AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Boskovic, 2011-06-04
Swinoujscie

Język angielski, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO - MONIKI BOSKOVIC UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

Wprowadzenie

Z dniem 1 września 2008 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, poprzedzony uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego w lipcu 2006 r. Dnia 31 maja 2011 roku ukończyłam okres stażu, który trwał 2 lata i 9 miesięcy.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniających nauczany przeze mnie przedmiot - język angielski, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności zarówno dla szkoły, w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.
Forma sprawozdania będzie odzwierciedleniem wymagań niezbędnych w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Realizację Planu Rozwoju Zawodowego rozpoczęłam od:

podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało:

- zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w art.8, ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj. Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty.
- gromadzenie dokumentacji z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu gromadziłam odpowiednie materiały (notatki, scenariusze zajęć, ankiety, quizy itp.) oraz dokumenty poświadczające realizację założonych zadań i przedsięwzięć.
- pogłębianie wiedzy dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela.
Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności złożonej dokumentacji.


W trakcie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w art.8, ust.2 Rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, co obejmuje:


§8 ust.2 p.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.


1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich

jak: szkoleniowe Rady Pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym

stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i

wychowawczej.

a)wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
- rady pedagogiczne – szkoleniowe
- „Jak radzić sobie z przemocą i jak reagować na agresję” – marzec 2010
- „Komunikacja, wydawanie poleceń, kontakt z rodzicami” – marzec 2011
b)zewnętrzne formy doskonalenia:
- konferencje metodyczne, szkolenia i wykłady organizowane przez wydawnictwa anglojęzyczne:
- OXFORD UNIVERSITY PRESS - luty 2009 - szkolenie online „Nowa podstawa programowa”- zapoznanie się z nową podstawa programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w różnych typach szkół.
- MACMILLAN Szczecin - marzec 2009 - konferencja metodyczna „Nowa Podstawa Programowa: główne założenia i ich realizacja w „Bugs World”,
- MACMILLAN Szczecin - sierpień 2009 - warsztaty „ Eye to eye. The Visual learner, the Visual teacher, the Visual classroom”- wykorzystanie materiałów wizualnych w nauczaniu słownictwa i gramatyki, w ćwiczeniu umiejętności językowych i sposobach wyszukiwania ciekawych materiałów wizualnych.
- MM PUBLICATIONS Szczecin - październik 2009 - konferencja składająca się z trzech wykładów: „The ideal Coursebook for young learners.”,”Teaching teenagers: Turning a challenge into a golden opportunity.”,”Incorporating new technology in the classroom: a transformation in learning and teaching.”- dobór podręczników i wykorzystanie nowych technologii na języku angielskim.
- OXFORD UNIVERSITY PRESS - luty 2011 - konferencja pt. “Motivating young learners using the Interactive Whiteboard” – motywowanie uczniów przy pomocy tablic interaktywnych.
- OXFORD UNIVERSITY PRESS i firma POLANGLO- marzec 2011 - konsultacje metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- szkolenia zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
- „Efektywne lekcje języka obcego forma stacjonarna” - październik 2010 - preferencje sensoryczne, wielorakie inteligencje, dyscyplina na lekcji języka angielskiego, planowanie lekcji, efektywne rozwiązania metodyczne, kształtowanie kompetencji kluczowych , konstruowanie scenariuszy.
- Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda „Porozumienie bez przemocy” M. B. Rosenberga i metoda „konstruktywnej konfrontacji” - listopad 2010 - kreowanie pozytywnego klimatu społecznego w klasie i szkole, metoda „Porozumienie bez przemocy” jako sposób na zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów w klasie i szkole, prowokacja jako specyficzny rodzaj zachowań trudnych, metoda konstruktywnej konfrontacji jako odpowiedź na prowokacyjne zachowania uczniów
- szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki : „Spójrz inaczej”:
- „Rodzice – nauczyciele : o dobrej współpracy” - marzec 2009 – ABC konfliktu, zasady komunikacji, stres, wypalenie i asertywność.
- szkolenia na platformach internetowych:
- ZCDN „ eTwinning jako działalność innowacyjna w nauczaniu języków obcych” - luty 2011 - innowacje pedagogiczne, procedury ich wdrażania, fazy postępowania, analiza SWOT.
- AKADEMIA ORTOGRAFFITI „ Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas 4-6” - marzec /grudzień 2011 - kurs wyposaża w wiedzę i profesjonalne umiejętności pracy z uczniem ryzyka dysleksji z klas IV–VI, z elementami terapii pedagogicznej, uwzględnia zmiany, które wprowadza MEN do szkół w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- szkolenie zorganizowane przez przedstawicieli firmy „Gakko” dystrybuującej laboratoria językowe:
- Obsługa i możliwości wykorzystania multimedialnej pracowni językowej w nauczaniu języka angielskiego.

Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli
- kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym.
dla uczniów:
- zdobywanie wiedzy w sposób ciekawy, efektywny, nowoczesny.
- bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi.
- możliwość praktycznego zastosowania języka obcego.
dla nauczyciela:
- podnoszenie kwalifikacji dydaktyczno-wychowawczych.
- satysfakcja z możliwości korzystania przez wychowanków w trakcie procesu edukacyjnego z multimedialnych form nauczania.
- przeciwdziałanie zjawisku zwanym „wypaleniem zawodowym” poprzez ustawiczne samo dokształcanie.
- dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.


2.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii , dydaktyki oraz metodyki przedmiotu.

Samodzielnie studiowałam literaturę metodyczną i pedagogiczną w celu uzupełniania swoich wiadomości i zdobywania nowych umiejętności. Regularnie czytałam pisma metodyczne (The Teacher, Anglorama, English Teaching Professional) zdobywaną wiedzę wykorzystywałam na zajęciach. Swój warsztat wzbogacałam również wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np. www.angliści.pl, www.oup.com, www.longman.com.pl, www.anglomaniacy.pl i tym podobne. Przez okres trwania stażu przeczytałam wiele poradników dotyczących rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, różnych modeli wychowania i ich wpływu na zachowanie , sukcesy i porażki ucznia. Pracę wychowawczą ułatwiały mi między innymi takie pozycje jak : „Jak wychować dziecko i nie oszaleć” Kevina Lemana, „Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży” Marii Tyszkowej, „Trudne dziecko” Janet Poland.
W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z gotowych materiałów zamieszczanych na anglojęzycznych stronach internetowych(www.eslgamesworld.com, kidseslgames.com, www.englishbanana.com, www.busyteacher.com, www.go4english.com), które charakteryzują się bogactwem rozwiązań i różnorodnością pomysłów.
Jako nauczyciel języka angielskiego podejmowałam decyzje co do wyboru podręczników i różnorodnych pomocy naukowych. Aby podejmować optymalne decyzje organizowałam konsultacje z doradcami metodycznymi wydawnictw językowych , a w szczególności Oxford University Press, Pearson Longman, Macmillan. Dobór właściwego podręcznika jest bardzo ważny i ma służyć równomiernemu, a równocześnie zindywidualizowanemu nauczaniu języka angielskiego.

Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli
dla uczniów:
- współudział w nowoczesnym i innowacyjnym procesie dydaktyczno- wychowawczym
- kształcenie aktywności własnej
- zapoznanie się przez uczniów z nowymi i aktywizującymi metodami uczenia się.
dla nauczyciela:
- uatrakcyjnienie zajęć i nowe metody i formy aktywizujące.
- podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej oraz kompetencji zawodowych.
- satysfakcja z umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych.


3.Opracowanie, przeprowadzenie i współorganizowanie szkolnych i pozaszkolnych konkursów z języka angielskiego.
- Organizowałam konkursy o zasięgu szkolnym, do których opracowałam regulamin i przeprowadziłam na terenie szkoły to:
- „Podróż po Wielkiej Brytanii”- listopad 2009, maj 2010
- „Mistrz słówek” - maj 2009, 2010, 2011
- „Mistrz gramatyki” - maj 2009, 2010, 2011
- Organizowałam konkursy o zasięgu krajowym przeprowadzane przeze mnie w szkole , a przygotowywane przez instytucje edukacyjne to:
- Test Oxford Plus - listopad 2009, kwiecień 2010, listopad 2010
- Melting Pot - Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas 1-3 - maj 2011
- Fox - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego - marzec 2010
- Olimpus - Olimpiada z języka angielskiego - październik 2008, marzec 2009
- Geniusz - Ogólnopolski Konkurs Anglistyczny – maj 2011
- Organizowałam konkursy organizowane przez szkoły gimnazjalne dla szkół podstawowych na terenie miasta:
- Gimnazjum Publiczne nr 2 - maj 2010, maj 2011 - Konkurs Języka Angielskiego „On Easy Terms with English”.
Wszystkie nagrody do konkursów, które sama organizowałam na terenie szkoły pozyskiwałam poprzez współpracę z wydawnictwami anglojęzycznymi, z Ligą Ochrony Przyrody, z Samorządem Szkolnym oraz dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2.

