AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Kiersztyn, 2011-07-20
zamość

Ogólne, Sprawozdania

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - nl wspomagający

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Monika KiersztynODBYWAJĄCEJ STAŻ
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZAMOŚCIU.
W OKRESIE 01.09.2008r. - 31.05.2011r.
Zamość, 06.06.2011r.
REALIZACJA ZADAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli).

Wymaganie 1.
§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

W Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu jestem zatrudniona od 2005 roku. Została mi powierzona klasa IV, z którą pracowałam przez 3 lata jako nauczyciel wspomagający oraz wychowawca klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10.
We wrześniu 2008r. skierowałam do pani dyrektor Doroty Pintal wniosek
o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i po jego akceptacji rozpoczęłam trwający 2 lata i 9 miesięcy staż. Ponownie objęłam funkcję nauczyciela wspomagającego w klasie IV i przez kolejne 3 lata prowadziłam zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Moim opiekunem została pani Bożena Szwarc, nauczyciel języka angielskiego, a jednocześnie wychowawca klasy, w której pełnię rolę nauczyciela wspomagającego.
W trakcie odbywania stażu systematycznie doskonaliłam swój warsztat pracy przez obserwowanie lekcji koleżeńskich w klasach integracyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli szkoły oraz przez 2 lata prowadziłam z wychowawcą klasy, będącym zarazem opiekunem mojego stażu, lekcje godzin wychowawczych. Prowadziłam także zajęcia w obecności opiekuna stażu: wspomaganie na j. polskim z wykorzystaniem technologii informatycznej, wspomaganie na matematyce, zajęcia terapeutyczne (artystyczno- teatralne). Staram się stwarzać swoim uczniom możliwość rozwijania zainteresowań
i umiejętności dlatego też w 2008 roku prowadziłam społecznie zajęcia artystyczno- teatralne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Na zajęciach uczyłam dzieci tolerancji, zrozumienia, wyrażania siebie w sposób werbalny i niewerbalny poprzez różne metody i formy pracy, między innymi muzykoterapię, teatroterapię, techniki relaksacyjne. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, a zwieńczeniem ich trudu była lekcja pokazowa dla nauczycieli wspomagających, na której uczniowie przedstawili bajkę pt. „Czerwony Kapturek”. Wszystkie wyżej wymienione zajęcia zostały przeze mnie przeanalizowane i omówione na spotkaniach z Dyrektorem Szkoły, opiekunem stażu oraz nauczycielami przedmiotów, a wnioski, które z nich wyciągnęłam wdrożyłam do dalszej pracy. Były one dla mnie bardzo pouczające i owocowały nowymi pomysłami i rozwiązaniami w pracy rewalidacyjnej.
W ramach doskonalenia warsztatu pracy, podnoszenia kompetencji
i umiejętności wychowawczych oraz dydaktycznych podczas odbywania stażu uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz pozaszkolnych formach doskonalenia nauczycieli.
Szkolenia wewnątrzszkolne:.
• Obsługa i wykorzystanie projektora (2008 r).
• Obsługa tablicy interaktywnej (2009r, 2011r).
• Szkolenie komputerowe w zakresie programu HOT POTATOES (2009r).
• „Ocenianie Kształtujące” (2011r).
• Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego (2011r).
• Warunki przeprowadzania sprawdzianu po szóstej klasie,
(przed sprawdzianem szóstoklasisty); cały okres stażu
• Obsługa dziennika elektronicznego (2010r).
oraz szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez różne placówki oświatowe:
Szkolenia zewnętrzne
• Praca z uczniem trudnym; EKO –TUR BIS, (2008r), 6 godz.
• Metody oceniania i wychowania przez młodego nauczyciela- szkolenie
na platformie komputerowej NAI (2010r. /2011r.)

Seminarium:
• Praca z dzieckiem z ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera ;EKO –TUR,
6 godz. (2009r).
• Seminarium „Efektywna współpraca z rodzicami” EKO –TUR BIS (2008r).
• Budowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; EKO TUR (2010 r).
Warsztaty:
• Niekonwencjonalne techniki plastyczne „Zima i święta”- warsztaty plastyczne ANIMI-ARTES, 8 godz. (2009 r.)
• ‘’ Co WIEM O Autyźmie’- Wdn Zamość, 4 godz. (2010r).
• Warsztaty teatralne dla nauczycieli; Centrum rozwoju dziecka – Lublin
6 godz.(2008r).
• Praca z uczniem o obniżonych możliwościach intelektualnych; LSCDN
w Zamościu 4 godz. (2009r).
Kursy:
• Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem; Centrum Edukacji MENTOR, 350 godz.dydaktycznych,150 godz. praktyki; (2010/2011r).
Konferencje:
• Indywidualizacja w procesie nauczania; (2008r.)
• Ocenianie kształtujące; (2007r.)
Korzystając z literatury fachowej, pomocy opiekuna stażu i publikacji internetowych organizowałam swój warsztat pracy poprzez :
 diagnozowanie możliwości intelektualnych uczniów na wstępie ich nauki na danym etapie edukacyjnym poprzez konstruowanie i wykorzystywanie narzędzi pomiarowych (testów, ankiet, kart obserwacji);
 tworzenie indywidualnych planów pracy rewalidacyjnej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 dostosowywanie treści nauczania z poszczególnych przedmiotów
do możliwości uczniów (we współpracy z nauczycielami uczącymi w klasie);

