Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Regina Balcerzak, 2011-08-21
Świerże

Historia, Bibliografie

Świerże w średniowieczu - bibliografia

- n +

1. Chełm i okolice. Przewodnik krajoznawczo-przyrodniczy, [oprac. zbior., Chełm], wyd. przez Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej.
2. Czarnecki Włodzimierz, Dynamika procesów osadniczych w ziemi chełmskiej
do końca XVI wieku, „Rocznik Chełmski”, t. 7 (2001), s. 47-93.
3. Czarnecki Włodzimierz, Kształtowanie podstaw terytorialnych ziemi chełmskiej
w średniowieczu i jej obraz naturalny, „Rocznik Chełmski”, t. 11 (2007), s. 11-31.
4. Czarnecki Włodzimierz, Osadnictwo terytorium chełmskiego od końca X do połowy XIV wieku, „Rocznik Chełmski”, t. 9 (2003), s. 7-38.
5. Czarnecki Włodzimierz, Osadnictwo ziemi chełmskiej XIV-XVI wieku
w historiografii i źródłach, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 40 (1992), z. 2, s. 169-183.
6. Czarnecki Włodzimierz, Przemiany sieci osadniczej w ziemi chełmskiej od 1511 roku do końca XVI wieku, „Rocznik Chełmski”, t. 6 (2000), s. 7-54.
7. Czarnecki Włodzimierz, Rozwój sieci osadniczej ziemi chełmskiej w katach 1451–1510, „Rocznik Chełmski”, t. 5 (1999), s. 9-59.
8. Czarnecki Włodzimierz, Rozwój sieci parafialnej Kościoła łacińskiego w Ziemi Chełmskiej do początku XVII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, T. XLVIII, z. 2 (2000), s. 29-89.
9. Czarnecki Włodzimierz, Sieć osadnicza ziemi chełmskiej od połowy XIV wieku
do połowy XV wieku, „Rocznik Chełmski”, t. 3 (1997), s. 9-63.
10. Czopek Barbara, Nazwy miejscowe dawnej Ziemi Chełmskie i Bełskiej ( w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańs-Łódź 1988.
11. Ćwik Władysław, Reder Jerzy, Rozwój administracyjno - terytorialny ziemi chełmskiej, w: Ziemia Chełmska (Materiały z sesji naukowej historyków odbytej
w Chełmie 21 marca 1959 roku), Lublin 1961, s. 9-34.
12. Gil Andrzej, Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin-Chełm 1999.
13. Gruszka Andrzej, Starostowie chełmscy w epoce Jagiellonów, Chełm 2002.
14. Gruszka Andrzej, Ziemia chełmska w polityce wschodniej Kazimierza Wielkiego, „Rocznik Chełmski”, t. 7 (2001), s. 31-46.
15. Gurba Jan, Archeologia Ziemi Chełmskiej, „Rocznik Chełmski”, t. 1 (1995), s. 319-327.
16. Gurba Jan, Banasiewicz Ewa i inni, Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin-Polonia 1997, s.67-76.
17. Gurba Jan, Od epoki kamiennej do wczesnego średniowiecza, w: Z przeszłości dalekiej i bliskiej. Szkice do dziejów Lubelszczyzny, red. Albin Koprukowniak, Wiesław Śladkowski, Lublin 1980. s. 7-28.
18. Janeczek Andrzej, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
19. Kaźmierczuk Zdzisław, Chełm i okolice. Przewodnik, Zamość 2002.
20. Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, Urząd Rady Ministrów 1970.
21. Kondracki Jerzy, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002.
22. Kozyrski Robert, Samorząd szlachecki Ziemi Chełmskiej w strukturze parlamentarnej województwa ruskiego w XVI-XVIII w., „Rocznik Chełmski”, t. 11 (2007), s. 33-51.
23. Krzyżaniakowa Jadwiga, Ochmański Jerzy, Władysław Jagiełło, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk - Łódź 1990.
24. Lasek Iwona, Wędrówki nad Bugiem, „Głos Dorohuska”, 3 ( 2001), nr 6, s.11.
25. Lubaszewski Zbigniew, Parki podworskie powiatu chełmskiego, Chełm 2006.
26. Makarski Władysław, Na szlakach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Przewodnik onomastyczny, „Rocznik Chełmski, t. 4 (1998), s. 215-235.
27. Makarski Władysław, Na szlakach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Przewodnik onomastyczny, „Rocznik Chełmski, t. 5 (1999), s.349-376.
28. Matuszczak Henryk, Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny w czasach prehistorycznych, w: Dzieje Lubelszczyzny, red. T. Mencel, t. 1, Warszawa 1974, s. 23-68.
29. Multański Tadeusz, Herb Świerż, „Ziemia Chełmska”, Wrzesień 1966, s. 9.
30. Myśliński Kazimierz, W monarchii jagiellońskiej, w: Dzieje Lubelszczyzny, red. T. Mencel, t. 1. Warszawa 1974, s. 181-239.
31. Nowak Bożena, Polityka Władysława Jagiełły wobec miast ziemi chełmskiej,
w: Chełm i Chełmskie w dziejach, red. Ryszard Szczygieł, Chełm 1996, s. 303-312.
32. Paszkiewicz Jerzy, Chełm. Zarys dziejów, w: W stronę Chełma…- Dzieje miasta i substancja kulturowa okolic, red. J. A. Paszkiewicz, Chełm 2000
33. Paszkiewicz Jerzy (red.), W stronę Chełma…Dzieje miasta i substancja kulturowa okolic, Chełm 2000.
34. Pawłowska Anna, Diecezja Chełmska rzymskokatolicka 1359-1807, „Rocznik Chełmski”, t. 3 (1997), s. 65-79.
35. Polska. Informator Encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1986.
36. Prożogo Konstanty, Województwo chełmskie, Lublin 1983.
37. Przegaliński Andrzej, Zarys dziejów parafii rzymsko-katolickiej w Świerżach
nad Bugiem, „Rocznik Chełmski”, t. 9 (2003), s. 383-390.
38. Rudzka Anna, Parafia rzymskokatolicka w Świerżach (do 1993 r.), maszynopis.
39. Rybak Andrzej, Dzieje Ziemi Chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998.
40. Semkowicz Władysław, O litewskich rodach bojarskich, zbratanych ze szlachta polską w Horodle 1413r., „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t. 7, (1924-1925), s. 210-220.
41. Skibiński Stanisław, Zabytki archeologiczne powiatu chełmskiego, w: Ziemia Chełmska (Materiały z sesji naukowej historyków odbytej w Chełmie 21 czerwca 1959 r.), Lublin 1961, s. 140-152.
42. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
red., Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, t. XIV i XV, Warszawa 1895.
43. Sochacka Anna, Biskupstwo chełmskie w polityce Władysława Jagiełły do 1417 roku, „Res Historia”, t. 20, 2005, 11-24.
44. Sochacka Anna, Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu, Lublin 1987.
45. Sochacka Anna, Ziemia lubelska pomostem w migracji szlachty polskiej na Ruś w późnym średniowieczu, maszynopis.
46. Sochaniewicz Kazimierz, Ze studiów nad rozsiedleniem szlachty w Ziemi chełmskiej. Smokowie – Ślepowrony w XV i XVI wieku na Chełmszczyźnie, przybysze z Mazowsza, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t.7 (1924-1925), s. 175-196.
47. Szafran Przemysław, Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin 1958
48. Szczygieł Ryszard, Miasto w późnym średniowieczu. Lokacja na prawie niemieckim, w: Chełm i Chełmskie w dziejach, red. Ryszard Szczygieł, Chełm 1996, s.27-49.
49. Świstowski Franciszek, Dorohusk dawniej i dziś /zarys dziejów/, Chełm – Dorohusk 2003.
50. Urzędnicy województwa bełskiego i Ziemi Chełmskiej XIV-XVIII wieku, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992,
51. Warchoł Stanisław, W sprawie nazw: „Ziemia Chełmska, Chełmskie, Chełmszczyzna”, „Rocznik Chełmski”, t.1(1995), s. 9-18.
52. Wawryniuk Andrzej, Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego, Chełm 2002.
53. Weiss A, Parafia Komorowo-Wolsztyn w Polsce przedrozbiorowej, Lublin 1979.
54. Wielka Encyklopedia świata, t. VII, Oxford 2004.
55. Wiśniowski Eugeniusz, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004.
56. Wyrozumski Jerzy, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1986.
57. Wyrozumski Jerzy, Kazimierz Wielki, Wrocław – Warszawa – Kraków –Gdańsk - Łódź 1982.
58. Zahajkiewicz Marek, Kościół łaciński w Chełmie w okresie przedrozbiorowym, w: Chełm i Chełmskie w dziejach, red. R. Szczygieł, Chełm 1996,
59. Zimmer Bolesław, Miasta Ziemi Chełmskiej od XIII wieku w zarysie. 600-lecie nadania praw miejskich Chełmowi 1392-1992, Lublin 1993,
60. Źródła dziejowe, wyd. Adolf Pawiński i Aleksander Jabłonowski, t. 18, cz. 2, Warszawa 1903