4.Organizowanie konkursów i przedstawień w ramach programu profilaktycznego szkoły.
- konkurs „ Ja i moje hobby” – grudzień 2008
- konkurs „Komputer- wróg czy przyjaciel” - listopad 2009
- konkurs „Żywioły zagrażające ludziom” - listopad 2010
- konkurs „ Ulotka antynikotynowa” - listopad 2010
- konkurs „ Zwolnij”- marzec 2011
- happening z okazji Międzynarodowego Dnia Rzucania Papierosów - listopad 2009
- przedstawienie antynikotynowe pt „Kopciuch Płucoczadek” - grudzień 2010
5.Organizowanie konkursów okolicznościowych
- konkurs na stroik bożonarodzeniowy - grudzień 2009, 2010, 2011
- konkurs na stroik wielkanocny - marzec 2009, 2010, 2011
- konkurs na kartkę bożonarodzeniową - grudzień 2009
- konkurs na ozdobę wielkanocną – marzec 2009,2010,2011
- konkurs na Exlibris biblioteki szkolnej - maj 2009
- konkurs na najciekawszą maskę karnawałową - styczeń 2011
- konkurs „ Mój najlepszy dzień z wycieczki” - czerwiec 2009
- konkurs muzyczny „Karaoke” - luty 2009

Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój nauczyciela,
- podniesienie wartości procesu dydaktyczno-wychowawczego,
dla ucznia:
- rozwijanie zainteresowań i umiejętności,
- rozwijanie cech osobowości i charakteru,
- kształtowanie pozytywnych emocji,
- reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
- kształtowanie postaw prospołecznych,
dla nauczyciela:
- uatrakcyjniania procesu dydaktyczno-wychowawczego,
- nabywanie umiejętności organizacyjnych,
- pogłębianie wiedzy o metodach aktywizujących,
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości


6.Prowadzenie koła języka angielskiego.
Kształcenie językowe dzieci i młodzieży w ostatnich latach nabrało ogromnego znaczenia, a język angielski ze względu na wszechstronne zastosowanie cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Z myślą o uczniach zainteresowanych tym językiem, a jednocześnie uzdolnionych językowo zorganizowałam prowadziłam koło języka angielskiego przez cały okres stażu. Program koła , który opracowałam i wdrażam na zajęciach odbywających się raz w tygodniu daje możliwość zdobywania i poszerzania umiejętności językowych .

Efekty:

dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły
- promowanie szkoły w lokalnym i ogólnopolskim środowisku
dla uczniów:
- poszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego
- inspirowanie do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w konkursach , organizowania imprez szkolnych i promowania szkoły
- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
- kształtowanie umiejętności organizacyjnych i umiejętności zaplanowania swoich poczynań
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, samodyscypliny i obowiązkowości
- doskonalenie samooceny i nabieranie pewności i wiary we własne siły
dla nauczyciela:
- zdobycie nowych umiejętności organizacyjnych
- poszerzenie warsztatu pracy
- zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów
- poszerzenie obszaru oddziaływań pedagogicznych , co zaowocowało lepszym poznaniem uczniów

7.Udział w różnych formach podnoszących poziom pracy szkoły.
W celu podniesienia jakości i poziomu pracy w szkole brałam udział w:
- okresowych spotkaniach zespołu wychowawców – omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych
- okresowych spotkania zespołów, które opracowały i wdrożyły:
- Wewnętrzny System Oceniania z zachowania.
- Program Profilaktyki Szkoły
- Plan Pracy Szkoły
Równolegle z podejmowanymi działaniami wraz z zespołami wychowawców i zespołami odpowiedzialnymi za tworzenie dokumentów szkolnych opracowywałam i wdrożyłam:
- Plan pracy wychowawczej
- Program koła języka angielskiego.

Efekty:
Dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej
- diagnozowanie pracy szkoły w zakresie zapobiegania trudnościom wychowawczym
dla dzieci:
- kształtowanie u uczniów zdrowego stylu życia
- kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo
- zdobywanie wiedzy z zakresu uzależnień i ich szkodliwości
- uwrażliwianie na zagrożenia płynące ze środowiska otaczającego uczniów
- wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza szkołą
- zaangażowanie w życie szkoły- udział w konkursach i przedstawieniach
- kształtowanie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności
dla nauczyciela:
- pogłębianie wiedzy i umiejętności w obrębie procesu wychowawczego uczniów
- nabywanie umiejętności organizacyjnych

