AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Krom, 2011-06-01
Drygały

Ogólne, Różne

WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO OKE

- n +

WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW

EGZAMINU GIMNAZJALNEGO OKE

CZĘŚCI
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

przeprowadzonego 28 kwietnia 2010 roku

w ............................


Opracowała :
Małgorzata J. Krom

I. Wprowadzenie
Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 39 uczniów klas trzecich, z czego 38 uczniów pisało zestaw standardowy A1- GMP, a 1 osoba zestaw dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.
Opracowanie zawiera analizę wyników uczniów piszących zestaw standardowy.

II. Ogólne wyniki sprawdzianu

Trzecioklasiści uzyskali średni wynik 22,8 pkt, co stanowi 46% punktów możliwych do zdobycia. Jest to wynik niższy od wyniku województwa warmińsko-mazurskiego- 23,2 pkt i niższy od wyniku krajowego- 23,9 pkt.

Wyniki w poszczególnych oddziałach są zróżnicowane:
-Średni wynik uczniów klasy III a - to 24,4 pkt (49% punktów możliwych
do uzyskania). Jest to wynik wyższy od wyniku krajowego i wyższy od
wyniku województwa).
-Średni wynik uczniów klasy III ab - to 20,8 pkt (42% punktów
możliwych do uzyskania). Jest to wynik niższy od wyniku krajowego
i niższy od wyniku województwa).

Wynik uczniów naszej szkoły w 9.stopniowej skali staninowej ustalonej na podstawie średnich wyników wszystkich szkół w kraju- wynik ŚREDNI,
STANIN 5.


III. Osiągnięcia uczniów według standardów wymagań


Obszar umiejętności
(standard )Max.
liczba
pkt.
do
zdobycia
Procent uzyskanych punktów
Średnia liczba punktów

Klasa
IIIa
Klasa IIIb
Szkoła
Woj.
w-m
Kraj

I- Umiejętne stosowanie terminów, pojęć
i procedur...


15
49%
7,3pkt
40%
6,0pkt
45%
6,7
41%
42%

II- Wyszukiwanie
i stosowanie informacji

12
65%
7,8pkt
67%
8,1pkt
66%
7,9pkt
69%
70%

III- Wskazywanie
i opisywanie faktów,
związków i zależności....


15
39%
5,8pkt
29%
4,4pkt
35%
5,2pkt
40%
42%

IV- Stosowanie zintegrowanej
wiedzy i umiejętności...

8
44%
3,5pkt
29%
2,3pkt
37%
3,0
34%
36%

III.1 Osiągnięcia uczniów
w obszarze I – „Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur...”
Nr
zad.
Standard I

Sprawdzana czynność
Max.
liczba
punktów
Łatwość zadań Porówn.
wyn.
szkoły
z wyn.
woj.
W-m

Woj.
w-m
Kl.
IIIa
Kl.
IIIb
Szko-
ła
6 Określanie pochodzenia węgla(I.1) 1 0,72 0,81 0,71 0,76 +0,04
7 Rozróżniania odnawialnych
i nieodnawialnych źródeł energii(I.1) 1 0,72 0,76 0,71 0,74 +0,02
23 Obliczenie pola powierzchni figury przestrzennej(I.3) 1 0,59 0,43 0,47 0,45 -0,14
24 Posługiwanie się własnościami figur-porównanie obwodów figur(I.3) 1 0,38 0,24 0,24 0,24 -0,14
26 Wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych(I.2) 3 0,32 0,54 0,37 0,46 +0,14
27 Wykonywanie obliczeń
w różnych sytuacjach praktycznych(I.2) 3 0,28 0,45 0,27 0,37 +0,09
29 Posługiwanie się własnościami figur(I.3) 2 0,56 0,665 0,59 0,63 +0,07
30 Posługiwanie się własnościami figur(I.3) 3 0,27 0,27 0,257 0,26 -0,01

Najłatwiejsze dla piszących okazało się określenie pochodzenia węgla
i rozróżnienie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii (zad.6 i 7).
Najtrudniejsze - posługiwanie się własnościami figur, porównanie obwodów figur (zad.24 i 30).III.2. Osiągnięcia uczniów
w obszarze II – „Wyszukiwanie i stosowanie informacji”


