AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

EDYTA STALMIRSKA-NAZOREK, 2011-05-19
KWIDZYN

Awans zawodowy, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO- DYPLOMOWANY

- n +

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU

ROZWOJU ZAWODOWEGO ZA OKRES 2007r – 2010 r.

EDYTA STALMIRSKA-NAZOREK


Wychowawca
Domu Dla Dzieci
w Kwidzynie,
ubiegający się o stopień
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOS P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO


W okresie od 01.09.2007 r. podjęłam starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora placówki. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. W tym czasie wypełniałam zaplanowane zadania z poszczególnych sfer rozwoju zawodowego , realizując tym samym założone cele – w oparciu o kryterium podmiotowości, kryterium realności osiągania planowanych celów uwzględniających długość stażu i pracochłonność zadań, a także kryterium adekwatności planu do wymogów ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jak i warunków rozwoju placówki, w której jestem zatrudniona. Realizując zadania edukacyjno-wychowawcze – opiekuńcze w Domach Dla Dzieci w Kwidzynie, starałam się spełniać oczekiwania , dostosowując je do potrzeb naszej placówki.

Moje najważniejsze priorytety w pracy zawodowej to :
1. Doskonalenie form i metod pracy.
2. Uczestniczenie w realizowaniu zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy placówki.

Wobec powyższego szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowiło dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem wychowawcą i nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał założenia planu rozwoju placówki oraz jej specyfikę i potrzeby. Nade wszystko jednak ujmował potrzeby dzieci i ich rodzin , i realizację tych sfer , które przede wszystkim dotyczyły możliwości wychowanków. W trakcie trwania stażu kontynuowałam wiele z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane były bezpośrednio z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z dzieckiem i rodziną w zmienionych warunkach środowiskowych oraz te, które służyły poszerzeniu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Stąd w trakcie trwania stażu, niektóre realizowane zadania uległy mniejszym lub większym modyfikacjom, co zaznaczyłam podczas redagowania niniejszego sprawozdania.
Opis i analiza realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.§8 UST.2 PKT.1

UZYSKIWANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.
UZYSKIWANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ODPOWIEDNIO NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ZWIĄZKU Z ZAJMOWANYM STANOWISKIEM LUB PEŁNIONĄ FUNKCJĄ


1. W czasie trwania stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in :
• Kartą Nauczyciela, ustawą z 26 stycznia 1982 r.
(Dz. U. z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz.2593 z 8.12.2004r.);
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 214 poz. 1580 z 2007 r.).
Na podstawie zdobytej wiedzy opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki, służące podnoszeniu jakości pracy placówki. Sporządziłam szereg niezbędnych wykazów, notatek i innych treści, służących mi nie tylko jako dokumenty potrzebne do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, ale również jako narzędzia mojej pracy zawodowej. Przygotowałam również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.

2. Regularnie - śledząc zmiany w przepisach prawa pracy i polityki społecznej - analizowałam i pogłębiałam znajomość zasad funkcjonowania placówek socjalizacyjnych tzw. placówek opiekuńczo - wychowawczych (statut, regulaminy, dokumentacje itp. ). To umożliwiło mi poszerzyć moją wiedzę i zdobyć umiejętności korzystania z ustaw, pracy w ich oparciu i działań w ich obrębie tj. :
• Ustawa o Pomocy Społecznej – z dnia 29 listopada 1990r. (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr.64. poz. 414. z późn. zm. )
• Art.81 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( Dz.U.Nr.64,poz.593, z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
( Dz.U.Nr.37,poz.331, z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U.Nr.201,poz.1455, z późniejszymi zmianami)
Proces ewaluacji wydawał mi się więc słuszny, a wręcz niezbędny. Natomiast pewność zachowania prawidłowości , dała mi poczucie własnego rozwoju zmierzającego w dobrym kierunku, idącego z duchem czasu i nadążającego za postępem i zmianami w kształtowaniu się nowych postaw .