8.Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
W celu promowania szkoły w środowisku lokalnym zorganizowałam:
- przedstawienie o charakterze profilaktycznym na temat szkodliwości palenia papierosów na terenie przedszkola miejskiego - listopad 2009
- przedstawienie o charakterze profilaktycznym na temat szkodliwości palenia papierosów na terenie świetlicy środowiskowej - grudzień 2010
- przedstawienie o charakterze profilaktycznym na temat szkodliwości palenia papierosów w Miejskim Domu Kultury - listopad 2009
- wróżby andrzejkowe dla wychowanków świetlicy środowiskowej – listopad 2008, 2009, 2010.
- zabawy Mikołajkowe dla wychowanków świetlicy środowiskowej – grudzień 2008,2009, 2010.
- przedstawienie teatralne (grupa aktorów z Torunia) - „ Gdzie się podziały święta” dla wychowanków świetlicy środowiskowej - grudzień 2008
- imprezę „Zaszczepianie zdrowego stylu życia” dla klas pierwszych i dzieci klasy zerowej z przedszkola - październik 2010
- kampanie informacyjne na temat organizowanych imprez na terenie szkoły - Festyn Rodzinny - zredagowanie , przygotowanie i dystrybucja ulotek wśród lokalnej społeczności - czerwiec 2010 , 2011
W celu promowania szkoły współpracowałam z :
- portalami internetowymi miasta Świnoujście – www.eswinoujscie.pl, www.iswinoujscie.pl, www.ewarszow.pl, - redagowałam informacje dotyczące wydarzeń w szkole oraz występowałam z propozycjami współpracy.
- lokalną społecznością – przedstawiciele władz, właściciele sklepów, małej gastronomii oraz pracownicy Straży Pożarnej, apteki, Kościoła - przeprowadzałam wywiady , które potem były umieszczane na łamach gazetki szkolnej.
- nauczycielami świetlicy szkolnej - przygotowanie programu poetycko - muzycznego na imprezę organizowaną przez Urząd Miejski „ Świąteczne kolędowanie”.
- nauczycielami innych przedmiotów - język polski, historia i wychowanie fizyczne – przygotowanie uczniów do międzyszkolnych konkursów wiedzy OMNIBUS, organizowanych przez szkoły gimnazjalne na terenie miasta.
- gronem pedagogicznym mojej szkoły - przygotowanie programu poetycko- muzycznego na Wigilię Miejską, na którą zostali zaproszeni Prezydent i zastępcy Prezydenta Miasta, przedstawiciele Urzędu Miasta, dyrektorzy szkół i przedszkoli .

Efekty:
Dla szkoły:
- poszerzenie zakresu działań szkoły
- promocja szkoły i umacnianie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym.
- współpraca z innymi podmiotami
dla uczniów:
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz
- budowanie poczucia własnej wartości i przydatności
- uczestnictwo w pracy na rzecz szkoły i środowiska
- kształtowanie umiejętności organizacyjnych i współpracy w grupie
- satysfakcja z sukcesów
dla nauczyciela:
- satysfakcja osobista z sukcesów uczniów
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz
- doskonalenie umiejętności planowania i organizacji
- budowanie pozytywnych relacji pomiędzy szkolą , rodzicami i środowiskiem lokalnym.
§8 ust.2 p.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1.Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno –wychowawczej.
- regularnie monitorowałam informacje dotyczące spraw oświatowych i wychowawczych.
- na stronie internetowej szkoły umieszczałam artykuły i informacje o organizowanych przeze mnie konkursach i ich wynikach.
- korzystałam z internetowych portali edukacyjnych: www.onestopenglish.com, www.anglisci.pl, www.longman.com.pl, www.oup.com, www.britishcouncil.org/poland, www.codn.edu.pl, www.britishembassy.gov.uk, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.macmillan.pl, www.longman.pl, www.longman.pl.
- śledziłam na bieżąco informacje zawarte w tzw. newsletterach (biuletynach informacyjnych), które otrzymywałam droga elektroniczną od wydawnictw językowych oraz organizacji British Council.
- śledziłam w Internecie zmiany w obowiązujących przepisach prawa oświatowego, korzystałam ze stron MEN analizując np. nową podstawę programową
- po zakończeniu stażu przekazałam swój plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie do opublikowania w Internecie na stronie www.literka.pl.
- opublikowałam na stronach internetowych opracowane przeze mnie testy i pomoce naukowe – www.busyteacher.com , www.profesor.pl
- opublikowałam na stronie internetowej szkoły artykuł dotyczący możliwości poszerzenia obszarów współpracy szkoły z rodzicami oraz założenia, cele i regulamin programu „Lotny patrol”.
2.Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej.
- tworzyłam pomoce naukowe – prezentacje multimedialne, gry i zabawy językowe, flashcards.
- opracowywałam sprawdziany, testy , kartkówki.
- pisałam sprawozdania, plany pracy, plany wynikowe, scenariusze imprez, artykuły.
- w czasie stażu korzystałam także z programu Microsoft Office Excel do opracowywania zestawienia i wyliczenia wyników uczniów oraz frekwencji na zajęciach oraz programu Optivium do wypisywania świadectw.
3.Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej jako źródła uatrakcyjnienia pracy z uczniami.
- przeprowadzałam zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem Internetu (rozwiązywanie testów i quizów)
- przeprowadzałam zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem Internetu doskonalące naukę pisania w języku angielskim.(listy, emaile)
- motywowałam uczniów do redagowania gazetki szkolnej przy pomocy programów Power Point i edytora tekstu Word.
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnych .
- motywowałam uczniów do wykonywania prac dodatkowych o charakterze prezentacji multimedialnych wykonywanych przy użyciu programu Power Point, które następnie przedstawiane były podczas lekcji jako dodatkowe pomoce dydaktyczne prezentujące nowy materiał lub utrwalające już wprowadzony.
5.Gromadzenie i wykorzystanie videoteki szkolnej na zajęciach języka angielskiego.
- gromadziłam kasety video, płyty DVD , nagrania na przenośnych dyskach .
- wykorzystywałam zgromadzone zbiory na lekcjach języka angielskiego w celu ich urozmaicenia i podwyższenia jakości nauczania.
6.Organizowanie konkursów z języka angielskiego z wykorzystaniem techniki komputerowej.
- zorganizowałam konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową i Kartkę Wielkanocną w języku angielskim przy użyciu programów do prezentacji(Power Point) – grudzień, marzec 2010/2011.
- zorganizowałam konkurs na przewodnik multimedialny po Wielkiej Brytanii – maj 2011