Nr
zad.
Standard II


Sprawdzana czynnośćMax.
liczba
punktów
Łatwość zadań
Porówn.
wyn.
szkoły
z wyn.
woj.
W-m

Woj.
w-m
Kl.
IIIa
Kl.
IIIb
Szko-
ła
1 Przetwarzanie informacji
z diagramu kołowego(II.2) 1 0,75 0,71 0,76 0,74 -0,01
2 Porównanie informacji przedstawionych na diagramach kołowych (II.2) 1 0,82 0,81 0,82 0,82 0,0
4 Zinterpretowanie informacji
z rysunku przekroju geologicznego (II.2) 1 0,50 0,33 0,41 0,37 -0,13
8 Oszacowanie długości
i szerokości geograficznej na podstawie mapy (II.1) 1 0,69 0,62 0,76 0.68 -0,01
9 Przetworzenie informacji
z mapy (II.2) 1 0,62 0,62 0,71 0,66 +0,04
10 Odczytanie informacji
z wykresu słupkowego (II.1) 1 0,92 0,90 0,88 0,89 -0,03
11 Porównanie informacji przedstawionych w formie wykresu słupkowego (II.2) 1 0,87 0,95 0,94 0,95 +0,08
12 Wnioskowanie na podstawie wykresu słupkowego (II.2) 1 0,75 0,90 0,59 0,76 +0,01
16 Odczytanie informacji
z układu okresowego (II.1) 1 0,54 0,29 0,29 0,29 -0,25
18 Odczytanie informacji z układu okresowego (II.1) 1 0,71 0,57 0,76 0,66 -0,05
25 Zinterpretowanie informacji przedstawionych w formie tekstu (II.2) 1 0,83 0,90 0,88 0,89 +0,06
36 Operowanie informacją (II.2) 1 0,28 0,14 0,24 0,18 -0,10

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z porównaniem informacji przedstawionych w formie wykresu słupkowego (zad.11), odczytaniem informacji z wykresu słupkowego(zad.10), interpretacją informacji przedstawionych w formie tekstu (zad.25), porównaniem informacji przedstawionych na diagramach kołowych (zad.2), wnioskowaniem na podstawie wykresu słupkowego (zad.12), przetworzeniem informacji z diagramu kołowego (zad.1).

Najtrudniejsze okazało się odczytywanie informacji z układu okresowego (zad.16).
III.3 Osiągnięcia uczniów
w obszarze III– „Wskazywanie i opisywanie faktów, związków
i zależności...”


Nr
zad.
Standard III


Sprawdzana czynnośćMax.
liczba
punktów
Łatwość zadań
Porówn.
wyn.
szkoły
z wyn.
woj.
W-m

Woj.
w-m
Kl.
IIIa
Kl.
IIIb
Szko-
ła
3 Wyjaśnienie przyczyny zahamowania wzrostu rośliny(III.1) 1 0,42 0,33 0,12 0,24 -0,18
5 Ustalenie kolejności powstawania węgli kopalnych(III.1) 1 0,54 0,52 0,35 0,45 -0,09
17 Ustalenie nazwy pierwiastka na podstawie budowy jądra atomowego(III.1) 1 0,08 0,10 0,12 0,11 +0,03
19 Wybranie właściwego równania reakcji(III.2) 1 0,62 0,57 0,47 0,53 -0,09
20 Wskazanie substancji powstających podczas spalania(III.1) 1 0,83 0,95 0,82 0,89 +0,06
21 Wykorzystanie zależności między wielkościami fizycznymi(III.1) 1 0,50 0,52 0,41 0,47 -0,03
28 Wskazywanie prawidłowości
w procesach,
w funkcjonowaniu układów
i systemów(III.1) 3 0,14 0,15 0,06 0,11 -0,03
31 Posługiwanie się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych(III.2) 2 0,37 0,38 0,24 0,32 -0,05
33 Posługiwanie się funkcjami na podstawie informacji zdobytych w wyniku analizy tekstu naukowego (III.3) 1 0,64 0,52 0,59 0,55 -0,09
34 Posługiwanie się funkcjami na podstawie informacji zdobytych w wyniku analizy tekstu naukowego (III.3) 1 0,29 0,29 0,06 0,18 -0,11
35 Wskazywanie prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów(III.1) 2 0,49 0,40 0,41 0,41 -0,08