3. Systematycznie samokształciłam się korzystając z zasobów Internetu oraz literatury fachowej, czasopism branżowych i innych informacji medialnych. Aktywnie poszerzając swoja wiedzę i umiejętności poprzez analizę, weryfikowałam i dokonywałam kolejnych ewaluacji. Samodzielnie lub przez stały i aktywny udział w pracach zespołów wychowawczych, a także spotkań i posiedzeń zespołów diagnozujących sytuację wychowanków i ich rodzin, opracowywałam dokumentację i podejmowałam działania opiekuńczo – wychowawcze oraz pracę dydaktyczną z dzieckiem.
Poprzez analizę wyników ankiet , konsultacje z dyrektorem, pracę w zespołach wychowawczych i innych, mogłam dokonywać również analizy własnej działalności zawodowej – autorefleksja. Sporządzenie samooceny było więc działaniem, mającym na celu uświadomienie mi moich mocnych i słabych stron. Wynik zaś stał się swoistą mapą obszarów, wymagających ode mnie jeszcze większego zaangażowania i poprawy stanu rzeczywistego. Korzystałam również z doświadczeń innych nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli dyplomowanych.
Natomiast udział w wewnętrznym i zewnętrznym procesie doskonalenia zawodowego , adekwatny do potrzeb placówki – uzależniałam też od potrzeb własnych, ponieważ prawidłowy proces zmian gwarantował mi nie tylko własny rozwój, ale i był czynnikiem koniecznym w procesie podnoszenia jakości pracy placówki.

Udział w następujących kursach doskonalących, warsztatach i szkoleniach:
- Kryzys w szkole .Zarządzanie kryzysem. Interwencja pedagogiczna.
- Superwizja konsultacyjna.
Szkolenie –Kwidzyn- Gdańsk - SPO RZL / EFS / 2006-2007 r.

- Doskonalenie zawodowe pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem i rodziną .
Szkolenie- Gdynia - ZPORR / EFS / 2007 r.


- Problematyka wykorzystania seksualnego dzieci .
Szkolenie - PCPR Kwidzyn 2007 r.

- Metody projekcyjne – wizualizacja świata wewnętrznego –
CAT / TNT –poradnictwo psychologiczne (metoda rysunku) .
- Kierunki rozwoju w obszarze pomocy społecznej.
Warsztaty szkoleniowe - Gdańsk 2007 r.

- Pierwsza pomoc – zasady udzielania pierwszej pomocy .
Szkolenie – Gdańsk- 2007r
Szkolenie- Szadowo - 2008 r.

- Narzędzia aktywnej integracji i asertywność.
Warsztaty – Kwidzyn – Górki 2008r.

- FAS – Zespół Alkoholowy Płodu
Szkolenie - Kwidzyn 2009 r.

- Zachowania agresywne u dzieci. Techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Budowanie systemu zapobiegania przemocy na terenie szkoły, placówki.
Szkolenie - Kwidzyn 2009 r.


