AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Rząd, 2011-09-30
Kraśnik

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego wychowawcy internatu ubiegajacego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
wychowawcy internatu
Katarzyny Rząd

ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Miejsce zatrudnienia:
Internat Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku

Posiadany stopień awansu zawodowego:
Nauczyciel mianowany

Okres trwania stażu:
2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1.09. 2011r.
Data ukończenia stażu: 31. 05. 2014r.

Posiadane kwalifikacje:
Magister Pedagogiki, specjalność: pedagogika specjalna - resocjalizacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2002r.


Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) oraz w Ustawie „Karta Nauczyciela” (Dz. U. nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późn. zm.)

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)

Kraśnik, 1 września 2011r.


W planie rozwoju uwzględniłam następujące powinności określone w § 8 ust.1 w/w rozporządzenia:
1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności
stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły,
3) Pogłębienie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie
lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której będę odbywała staż.


§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela 1. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. 2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. 19.08.2011r.10.09.2011r. wniosekplan rozwoju zawodowego
2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym. 1.Współdziałanie z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i sytuacji kryzysowych.2. Aktywny udział w promocji szkoły oraz internatu realizowanej w ramach „Drzwi Otwartych”. cały okres stażuzgodnie z harmonogramem, cały okres stażu wpisy w dziennikach zajęćwpisy w dziennikach zajęć
3. Zaangażowanie w realizację zadań w zakresie zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa na terenie internatu. 1. Współpraca z Policją. cały okres stażu, w terminach ustalonych z Policją wpisy w dziennikach zajęć, dokumentacja fotograficzna
4. Uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności w podnoszeniu jakości pracy. 1. Wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy w organizacji warsztatu pracy i podnoszeniu jakości pracy internatu. cały okres stażu, zależnie od ofert placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli dyplomy, zaświadczenia
5. Zaangażowanie w efektywną organizację nauki własnej wychowanków. 1.Inicjowanie pomocy koleżeńskiej w nauce wśród wychowanków, w tym wspomaganie ucznia z trudnościami w nauce.2. Sprawowanie opieki nad Salą Komputerową – udzielanie pomocy w wyszukiwaniu informacji. cały okres stażucały okres stażu wpisy w dziennikach zajęćwpisy w dziennikach zajęć, rejestr korzystania z Sali Komputerowej
6. Działania wychowawcze na rzecz integracji wychowanków internatu, kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych.. 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Internatu. Sprawowanie opieki nad MRI. 2. Inspirowanie wychowanków Internatu do wspólnego opracowywania planów działalności kulturalno – oświatowej, sportowej, porządkowej i wystroju Internatu, prac technicznych w ramach MRI.3. Zorganizowanie we współpracy z pozostałymi wychowawcami oraz MRI ogniska integracyjnego.4. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowywaniu imprez.5. Organizowanie wycieczek turystyczno -krajoznawczych.6. Organizowanie uroczystej kolacji pożegnalnej dla wychowanków z klas maturalnych – podtrzymywanie kontaktów z absolwentami. 7. Kultywowanie obrzędów i tradycji naszego Narodu poprzez organizowanie zabaw andrzejkowych, spotkań wigilijnych, wizyty duszpasterskiej.8. Przeprowadzenie konkursu czystości. X.2011r., X. 2012r., X. 2013r.cały okres stażuIX. 2011r., IX. 2012r., IX. 2013r.cały okres stażucały okres stażuIV. 2011r., IV. 2012r., IV. 2013r.cały okres stażucały okres stażu protokół z wyborów, wpisy w dziennikach zajęćPlany Pracy Młodzieżowej Rady Internatuwpisy w dziennikach zajęć, dokumentacja fotograficznawpisy w dziennikach zajęć, rozmowy indywidualnewpisy w dziennikach zajęć, dokumentacja fotograficznawpisy w dziennikach zajęć, dokumentacja fotograficznawpisy w dziennikach zajęć, dokumentacja fotograficznawpisy w dziennikach zajęć, dokumentacja fotograficzna