Efekty:
dla szkoły :
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczycieli
- kontakt z rodzicami przez stronę internetową szkoły
- rozpowszechnianie działań szkoły na portalach internetowych

dla uczniów:
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
- kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej
- zdobywanie nowych umiejętności
- rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi

dla nauczyciela:
- rozwój poprzez samokształcenie
- podniesienie skuteczności procesu dydaktycznego i wychowawczego
- poszerzanie wiedzy merytorycznej i metodycznej
- otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji


§8 ust. 2 p.3 Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1.Szkolenia wewnętrzne w ramach w ramach zespołu samokształceniowego i spotkania Zespołu Wychowawców.

- Okresowe spotkania Zespołu Samokształceniowego – w skład tego zespołu wchodzą nauczyciele ubiegający się o uzyskanie awansu na nauczyciela dyplomowanego. Podczas wspólnych spotkań omawiałyśmy problemy związane z prowadzeniem dokumentacji, gromadzeniem w sposób usystematyzowany wszelkiego rodzaju informacji pomocnych w zdobyciu awansu oraz wymieniałyśmy się zdobytymi przez siebie materiałami ( np. poradnik nauczyciela dyplomowanego wydany na płycie przez portal internetowy Literka)
- Okresowe spotkania Zespołu Wychowawców – przez cały okres mojej pracy zawodowej pełniłam rolę wychowawcy klas, co zobowiązywało mnie do brania udziału w pracach zespołu wychowawczego. W skład wchodzą nauczyciele wychowawcy i pedagog szkolny. Na cyklicznych spotkaniach dyskutujemy nad rozwiązywaniem problemów wychowawczych oraz ich zapobieganiem.

2.Szkolenia wewnętrzne dla rady pedagogicznej
- Posiedzenia Rady Pedagogicznej są spotkaniami całego grona pedagogicznego i stanowią okazję do podzielenia się własnymi uwagami, obserwacjami i wiadomościami. W marcu 2011 roku przybliżyłam koleżankom opracowany przeze mnie program pod nazwą „Lotny Patrol”. Zapoznałam z jego zamierzeniami, celami, metodami i formami , a następnie poprosiłam o dyskusję na temat możliwości jego wdrożenia oraz o pozytywne zaopiniowanie. W maju 2011 zapoznałam koleżanki z prezentację multimedialną „ Rola nauczyciela w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się klas 4-6”.
3.Zajęcia otwarte dla nauczycieli
- Przez cały okres trwania stażu dzieliłam się moja wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami, zapraszając ich na moje zajęcia. Do uczestnictwa w lekcjach języka angielskiego zachęcałam uczniów klas drugich i trzecich, którzy na przeprowadzanych przeze mnie zajęciach( marzec 2009, grudzień 2010/2011) mieli możliwość zapoznania się z tradycjami świąt bożonarodzeniowych i wielkanocnych w Wielkiej Brytanii. Ponadto do wspólnych zajęć warsztatowych , które odbywały się na godzinach wychowawczych (kwiecień 2010, październik 2011) zapraszałam pedagoga szkolnego, który brał czynny udział w lekcjach oraz służył mi radą i pomocą.
4.Współpraca z innymi nauczycielami
- Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno – wychowawczych na terenie szkoły i poza jej obrębem. Przejawiała się ona podczas organizowania imprez szkolnych , konkursów, wycieczek, „zielonych szkół”, imprez charytatywnych . Polegała na wspólnym planowaniu , wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Przez okres trwania stażu szczególnie intensywnie współpracowałam z :
pedagog szkolny – wspólnie (wraz z innymi nauczycielami) tworzyłyśmy Program Profilaktyczny (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011), byłyśmy odpowiedzialne za zadania praktyczne w nim zawarte(konkursy, przedstawienia profilaktyczne); działałyśmy na rzecz świetlicy środowiskowej TPD, organizowałyśmy akcje charytatywne i imprezy szkolne takie jak Festyn Rodzinny, bale karnawałowe, opracowałyśmy programy „zielonych szkół”, oraz byłyśmy odpowiedzialne za zakup nagród do konkursów przeprowadzanych na terenie szkoły.
nauczyciel wychowania fizycznego – cyklicznie organizowałyśmy: akcje charytatywne typu „Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, imprezy szkolne „Walentynki”, „Andrzejki”, „Dzień Sportu”
nauczyciel bibliotekarz – październik 2008 - wspólnie zorganizowałyśmy konkurs na „Exlibris Szkolny”, a zwycięski projekt ukazał się na wszystkich pozycjach w bibliotece.
nauczyciel nauczania zintegrowanego – w roku 2010 wspólnie zgłosiłyśmy uczniów naszej szkoły do konkursu „Ekozespoły zmniejszają swój ślad ekologiczny”. Opracowałyśmy plan realizacji działań (w tym dwie kampanie ekologiczne) i angażowałyśmy uczniów do działań przez cały rok dostarczając im materiały programowe.
nauczyciele języka polskiego i historii - wspólnie co roku (2010/2011) przygotowywałyśmy uczniów do występu w międzyszkolnym konkursie „OMNIBUS”, co zaowocowało zdobyciem drugiego i pierwszego miejsca.