- Model pracy z dzieckiem prezentującym trudne zachowania.
- Jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce, problemami natury psychicznej.
Szkolenie – Kwidzyn 2010 r.4. Systematycznie prowadziłam analizę indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną. Starałam się wykorzystywać wnioski do udoskonalania swojego warsztatu pracy, tym samym podnosząc standardy świadczonych przez naszą placówkę usług. Byłam też bacznym obserwatorem , starającym się nie pozostawiać biernym w jakichkolwiek sytuacji opiekuńczo – wychowawczej jak i dydaktycznej bez analizy. Bardzo ważnym dla mnie elementem była również pedagogizacja rodziców, pomoc im, życzliwość i zrozumienie – empatia. Moja współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanka, stała się więc czynnikiem budującym i wspierającym zarówno dziecko jak i rodzica ,a kształtujące się pozytywne relacje, umożliwiały realizację działań zawodowych. Dobry kontakt wychowawcy z rodziną wychowanka to połowa sukcesu w pracy opiekuńczo – wychowawczej. W związku z tym - utrzymywałam systematyczne kontakty z rodzicami, rodziną bliższą i dalszą, osobami ważnymi dla dziecka – rodziny zaprzyjaźnione. Wspólne nasze działania wpływały na rozwijanie się postaw aktywnych i kreatywnych, a kształtujące się cechy osobowości miały charakter – pozytywnych relacji i wzajemnego poszanowania: życzliwość, uczynność, opiekuńczość, tolerancja i uczciwość .Często spotykałam się z rodzicami i rodziną dziecka podczas ich odwiedzin w placówce, przy urlopowaniach, na ważnych dla dziecka uroczystościach. Odwiedzałam rodziców w ich domach rodzinnych wraz z wychowankami bądź też bez nich, służąc im pomocą i radą np. w załatwianiu spraw urzędowych, podczas wypełniania dokumentów i innych, koordynując ich działania, lecz nie wyręczając z powierzonych im zadań. W sprawach mniej ważnych bardzo często kontaktowałam się z nimi telefonicznie, umożliwiając tym samym kontakt i obcowanie ich z dziećmi i odwrotnie, w celu nawiązania lub podtrzymywania wzajemnych więzi emocjonalnych. Pomoc we wzajemne angażowanie się w ich życie tworzyło płaszczyznę przynależności i identyfikacji. Dla mnie stanowiło to cenne źródło informacji, a jednocześnie było elementem kształtującym mnie samą, moje doświadczenie i moje umiejętności.

5. Nieodzownym elementem mojej pracy jest podejmowanie zadań dodatkowych w formie samodzielnego organizowania uroczystości i wycieczek czy też uczestniczenie w życiu naszego domu. Specyfika placówki wymaga więc działań rozwijających aktywność, pobudzających kreatywność, a tym samym zmusza do poszukiwania coraz to ciekawszych rozwiązań. Jest to bardzo ciekawa i miła forma spędzania czasu wolnego, która pozwala na czerpanie korzyści z faktu wzajemnych relacji i nieocenionej współpracy . Praca na rzecz domu i grupy buduje w wychowankach poczucie własnej wartości, mi natomiast pozwalała rozwijać dodatkowe umiejętności i tworzyć bazę narzędzi niezbędnych w pracy z dzieckiem.

Udział w następujących uroczystościach i wycieczkach :

