AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Michalska, 2011-05-29
bytom

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Beata Michalska
nauczyciel wychowania fizycznego

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI Uwagi
1. Wstępna analiza własnych umiejętności. - Zbieranie, gromadzenie informacji na tematy wzbogacające warsztat pracy, autorefleksja, samoocena Wrzesień 2008r. Teczka osiągnięć zawodowych. Wzrost poziomu wiedzy i doświadczeń.

2. Poznanie procedury awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- Śledzenie zmian dokonanych w Karcie Nauczyciela.


- Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu.

- Założenie teczki „Awans zawodowy”.

Wrzesień - październik 2008r.


Na bieżąco.Okres stażu.


Okres stażu. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.


Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora.

Wydruki z Internetu.


Teczka stażu zawodowego. We wrześniu 2008 r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz stworzyłam plan rozwoju zawodowego.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w szkoleniach, różnych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego. - Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej


- Udział w warsztatach, kursach i konferencjach metodycznych.

- Koleżeńskie hospitacje

- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli. Okres stażu.Okres stażu.


Na bieżąco.

Na bieżąco Dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicznych.

Potwierdzenie udziału.


Scenariusze zajęć.

Recenzje literatury, notatki, wykaz przeczytanych pozycji.Brałam udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczycieli”, ukończyłam kurs doskonalący „Taniec towarzyski i taniec współczesny w szkolnych programach nauczania
( stopień I)
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacja jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. - Współpraca z rodzicami – klasową Radą rodziców i prezydium Rady Rodziców.


- Udział w tworzeniu i ewaluacja dokumentów szkolnych.
Na bieżąco.
Okres stażu. Notatki z kontaktów z rodzicami, wpisy w protokołach, dziennikach zajęć.

Tworzenie dokumentów: planów pracy, regulaminów oraz sprawozdań z ich realizacji.
Tworzyłam plan pracy SKS dla klas I – III, współtworzyłam plan pracy SKS dla klas V – VI, tworzyłam Punktowy System Oceniania Zachowania Szkoły klas IV - VI
5. Podejmowania działań integrujących uczniów. - Organizacja imprez okolicznościowych.
Okres stażu. Scenariusze sprawozdania z imprez, zdjęcia.
6. Współpraca z pedagogiem szkolnym, pracownikami świetlicy socjoterapeutycznej. - Pomoc uczniom nadpobudliwym i zahamowanym emocjonalnie poprzez współpracę z pedagogiem.

- Prowadzenie zajęć sportowych i socjalizujących na terenie świetlicy socjoterapeutycznej. Okres stażu.Okres stażu. Notatki.Scenariusze zajęć.Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów .
7. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętnośći stosowania techniki komputerowej i informacyjnej. - Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia.

- Opracowanie zajęć z wykorzystaniem komputera, programów edukacyjnych, multimedialnych.

- Wykorzystanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych, plakatów informacyjnych, dyplomów.

- Drukowanie zmian przepisów w grach zespołowych lekkiej atletyce. Na bieżąco. Dokumentowanie stażu.

Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.Tworzyłam prezentację multimedialną nt. Punktowego Systemu Oceniania Zachowania dla Rady Pedagogicznej oraz rodziców.
8. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego. - Opracowanie cyklu lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem środków multimedialnych. Okres stażu. Scenariusze zajęć. Do zrealizowania
9. Korzystanie z portali edukacyjnych. - Wykorzystanie materiałów publikowanych w Internecie w pracy własnej.

- Publikacje w Internecie z zakresu wychowania fizycznego, min. „Sposoby wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież”. Na bieżącoOkres stażu. Wydruki z Internetu.Adresy stron internetowych. Do zrealizowania


REALIZOWANIE ZADAŃ SŁUŻĄCYCH PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.
Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI Uwagi
1. Poznanie środowiska wychowanka, diagnozowanie problemów. - Przeprowadzanie ankiety określającej sytuację rodzinną podopiecznego ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. Na bieżąco. Ankiety, notatki. We wrześniu przeprowadzam ankietę określającą sytuację rodzinną uczniów.
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. - Przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami połączonych z pedagogizacją.