Ważnym elementem mojej pracy w tym zakresie było także uczestniczenie w ewaluacji podejmowanych przez Radę Pedagogiczną działań
np: Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego (testy, arkusze)
i wychowawczego (ankiety) oraz redagowanie wniosków i rekomendacji
do dalszej pracy. Wdrażanie tychże wniosków do dalszej pracy rewalidacyjnej. Opracowywałam raporty z badania wyników w klasie IV z języka polskiego,
z przyrody w klasie V oraz z próbnych sprawdzianów w klasie VI przeprowadzanych raz w miesiącu w naszej szkole. Po ich sprawdzeniu dokonywałam szczegółowej analizy wyników, ustalałam słabe i mocne strony ucznia oraz opracowywałam wnioski i rekomendacje do dalszej pracy. Brałam udział w pracach Zespołu do spraw ewaluacji. Przedmiotem ewaluacji było wykorzystanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju w obszarze „funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym”. W ramach tych prac wspólnie z innymi nauczycielami opracowywałam harmonogram ewaluacji. Wspólnie przygotowaliśmy narzędzia i przeprowadziliśmy ewaluację. Moim zadaniem było zbadanie jakie są formy współpracy szkoły z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Na podstawie zebranych danych dokonaliśmy analizy wyników, ustaliliśmy słabe i mocne strony oraz opracowaliśmy raport
w formie prezentacji z wykorzystaniem programu Power Point.
W efekcie wszystkich podejmowanych przeze mnie działań poznałam specyfikę pracy szkoły i klasy integracyjnej. Poznałam lepiej swoich wychowanków, przez co dobrze zaplanowałam pracę rewalidacyjną i terapeutyczną. Podniosłam atrakcyjność i efektywność swojej pracy przez wykorzystywanie poznanych technik i metod wychowawczych oraz dydaktycznych.

Wymaganie 2:
§7 ust.2 pkt2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Realizacja zadań w zakresie powyższego wymagania egzaminacyjnego wynikała przede wszystkim ze specyficznych warunków środowiska i szkoły,
w której pracuję. Dotyczyła podejmowania przeze mnie działań mających
na celu przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom i eliminowaniem braków edukacyjnych. Udzielałam również wsparcia rodzinom mającym trudną sytuację socjalno-bytową. Starałam się pomagać tym rodzinom zarówno materialnie
jak i duchowo poprzez: wskazywanie możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy, pomagałam w staraniu się o stypendia, zorganizowałam zbiórkę odzieży, obuwia, zakupiłam przybory szkolne oraz kilka niezbędnych zeszytów i przekazałam potrzebującemu uczniowi z mojej klasy. Zadbałam również
o podręczniki szkolne dla ucznia, które zostały wypożyczone z naszej biblioteki szkolnej.
Uwzględniając w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego co roku wraz z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie współorganizowałam imprezę charytatywną, którą była „choinka”. Brali w niej udział uczniowie z ubogich rodzin, dla których wspólnie z nauczycielami przygotowaliśmy zabawy integracyjne, konkurencje sportowo-rekreacyjne, za które uczniowie otrzymywali nagrody. Nie zabrakło również na imprezie poczęstunku,
oraz paczek dla każdego dziecka.
Staram się zaszczepić wśród młodzieży poczucie wrażliwości na krzywdę innych, dlatego zachęcałam swoich uczniów do udziału w różnych akcjach charytatywnych organizowanych w szkole oraz nadzorowałam ich przebieg. Były to akcje:
• udział w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”, ogólnopolskiej akcji zbiórki pieniędzy na sprzęty, rehabilitację i pomoc medyczną dzieci
z różnymi chorobami. Wraz z uczniami co roku kwestowaliśmy na terenie naszego miasta, a zebrane przez nas fundusze przekazywaliśmy
do siedziby sztabu „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”,
który mieścił się w ZDK.
• Góra Grosza” - akcja, w którą włączyli się także moi uczniowie. Dotyczyła ona zbiórki jak największej ilości monet 1, 2 i 5 groszowych,
z których składki przekazane zostały rodzinom potrzebującym wsparcia finansowego.
• „Sprzątanie Świata”, podczas zajęć wraz z uczniami oczyszczaliśmy teren wokół szkoły. Uczniowie chętnie brali udział w akcji, której celem było uświadomienie sobie jaki mamy ogromny wpływ
na zanieczyszczenie środowiska.
• Zbiórka puszek aluminiowych, z których dochód przekazany był
na wyposażenie sali przyrodniczej w pomoce dydaktyczne. Zachęcałam uczniów do udział w akcji uświadamiałam rolę jaką spełnia recykling
i segregacja śmieci w naszym środowisku.
Przez okres stażu współpracowałam systematycznie z pedagogiem
i psychologiem szkolnym. Konsultowałam się i zasięgałam porad w trudnych sprawach wychowawczych, z którymi się borykałam. Wszelkie wątpliwości podczas pisania opinii o uczniach konsultowałam również z nimi. Zwróciłam
się także z prośbą o pomoc w zbadaniu trudnej sytuacji rodzinnej mojego ucznia, u którego zauważyłam zaniedbania wychowawcze. Dzięki interwencji mojej, wychowawcy, psychologa szkoły, oraz dyrektora uczeń mój został skierowany do Pogotowia Opiekuńczego, w którym przebywa do dziś. Podjęłam również rozmowę z opiekunką ucznia przebywającego w tej placówce odnośnie jego stanu zdrowia, oraz sytuacji, które mnie zaniepokoiły. Uzyskałam również wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego podczas rozmów z rodzicami uczniów stwarzających poważne problemy wychowawcze. Wspólnie
z wychowawcą klasy i psychologiem szkolnym nawiązałyśmy współpracę
z policją miejską. Zaprosiłyśmy pana policjanta na lekcje godziny wychowawczej poświęconej przeciwdziałaniu agresji i jej poważnym skutkom. Do współpracy zaprosiłam również panią kurator, która przeprowadziła również rozmowy z uczniami.
Współpraca moja z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Zamościu polegała na przekazywaniu informacji o uczniach posiadających orzeczenia.
W tym celu przygotowywałam z wychowawcą klasy opinie o uczniach.

