianie, zaznajomienie studenta ze swoim warsztatem pracy dydaktyczno-wychowawczej, sprawdzenie i zatwierdzenie konspektów lekcji prowadzonych przez studenta, a po ich przeprowadzeniu omówienie uwzględniając zarówno stronę merytoryczną, jak i postawę, stosunek do realizowanych zadań oraz relacje nauczyciel praktykant-uczniowie. Ponadto byłam zobowiązana sprawdzać prowadzenie Dziennika praktyk, napisać własną opinię o praktykancie oraz zaproponować ocenę stażu.
(ZAŁĄCZNIK 19)

8.Uwzględnianie w procesie nauczania ścieżek edukacyjnych.
Warsztat pracy nauczyciela doskonaliłam również poprzez próby uwzględniania w nauczaniu języka angielskiego treści ścieżek edukacyjnych. Zapoznawszy się ze ścieżkami edukacyjnymi próbowałam je realizować również na godzinach wychowawczych. (ZAŁĄCZNIK 21)


§7.1.2.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji

1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Cały czas obserwuję moich uczniów i rozmawiam ze swoimi wychowankami oraz ich rodzicami. Spotykam się z rodzicami na zebraniach klasowych i podczas dni otwartych, mających miejsce raz w miesiącu. (ZAŁĄCZNIK 20)
Ponadto na bieżąco kontroluję frekwencję moich wychowanków, którą co miesiąc omawiam z nimi na godzinie wychowawczej.

W przypadku złej frekwencji moich wychowanków, omawiałam ten problem z pedagogiem szkolnym, który prowadził regularne rozmowy z uczniami i ich rodzicami.

Na podstawie własnych obserwacji, rozmów z młodzieżą oraz rad uzyskanych od doświadczonych pedagogów staram się wyciągać wnioski do dalszej pracy.

2.Wprowadzanie do nauki języka angielskiego treści dotyczących wybranych problemów środowiska lokalnego oraz zainteresowań nastolatków.
Wprowadzałam do programu nauczania języka angielskiego treści dotyczące wybranych problemów środowiska lokalnego, problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz zainteresowań nastolatków poprzez przygotowywanie lekcji w oparciu o te właśnie treści. W przypadku lekcji języka angielskiego jest to zadanie dość proste w realizacji, gdyż program nauczania tego przedmiotu, a w rezultacie większość podręczników przedmiotowych jest skonstruowana w ten sposób, by uwzględniać tę tematykę. W związku z tym, przeprowadziłam szereg lekcji, na których poruszałam takie zagadnienia jak np.: szkodliwość palenia, moda, sport, muzyka, film, komputery, internet, zagrożenia środowiska, bezrobocie, sposoby spędzania wolnego czasu, dieta, podróże, telewizja, przemoc, itp.

3. Opracowanie Planu Pracy Wychowawczej. Przygotowałam Plan Pracy Wychowawczej do klasy III oraz zrealizowałam go na godzinach wychowawczych. Tematy godzin wychowawczych były poświęcone problemom dotyczącym młodzieży tj. uzależnieniom, anoreksji, bulimii, sektom, przestępczości, alkoholizmowi czy dysleksji.
(ZAŁĄCZNIK 21)

4.Diagnozowanie innych problemów wychowawczych uczniów i próby pomocy.
Staram się być wyczulona na oznaki wszelkich negatywnych zjawisk wśród uczniów. Najczęściej były to problemy moich wychowanków związane z niską frekwencją, brakiem chęci do nauki czy nieodpowiednim zachowaniem, co przejawiało się częstym kontaktem z niektórymi rodzicami.

W przypadku pozostałych uczniów liceum i uczniów gimnazjum zawsze staram się reagować na niewłaściwe zachowania, zgłaszać je wychowawcy, pedagogowi szkolnemu bądź dyrektorowi szkoły.

5.Pełnienie roli opiekuna młodzieży. Potrzeby rozwojowe uczniów uwzględniałam też poprzez opiekę nad nimi podczas dyżurów śródlekcyjnych, uroczystości i imprez szkolnych oraz wyjść pozaszkolnych takich jak np. wyjścia do kina czy wyjazdy na wycieczki.