Ponadto współuczestniczyłam w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych (załączniki do Statutu Szkoły) oraz pracowałam wraz z innymi nauczycielami w komisji zadaniowej w celu opracowania i wdrożenia nowego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z zachowania.

Efekty:

dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy
- budowanie atmosfery współpracy i zaufania
- dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami


dla uczniów:
- integracja uczniów
- kształtowania zachowań prospołecznych
- rozwijanie indywidualnych umiejętności

dla nauczyciela:
- wymiana doświadczeń
- doskonalenie współpracy
- kształtowanie komunikacji interpersonalnej§8 ust. 2 p. 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowania w sprawach nieletnich.


1.Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- opracowałam programy „ zielonych szkół” – kwiecień 2009, czerwiec 2010.
- opracowałam program „Lotny Patrol” – luty 2011.
- opracowałam program koła języka angielskiego – październik 2008.§8 ust. 2 p.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.1.Kierowanie gazetką szkolną „What’s up?”.
- organizowałam zespół redakcyjny gazetki i pełniłam funkcję redaktora naczelnego.
- systematycznie organizowałam konsultacje z zespołem redakcyjnym, podczas których dokonywano doboru tematyki poszczególnych numerów, korekty zamieszczanych artykułów i ulepszania szaty graficznej gazetki.
- okresowo organizowałam kiermasze i loterie towarzyszące kolejnym wydaniom gazetki i umożliwiające jej dystrybucję wśród uczniów , rodziców i grona pedagogicznego.

Efekty:
dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym
- integracja uczniów
- pozyskiwanie sponsorów

dla uczniów:
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie
- kształtowanie umiejętności organizacyjnych i planowania
- kształtowanie odpowiedzialności , obowiązkowości i systematyczności
- rozbudzanie zainteresowań
- kształtowanie kompetencji komunikacyjnych
- udział w promowaniu szkoły w środowisku lokalnym

dla nauczyciela:
- podniesienie poziomu zdolności organizacyjnych
- wdrażanie własnych pomysłów
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym
- doskonalenie komunikowania się interpersonalnego
- wykorzystywanie technologii informacyjnej


2.Organizowanie pomocy dla uczniów.
- współorganizowałam zbiórki odzieży i przyborów szkolnych dla potrzebującej wsparcia młodzieży.
- przekazywałam podręczniki do języka angielskiego pozyskiwane bezpłatnie w ramach współpracy z wydawnictwami anglojęzycznymi.
- pozyskiwałam prywatnych sponsorów , finansujących wyjazdy młodzieży na „zielone szkoły”
- pozyskiwałam prywatnych sponsorów , finansujących pomoce dydaktyczne , wykorzystywane w trakcie przeprowadzania konkursów
- organizowałam zbiórki używanych podręczników szkolnych , przekazywanych do biblioteki, z których potem mogli korzystać uczniowie.

