AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Matejek, 2011-05-31
Międzyrzec Podlaski

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego


mgr .................................

logopedy

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

w .....................................,

ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 rok

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data zakończenia stażu: 31 maj 2011 rok

Opiekun stażu: ......................................
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007r.


Formy realizacji.


Termin.


Dowody realizacji.
§7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2.Współpraca z gronem nauczycielskim w zakresie:
współorganizacja zabaw, dyskotek szkolnych;
współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych
i różnorodnych imprez.
3. Sprawowanie opieki nad
uczniami podczas
wycieczek, imprez i
wyjść poza szkolnych.


Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Według terminarza.


W okresie trwania stażu.
Potwierdze-nie obecności na posiedze-niach.Potwierdze-nia.
§7 ust. 1 pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1.Ukończenie szkolenia BHP.
2.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
3.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
4.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
konferencje szkoleniowe,
warsztaty dotyczące pogłębiania wiedzy logopedycznej.
5.Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa.
6.Tworzenie własnego warsztatu pracy:
budowanie bazy materiałów dydaktycznych, czasopism, kart badań przesiewowych, itp.
Tworzenie bazy łączy do stron www z materiałami dydaktycznymi.
W okresie trwania stażu.
Zaświad-
czenie z ukończone-go kursu.Potwierdze-nia.
Baza łączy.
§7 ust. 1 pkt 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1.Analiza dokumentacji:
rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego,
Karta Nauczyciela,
rozporządzenie MEN z 12.02.2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego,
rozporządzenie MENiS z 04.04.2005r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
ustawa o systemie oświaty,
zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
(publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.W okresie trwania stażu.Potwierdze-nia.
Notatki.
§7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1.Współpraca z opiekunem stażu:
zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji,
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu- konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza,
określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
opracowanie indywidualnych programów pracy z dzieckiem,
opracowanie programu do pracy z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju,
opracowywanie pomocy dydaktycznych – do ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych, fonacyjnych,
konstruowanie narzędzi pomiaru rozwoju mowy – oraz dokonanie na ich podstawie ewaluacji osiągnięć dzieci.
3.Modernizowanie gabinetu logopedycznego:
gromadzenie pomocy logopedycznych,
gromadzenie pomocy metodycznych ( książek, poradników, czasopism).
4.Publikacja własnych prac:
opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www,
publikacja scenariusza lekcji.
5. Prowadzenie
dokumentacji szkolnej:
dzienniki, wywiady, karty badań przesiewowych.


Wrzesień 2008.
Raz w miesiącu.

W ciągu całego roku szkolnego.


Cały okres stażu.


Kontrakt.


Plan rozwoju zawodo-wego.
Konspekty.
Notatka.

Potwierdze-nie.
§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
2.Udział w imprezach o charakterze lokalnym np.: Olimpiada Przedszkolaków, Festyn Rodzinny.
3.Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Polskim Związkiem Logopedów.
4.Współorganizowanie akcji o charakterze lokalnym np.: kiermasze świąteczne.
5.Rozmowy z rodzicami podczas zebrań szkolnych.
6.Udział w konferencjach o problemach współczesnego świata.
Według planu.


Co roku.W ciągu całego stażu.
Scenariusze


Potwierdze-nie.
§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.
2.Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, założenie własnej strony www – publikacje.
3.Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi do badań przesiewowych oraz dokumentacji szkolnej, dyplomów.
4.Przygotowanie konspektów zajęć przy użyciu komputera, Internetu.
5.Przygotowanie dokumentacji dołączonej do wniosku.
Cały okres stażu.
Potwierdze-nia.Adres strony.

Konspekty.Plan rozwoju zawodo-wego.
§7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2.Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3.Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4.Aktywna praca nad samokształceniem.
5.Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców – rozmowy, pogadanki.
6.Diagnozowanie sytuacji rodzinnej – wywiady.
7.Współpraca z rodzicami – udział rodziców w zajęciach, imprezach szkolnych.

Cały okres stażu.
Notatki.
Wywiady.

Potwierdze-nia.
§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
2.Analiza przepisów prawa oświatowego.
3.Współorganizowanie wycieczek szkolnych.
4.Udział w pracach komisji np.: konkursowych.
W ciągu całego stażu.
Notatki.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1548


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.