Wielokrotnie organizowałam wyjazdy naszej młodzieży do kina w Żyrardowie w ramach 1-go dnia wiosny. Z moją klasą byliśmy także w Warszawie w kinie trójwymiarowym IMAX na Sadybie.

W roku szkolnym 2005/2006 zorganizowałam wyjazd mojej klasy, wówczas I, do muzeum patronki Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

W czerwcu 2006 zorganizowałam wyjazd uczniów szkoły na czterodniową wycieczkę na trasie Oświęcim – Wadowice – Zakopane - Kraków. (ZAŁĄCZNIK 22)

Wyjechałam z młodzieżą maturalną do Częstochowy w kwietniu 2007, na spotkanie maturzystów Diecezji Łowickiej. Pełniłam rolę opiekuna młodzieży, a wyjazd organizowała siostra Judyta.

We wrześniu 2007r. wyjechałam z klasą IIIa i IIIb na targi edukacyjne szkół wyższych do Warszawy. Pełniłam rolę kierownika wycieczki, a opiekę nad młodzieżą pomagała mi pełnić pani Anna xxx, nauczyciel wychowania fizycznego.

W styczniu 2007r. byłam na wycieczce w Warszawie z panią Anna xxx i młodzieżą. W planie wycieczki zawierało się zwiedzanie Belwederu, Pałacu Prezydenckiego i pójście do kina.

6. Realizowanie zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych i wychowawczych z uwzględnieniem potrzeb społecznych uczniów.

Pełnienie roli przewodniczącego Samorządu szkolnego w latach 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.

Przez trzy lata pełniłam rolę opiekuna Samorządu Szkolnego. Regularnie organizowałam zebrania Samorządu, rozdzielałam obowiązki, nadzorowałam realizację przydzielonych zadań oraz regularnie dwa razy do roku pisałam półroczne oraz roczne sprawozdania z pracy Samorządu Szkolnego. (ZAŁĄCZNIK 23)
W sytuacjach nadzwyczajnych organizowałam dodatkowe zebrania samorządu, m.in. opinia o uczniach zagrożonych skreśleniem z listy uczniów czy typowanie kandydata do stypendium Rady Ministrów, oraz w wielu innych przypadkach. Czuwałam nad prawidłowym działaniem Samorządu oraz kontrolowałam stan jego środków finansowych. Ponadto informowałam Samorząd o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich oraz inspirowałam nauczycieli wychowawców do współpracy z Samorządem. Koordynowałam wiele imprez organizowanych przez Samorząd m.in. dyskotekę szkolną w listopadzie 2007r.
Z tytułu pełnienia w/w roli wraz z uczniami brałam udział w różnych uroczystościach pozaszkolnych m.in. uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które wiązały się ze stawieniem się pocztu sztandarowego w kościele w Żyrardowie, a następnie kontynuacją obchodów na Placu Jana Pawła II przez Urzędem Miasta.

Zawsze moi uczniowie przystępowali do próbnych maturach z języka angielskiego. Wymagało to ode mnie sprawdzenia wszystkich arkuszy, sporządzenia zestawienia wyników i wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy. (ZAŁĄCZNIK 24)

Każdego roku na Radzie Pedagogicznej prezentowałam wnioski z odbytego w poprzednim roku szkolnym egzaminu maturalnego. Wnioski nasuwają się oczywiście po zapoznaniu się z wynikami uczniów. (ZAŁĄCZNIK 25)

7.Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i społecznych uczniów. Przy pomocy p. Beaty xxx zorganizowałam w marcu 2006 i 2007 Dzień Przedsiębiorczości, organizowany pod honorowym patronatem Ewy Junczyk –Ziomeckiej, podsekretarza w kancelarii prezydenta RP. Udział w tym dniu umożliwia młodzieży odwiedzenie różnych firm i instytucji, co pozwala im poznać tajniki wybranych profesji i tym samym przygotowuje ich do świadomego wyboru drogi zawodowej. (ZAŁĄCZNIK 26)

W czerwcu i lipcu 2006 r. brałam udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej w naszej szkole wraz z dwoma innymi nauczycielami szkoły. Analizowaliśmy dostarczone przez kandydatów dokumenty, obliczaliśmy punkty, wypełnialiśmy protokoły i w końcu drukowaliśmy listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas. (ZAŁĄCZNIK 27)

W czerwcu 2007r. pełniłam rolę przewodniczącego jury w szkolnym programie teatralnym Lokomotywa w Publicznym Gimnazjum w Wiskitkach.