- organizowanie uroczystości urodzinowych dla dzieci młodszych – 2007-2008r. (atrakcje, upominki )
- przygotowanie imprez 18-tych urodzin z wychowankami starszymi – 2009-2010r. ( współpraca )
- wspólne wyjścia na basen kryty w Kwidzynie, 2007r. 2009r,
- organizacja i prowadzenie Wieczoru Andrzejkowego - 2008r, 2009r, ( podtrzymanie tradycji )
- Wigilii Świąt Bożego Narodzenia -2007r,
( współodpowiedzialność ) - 2008r, 2009r.
- organizowanie i prowadzenie uroczystości Sylwestrowej z wychowankami usamodzielniającymi się – 2009r. ( atrakcje )
- zorganizowanie przyjęcia komunijnego dla wychowanków – 2007-2008r.
- przyjmowanie gości na terenie domu : rodzin dzieci i innych byłych wychowanków 2007- 2010r., goszczenie byłej wychowanki wraz z grupą dzieci z DPS k/Tczewa, pomoc w zorganizowaniu przyjęcia gości ze Szwecji -2008r,
- pomoc w zorganizowaniu uroczystości z okazji Dnia Dziecka – 2007-2010r. ( współpraca zespołu wychow. )
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci wraz z opieką : Krynica Morska 2008r.,
- zorganizowanie wypoczynku w czasie ferii oraz wakacji - wyjazd wychowanki do Szwecji -2009r, letni wyjazd wychowanków do Niemiec -2010r.
- zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów na kąpielisko- Brachlewo, Gardeja – 2009r.
- udział w biwaku i opieka nad wychowankami w Orkuszu – majówka 2007r.
Do w/w treści zaliczyć również należy dobieranie odpowiednich pomocy i materiałów, koniecznych do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia wyznaczonych zadań. Narzędzia w postaci planów tworzyłam samodzielnie, w oparciu o procedury i wytyczne. Pozwoliło mi to w szerszym spektrum wyznaczać sobie szczegółowe cele do realizacji.
Zajęcia na terenie placówki obejmują również elementy życia codziennego tj. troskę o sprzęty ,meble, estetykę zacisza domowego, oraz podstawy związane z samoobsługą ( dot. dzieci młodszych ) i bardziej szczegółowe czynności związane z realiami szarej rzeczywistości – gotowanie, sprzątanie, pranie, dbałość o posesję, dysponowanie budżetem domowym, rachunki, sprawy urzędowe, nauka, leczenie (młodzież przygotowującą się do procesu usamodzielnienia ). W warunkach instytucji realizowanie owych prostych czynności to również wyzwanie dla wychowawcy, który tworząc optymalne warunki rozwoju swoich podopiecznych staje się jednocześnie jego przewodnikiem w zdobywaniu wiedzy koniecznej do życia na co dzień. Jest to rola bardzo odpowiedzialna i skłaniająca do jeszcze większego, bardziej sumiennego przygotowania się wychowawcy do pełnienia tej funkcji.
6. Integracja ze środowiskiem lokalnym ,a tym samym promocja placówki to kolejny cel, który postawiłam sobie przy tworzeniu planu rozwoju zawodowego.
Opracowując program własny zmuszona byłam dokonać analizy wstępnej. Przeprowadziłam też ankietę oraz badanie środowiska lokalnego ( wiadomości lokalne, Internet ), które umożliwiło mi zweryfikowanie posiadanej wiedzy. Tak przygotowane opracowanie było dla mnie cennym źródłem informacji, niezbędnym w realizacji wyznaczonych zadań. Otwartość i gotowość do pracy działało mobilizująco na mój aktywny udział w proponowanych ofertach lokalnych, a dodatkowe uatrakcyjnianie przeze mnie podanych propozycji - pobudzało w wychowankach zaciekawienie, a tym samym chęć działania.

Udział w następujących uroczystościach, imprezach oraz promocja domu i sponsorzy :

- udział w rajdach pieszych i wycieczkach na terenie miasta Kwidzyn i woj. pomorskiego, opieka nad dziećmi / PTTK Kwidzyn/ ; Brachlewo, Sadlinki, Gardeja, Ryjewo, Gonty, Sztumska Wieś, Malbork, Elbląg – 2007- 2010r.
- udział w dwóch kolejnych edycjach powiatowych spotkań przyjaciół lasu, opieka nad dziećmi, zawody: III i IV edycja Barcickie Lasy – 2008-2009r.
- udział i opieka nad dziećmi w pikniku z atrakcjami na stadionie Kwidzyn zorganizowanym przez pracowników IP Kwidzyn – 2007r,
- udział i opieka nad dziećmi w spotkaniu pracowników JABILa Kwidzyn zorganizowanym na rzecz wychowanków placówki : ognisko w Sadlinkach – 2008r.
- udział i opieka nad dziećmi w spotkaniu zorganizowanym przez właścicieli restauracji MAXIM w Kwidzynie : wyjście do kina, wspólny posiłek w pizzerii – 2009r,
- pozyskanie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na upominki komunijne oraz uroczystość 18-tych urodzin, Restauracja CASABLANKA Kwidzyn – 2008r.
- pozyskanie dodatkowych środków czystości z przeznaczeniem na wiosenne porządki dla domów w Kwidzynie i w Ryjewie, Firma MOP SERWIS Kwidzyn – 2009r.

