AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

MAGDA SAWICKA, 2011-06-22
Biala piska

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczycielki Magdy Sawickiej
posiadającej kwalifikacje do nauczania matematyki i informatyki,
ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2011r.
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy


SZKOŁA PODSTAWOWA W ROŻYŃSKU WIELKIM
Działania organizacyjne

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania Uwagi
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. - Analiza i gromadzenie aktualnych przepisów prawa oświatowego. VIII 2008 Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
2. Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły. - Analiza statutu szkoły, WSO, planu rozwoju szkoły, planu dydaktyczno – wychowawczego, regulaminów obowiązujących w szkole. VIII – IX 2008 Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentami szkoły.
3. Wstępna ocena własnych umiejętności i wytyczenia celu rozwoju. Wnioski do dalszej pracy. - Autorefleksja i wytyczenie celu rozwoju zawodowego. IX 2008 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie dokumentów. na bieżąco Zgromadzone dokumenty potwierdzające realizację planu.
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Autorefleksja i przegląd zebranych dowodów realizacji zadań. V 2011 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie opisu realizacji planu rozwoju zawodowego.


§ 8 ust.1 pkt 1
Działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin
realizacji Potwierdzenie realizacji
określonego działania Uwagi
Opracowanie i wdrożenie planów mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:
- Plany wynikowe z matematyki opracowane w oparciu o podstawę programową, inne pomoce oraz program nauczania Matematyka wokół nas. Na bieżąco Potwierdzenie. Plany wynikowe przedstawione dla dyrektora.

- Plany wynikowe z informatyki opracowane w oparciu o podstawę programową, inne pomoce oraz program nauczania Informatyka spotkania z komputerem. Na bieżąco Potwierdzenie. jw

- Plan pracy zajęć wyrównawczych opracowany w oparciu o opinie PPP i własne spostrzeżenia. Na bieżąco Potwierdzenie. jw
Ewaluacja wyników nauczania. Okres stażu Przykładowe analizy.
Przygotowywanie do sprawdzianu zewnętrznego. Okres stażu Uwzględnienie standardów egzaminacyjnych w planach wynikowych. Fragmenty planów.
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy:
- Gromadzenie poradników metodycznych oraz książek metodycznych dotyczących nowoczesnych metod i technik pracy w zreformowanej szkole. Okres stażu Kartoteka zgromadzonych książek.
- Wykonywanie we własnym zakresie pomocy dydaktycznych (plansz dydaktycznych o różnej tematyce) oraz ich gromadzenie. Na bieżąco Przykładowe materiały (np. karty pracy). całość do wglądu dyrektora

Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej:
- Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej z wykorzystaniem techniki komputerowej. Na bieżąco ogólna dokumentacja
- Opracowanie dokumentów, kart pracy, scenariuszy zajęć, itd. Na bieżąco Wydruki komputerowe.
- Wykorzystanie komputera do celów edukacyjnych. Na bieżąco Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
- Opracowanie prezentacji multimedialnej. Okres stażu Prezentacja.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego służących doskonaleniu warsztatu i metod pracy:
- Kursy metodyczne, konferencje i warsztaty podnoszące wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania matematyki i informatyki (uwzględnienie priorytetów szkoły i własnych). Okres stażu Zaświadczenie o ukończeniu doskonalenia zawodowego.
- Udział w różnorodnych formach współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami placówki. Na bieżąco Potwierdzenie współpracy. wg potrzeb


§ 8 ust. 1 pkt 2
Realizacja zadań szkoły służących podniesieniu jakości pracy szkoły
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin
realizacji Potwierdzenie realizacji
określonego działania Uwagi
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi:
- Wspieranie wiedzą i umiejętnościami informatycznymi nauczycieli placówki w ich pracy zawodowej Okres stażu Potwierdzenia nauczycieli. według potrzeb
- Wykonywanie na potrzeby szkoły (przy pomocy komputera) różnorodnych projektów i ich wydruków Okres stażu Przykładowe wydruki komputerowe. według potrzeb
- Przekazanie do biblioteki materiałów własnego autorstwa oraz materiałów wyszukanych w różnych źródłach (np. w Internecie). Okres stażu Potwierdzenie nauczyciela biblioteki.
- Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Okres stażu Zapisy ze spotkań z rodzicami. Sprawozdania.
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej. Wg harmonogramu Potwierdzenie uczestnictwa wg księgi protokołów. Sprawozdania. Dokumentacja szkolna
- Współudział w opracowaniu i realizacji priorytetów szkoły.
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań:
- Przygotowywanie uczniów do konkursów oraz ich organizacja na terenie szkoły. Okres stażu Potwierdzenie udziału.
- Opieka nad Samorządem Uczniowskim. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora. Sprawozdanie.
Wykorzystanie wyników sprawdzianów (zewnętrznego, wewnętrznych) w bieżącej pracy dydaktycznej. Na bieżąco Adnotacje w planach wynikowych.
Aktualizowanie własnej biblioteki przedmiotu (programów multimedialnych):
- Gromadzenie ciekawych, wartościowych programów multimedialnych i pomocy metodycznych. Okres stażu Wykaz programów i pomocy.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i oraz Internetu na zajęciach. Okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

§ 8 ust. 1 pkt 3

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w róznych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki , typu i rodzaju szkoły , której odbywam staż

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin
realizacji Potwierdzenie realizacji
określonego działania Uwagi
Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu:
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN). Okres stażu Potwierdzenie uczestnictwa wg księgi protokołów.
- Udział w konferencjach metodycznych. Okres stażu Zaświadczenia.
- Udział w kursach i warsztatach metodycznych z uwzględnieniem priorytetów planu rozwoju szkoły i ofert ośrodków szkoleniowych. (doskonalących wiedzę i umiejętności w zakresie posiadanych kwalifikacji). Okres stażu Zaświadczenia.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez:
- Przeglądanie edukacyjnych stron internetowych. Na bieżąco Adresy stron.
- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej obejmującej zagadnienia wychowawcy oraz nauczyciela matematyki i informatyki. Na bieżąco Przykłady wykorzystania poznanej wiedzy, np. przygotowanie i przeprowadzenie WDN.