Wraz z młodzieżą klas II w roku szkolnym 2006/2007 brałam udział w szkoleniu pt. Bezpieczny uczeń. Jak unikać zagrożeń?. Szkolenie to było zorganizowane przez wykładowcę Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O’CHIKARA z Lublina. Poparcia temu projektowi udzielili Lubuski, Podkarpacki i Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Wraz z młodzieżą klas III w roku szkolnym 2005/2006 brałam udział w spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii Amazonki. Opowiadały one swoje historie oraz zachęcały do przeprowadzania badań kontrolnych. Młodzież z wielką powagą wysłuchała ich wskazówek i została obdarowana licznymi ulotkami dla siebie i swoich bliskich.

Udział w spotkaniu informacyjnym Jak zostać dawcą szpiku? wraz z młodzieżą klas III, prowadzonym przez członków Fundacji ds. Leukemii.

Przygotowanie młodzieży do wzięcia udziału w Anglojęzycznym Festiwalu Humoru, którego pomysłodawcą jest nauczyciel języka angielskiego z LO w Puszczy Mariańskiej pan Igor xxx. Młodzież miała za zadanie zaprezentować przygotowane przez siebie skecze podczas finału festiwalu, który miał miejsce w Miejskim Domu Kultury w Żyrardowie dn. 11 grudnia 2007 r. Udział w przedsięwzięciu wzięli uczniowie klasy Ia i IIb, zdobywając 7 miejsce. (ZAŁĄCZNIK 28)

W roku 2007/ 2008 byłam koordynatorem projektu Młodzi głosują, zorganizowanego przy okazji wyborów parlamentarnych z dnia 21.X.2007r. (ZAŁĄCZNIK 29)

Starałam się promować szkolę w środowisku lokalnym podejmując w tym celu różne zadania.

W kwietniu 2006 r. pełniłam dyżur podczas tzw. dnia otwartego dla uczniów gimnazjów i ich rodziców. Podczas dyżuru prezentowałam pracownię języka angielskiego oraz omawiałam jej możliwości.

Brałam udział w promocji szkoły na targach szkół średnich w marcu 2007 roku oraz w dniu otwartym zorganizowanym dla uczniów klas trzecich gimnazjów.

Ponadto organizując wspomniany wyżej Dzień Przedsiębiorczości w prasie lokalnej pojawiał się artykuł pisany przez naszą młodzież, opisujący ich wrażenia z odwiedzonych instytucji, korzyści płynące z programu itp., co niewątpliwie także przyczynia się do promocji naszej szkoły.

Biorąc udział w innych przedsięwzięciach np. Anglojęzyczny Festiwal Humoru również przyczyniam się do tego że informacje o naszej szkole pojawiały się w prasie lokalnej.


§ 7.1.3.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej.

Formy realizacji

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i internetem w pracy nauczyciela.

Brałam udział w kursach komputerowych w lipcu 2005 i sierpniu 2006. Były to warsztaty przedmiotowo – metodyczne dotyczące Technologii Informacyjnej i edukacji multimedialnej w praktyce szkolnej. Kursy obejmowały każdy 72 godziny i odbywały się w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”, w siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. (ZAŁĄCZNIK 30)

2.Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela. Przez cały czas wykorzystuję komputer do tworzenia sprawdzianów, testów, kartkówek oraz wszelkich dokumentów szkolnych tj. sprawozdań, podań, itp.

Zachęcam uczniów do przekazywania mi zleconych prac pisemnych w formie multimedialnej lub o przesyłanie ich pocztą elektroniczną. (ZAŁĄCZNIK 31)

Propaguję wśród uczniów portale poświęcone nauce języka angielskiego, np. www.literka.pl czy www.profesor.pl .

Czasami zlecam uczniom przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany przeze mnie temat, która jest później prezentowana na forum klasy i zazwyczaj jest on opatrzona komentarzem ucznia w języku angielskim. Uczniowie są bardzo chętni do przygotowywania prezentacji zwłaszcza jeżeli damy im na przygotowanie dłuższy okres czasu i gdy mogą przygotować ją w parach. Dla nauczyciela jest ona dobrym materiałem do wykorzystania na lekcjach okolicznościowych np. Jak Brytyjczycy celebrują święta Wielkiej Nocny na ostatniej lekcji przed Wielkanocą. Uczniom prezentacje multimedialne dają możliwość wykazania się na przedmiocie z którego nie są być może bardzo mocni, oraz są szansą na poprawienie ocen z przedmiotu.

