AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karolina Filipczak, 2011-05-19
Zduńska Wola

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspierającego na stopień nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
WG. WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH - § 6 ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 1 GRUDNIA 2004R. WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI.


I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Karolina Filipczak
2. Nazwa placówki: Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Prawdzic Złotnickiego
w Zduńskiej Woli
3. Stanowisko: nauczyciel wspierający
4. Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek pedagogika rewalidacyjna

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2011r.
3. Opiekun stażu: mgr Agnieszka Manios

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
• prowadzenie i omawianie zajęć w obecności opiekuna stażu,
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,
• pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Zadanie 1
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Forma realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: ustawy, rozporządzenia, publikacje w prasie.
Sposoby dokumentowania: Prawidłowo sformułowany projekt planu rozwoju zawodowego, sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego, wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Termin: 09.2010r., 06.2011r.

Zadanie 2
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Forma realizacji: Rozmowa, ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu, konsultacje podczas sporządzania planu rozwoju zawodowego.
Sposoby dokumentowania: Kalendarz spotkań potwierdzony przez opiekuna stażu. Kontrakt
z opiekunem stażu.
Termin: 09.2010r.

Zadanie 3
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna.
Forma realizacji: Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników.
Sposoby dokumentowania: Arkusz obserwacji.
Termin: Raz w miesiącu

Zadanie 4
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
Forma realizacji: Opracowanie konspektów zajęć.
Opinia opiekuna stażu.
Sposoby dokumentowania: Konspekty zajęć, pisemna opinia opiekuna stażu.
Termin: Raz w miesiącu

Zadanie 5
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Forma realizacji: Podsumowanie własnej pracy, gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, udokumentowanych osiągnięć.
Sposoby dokumentowania: Teczka stażysty.
Termin: Okres stażu.ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R. WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI


Rozp. MEN § 6 ust 1
Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:


Zadanie1
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w tym przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej szkole oraz przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
Forma realizacji: Analiza następujących dokumentów:
- Statut Publicznego Gimnazjum nr 4
w Zduńskiej Woli,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2010/2011
- Program Profilaktyczny,
- Plan Wychowawczy,
- Regulamin pracy i dyżurów,
- Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- Regulamin wycieczek szkolnych,
- Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego,
- Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce,
- Regulamin działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia,
- Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją,
- Plan pracy zespołu Integracyjnego,
- Regulamin Świetlicy Szkolnej,
- Udział w szkoleniu BHP.
Sposoby dokumentowania: Zaświadczenie z uczestnictwa
w szkoleniu. Notatki.
Termin: 09-10 2010r.

Zadanie 2
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Forma realizacji: Obserwowanie i omawianie lekcji w terminach zgodnych z zapisem w harmonogramie współpracy.
Sposoby dokumentowania: Notatki z obserwacji.
Termin: Raz w miesiącu

Zadanie 3
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
Forma realizacji: Prowadzenie i omawianie zajęć według opracowanego konspektu w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
Sposoby dokumentowania: Arkusze hospitacyjne.
Termin: Raz w miesiącu

Zadanie 4
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli.
Forma realizacji: Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego np. przez WODN w Sieradzu.
Sposoby dokumentowania: Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach WODN.
Termin: Okres stażu.

Rozp. MEN § 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.


Zadanie 1
Zapoznanie ze statutem szkoły.
Forma realizacji: Analiza statutu szkoły. Sposób dokumentowania: Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
Termin: 09-10 2010r.

Zadanie 2
Poznanie regulaminów organów szkoły.
Forma realizacji: Analiza regulaminów.
Sposób dokumentowania: Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
Termin: 09-12.2010r.

Zadanie 3
Poznanie obowiązującej w szkole dokumentacji i sposobu jej prowadzenia.
Forma realizacji: Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
Sposób dokumentowania: Dzienniki zajęć.
Termin: Okres stażu.

Zadanie 4
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Forma realizacji: Analiza dokumentacji.
Udział w Radach Pedagogicznych.
Sposób dokumentowania: Lista obecności.
Termin: Okres stażu.

Zadanie 5
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami p.poż.
Forma realizacji: Udział w szkoleniu bhp, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Sposób dokumentowania: Zaświadczenie.
Termin: Okres stażu.


Rozp. MEN § 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zdań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.


Zadanie 1
Opracowanie we współpracy z nauczycielami wspierającymi działań rewalidacyjnych na dany rok szkolny.
Forma realizacji: Napisanie programu zajęć rewalidacyjnych.
Napisanie programu edukacyjnego dla uczniów klasy 1c. Sposób dokumentowania: Dzienniki zajęć.
Program edukacyjny.
Termin: 09.2010r.