STRONY INTERNETOWE

1. Genealogia dynastyczna, Polski serwis genealogiczny, http://www.jurzak.pl/
2. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland Planowanie Rozwoju Lokalnego- powiat chełmskiego Etap C „Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego i Projektów Inwestycyjnych”, Lublin 2004, s. 87, http://www.bip.iap.pl/gfx/chelmski/files/rada/XIV_109_04_zalacznik.pdf
3. Rokaszewicz Marzena, Lokacja na prawie niemieckim, http://www.glogow.pl/tzg/historie/lokacja_na_prawie_niemieckim.htm
4. Semkowicz Władysław, O litewskich rodach bojarskich, zbratanych ze szlachta polską w Horodle 1413r., „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t. 7, (1924-1925), s. 217-220; http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=93032
5. Sochaniewicz Kazimierz, Ze studiów nad rozsiedleniem szlachty w Ziemi chełmskiej. Smokowie – Ślepowrony w XV i XVI wieku na Chełmszczyźnie, przybysze z Mazowsza, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1924-1925 T.7, s. 175-196; http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=93032
6. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XV, cz. 2, red., Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski,
s. 634; http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/
7. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
t. XIV, red., F. Sulimierski; s. 608; http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/.
8. http://www.bip.iap.pl/gfx/chelmski/files/rada/XIV_110_04_załącznik.pdf
9. http://www.bip.iap.pl/gfx/chelmski/files/rada/X_78_04_zalacznik_nr_1.pdf
10. http://pl.wikipedia.org/wiki/Obni%C5%BCenie_Dubie%C5%84skie
11. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polesie#Polesie_Wo.C5.82y.C5.84skie
12. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polesie#Polesie_Zachodnie
13. http://www.dorohusk.lubelskie.pl/images/stories/gmina_dorohusk.jpg
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 969
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016