Od czasu do czasu na lekcjach języka angielskiego zlecam uczniom jako pracę domową wyszukanie informacji na stronach anglojęzycznych, a na godzinach wychowawczych zlecam grupie uczniów zapoznanie się z oferta edukacyjną uczelni zagranicznych, która to grupa później zapoznają z tą ofertą całą klasę.

Korzystam z dostępnych w Internecie publikacji z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki w celu zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczo - opiekuńczych moich uczniów.

Czasami wykorzystuję na swoich lekcjach scenariusze lekcji i materiały dodatkowe do nauki języka angielskiego dostępne na edukacyjnych portalach internetowych, np. scenariusze lekcji okolicznościowych, teksty piosenek, które puszczam uczniom w celu ćwiczenia słuchania ze słuchu, itp.

Dzięki realizacji powyższych zadań wzbogacam swój warsztat pracy o nowe, atrakcyjne dla uczniów metody nauki języka angielskiego, ciekawe materiały edukacyjne i efektywne sposoby doskonalenia praktycznych umiejętności językowych uczniów.

Ponadto obsługuję dzienniczek internetowy działający w naszej szkole od stycznia 2006 r. systematycznie wpisując oceny uczniom wszystkich klas które uczę, oraz frekwencję uczniom klasy której jestem wychowawcą.
Obsługuje też dzienniczek internetowy działający w gimnazjum od września 2007, wpisując oceny i frekwencję uczniom wszystkich klas w których uczę.

3.Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskuję korzystając z portali nauczycielskich wymienianych już powyżej np. www.literka.pl czy www.menis.pl lub z serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom związanym z awansem takich jak np.www.awansnet.republika.pl, www.men.waw.pl/oswiata/awans, www.awans.oświata.org.pl,czy www.interedu.republika.pl.

Na bieżąco konsultuję się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe dostępne na wymienianych portalach.

Przy użyciu komputera napisałam Plan Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdania z jego realizacji. Ponadto dzięki stronom www poznaję na bieżąco przepisy i akty prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego.

Stworzyłam multimedialną bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych. Jest ona pomocna, kiedy szybko potrzebuję odnaleźć potrzebne informacje. Przeglądanie tych stron daje mi możliwość komunikowania się z innymi nauczycielami, zasięgnięcia porad w sprawie awansu zawodowego, zdobycia nowych źródeł na uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych oraz uzyskiwania wiedzy o szkoleniach prowadzonych przez wydawnictwa edukacyjne.


§ 7.1.4. Znajomość zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.

Formy realizacji

1. Pogłębianie wiedzy z dziedzin pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

Zapoznałam się z wieloma pozycjami z dziedzin pedagogiki, psychologii i dydaktyki w ramach przygotowywania się do obrony pracy magisterskiej we wrześniu 2005.

W ramach pracy z uczniem dyslektycznym zapoznałam się z następującymi pozycjami;
Opis i analiza przypadku. Teoria i praktyka pod redakcją H. Skałdanowskiego,
Jak oceniać uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją lub innymi zaburzeniami? Urszula Wiercioch,
Dyslexia in the English classroom A. Butkiewicz i K. Bogdanowicz,
Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych M. Bogdanowicz i M. Smoleń.

Brałam udział w Radach Szkoleniowych dotyczących uzależnień i dysleksji, pracuję z uczniami z dysfunkcjami oraz z uczniem z lekkim porażeniem mózgowym, co opisałam już przy wymaganiu pierwszym, Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach, w punkcie 4 i 6.

2.Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swoim warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów. Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie rozwiązywania problemów edukacyjnych uczniów. Dlatego też brałam udział w pracach klasowych zespołów wychowawczych, gdzie wraz z innymi wychowawcami omawialiśmy problemy edukacyjne uczniów oraz proponowaliśmy różne środki naprawcze.

Na bieżąco rozwiązuję problemy wychowawcze moich wychowanków poprzez ciągłe rozmowy z uczniami bądź ich rodzicami.

