AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwia Sadowska, 2011-05-26
Biskupiec

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego.


Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: mgr Sylwia Sadowska
Stanowisko: nauczyciel matematyki
Miejsce rozpoczęcia stażu: Publiczna Gimnazjum
im. Narodów Zjednoczonej Europy
w Bielicach
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 rok
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2011 rok
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Sylwia Kacperek


Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
- Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych oraz poprzez samokształcenie).
1. Zadania związane z organizacją stażu.

Zadania.
Formy realizacji.
Termin realizacji.
Sposób dokumentowania.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.

Wrzesień 2010
Rejestr przeanalizowanych przepisów i informacji dotyczących zakresu wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego.
Nawiązanie współpracy stażysty
z opiekunem stażu.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem.
Wrzesień 2010
Kontrakt zawarty z opiekunem stażu. Pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Wrzesień 2010
Plan Rozwoju Zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp.

Wrzesień 2010 – Maj 2011
Wspomniane dokumenty.
Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

Maj 2011
Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Maj 2011
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Zadania.
Formy realizacji.
Termin realizacji.
Sposób dokumentowania.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, regulamin pracy, szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, szkolny plan nauczania.

Wrzesień – Październik 2010
Notatki własne.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, księga protokołów Rady Pedagogicznej, dziennik zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen.

Wrzesień 2010 – Maj 2011
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
Wrzesień 2010 – Maj 2011
Organizacja zajęć własnych.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, pozalekcyjnych i dyżurów.

Wrzesień 2010 – Maj 2011
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.


3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

Zadania.
Formy realizacji.
Termin realizacji.
Sposób dokumentowania.
Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Analiza wybranych zestawów podręczników, modyfikacja i tworzenie planów wynikowych.

Wrzesień 2010
Plany wynikowe do wybranych programów nauczania.
Realizacja programu nauczania matematykiProwadzenie zajęć lekcyjnych, poznanie minimum programowego, samodzielne sporządzenie rozkładów materiału,
poznanie kryteriów ocen opracowanych w szkole, poznanie standardów wymagań dla uczniów szkoły gimnazjalnej.

Wrzesień 2010 – Maj 2011
Rozkład materiałów
nauczania, kryteria ocen, zapisy w dzienniku lekcyjnym.
Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas.
Opracowanie samodzielne i ewentualna modyfikacja istniejących kryteriów oceniania z jednoczesnym przestrzeganiem zasad WSO.

Wrzesień 2010
Ujęcie oczekiwanych od ucznia umiejętności w planach wynikowych.
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
 
Wykonywanie pomocy naukowych, opracowywanie testów, prac klasowych i kart pracy ucznia.

Wrzesień 2010 – Maj 2011
Gromadzone karty pracy ucznia, sprawdziany i testy.
Pomoc uczniom słabym.
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I - III.

Wrzesień 2010 – Maj 2011 
Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, konspekty.
Powadzenia zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów.
Koło matematyczne dla uczniów klas I - III
Wrzesień 2010 – Maj 20011
Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, konspekty.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Zadania.
Formy realizacji.
Termin realizacji.
Sposób dokumentowania.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.

Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć.

Wrzesień 2010 – Maj 2011
Arkusze obserwacji lekcji. Notatki i wnioski z prowadzonych zajęć.
Hospitacje na własnych lekcjach w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie.

Wrzesień 2010 – Maj 2011
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej, konspekty z zajęć.
5. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Zadania.
Formy realizacji.
Termin realizacji.
Sposób dokumentowania.
Wstępna samoocena.
 
Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości rozwoju.
Wrzesień 2010 – Maj 2011
Wdrażanie wniosków do planu rozwoju.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Udostępnianie planu rozwoju zawodowego i pozostałych dokonań pedagogicznych innym nauczycielom.

Wrzesień 2010 – Maj 2011
Niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji oraz w Internecie.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Wrzesień 2010 – Maj 2011
Kontakty interpersonalne z uczniami i gronem pedagogicznym potwierdzone opinią opiekuna stażu.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych konspektów lekcji. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

Wrzesień 2010 – Maj 2011
Dyskietka (płyta) z elektronicznym zapisem dokumentacji dotyczącej stażu. Adresy portali internetowych.
Współpraca z biblioteką szkolną.
Zapoznanie się z regulaminem oraz zasobami biblioteki.
Wrzesień 2010 – Maj 2011 
Potwierdzenie nauczyciela – bibliotekarza o zapoznaniu się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej.


6. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Zadania.
Formy realizacji.
Termin realizacji.
Sposób dokumentowania.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły.

Wrzesień 2010 – Maj 2011
Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, potwierdzenia uczestnictwa w organizacji imprez szkolnych, programy imprez szkolnych.

Współpraca z nauczycielami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów.

Rozmowy z uczniami oraz indywidualne spotkania z rodzicami.

Wrzesień 2010 – Maj 2011 
Odpowiednie potwierdzenia, zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Poznanie sytuacji uczniów, oraz przyczyn występowania trudności.

Spotkania z rodzicami, rozmowy z uczniami.
Wrzesień 2010 – Maj 2011 
Odpowiednie potwierdzenia, zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Nawiązanie współpracy z wychowawcami.

Rozmowy, konsultacje,
uwagi, wnioski, opinie o
uczniach.
Wrzesień 2010 – Maj 2011
Odpowiednie potwierdzenia.
Nawiązanie współpracy z rodzicami.
Przekazywanie rodzicom pisemnej informacji o planowanych śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ocenach uczniów.

Wrzesień 2010 – Maj 2011
Informacje o planowanych śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ocenach uczniów.


Bielice, 15.09.2010 r. ..............................................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1350


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.