Konsultowałam się z pracownikami poradni także w sprawie wydawania orzeczeń i opinii moich uczniów. Podjęłam rozmowę w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego mojego ucznia. U dziecka zauważono znaczne braki edukacyjne uniemożliwiające opanowanie podstawy programowej
z wielu przedmiotów szkolnych. Po licznych wspólnych rozmowach moich, wychowawcy, psychologa i dyrektora szkoły z rodzicem ucznia zadecydowaliśmy o wydłużeniu mu etapu edukacyjnego o rok.
Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe moich uczniów nawiązałam współpracę z lekarzem psychiatrą, do którego uczęszcza na terapię jeden z moich wychowanków. Podczas rozmów wymienialiśmy się uwagi dotyczącymi edukacji, wychowania i terapii dziecka. Wszelkie wskazówki, które uzyskałam od lekarza do pracy z dzieckiem wykorzystałam w swojej pracy.
Współpracowałam również na bieżąco z pielęgniarką szkolną,
z którą konsultowałam się w sprawie stanu zdrowia moich wychowanków. Zasięgałam porad dotyczących stosowania środków farmakologicznych
przez uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wizyt w gabinecie lekarskim. Poprosiłam panią pielęgniarkę o przeprowadzenie w mojej klasie lekcji godziny wychowawczej na temat higieny osobistej w codziennym życiu. Zasięgałam porad w sprawie organizacji corocznego „Turnieju zdrowotnego” organizowanego przez mnie z okazji Światowego Dnia Zdrowia”.
Zadaniem moim było również zapoznanie z informacjami i zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach moich uczniów z pracownikami świetlicy
i biblioteki szkolnej. Podejmowałam rozmowy w sprawie zachowań dzieci podczas pobytu na zajęciach zarówno w bibliotece jak i na świetlicy szkolnej. Udzielałam wsparcia nauczycielom w sytuacjach trudnych,
w których się znaleźli z powodu moich uczniów.
W mojej klasie jest kilku uczniów stwarzających problemy wychowawcze, dlatego też prowadziłam długofalowe rozmowy z ich rodzicami
oraz monitorowałam wywiązywanie się z zobowiązań względem dziecka
i szkoły. Wspólnie z wychowawcą klasy przygotowywałyśmy karty indywidualnych rozmów z rodzicami oraz kontrakty dla ucznia
i rodzica. Podejmowane przez nas kroki przyniosły rezultaty, uczniowie zaczęli respektować zasady obowiązujące w szkole.
Od początku mojej pracy współpracuję z zespołem do spraw integracji. Praca w nim polega na dzieleniu się spostrzeżeniami, uwagami
oraz na wymianie doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach tego zespołu organizujemy lekcje koleżeńskie, dzięki którym mogę zaobserwować pracę innych nauczycieli i zastosować w swojej pracy ciekawe propozycje metod, form pracy z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Organizujemy również warsztaty i szkolenia dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jednym
z takich warsztatów było „Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych ucznia”. Udział w tych warsztatach uświadomił mi, że bardzo ważna w procesie edukacji dziecka jest postawiona odpowiednia diagnoza uwzględniająca możliwości ucznia oraz jej interpretacja.
Uczestniczyłam również w szkoleniu „Jak pracować z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym”. Podczas spotkania omawiane zostały cele, metody i formy pracy z uczniem oraz przedstawiony został nam indywidualny program edukacyjny, według którego należy