Przez cały czas pozostaję w kontakcie z pedagogiem szkolnym, radząc się go w rozwiązywaniu bieżących problemów uczniów. (ZAŁĄCZNIK 32)

Analizuję opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, i biorę udział spotkaniach Zespołu Wychowawczego gdzie na bieżąco omawiamy problemy wychowawcze naszej młodzieży. (ZAŁĄCZNIK 33)

Brałam udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych innych uczniów szkoły podczas Rad Pedagogicznych i jako opiekun Samorządu Szkolnego.

Obserwuję wiele negatywnych zachowań uczniów podczas pełnienia dyżurów w gimnazjum. Reaguję na każde nieodpowiednie zachowanie uczniów, zgłaszam problemy wychowawcom, pedagogowi oraz Dyrekcji szkoły.

3.Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, w celu udzielenia im pomocy.
Poprzez własne obserwacje, rozmowy z uczniami i wychowawcami klas staram się poznawać sytuację rodzinną i materialną uczniów w celu udzielenia im pomocy w miarę możliwości. Czynności te podejmowałam gdy pojawiała się kwestia zakupu podręczników. Pomoc moja polegała na zorganizowaniu dostępu do darmowych podręczników dla kilku uczniów naszej szkoły, których rodziny znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej.

4.Angażowanie się w akcje charytatywne niosące pomoc materialną.
Przez cały okres pełnienia funkcji opiekuna Samorządu Szkolnego koordynowałam akcję Góra Grosza. Akcja ta miała na celu dostarczenie pomocy materialnej dzieciom z domów dziecka. Młodzież chętnie brała udział w akcji, zbierając co roku pokaźną sumę groszy. Do akcji włączali się wszyscy pracownicy szkoły. (ZAŁĄCZNIK 34)

Pilnowałam także jako opiekun Samorządu Szkolnego aby młodzież naszej szkoły zawsze przyłączała się do WOŚP Jerzego Owsiaka.

§ 7.1.5. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.

Formy realizacji

1.Dalsze poznawanie zasad organizacji i funkcjonowania szkoły poprzez analizę dokumentacji szkolnej. Przeanalizowałam dokładnie dokumenty szkolne tj. Statut Szkoły, Wewnątrz-szkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy oraz Program Rozwoju Szkoły.

2. Wprowadzanie zmian i aktualizowanie dokumentów szkolnych oraz ich tworzenie. Wprowadzałam zmiany do Statutu Szkoły, poszerzając rozdział poświęcony prawom i obowiązkom ucznia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (ZAŁĄCZNIK 35)

Wprowadziłam zmiany do Wewnątrz-szkolnego Systemu Oceniania wg. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych . (ZAŁĄCZNIK 36)

Modyfikowałam również rozdział VII Statutu szkoły zatytułowany Uczniowie i rodzice, poświęcony obowiązkom i prawom uczniów, systemowi nagród i kar, procedurze odwoławczej od kar, współpracy rodziców ze szkołą oraz ich podstawowym prawom i obowiązkom. (ZAŁĄCZNIK 37)

Wraz z trzema innymi nauczycielami opracowaliśmy Program Rozwoju Zespołu Szkól nr 3 na lata 2004-2009. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora szkoły, i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 18.11.2004r. (ZAŁĄCZNIK 38)

Stworzyłam Szkolny Harmonogram Wycieczek na rok szkolny 2007/2008.
(ZAŁĄCZNIK 39)

Napisałam Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego oraz Regulamin Pracowni dla uczniów liceum. (ZAŁĄCZNIK 40)

3.Poznawanie przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi we własnej pracy.
Gromadzę teksty rozporządzeń w formie multimedialnej poprzez korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie. Zapoznałam się m.in. z poniższymi aktami prawnymi :

- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 z 2003 r., poz. 114);
- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003 roku, poz. 69);
- Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przed-szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 1,5 poz. 142 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 23, poz. 193);
- Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046);

4. Biorę udział w pracach Rad Pedagogicznych, gdzie Dyrektor szkoły na bieżąco zapoznaje nauczycieli ze zmianami w prawie oświatowym.

Nagroda Dyrektora szkoły

We wrześniu 2007r. otrzymałam Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wiskitkach. Otrzymałam ją za zaangażowanie i osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. (ZAŁĄCZNIK 41)


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6069


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0