Zadanie 2
Przygotowanie i analizowanie z opiekunem stażu scenariuszy prowadzonych zajęć.
Forma realizacji: Opracowanie scenariuszy zajęć. Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć.
Termin: Okres stażu.

Zadanie 3
Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Forma realizacji: Gromadzenie literatury fachowej i pomocy dydaktycznych.
Sposób dokumentowania: Bibliografia. Karty pracy. Termin: Okres stażu.

Zadanie 4

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli.
Forma realizacji: Obserwowanie lekcji w terminach zgodnych z zapisem w harmonogramie współpracy.
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi. Sposób dokumentowania: Notatki z obserwacji.
Termin: Raz w miesiącu

Zadanie 5
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, dyrektora szkoły. Opracowanie konspektu lekcji.
Forma realizacji: Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, dyrektora szkoły. Omawianie przeprowadzonych zajęć. Sposób dokumentowania: Arkusze hospitacyjne. Konspekty lekcji.
Termin: Raz w miesiącu

Zadanie 6
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
i samokształceniu.
Forma realizacji: Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych, oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej. Sposób dokumentowania: Zaświadczenia potwierdzające udział w kursach. Bibliografia.
Termin: Termin uzależniony od dat szkoleń.

Zadanie 7
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Forma realizacji: Przygotowanie materiałów na zajęcia
z wykorzystaniem komputera.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Publikacja w Internecie planu rozwoju.
Sposób dokumentowania: Teczka stażysty, płyta CD.
Adres strony internetowej.
Termin: Okres stażu.


Rozp. MEN § 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.


Zadanie 1
Poznanie środowiska rodzinnego uczniów i sposobów gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Forma realizacji: Własne obserwacje. Zapoznanie się z orzeczeniami uczniów, Rozmowy z uczniami, ich rodzicami lub opiekunami prawnymi. Rozmowy z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.
Sposób dokumentowania: Charakterystyka uczniów.
Termin: Okres stażu

Zadanie 2
Poznanie i stosowanie w swojej pracy różnych technik gromadzenia informacji zwrotnych.
Forma realizacji: Dokumentacja efektów własnej pracy. Sposób dokumentowania: Ankiety dla uczniów
Termin: Okres stażu.

Zadanie 3
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Forma realizacji: Rozwijanie aktywności uczniów poprzez różnorodne metody prowadzenia zajęć.
Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć.
Termin: Okres stażu

Zadanie 4
Udział i pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięć określonych
w harmonogramie imprez i uroczystości szkolnych. Forma realizacji: Zaplanowanie, zorganizowanie
i przeprowadzenie wraz z mgr Natalią Kubiak-Monita III Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Pomoc w organizacji innych uroczystości szkolnych. Sposób dokumentowania: Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, potwierdzenia uczestnictwa w organizacji imprez szkolnych, programy imprez szkolnych.
Termin: Termin uzależniony od dat imprez.

Zadanie 5
Poznanie instytucji wspomagających pracę szkoły w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej.
Forma realizacji: Własne poszukiwania.
Rozmowy w zespole nauczycieli wspierających, wychowawców,
z pedagogiem szkolnym i psychologiem.
Sposób dokumentowania: Znajomość instytucji.
Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces opiekuńczo-wychowawczy.
Termin: Okres stażu.

Zadanie 6
Pogłębienie wiedzy umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.
Forma realizacji: Udział w szkoleniach, kursach,
lektura pedagogiczno-psychologiczna, samokształcenie.
Sposób dokumentowania: Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach i kursach, spis fachowej lektury.
Termin: Okres stażu.

Zadanie 7
Określenie dalszego rozwoju zawodowego.
Forma realizacji: Samoocena.
Sposób dokumentowania: Teczka stażysty.
Termin: 06.2011r.


Rozp. MEN § 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.


Zadanie 1
Dokonanie analizy obserwowanych i prowadzonych zajęć z opiekunem stażu, dyrektorem szkoły.
Forma realizacji: Prowadzenie zajęć w obecności obserwatora i obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli wspierających i ich analiza.
Sposób dokumentowania: Notatki z obserwacji.
Arkusze hospitacyjne.
Termin: Okres stażu.

Zadanie 2
Umiejętność formułowania wniosków pohospitacyjnych. Forma realizacji: Formułowanie, wskazówek do dalszej pracy.
Sposób dokumentowania: Notatki załączone do arkuszy hospitacyjnych.
Termin: Okres stażu.

Zadanie 3
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Forma realizacji: Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy.
Sposób dokumentowania: Teczka stażysty.
Termin: Okres stażu.


Opracowała mgr Karolina Filipczak
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4328


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.