z nim pracować. Przekazano nam wskazówki do pracy z uwzględnieniem treści nauczania i indywidualnych możliwości dziecka. Wiedzę z szkolenia wykorzystałam na zajęciach z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym, na których byłam w ramach zastępstwa za nauczyciela wspomagającego uczącego w tej klasie.
Przeprowadziłam warsztaty z zakresu wspomagania i edukacji uczniów autystycznych w zespole nauczycieli wspomagających. Podzieliłam się swoją wiedzą na temat autyzmu i przekazałam cenne wskazówki do pracy z dzieckiem autystycznym.Wymaganie 3:
§ 7 ust.2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
W ramach tego wymagania ukończyłam kurs: „Metody oceniania
i wychowania młodego nauczyciela- szkolenie na platformie komputerowej NAI. Podczas trwania kursu przygotowywałam scenariusze zajęć
z wykorzystaniem danej metody. Przeprowadzałam według nich zajęcia zwracając uwagę na nauczanie kształtujące oraz indywidualizację procesu nauczania. Konspekty lekcji oraz, ich ewaluacje zamieszczałam na platformie kursu po każdym z siedmiu modułów. Otrzymywałam informację zwrotną
od opiekuna grupy na temat przeprowadzonych przeze mnie zajęć. Miałam również możliwość wypowiedzenia się na forum platformy, dzielenia
się wnioskami, uwagami i doświadczeniem z innymi uczestnikami kursu
na temat wprowadzonej metody, techniki i formy pracy oraz jej stosowania.
Kurs ten dał mi wiele wskazówek i rad odnośnie oceniania i wychowania uczniów między innymi: na co zwracać uwagę przy ocenianiu, jak planować formy aktywności na zajęciach lekcyjnych.
Wszelkie metody i formy pracy poznane na kursie wykorzystuję w swojej pracy, między innymi komunikując się z uczniami drogą elektroniczną. Wychowankowie przesyłają mi prace, do których wystawiam komentarze. Uczniowie otrzymują informację na co będę zwracała uwagę przy ocenianiu każdej pracy.
W ramach form wewnątrzszkolnych uczestniczyłam w szkoleniach obsługi narzędzi multimedialnych: projektora i tablicy interaktywnej. Dzięki tym kursom wykorzystuję nabyte umiejętności do pracy z dziećmi na zajęciach rewalidacyjnych.
Korzystam z materiałów multimedialnych oraz stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli (www.profesor.pl, www.szkola.net, www.awans.net, www.literka.pl, www.menis.pl). Wykorzystuję w swojej pracy materiały zamieszczone na tych stronach oraz śledzę zmiany w polskim prawie oświatowy dotyczące edukacji osób niepełnosprawnych w placówkach oświatowych. W Internecie znajduje również informacje o różnych formach doskonalenia zawodowego, z których korzystam.
W swojej pracy wykorzystuję technologię komputerową zarówno
przy opracowywaniu bieżącej dokumentacji wymaganej przez dyrektora szkoły, jak i całej dokumentacji związanej z przebiegiem stażu. Korzystam
z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu w celu:
• przygotowywania nowych narzędzi pomiaru dydaktycznego ( arkusze, testy, ankiety);
• doskonalenia własnej pracy i pracy na lekcji przez wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych ( www.scholaris.pl, www.gwo.pl , www.eduinfo.pl)
• uatrakcyjnienia i wzbogacenia lekcji dzięki wykorzystywanym urządzeniom multimedialnym ( projektor, tablica interaktywna);