§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu i metod pracy wychowawczej. 1.Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji, przygotowywaniu środków dydaktycznych, tworzenie narzędzi ewaluacyjnych, dyplomów, scenariuszy.2. Wykorzystanie zasobów Internetu, oprogramowania, w szczególności Encyklopedii Multimedialnej w działalności Sali Komputerowej; sprawowanie opieki nad Salą. cały okres stażucały okres stażu scenariusze, dyplomy, ankiety ewaluacyjnerejestr korzystania z Sali Komputerowej, wpisy w dziennikach zajęć
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w zakresie pogłębiania mojej wiedzy i umiejętności. 1. Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron wydawnictw, prasy i stron gov.pl w poszukiwaniu interesujących opracowań, recenzji, autorskich programów z zakresu wychowania i profilaktyki. cały okres stażu spis portali i stron internetowych
§ 8 ust 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w dzieleniu się doświadczeniem z innymi nauczycielami. 1. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego. 2. Umieszczenie własnej publikacji na stronie wybranego portalu edukacyjnego, np. scenariusza zajęć, programu autorskiego. wrzesień 2011r.październik 2011r. adres strony, poświadczenie, wydrukadres strony, poświadczenie, wydruk
2. Wymiana doświadczeń z innymi wychowawcami. 1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.2. Współpraca z innymi wychowawcami w zakresie m.in.: przygotowania uroczystości, imprez.3. Przekazanie programu autorskiego „Wolontariusz –bohater naszych czasów” do zbiorów biblioteki szkolnej. cały okres stażu cały okres stażupaździernik 2011r. scenariusze zajęć wychowawczych, listy obecnościsprawozdaniazaświadczenie
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
1. Opracowanie autorskiego programu działań wychowawczych. 1. Opracowanie autorskiego programu „Wolontariusz – bohater naszych czasów”.2. Wdrożenie autorskiego programu „Wolontariusz – bohater naszych czasów”. październik 2011r.cały okres stażu programprogram, zaświadczenia, podziękowania, dyplomy, wpisy w dzienniczkach pracy wolontariuszy
§ 8 ust 2 pkt 4 lit. C Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
1.Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania wychowanków. 1.Organizowanie wyjść grupowych do Muzeum Regionalnego w Kraśniku2. Zapoznanie młodzieży z ofertą kulturalną Kraśnika w tym z repertuarem kina „Metalowiec”. 3. Promocja uzdolnionych wychowanków poprzez prezentowanie ich talentów.4. Przeprowadzenie konkursów wiedzy o:- Mikołaju Reju - wolontariacie. cały okres stażucały okres stażu cały okres stażuX.2011r., X.2012r., X.2013r.II półrocze roku szkolnego 2011/12, 2012/13, 2013/2014 wpisy w dziennikach zajęć, dokumentacja fotograficznainformacja na tablicy ogłoszeńwpisy w dziennikach zajęć, dokumentacja fotograficznaregulamin konkursu, wzór testu, dyplomy, dokumentacja fotograficznaregulamin konkursu, wzór testu, dyplomy, dokumentacja fotograficzna
§ 8 ust 2 pkt 4 lit. e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z Centrum Wolontariatu w Kraśniku.2. Członkostwo oraz współpraca ze Stowarzyszeniem „Pomocni Ludziom”.3. Współpraca z kraśnickim oddziałem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.4. Współpraca z Domem Dziecka w Kraśniku.5. Prowadzenie kroniki Internatu. 1. Prowadzenie Szkolnego Klubu Wolontariusza „Serca Nadziei”.2. Udział w szkoleniach organizowanych przez Centrum Wolontariatu.1. Udział w pracach Stowarzyszenia.1. Organizowanie wyjść pełnoletnich wychowanków do stacji krwiodawstwa. 1. Organizowanie zbiórek pieniędzy na rzecz wychowanków Domu Dziecka.1. Prowadzenie kroniki Internatu.2. Zaangażowanie wychowanków w prowadzenie kroniki. cały okres stażucały okres stażu, zgodnie z terminami wskazanymi przez CWcały okres stażucały okres stażuXII.2011r., XII.202r., XII.2013r.cały okres stażucały okres stażu deklaracja współpracy z CWzaświadczenia zaświadczeniazaświadczeniazaświadczenia, podziękowania poświadczenie kierownikapoświadczenie kierownika
§ 8. ust. 2 pkt 4 lit. f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
1. Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim. 1. Wyjazd do zaprzyjaźnionego Internatu na konkurs wiedzy o papieżu Janie Pawle II.2. Współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariusza „Amicus”, działającym przy Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim. cały okres stażu, według harmonogramu Internatu przy ZSZ w Janowie Lubelskimcały okres stażu, według harmonogramu działalności SKW „Amicus” zaświadczenia, podziękowania, dokumentacja fotograficznazaświadczenia, podziękowania


Zatwierdzam do realizacji: podpis nauczyciela


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3346


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.