AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Hanna Sosnowska, 2011-06-22
Wyszków

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Centrum Kształcenia Ustawicznego w …......................


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr …......................................................


Celem podstawowym niniejszego planu jest :
UZYSKANIE
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanegoRozpoczęcie stażu: 1 września 2008 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2011 r.


….............., wrzesień 2008 r.

Zatwierdzenie planu: 14 wrzesień 2008r
Czynności organizacyjne

Lp.
Wymagania
Forma/Metoda
Termin realizacji
Dowody realizacji

1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
1. Wstępna analiza własnych umiejętności.
2. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie Stażu.
4. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Sierpień 2008r.
Sierpień/wrzesień 2008r.
01 wrzesień 2008r.
Wrzesień 2008r.Autorefleksja
Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

1. Gromadzenie dokumentacji.

2. Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
3. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

Przez cały okres stażu.
Przez cały okres stażu.
Czerwiec 2011

Teczka „Awans zawodowy”

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły
3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
Czerwiec 2011r.Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego


Lp.
Wymagania
Forma/Metoda
Termin realizacji
Dowody realizacji

1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust.2 pkt 1


1. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w konferencjach, warsztatach metodycznych, kursach itd.)
2. Udział we wszystkich wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy.
3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych, tj. planów funkcjonowania szkoły, np. Planu Pracy Szkoły, opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z rachunkowości.
4. Aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ekonomicznych.
5. Pełnienie funkcji opiekuna semestru Szkoły Policealnej.
6. Współpraca z Samorządem Słuchaczy.7. Udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE w celu zdobywania nowych doświadczeń.
8. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii oraz dydaktyki.
9. Analizowanie przyczyn absencji słuchaczy na zajęciach oraz ustalenie zależności między nieobecnością, a wynikami w nauce..
10. Organizacja wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych.
11. Podjęcie działań w celu doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne przy nauczaniu przygotowującym do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
12. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz dla uczniów zdolnych w ramach przygotowania do udziału w konkursach i olimpiadach.
13. Wszelkie inne przedsięwzięcia i działania na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.

Na bieżąco
Na bieżąco


Na bieżącoNa bieżąco


Na bieżąco

Na bieżącoW trakcie stażuNa bieżąco


Na bieżąco
Na bieżąco


Rok szkolny 2008/2009
Na bieżącoNa bieżąco


Zaświadczenia
Potwierdzenie uczestnictwa


Zaświadczenia


Potwierdzenie Dyrektora
Szkoły

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Potwierdzenie Dyrektora
Szkoły
Potwierdzenie Dyrektora

Zaświadczenia z OKEWłasne notatkiWyniki badań


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Pomoce dydaktyczne

Potwierdzenie Dyrektora SzkołyZaświadczenia
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

2.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 21. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.
2. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego.
3. Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotów ekonomicznych.
4. Współtworzenie szkolnej strony internetowej.

5. Przekazywanie drogą elektroniczną informacji o działaniach i osiągnięciach szkoły i jej słuchaczy do lokalnej prasy.
6. Uczestniczenie w konkursach i projektach realizowanych drogą internetową.
7. Śledzenie aktualności na portalach
internetowych,
8. Korzystanie z encyklopedii
multimedialnej,
9. Ukończenie szkoleń e-learningowych.

10. Wykorzystanie programów komputerowych do wypełniania świadectw ukończenia szkoły.Na bieżąco
Na bieżąco


Na bieżąco
Na bieżącoNa bieżąco


Na bieżąco

W trakcie stażu


Na bieżąco


Notatki, wydruki, testy, prezentacje multimedialne


Wpisy w dziennikach


Notatki, wydruki
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Zaświadczenia


Zaświadczenie ukończenia kursu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


3.

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ust.2 pkt 3


1. Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, dla członków Zespołu Przedmiotów Ekonomicznych oraz dla nauczycieli stażystów.
2. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

3. Analiza sytuacji słuchaczy, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych.

4. Opracowanie prezentacji multimedialnych w zakresie rachunkowości i umieszczenie w Bibliotece Szkolnej.
5. Opracowanie zbiorku zadań i testów z rachunkowości i przekazanie do Biblioteki Szkolnej.


Cały okres stażu
Rok szkolny 2008/2009

Cały okres stażu
Na bieżącoWpisy w Protokołu Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ekonomicznych.


Przesłanie planu na portal internetowy

Sprawozdanie


Prezentacje multimedialne


Zbiór zadań i testów z rachunkowości.


4.
Realizacja zadań:

a). opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. Ab) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej…

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. B


c). poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ust 2 pkt 4 lit.C
d). wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. E


1. Opracowanie i wdrożenie programu do realizacji godzin z opiekunem semestru.
2. Praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno słuchaczy jak i nauczyciela.
3. Praca z uczniem zdolnym – wzbudzanie szerszych zainteresowań celem uzyskania większej efektywności pracy.

1. Praca jako egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie: technik handlowiec, technik rachunkowości
1. Aktywna praca na rzecz promocji szkoły .
2. Angażowanie słuchaczy do udziału w licznych konkursach i olimpiadach oraz w projektach e-learningowych wykraczających poza program nauczania.
3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

1. Prowadzenie zajęć na różnych kursach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
2. Współpraca z PUP poprzez uświadomienia słuchaczom ich praw i obowiązków jako osób bezrobotnych a także możliwości jakie daje im posiadanie statusu osoby bezrobotnej.
3. Prowadzenie szkoleń doskonalących z zakresie rachunkowości dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
4. Współpraca z podmiotami gospodarczymi i różnymi instytucjami.Październik/listopad 2008

Na bieżącoNa bieżąco

W trakcie stażu
Na bieżąco


W trakcie stażu

Na bieżąco
W trakcie stażuW trakcie stażu

W trakcie stażuZapisy w dzienniku lekcyjnym

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


Potwierdzenie Dyrektora SzkołyZaświadczenie

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


ZaświadczenieZaświadczenia

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
5.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§ 8 ust. 2 pkt 5

Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
1. zdiagnozowanie wybranych proble-
mów edukacyjnych lub wychowaw-
czych,
2. ustalenie i zastosowanie środków
zaradczych,
3. podsumowanie i wnioski.


Na bieżąco zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami

Opisy przypadków
Wnioski i analiza podjętych działań.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1313


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.