• wzbogacenia i uatrakcyjnienia zajęć rewalidacyjnych przez korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych;

Wykorzystywane przeze mnie programy to między innymi: Word, Excel, Internet Explorer, Clip Art., Galeria Word Ap, HOT POTATOES, Windows Movie Maker, Power Point, których używam niemal na co dzień do prac związanych z działalnością szkoły. Przygotowywałam karty pracy, testy, kartkówki, rebusy, krzyżówki, sprawdziany, dyplomy, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, opinie o uczniach. Pracowałam z programem
m.in: „ klik uczy ortografii, przyroda do klasy 4-6, matematyka do klasy 4-6.
Otrzymywałam od nauczycieli plany wynikowe z poszczególnych przedmiotów w formie elektronicznej, które dostosowywałam
do indywidualnych możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wykonałam i przekazałam w formie elektronicznej zespołowi do spraw promocji szkoły prezentację multimedialną. Dotyczyła ona obchodów „Światowego Dnia Zdrowia” organizowanego przez mnie dla uczniów klas
IV-VI naszej szkoły. Materiał został umieszczony na stronie internetowej szkoły, a także przedstawiony rodzicom podczas zebrań i dni otwartych.
Drogą elektroniczną komunikuję się z wychowawcą klasy, dyrektorem szkoły oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia w mojej klasie np. przekazując dostosowane sprawdziany, karty pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przekazując informacje o zaburzeniach rozwojowych uczniów posiadających orzeczenia wydane przez PPP.
W ubiegłym roku szkolnym uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym korzystania z dziennika elektronicznego. Od września 2011r. będę wykorzystywać w codziennej pracy nabyte umiejętności.
W ciągu stażu przekazałam do zasobów biblioteki szkolnej własne materiały dotyczące pracy w klasie integracyjnej: karty pracy przygotowane dla uczniów
z dysfunkcjami z różnych przedmiotów: (przyrody, j. polskiego, matematyki, historii), konspekty lekcji przeprowadzonych przez mnie w klasie integracyjnej, prezentację multimedialną dotyczącą „Wspomagania i edukacji uczniów autystycznych”.
Opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji za okres stażu na nauczyciela mianowanego na stronie www.literka.pl
Wymaganie 4:
§ 7 ust.2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Do moich zadań jako pedagoga specjalnego należało aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. W tym celu zapoznałam się z sytuacją rodzinną moich wychowanków, współpracowałam z rodzicami, prowadziłam rozmowy wychowawcze i pogadanki.
Byłam obecna na wszystkich zebraniach klasowych wychowawcy z rodzicami, by na bieżąco informować ich o postępach uczniów, służyć radą, informować
o zaistniałych problemach w klasie. Na początku pracy w klasie integracyjnej odbyłam pogadankę z rodzicami na temat specyficznych trudności w uczeniu, dostosowaniu sprawdzianu po klasie szóstej do możliwości ucznia
oraz pełnionej przeze mnie roli pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej. Systematycznie współpracowałam z opiekunami uczniów mających trudności
w nauce, zaburzeniami zachowania i wagarującymi. Aby moja działalność
w tym zakresie była skuteczniejsza odbyłam warsztaty wewnątrzszkolne
na temat Efektywnej współpracy z rodzicami. Uczestnictwo w tym szkoleniu uzmysłowiło mi w jaki sposób rozmawiać z rodzicami, od czego zacząć podejmując rozmowę oraz w jaki sposób przekazać ważne informacje o dziecku, aby nie zniechęcić rodzica do kolejnych rozmów. Nabyte umiejętności wykorzystuje w codziennej pracy w kontaktach z rodzicami.
Przygotowałam i przeprowadziłam we wrześniu 2008 r. spotkanie nauczycieli uczących w klasie integracyjnej IV a w celu poinformowania
o trudnościach intelektualnych uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Udostępniłam nauczycielom pisemną notatkę na ten temat, współpracowałam w zakresie przygotowywania i dostosowywania
do możliwości uczniów kart pracy, kartkówek i sprawdzianów.
Na co dzień pracuję z dziećmi wykazującymi zaburzenia w zachowaniu, dlatego też pragnęłam pogłębiać wiedzę z zakresu psychologii i dydaktyki poprzez udział w szkoleniach, seminariach i kursach.
W 2009 r. uczestniczyłam w seminarium pt. „ Praca z dzieckiem
z autyzmem, ADHD I Zespołem Aspergera”. Podczas spotkania omawiane zostały medyczne i psychiczne aspekty tych zaburzeń. Uczestnictwo w tych zajęciach uświadomiło mi jak ważne jest indywidualne podejście do ucznia