W najwyższym stopniu uczniowie opanowali umiejętność wskazywania substancji powstających podczas spalania (zad.20).
Pozostałe umiejętności okazały się trudne.III.4 Osiągnięcia uczniów
w obszarze IV – „Stosowanie zintegrowanej wiedzy
i umiejętności ...”


Nr
zad.
Standard IV


Sprawdzana czynnośćMax.
liczba
punktów
Łatwość zadań
Porówn.
wyn.
szkoły
z wyn.
woj.
W-m

Woj.
w-m
Kl.
IIIa
Kl.
IIIb
Szko-
ła
13 Wnioskowanie na podstawie faktów i wyników doświadczenia(IV.1) 1 0,47 0,43 0,29 0,37 -0,10
14 Wyjaśnienie opisanego zjawiska, stosowanie techniki twórczego rozwiązywania problemów(IV.1) 1 0,33 0,38 0,24 0,32 -0,01
15 Zinterpretowanie wyniku obserwacji, opracowanie wyniku(IV.5) 1 0,41 0,52 0,53 0,53 +0,12
22 Przewidzenie wyniku doświadczenia, stosowanie techniki twórczego rozwiązywania problemów(IV.1) 1 0,21 0,14 0,12 0,13 -0,08
32 Tworzenie i realizowanie planu rozwiązania (IV.4) oraz opracowanie wyników(IV.5) 4 0,33 0,51 0,28 0,41 +0,08

Najlepiej uczniowie poradzili sobie z interpretacją wyniku obserwacji i opracowaniem wyniku (zad.15).
Najtrudniejsze okazało się przewidywanie wyniku doświadczenia (zad.22).


IV. WNIOSKI

Z analizy wynika, że uczniowie w najwyższym stopniu opanowali następujące umiejętności:

STANDARD I
- określanie pochodzenia węgla (0,76),
- rozróżnianie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii (0,74),
- posługiwanie się własnościami figur (0,63)

STANDARD II
- przetwarzanie informacji z diagramu kołowego (0,74),
- porównanie informacji przedstawionych na diagramach kołowych (0,82),
- odczytanie informacji z wykresu słupkowego (0,89),
- porównanie informacji przedstawionych w formie wykresu słupkowego (0,95),
- wnioskowanie na podstawie wykresu słupkowego (0,76),
- zinterpretowanie informacji przedstawionej w formie tekstu (0,89).

STANDARD III
- wskazanie substancji powstającej podczas spalania (0,89)

W słabym stopniu uczniowie opanowali umiejętności:

STANDARD I
- posługiwanie się własnościami figur (0,24; 0,26)

STANDARD II
- operowanie informacją (0, 18)
- odczytywanie informacji z układu okresowego (0,29)

STANDARD III
- wskazywanie prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów
i systemów (0,11)
- posługiwanie się funkcjami na podstawie informacji zdobytych w wyniku analizy treści tekstu naukowego (0,18)
- ustalenie nazwy pierwiastka na podstawie budowy jądra atomowego (0,11)
- wyjaśnienie przyczyny zahamowania wzrostu rośliny (0,24)

STANDARD IV
- przewidzenie wyniku doświadczenia, stosowanie techniki twórczego
rozwiązywania problemów (0,13).

Pozostałe czynności badanych standardów opanowane zostały w stopniu zadowalającym.


Uczniowie najlepiej opanowali umiejętności z obszaru II – „ wyszukiwanie
i stosowanie informacji”.
Najsłabiej poradzili sobie z umiejętnościami obszaru III –„ wskazywaniem
i opisywaniem faktów, związków i zależności...”


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2557


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.