Efekty:
dla szkoły:
- postrzeganie szkoły przez środowisko lokalne jako przyjaznej i empatycznej
- tworzenie dobrego wizerunku szkoły
- kształtowanie dobrych relacji na poziomie uczeń-nauczyciel-rodzic-szkoła

dla ucznia:
- wyrównanie szans edukacyjnych
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
- podniesienie samooceny
- wsparcie procesu edukacyjnego


dla nauczyciela:
- satysfakcja ze wspólnych działań dla dobra innych
- podniesienie umiejętności organizacyjnych
- umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym
- stworzenie obszaru skuteczniejszych działań na rzecz potrzebujących pomocy uczniów

3. Organizowanie wypoczynku i wycieczek dla dzieci i młodzieży.
- organizowałam wyjazdy do kina i do parków wodnych - Szczecin, Gryfino, Tropical Islands.
- organizowałam wycieczki szkolne - Czarnocin
- organizowałam wyjazdy na „zielone szkoły”- Srebrna Góra, Głuchołazy, Kowary.
4.Współorganizowanie imprez środowiskowych.
- współorganizowałam Festyny Rodzinne.
- współorganizowałam Dni Sportu.
- współorganizowałam Dni Dziecka.
- współorganizowałam kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne.
- brałam udział w Drzwiach Otwartych dla przyszłych uczniów klas pierwszych.
5.Organizowanie imprez klasowych i szkolnych.
- systematycznie wg Planu Wychowawczego Szkoły i Planu Pracy Wychowawczej organizowałam imprezy klasowe : Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Wigilie klasowe, Dzień Matki .
- systematycznie wg kalendarza imprez szkolnych współorganizowałam dyskoteki szkolne, bale karnawałowe, apele okolicznościowe, kiermasze wiosenne, Mikołajki i Andrzejki szkolne, Walentynki.
- okresowo organizowałam imprezy tematyczne : Dzień Dobrego Uczynku, Halloween.
- okresowo organizowałam kiermasze i loterie fantowe z okazji wydania kolejnego numeru gazetki „What’s up???”Efekty:
dla szkoły :
- uatrakcyjnienie procesu wychowawczo-dydaktycznego
- integracja ze środowiskiem lokalnym
- nowa jakość w stosunkach interpersonalnych
dla uczniów:
- integracja zespołu klasowego
- kształtowanie postaw prospołecznych
- kształtowanie umiejętności organizacyjnych
- kształtowanie odpowiedzialności i systematyczności
-- kształtowanie współpracy w grupie
- satysfakcja osobista z osiągnięć
- nauka przez zabawę
dla nauczyciela:
- podnoszenie umiejętności organizacyjnych
- satysfakcja z osiągnięć uczniów
- doskonalenie współpracy z innymi nauczycielami

6.Akcje charytatywne.
Podczas trwania stażu systematycznie organizowałam i współorganizowałam akcje , które pozyskiwały fundusze na cele charytatywne:
- cykliczne kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne
- cykliczne kiermasze połączone z loteriami fantowymi towarzyszącymi wydaniom gazetki szkolnej
- cykliczne kiermasze wiosenne
- sprzedaż gazetki w języku angielskim
- cykliczna akcja „Podziel się przyborem szkolnym.”
- cykliczne organizowanie kwesty pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- cykliczne organizowanie kiermaszów pod nazwą „Słodki kiermasz”, z którego dochód jest przeznaczany każdorazowo na WOŚP
- akcja „Góra grosza”
- koordynowanie działań podczas ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy realizowanej przez stowarzyszenie „Wiosna” pod nazwą SZLACHETNA PACZKA.
- akcja przeprowadzona wśród internautów zgromadzonych na portalu www.toxic.pl
polegająca na wsparciu finansowym i materialnym świetlicy środowiskowej w moim mieście.

Efekty:

Dla szkoły:

- promocja szkoły poprzez uczestniczenie w akcjach ogólnopolskich
- tworzenie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym
- poszerzenie działań szkoły na rzecz potrzebujących

Dla uczniów:
- angażowanie w akcje społeczne
- kształtowanie postaw altruistycznych
- rozwijanie zdolności organizacyjnych
- kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności

dla nauczyciela:
- doskonalenie zdolności organizacyjnych
- pogłębianie współpracy ze środowiskiem lokalnym i organizacjami o zasięgu ogólnopolskim
- satysfakcja z działań wychowanków


§8 ust. 2 p.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z Sądami i kuratorami.
Przez cały okres stażu:
- na bieżąco rozwiązywałam problemy i konflikty poprzez kontakty z kuratorami uczniów
- w miarę potrzeby opracowywałam opinie o moich uczniach , które umożliwiały Sądowi Rodzinnemu wgląd w sytuację rodzinną wychowanków
2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Przez cały okres stażu :
- kontaktowałam się z pracownikami Poradni w celu rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych
- we współpracy z pedagogiem szkolnym kierowałam uczniów z mojej klasy na badania diagnostyczne i wdrażałam zalecenia zawarte w opiniach przebadanych uczniów
- w miarę potrzeb pisałam opinie o moich uczniach , które ułatwiały zdiagnozowanie problemów dydaktyczno- wychowawczych wychowanków