z takimi problemami, jak z takim uczniem postępować, aby zmotywować
go do nauki i uzyskać oczekiwane efekty w jego zachowaniu w stosunku
do nauczycieli i innych uczniów.
W 2010 r. rozpoczęłam kurs kwalifikacyjny z zakresu „Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Organizatorem kursu był Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach. Kurs trwał 12 miesięcy i kończył się egzaminem, po którym uzyskałam kwalifikacje z zakresu wczesnego rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Obejmował on 350 godzin zajęć dydaktycznych i 150 godzin zajęć praktycznych. Podczas spotkań poznawałam i pogłębiałam wiedzę na temat autyzmu i zaburzeń
mu towarzyszącym. Zapoznawałam się z formami i metodami pracy
z dzieckiem co uświadomiło mi, że nie ma jednej metody dobrej dla każdego dziecka przy doborze odpowiedniej metody, należy zwracać uwagę na wiele czynników. Zapoznałam się z najważniejszymi prawami do nauki i aktami prawnymi dotyczącymi wychowania, kształcenia i opieki młodzieży niepełnosprawnej. W ramach kursu opracowywałam scenariusze zajęć
dla dziecka autystycznego, które przeprowadzałam na zajęciach rewalidacyjnych. Przygotowywałam krótkofalowy i długofalowy plan pracy
z dzieckiem autystycznym oraz jego diagnozę funkcjonalną. Pracując
na co dzień z dzieckiem autystycznym wykorzystuję wiedzę i umiejętności praktyczne zdobyte podczas tego kursu.
W ramach pracy zespołu do spraw integracji uczestniczyłam w roku szkolnym 2008/2009 w warsztatach pt. „ Wskaźniki dla nauczycieli
w rozwijaniu mowy dziecka niedosłyszącego i wspomaganie procesu uczenia się”. Z uwagi na fakt, że na co dzień pracuję z uczniem, u którego stwierdzono niedosłuch obustronny umiarkowanego stopnia cenne okazały się dla mnie wskazówki nauczyciela z wykształceniem surdopedagogicznym prowadzącego warsztaty. Wykorzystując je w swojej pracy zauważyłam postępy mojego ucznia nie tylko w nauce, ale także i w kontaktach z rówieśnikami.
Oprócz współpracy z nauczycielami i udziału w warsztatach szkoleniowych, samodzielnie poszerzałam wiedzę z zakresu dydaktyki, pedagogiki specjalnej i wychowania. Pomocne były mi w tym lektury książek na temat funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w grupie: A. Rozenbajger, Powodzenie ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w klasie integracyjnej;
na temat specyfiki ADHD: B. Chrzanowska, J. Święcicka, Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli; K. Herda, O dzieciach Indygo,
czyli ADHD bez tajemnic; na temat wychowania: D. Wosik- Kawala, Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum; T. Gordon, Wychowanie
bez porażek; A. Faber, Jak mówić, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci
do nas mówiły; z zakresu oceniania kształtującego: D. Sterna, Ocenianie kształtujące w praktyce;
Ważnym elementem mojej pracy podczas odbywania stażu było realizowanie zadań w ramach szkolnego kalendarza imprez:
• Przygotowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć w ramach święta Patrona Szkoły, pomoc w przygotowaniu dekoracji z okazji
tej uroczystości. Przeprowadzenie konkursu fotograficznego dla klas VI pt. „Zamość siódmym cudem świata”. Prace uczniów zostały przedstawione w postaci ekspozycji po konkursowej w „Dniu Patrona Szkoły”.
• Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu „Święta matematyki” zorganizowanego dla szkół podstawowych przez naszą szkoły w 2008 r.
• Organizacja konkursu plastycznego pod hasłem: „Jan Paweł II w oczach dziecka"
z okazji Dnia Papieskiego (2010r.); Przygotowanie wystawy prac uczniów .
• Pomoc w organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka ( 2008r). W ramach imprezy zorganizowałam konkurs dla uczniów naszej szkoły pt. „ Pojazd kosmiczny
wykonany z odpadów”. Uczniowie chętnie brali udział w tym konkursie, wykazywali się świetną wyobraźnią, pomysłowością oraz umiejętnością pracy zespołowej. Wszystkie zespoły po ukończonych pracach prezentowały swoje pojazdy. Było dużo śmiechu i zabawy . Wykonano nawet zdjęcia, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Ciekawym i pouczającym doświadczeniem była dla mnie współpraca z wychowawcą klasy w zakresie:
 realizowania Programu Wychowawczego: wspólne prowadzenie lekcji wychowawczych, dobieranie metod i form pracy na zajęciach, dostosowywanie tematyki godzin wychowawczych do możliwości
i specyfiki klasy.
 -organizacji imprez klasowych: choinka, andrzejki, wigilia
 organizowania wycieczek i wyjść klasowych (wyjazdy integracyjne