Udział i przygotowanie wychowanków do konkursów i promocji :

- Listy Gratulacyjne - SOSW Kwidzyn : Wioletta P. Ewelina T, Krzysztof P, - 2006- 2008r.
- Kwidzyńskie rajdy PTTK – Bibliochody/ D.Dz – karty udziału- potwierdzenia: wyróżnienia członków, nagrody i dyplomy – 2006-2009r.
- III edycja „BARCICKIE LASY „ wyróżnienie w ścieżce ekologicznej pt. Łączymy pokolenia – Karina P- 2008r,
drużynowo - III miejsce : brązowy medal, dyplom 2008r.
- „Marzenia na lato” ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez Wydawnictwo Steinborn Sp. J. – wyróżnienia i nagrody rzeczowe dla dzieci: Karol G , Daniel W. – 2008r,
- Ogólnopolski Konkurs Literacki – opis do ilustracji, wiersz – II miejsce ,dyplom i nagroda rzeczowa oraz wydrukowanie treści w
„ Letniej Książeczce „: Sara R. – 2008r.
- Konkursy plastyczne,literackie organizowane w szkołach w K-nie oraz przez Towarzystwo”Nasz Dom”-przygotowanie dzieci-2000/10r

Dostosowywałam zatem metody do potrzeb i możliwości dzieci. W procesie wychowawczym wykorzystywałam też różne formy wspomagania poprzez częściowe zastosowanie Metody Dobrego Startu. Korzystając natomiast z elementów arterapii starałam się urozmaicić prowadzone zajęcia. Opracowane przeze mnie narzędzia do ewaluacji poziomu umiejętności wychowanków to: arkusze obserwacji oraz tabele efektów.
Aby ewaluacja była w pełni wiarygodna i oddawała pełny zakres osiągnięć dziecka współpracowałam z innymi specjalistami pracującymi z danym wychowankiem tj. pedagog, psycholog, terapeuta, lekarz, nauczyciel przedmiotowy, a często nawet rodzic. Przeprowadzając pogadanki i prezentując osiągnięcia dzieci wpływałam na podnoszenie poczucia ich wartości, samoakceptację wyrabiając tym samym ich kulturę osobistą.
§ 8 UST.2 PKT.2


WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ1.W dobie XXI w. nieodzownym narzędziem pracy jest komputer, a wykorzystanie technik komputerowych w jej organizacji elementem wręcz niezbędnym. To nie tylko usprawniło cały mój proces rozwoju zawodowego, ale również niosło ze sobą wiele innych korzyści tj. przepływ i dostęp do informacji, możliwość poszukiwania optymalnych i wygodnych rozwiązań, zdobywanie i dzielenie się doświadczeniem, gruntowniejszy sposób weryfikacji.
Komputer stał się więc narzędziem powszechnie przeze mnie stosowanym, a technikę komputerową i informacyjną wykorzystuję praktycznie codziennie.
Korzystając z programu Microsoft Word i zasobów sieci Internet przygotowywałam różnego rodzaju materiały :
- dokumentację awansu zawodowego: plan rozwoju, sprawozdanie,
- opracowuję materiały potrzebne w pracy: sprawozdania, opinie, plany, notatki służbowe,
- opracowuję dokumentację wychowawczą,
- pomoce wizualne, np. zdjęcia ,prezentacje, tabele, projekty,
- scenariusze zajęć, konspekty i plany dla stażystów oraz praktykantów ;
● materiały w postaci dziennika,
● materiały na spotkania informacyjne, instruktażowe,
- prowadzę ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową oraz manualność dłoni, nadgarstka i palców;

2. Systematycznie śledziłam i wykorzystywałam zasoby i możliwości sieci Internet, odwiedzając wiele stron internetowych, między innymi dotyczących: materiałów do zajęć, prawa oświatowego, awansu zawodowego, kursów i szkoleń.