3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym przy przeprowadzaniu akcji o zasięgu ogólnopolskim.
- Liga Ochrony Przyrody :
- corocznie uczestniczyłam w akcjach organizowanych przez LOP – „Sprzątanie Świata” i „Święto Ziemi”
- w latach 2009/2010/2011 byłam szkolnym koordynatorem zbioru opakowań aluminiowych , a fundusze pozyskane z tej działalności były przekazywane na nagrody szkolne
- w roku 2009 współorganizowałam konkurs szkolny , polegający na zebraniu przez klasy jak największej ilości puszek i baterii
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:
- corocznie wraz z moimi wychowankami kwestowałam pod patronatem WOŚP
- cyklicznie organizowałam kiermasze szkolne przy współudziale prywatnych sponsorów, z których dochód był przeznaczany na WOŚP
- „Góra Grosza” :
- corocznie współorganizowałam akcje pod nazwą „Góra Grosza”- polegająca na zebranie pomocy finansowej dla dzieci wychowujących się poza własną rodziną ; w tym celu organizowałam zbiórkę pieniędzy wśród uczniów, nauczycieli i mieszkańców mojego miasta
4. Współpraca ze świetlicą środowiskową.
- organizowałam imprezy okolicznościowe takie jak Andrzejki i Mikołajki
- organizowałam paczki bożonarodzeniowe i wielkanocne
- pozyskiwałam prywatnych sponsorów , wspierających materialnie i finansowo wychowanków świetlicy
- pozyskiwałam we własnym zakresie fundusze na rzecz świetlicy poprzez organizowanie kiermaszów, loterii
- organizowałam przedstawienia profilaktyczne i przedstawienia teatralne
5. Współpraca z wydawnictwami szkolnymi.
- utrzymywałam stały kontakt z przedstawicielami wydawnictw: Express Publishing, Oxford University Press ,Macmillan Polska oraz Pearson Longman i na bieżąco konsultowałam wybór podręcznika, materiałów pomocniczych; omawiałam problemy metodyczne i dydaktyczne.
- rozpowszechniałam w szkole podręczniki do nauki języka angielskiego, negocjując przy tym najkorzystniejsze rabaty.
- pośród wydawnictw poszukiwałam sponsorów , dzięki którym mogłam pozyskać wiele cennych nagród na konkursy dla uczniów naszej szkoły tj. książeczki tzw. readers, podręczniki i pomoce dydaktyczne (książki do gramatyki języka angielskiego), gadżety (breloczki, notatniki, pojemniki na płyty DVD/CD, długopisy, kubki itp.).


Efekty:
dla szkoły:
- integracja z instytucjami dydaktyczno – pedagogicznymi i innymi podmiotami
- podnoszenie jakości pracy
- promocja szkoły w środowisku
- poszerzenie oferty edukacyjne

dla uczniów:
- aktywizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym
- kształcenie postaw prospołecznych
- doskonalenie zdolności organizacyjnych
- integracja ze środowiskiem lokalnym
- zindywidualizowanie procesu nauczania

dla nauczyciela:
- podnoszenie zdolności organizacyjnych
- poszerzanie współpracy z instytucjami
- pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy
- odczuwanie satysfakcji osobistej z dokonań uczniów§8 ust. 2 p. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


1.Stała współpraca z rodzicami i instytucjami mająca na celu niesienie pomocy dzieciom z problemami dydaktyczno-wychowawczymi.
- w ramach potrzeb organizowałam wspólne spotkania uczniów, rodziców, nauczyciela oraz pedagoga szkolnego
- w ramach potrzeb organizowałam spotkania z kuratorami moich wychowanków w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych
- na bieżąco prowadziłam rozmowy z uczniami na temat ich problemów w nauce i zachowaniu
2. Studium przypadku.
- w czasie trwania stażu w pierwszym i kolejnym roku dokonałam analizy sytuacji dwóch uczniów z klasy wychowawczej i podjęłam starania, aby rozwiązać problemy w sposób racjonalny, ale z pełnym wyczuciem i empatią mając na uwadze, że dotyczył on delikatnej materii jaka jest psychika ludzka. Jeden z przypadków dotyczył uczennicy klasy czwartej i jej zakłóconych relacji ze środowiskiem rówieśniczym i rodzicami, a także problemu jakim były kradzieże. Drugi z przypadków dotyczył ucznia klasy szóstej, problemów wychowawczych , trudności w nauce ,ale także braku wsparcia ze strony domu.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 34534


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.67Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.