do Zarzecza, Szewni Dolnej, wycieczka Sandomierz-Bałtów, kulig
do Suśca, wyjście do Zoo);
 przygotowywania spotkań z udziałem rodziców (spotkania indywidualne i zebrania klasowe), pedagogizacja rodziców uczniów posiadających opinie i orzeczenia, udzielanie im wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, stała współpraca;
 przygotowywanie kontraktów dla uczniów i dla ich rodziców
oraz wydawania opinii o uczniu w celu przebadania go w poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
 prowadzenia dokumentacji rozmów indywidualnych z rodzicami wspólne konsultacje, wymiany informacji i spostrzeżeń o uczniu.
Integracja uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi na poziomie klasy, szkoły i środowiska odbywała się we współpracy z instytucjami kulturalno- oświatowymi, między innymi przez:
• wyjścia do BWA i Muzeum Zamojskiego (2008, 2009);
• udział w wycieczkach szkolnych: z panią Martą Rekiel Nowosad sprawowałam opiekę podczas rajdu rowerowego, który odbył się w dniu 24 września 2010 r. trasą ze Zwierzyńca do Górecka Kościelnego. Dzieci pokonały około 35 km mimo wielkiego zmęczenia były bardzo zadowolone. Jako osoba niezwiązana na co dzień
z aktywnym sportem, doskonale poradziłam sobie z tym dystansem
i sprawowaną opieką podczas jego przebiegu. Chętnie skorzystam
w przyszłości z podobnych form aktywności proponowanych dzieciom, które sprzyjają zdrowiu.
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas uroczystości o charakterze profilaktyczno-integracyjnym „Mój sposób na złość”, która odbyła
się w maju 2010 r. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji”
w Zamościu. Impreza była częścią działań podejmowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” . Podczas spotkania odbywały się rozgrywki BOOCIA, w których brali udział uczniowie naszej szkoły w tym moi wychowankowie.Realizowałam potrzeby rozwojowe uczniów także poprzez projekty edukacyjne
i wychowawcze, które planowałam samodzielnie i we współpracy z innymi nauczycielami:
• „Obserwacje Pogodowe”- projekt matematyczno-przyrodniczy dla klas V. Moim zadaniem było koordynowanie pomiarów atmosferycznych, pomoc
w zapisywaniu danych, obliczeniach, zebraniu wszystkich prac uczniów
i przygotowanie prezentacji w formie albumu.
• „Alkohol papierosy precz”- projekt prozdrowotny dla klas IV-VI. Byłam współorganizatorem tego projektu. Dzieci chętnie brały w nim udział. Był on realizowany w różnych formach, ale każda dotyczyła znajomości szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka. Uczestnicząc
w realizacji zadań uczniowie poznali i utrwalili wiedzę na temat
ich szkodliwości.
• „W zdrowym ciele, zdrowy duch”- projekt prozdrowotny dla klas IV-VI
W 2009 r. zorganizowałam pierwszą edycję turnieju zdrowotnego,
do którego realizacji zaprosiłam panią Aldonę Miturę, Monikę Zawalską, Agnieszkę Dobosz, Martę Rekiel- Nowosad. Impreza rozpoczęła się prezentacją układu tanecznego przygotowanego przez uczennice naszej szkoły pod opieką pani Marty Rekiel-Nowosad, po czym wszyscy udaliśmy się do małej sali gimnastycznej, na której uczniowie zmierzyli się z zadaniami powierzonymi im przez komisję, w skład której wchodzili wszyscy organizatorzy. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, zagadki, test sprawdzający wiedzę na temat min. zdrowego trybu życia, higieny, aktywności fizycznej) oraz brali udział w degustacji i rozpoznawaniu produktów żywnościowych poprzez zmysły: smak, dotyk. Uczestniczyli również w innych zabawach, przy których towarzyszyła im muzyka relaksacyjna.
W 2010r. turniej ten został nieco zmodyfikowany o nowsze, ciekawsze formy. Przebiegał już w dwóch etapach: I etap były to zawody sportowe, w których brały udział 3 osobowe delegacje uczniów z klas IV-VI. Wśród nich byli także uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie chętnie brali udział w konkurencjach sportowych,
a nad ich przebiegiem czuwali organizatorzy oraz kilkuosobowe delegacje kibiców każdej drużyny. Wszystkie konkurencje były punktowane,
a po ich zakończeniu wyniki ogłaszano zawodnikom. Do drugiego etapu przystąpili ci sami zawodnicy, ale już z daną liczbą punktów na koncie. Uczniowie zmierzyli się tym razem z zadaniami dotyczącymi wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Podsumowaniem turnieju było podliczenie wszystkich punktów uzyskanych przez drużyny, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
i podziękowanie za udział.