- Samodzielna aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego. Na bieżąco Przykładowe wydruki ze stron internetowych MENiS, KO z uwzględnieniem zmian.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin
realizacji Potwierdzenie realizacji
określonego działania Uwagi

- Udział w pracach zespołu wychowawczego Okres stażu
- Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Okres stażu
Zaświadczenia
- Przeprowadzenie w ramach WDN szkoleń dla nauczycieli Wg harmonogramu Potwierdzenie z księgi protokołów.
- Prowadzenie szkoleń w ramach pedagogizacji rodziców Wg harmonogramu Potwierdzenie dyrektora Dokumentacja szkolna
- Prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki przygotowujących do sprawdzianu 6- klasisty Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
- Praca z uczniem zdolnym Okres stażu Udział uczniów w konkursach
- Zorganizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów klas IV-VI Okres stażu
- Organizowanie i przeprowadzenie różnorodnych akcji w ramach opieki nad SU Okres stażu Plan pracy SU

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin
realizacji Potwierdzenie realizacji
określonego działania Uwagi

- Pełnienie obowiązków administratora szkolnej sieci komputerowej. Okres stażu Zaświadczenie dyrektora
- Opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela i wychowawcy. Okres stażu Przykładowe dokumenty
- Korzystanie z Internetu w celu poszerzenia wiedzy i informacji przydatnych w pracy Okres stażu Adresy stron internetowych
- Organizacja warsztatu pracy z wykorzystaniem technik komputerowych Okres stażu Programy multimedialne, scenariusze, pomoce
- Samodzielne opracowanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem na zajęciach lekcyjnych. Okres stażu Przykładowe prezentacje
- Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych Okres stażu Scenariusze lekcji
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Okres stażu Zgromadzone dokumenty§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin
realizacji Potwierdzenie realizacji
określonego działania Uwagi

- Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli i rodziców Okres stażu Scenariusze lekcji, notatka w dzienniku
- Pełnienie obowiązków opiekuna stażu Zgodnie z przydziałem Niezbędna dokumentacja
- Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych W razie potrzeb Scenariusze lekcji
- Publikacje w Internecie własnych materiałów edukacyjnych Rok szk.2008/2009 Publikacja planu rozwoju, adres strony
- Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej materiałów przydatnych do pracy innym nauczycielom Okres stażu Teczka materiałów
- Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów Na bieżąco Wspólne konkursy, akcje W szczególności praca przy sprawdzianach 6-klasisty
- Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach TI iTK W razie potrze Potwierdzenie dyrektora§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin
realizacji Potwierdzenie realizacji
określonego działania Uwagi

- Opracowanie i wdrażanie planu pracy zajęć przygotowujących do sprawdzianu 6-klasisty Okres stażu Plan pracy zajęć przygotowujących do sprawdzianu 6-klasisty
- Opracowanie i wdrażanie programu pracy z dziećmi o obniżonym poziomie intelektualnym z matematyki Okres stażu Program pracy z dziećmi o obniżonym poziomie intelektualnym z matematyki
- Opracowanie i wdrażanie programu pracy zajęć wyrównawczych z matematyki Okres stażu Plan pracy zajęć wyrównawczych z matematyki
- Opracowanie i wdrożenie programu wychowawcy klasy w oparciu o program wychowawczy szkoły i program profilaktyki na okres 3 lat Okres stażu Programu wychowawcy klasy na okres 3 lat
§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin
realizacji Potwierdzenie realizacji
określonego działania Uwagi

- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
i organizowanie pomocy uczniom z problemami. Okres stażu Spotkania z rodzicami, wywiady
- Organizacja imprez szkolnych i zajęć integracyjnych dla klasy. Okres stażu Harmonogram imprez, zaświadczenie dyrektora
- Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów promujących szkołę. Okres stażu Regulaminy konkursów, zaświadczenie dyrektora Lista uczestników. Zgłoszenia do konkursu
- Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” edukacyjnej szkoły. Okres stażu Tworzone projekty,


§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin
realizacji Potwierdzenie realizacji
określonego działania Uwagi

- Współpraca z Policją Okres stażu Spotkanie z policjantem, notatka ze spotkania w dzienniku
- Współpraca ze Strażą Pożarną Okres stażu Notatka ze spotkania
- Działania na rzecz pomocy uczniom. Okres stażu
- Czynny udział w akcjach organizowanych przez SU jak również przez organizacje z zewnątrz. Okres stażu Sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin
realizacji Potwierdzenie realizacji
określonego działania Uwagi

- Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych Okres stażu Opracowany opis i analiza przypadków

.....................................................
Opracowała

Zatwierdzam do realizacji:


............................... ................................................
data podpis i pieczęć dyrektora szkoły


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3685


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.