- Zachęcenie rodziców do czynnego udziału w życiu klasy i szkoły.
Okres stażu . Scenariusze spotkań, notatki. Przygotowałam przedstawienie profilaktyczne dla rodziców z udziałem uczniów klasy pt. „Tomek i Czarny Kruk”.
3. Udział w akcjach szkolnych i miejskich. - Wsparcie pedagoga w akcji Nie zapomnij o mnie św. Mikołaju, Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Sprzątanie Świata itp. Okres stażu. Sprawozdania z przeprowadzonych akcji.
4. Współpraca z Oddziałem Rejonowym PCK. - Organizacja zbiórki środków pieniężnych na wyprawkę dla Żaka pod patronem PCK. Raz w roku. Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji.
5. Udział w organizacji pracy szkoły. - Sporządzanie harmonogramu zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych na Sali gimnastycznej Raz w roku. Potwierdzenie We wrześniu sporządzam harmonogram zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych na sali gimnastycznej.
6. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań dydaktycznych w szkole. - Opracowanie i wdrożenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z wychowania fizycznego. Wrzesień 2009 r. WSO w dokumentacji szkolnej. Opracowałam i wdrożyłam Wewnatrzszkolny System Oceniania z wychowywania fizycznego dla klas IV- VI
7. Działania na rzecz szkoły. - Opracowanie i organizowanie imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportu.

- Przygotowania uczniów do udziału w zawodach sportowych.


- Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych w klasach I - III.
- Opracowanie programu Dnia Sportu i Dnia Dziecka Na bieżąco.


Na bieżąco.

Raz w roku. Sprawozdania, zdjęcia

Opracowanie programu zajęć sportowych.


Program Dnia Sportu i Dnia Dziecka. Do zrealizowaniaSystematycznie przygotowuję uczniów do udziału w zawodach sportowych.
Od września 2008 r. do czerwca 2009 r. prowadziłam zajęcia sportowe dla klas I –III w wymiarze 1 godz. tygodniowo. Od września 2009 r. prowadzę zajęcia w wymiarze 2 godz. tygodniowo.


Współtworzyłam program imprezy sportowej z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu.
8. Promowanie idei olimpijskich. - Poszerzenie wiedzy dotyczącej olimpiad przez gromadzenie i wyszukiwanie informacji.

- Wykonywanie gazetek szkolnych o tematyce sportowej.

- Promocja szkolnego sportu.

- Opracowanie Tabeli Rekordów Szkoły i jej aktualizacja. Okres stażu. Dokumenty potwierdzające. Do realizacji.Na bieżąco uaktualniam gazetki o tematyce sportowej .

Do realizacji.


Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. - Aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym.

- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli nauczania zintegrowanego.

- Opracowywanie scenariuszy zajęć( podnoszenie atrakcyjności zajęć, wymiana doświadczeń) i ich udostępnianie.zintegrowanegozintegrowanego. Okres Stażu.


Okres Stażu.Okres stażu. Materiały z rad szkoleniowych.

Scenariusze zajęć.Scenariusze zajęć. Do realizacji.
2. Doskonalenie zajęć edukacyjnymi metodami kreatywnymi, aktywizującymi osobowość ucznia. - Prowadzenie zajęć metodami opowieści ruchowej, bezpośredniej celowości ruchu, ruchowej ekspresji twórczej. Okres stażu. Scenariusze zajęć. Opis, analiza oraz wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Wykorzystanie niekonwencjonalnych przyborów. Do realizacji.
3. Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych ruchowo i wybijających się osiągnięciami w różnych dyscyplinach sportowych. - Opieka nad uczniami przygotowującymi się do zawodów.

- Udział w zawodach sportowych wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.Według kalendarza imprez.Dyplomy, wykaz osiągnięć sportowych. Przygotowywałam uczniów do zawodów sportowych w których odnieśli sukcesy: I m. w zawodach miejskich i Rejonowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych
4. Praca z uczniem mającym problemy z przyswojeniem podstawowych umiejętności ruchowych oraz o niskim poziomie sprawności fizycznej. - Opracowanie programu pracy z uczniem o niskim poziomie sprawności i umiejętności ruchowych. Na bieżąco. Opis i analiza efektów działania. Do realizacji.
5. Wdrażanie uczniów do samooceny własnego rozwoju fizycznego. - Opracowanie kart samooceny. Okres stażu. Wzory kart. Do realizacji.
6. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. - Realizacja programu wychowawczego szkoły z uwzględnieniem ścieżki prozdrowotnej.

- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujący zdrowy styl życia.

- Organizacja wycieczek, imprez i wyjazdów klasowych.

- Realizacja zadań wynikających z programu profilaktycznego. Na bieżąco. Sprawozdania z wycieczek, zdjęcia i scenariusze organizowanych imprez. Do realizacji.
Do realizacji.
Organizuję wyjazdy na basen.


7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Kuratorem Sądowym. - Pisanie opinii, konsultacje.

Na bieżąco. Opinie , notatki.

Opracowała: mgr Beata Michalska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1837


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.