W 2011 r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia zorganizowałam konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI pod hasłem „ W zdrowym ciele, zdrowy duch” Na dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych moje uczennice przygotowywały stroje, wiersze, zagadki, zadania do quizu z wiedzy na temat zdrowia, ćwiczyły układ taneczny, aby zaprezentować się i przeprowadzić turniej zdrowotny w dniu obchodów Światowego Dnia Zdrowia.
Na tę okoliczność zaprosiliśmy dzieci z przedszkola Nr 5 w Zamościu. Mieliśmy również okazję zaprezentowania prac konkursowych uczniów naszej szkoły, jak i dzieci z Przedszkola.

Celem zorganizowanego przeze mnie turnieju było: integracja uczniów poprzez wspólne wykonywanie konkurencji sportowych, pracę w grupie; wdrażanie do aktywnego wypoczynku dzieci oraz prawidłowego trybu życia; kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia (przestrzeganie zasad higieny, prawidłowe odżywianie, unikanie sytuacji mających negatywny wpływ na stan zdrowia).

• „Jasełka” – Projekt wychowawczy realizowany w 2009r. przez uczniów mojej klasy. Na celu miał przygotowanie uczniów do świąt Bożego Narodzenia, podtrzymywanie tradycji świątecznych oraz rozwijanie zdolności artystycznych i integrację uczniów. Wszelkie przygotowania odbywały się na dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych oraz na lekcjach religii. Wspólnie z dziećmi przygotowywaliśmy stroje rekwizyty
oraz dekorację. Całe przedsięwzięcie bardzo zaangażowało zespół klasowy.
• praca w zespołach matematyczno –przyrodniczym i integracyjnym.
W ramach realizacji zadań podejmowanych w zespole matematyczno –przyrodniczym: przeprowadziłam wraz z nauczycielem matematyki lekcję koleżeńską w klasie IV „Okrąg i koło”, dostosowywałam zadania
do standardów arkuszy A7, A8; wraz z nauczycielami przedmiotu wdrożyłam projekt edukacyjny matematyczno- przyrodniczy „Obserwacje pogodowe”.
• w ramach pracy w zespole do spraw integracji- pomagałam w organizacji Zamojskiej Konferencji Integracyjnych w latach 2008-2011. Odpowiedzialna byłam za rozpropagowanie materiałów wśród gości konferencji oraz za inne czynności organizacyjne. Współpraca w tym zespole polegała na wymianie doświadczeń poprzez uczestnictwo
w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez nauczycieli wspomagających w naszej szkole oraz dzieleniu się spostrzeżeniami
i uwagami dotyczącymi pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Udział w różnego typu akcjach dostarczył mi nowych przeżyć i doświadczeń. Wykonywanie określonych zadań wpłynęło na doskonalenie umiejętności organizacyjnych. Podejmowane akcje najwięcej korzyści przynoszą jednak uczniom. Pogłębiają ich wrażliwość i otwartość na potrzeby innych, uczą właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu, uczą wzajemnych relacji interpersonalnych, kształtują postawę odpowiedzialności
za pełnione role społeczne.
Wycieczki integracyjne zawsze dają okazję do lepszego poznania uczniów. Integrują zespół klasowy, uczą młodzież współdziałania w grupie.
Wszystkie podejmowane zadania w tym zakresie dawały mi dużo satysfakcji , poza tym przyczyniły się do zadowolenia uczniów i rodziców z nauki w naszej szkole i współpracy z nauczycielami.Wymaganie 5:
§ 7 ust.2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam
się z przepisami prawa i procedurami awansu zawodowego nauczycieli [(Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MENiS z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami
w rozporządzeniu z 14 listopada 2007 roku. zm.)]. Uczestniczyłam
w warsztatach prowadzonych przez pracownika LSCDN w Zamościu na temat „Praca z dzieckiem o obniżonych możliwościach intelektualnych”, a wiedzę tam zdobytą zastosowałam podczas dostosowania planów wynikowych
do możliwości uczniów.
Zapoznałam się w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej
z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę w Zespole Szkół Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu takimi jak: Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Księga Jakości ISO 9001:2008. Przestrzegałam zawartych w nich zasad i przepisów oraz wykorzystywałam je podczas rozmów
z nauczycielami przedmiotów na temat klasyfikowania uczniów
oraz rozwiązywania konfliktów w oparciu o procedury szkolne.
Uczestniczyłam w seminarium w (2010 r.) prowadzonym przez Instytut Kształcenia EKO TUR na temat: Budowania Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych . Uczestnictwo w tym seminarium ukazało mi sposoby tworzenia indywidualnych programów dla uczniów z orzeczeniami.
Jako nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Na bieżąco śledziłam zmiany dokonywane w naszych szkolnych dokumentach takich jak: program wychowawczy, profilaktyczny czy Statut Szkoły. Zapoznawałam się
z planem pracy naszej szkoły na dany rok szkolny. Starałam się zawsze dokładnie orientować w treści naszej szkolnej dokumentacji i w zgodzie z nią oceniać zachowanie i postępy uczniów w nauce, a także odwoływać się
do wytycznych zawartych w dokumentach szkolnych w czasie rozmów
z rodzicami uczniów i w oparciu o nie wyjaśniać ich wątpliwości.
Następnie zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli zawartymi w rozporządzeniu MENiS z 1 grudnia 2004 r. oraz adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela. Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, we współpracy z opiekunem stażu przygotowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym starałam się uwzględnić wymagania egzaminacyjne, specyfikę szkoły i klasy, swoje dotychczasowe doświadczenia oraz umiejętności.
Następnie dokonałam analizy dokumentacji szkoły: statutu, planów pracy szkoły, obowiązujących regulaminów i przepisów bhp. Na tej podstawie zaplanowałam swoją pracę nauczyciela i wychowawcy.

Podsumowanie

Uważam, że zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego w pełni zrealizowałam. Odbyty staż przyczynił się do osiągnięcia założonych celów. Udział w kursach i warsztatach pogłębił moje umiejętności dydaktyczne
i wychowawcze oraz w zakresie posługiwania się technologią informacyjno- komunikacyjną.
Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 16362


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.