Korzystałam między innymi z następujących stron i portali internetowych:

www.men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
www.cke.edu.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.publikacje.edux.pl.

publikowanie materiałów
www.eduseek.pl

portal edukacyjny
www.profesor.pl

portal edukacyjny z materiałami dla nauczycieli
www.szkolnictwo.pl
portal edukacyjny
www.portaloswiatowy.pl

portal informacyjny
www.klanza.pl
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
www.literka.pl

portal edukacyjny z materiałami dla nauczycieli

www.kuratorium.gda.pl
portal informacyjny


3.Komunikowałam się również z innymi wychowawcami, pedagogami, nauczycielami i przedstawicielami wydawnictw za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokonywałam zakupów pomocy dydaktycznych za pomocą sieci Internet. Współpracowałam z nimi wymieniając się informacjami, spostrzeżeniami i doświadczeniem. Uczestniczyłam też w forach i panelach dyskusyjnych.

Przy tym również uzyskiwałam cenne informacje na temat swoich wychowanków - elektroniczny dzienniczek ucznia, bezpośredni i stały kontakt z nauczycielami przedmiotowymi dzieci. Mając powyższe możliwości mogłam na bieżąco reagować na wszelakie sytuacje wychowawcze, służyć pomocą i rozwiązywać aktualne problemy. To dawało szansę na - nie nawarstwianie się sytuacji trudnych, a tym samym zmniejszało ryzyko mojej porażki oraz zwiększało możność osiągnięcia sukcesu przez wychowanka.


4.Publikowałam w sieci opracowane przez siebie materiały :

(www.literka.pl, www.publikacje.edux.pl, )

- plan rozwoju zawodowego, publikacje i rozważania własne,
- refleksje dot. własnych spostrzeżeń na temat systemu oświaty, polityki społecznej,
- propozycje dokumentacji wychowawczej do pracy z dzieckiem i rodziną,
- wskazówki do awansu zawodowego nauczyciela,


4.Wspólnie z innym wychowawcą naszego domu utworzyłam stronę internetową poświęconą dzieciom – wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych:

http://chatkapuchatka.pev.pl/

Strona ta dedykowana jest tym wszystkim, którzy nazywają siebie Dobrym Przyjacielem Dziecka: rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i pracownicy socjalni.

Zawartością tej strony, prezentuje nasze domy, wychowanków i ich życie codzienne oraz naszą pracę opiekuńczo - wychowawczą. Prezentujemy tu również problematykę pracy nauczyciela - wychowawcy obsadzonego w realiach nowego systemu pracy z dzieckiem i rodziną.

Zostały tam zamieszczone również :
- publikacje,
- plany,
- zdjęcia,
- diagnozy,
- studium przypadku
- wskazówki dot. awansu zawodowego,
jako cenna wiedza dot. naszej pracy zawodowej, nasze spostrzeżenia.

Strona jest nadal w fazie rozwoju - wiemy, iż należy kontynuować to zadanie ze względu na duże zainteresowanie problematyką społeczną.


§ 8 UST.2 PKT.3

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ .


1.Podczas stażu starałam się krytycznie spojrzeć na swoje działania .Badałam wartości osiągniętych celów , stawiałam diagnozy i wyciągałam wnioski. Systematyczne gromadzone materiały i sumienność w prowadzeniu dokumentacji pozwoliła mi na wychwytywanie na bieżąco - istotnych błędów i ich stosowną korektę.
To pozwoliło mi na wyznaczenie zadań, których celem było poszerzenie zakresu własnych kompetencji .Realizacja owego zadania początkowo wydawała mi się bardzo trudna. Z czasem jednak nauczyłam się przeprowadzać spotkania dyskusyjne między Zespołami Wychowawców, których celem było zdobywanie cennych doświadczeń , szukanie optymalnych rozwiązań ,wzajemna pomoc i wsparcie. Omawianie problematyki wychowawczej i wysnuwanie wniosków dawało mi wytyczne postępowania w sytuacjach trudnych.
W zakresie tych działań odbywały się :
- systematyczne zebrania Zespołów Wychowawczych,
- zespole ds. rekwalifikacji wychowanków,
- konsultacje z wychowawcami podopiecznych,
- udział w zespole samokształceniowym – uczestniczenie w Superwizji Konsultacyjnej,
2.Uczestniczyłam również w warsztatach wewnętrznego doskonalenia zawodowego. Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną jako dokument - stał się elementem poprawnej i rozwijającej dyskusji, co jednocześnie doprowadziło do częściowej jego ewaluacji dla potrzeb prawidłowego planowania owej pracy i dokumentowania zdarzeń. To wszystko nauczyło mnie bycia autentyczną, budowania wzajemnych, poprawnych relacji i wzajemnego na siebie oddziaływania .
W ramach samodzielnego wewnętrznego doskonalenia zawodowego przygotowałam również i przeprowadziłam warsztaty szkoleniowe Zespołu Wychowawczego w mojej grupie dot. zagadnień psychologicznych – rysunek dziecka (2007r.), zagadnień pedagogicznych – agresja (2008r.)

Najłatwiejszą rzeczą w tym zadaniu okazała się praca w Zespole Wychowawców mojej grupy .Wzajemne zrozumienie , jeden kierunek pracy i takie samo oddziaływanie na dzieci sprawiło ,iż wspólnie odnieśliśmy wiele osiągnięć. Porażki natomiast okazywały się cenną lekcją , budującą strukturę naszej grupy , wyznaczały nam kierunek zmian i poszukiwanie innych ścieżek w nas samych ( superwizja).

Aktywnie współpracowałam też z wychowawcami podczas:
- przygotowań uroczystości i imprez okolicznościowych ,
- organizacji wycieczek, ich planowaniu i realizacji,
- pomocy koleżeńskiej w realizowaniu ich przedsięwzięć,
- tworzenia wspólnych programów opiekuńczych i projektów
( pedagog rodzinny) - 2007r przy współpracy innych instytucji – PCPR,
- opracowania procedury postępowania w przypadku ujawnienia wychowanka wobec którego istnieje podejrzenie użycia narkotyków- 2007/2008r.

3.Opracowałam i udostępniłam młodszym wychowawcom opracowane przeze mnie następujące materiały:
- scenariusze uroczystości,
- scenariusze zajęć;
- miesięczne plany pracy;
- indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną,
- indywidualne programy edukacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce,
- własne pomoce dydaktyczne;
- pisemny kontrakt opiekuna nauczyciela kontraktowego,
- projekt oceny stażysty,
- opinię opiekuna praktyk,

4.Opracowałam też i udostępniam materiały w sieci Internet (www.literka.pl, www.publikacje.edux.pl, )
oraz redaguję i prowadzę własną stronę internetową -
http://chatkapuchatka.pev.pl/


5.Przeprowadziłam również zajęcia otwarte dla innych nauczycieli kontraktowych oraz zajęcia koleżeńskie.
Organizując zajęcia otwarte, na które zapraszam moje koleżanki i kolegów, mam przede wszystkim na uwadze możliwość podzielnia się z nimi swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w realizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego.

Myślę, że moje metody prowadzenia zajęć mogą stanowić inspirację dla młodszych wychowawców i nauczycieli. Jednocześnie mam świadomość, że w pracy pedagogicznej zawsze trzeba się liczyć z możliwością popełniania błędu. Ponadto wiem, że nawet najlepiej przeprowadzone zajęcia można udoskonalić.
W związku z tym – wychowawców biorących udział w moich zajęciach prosiłam, aby zechcieli je ocenić. Taka ocena była punktem wyjścia do przemyśleń, refleksji i prawidłowej samooceny własnej. Pozwoliło mi to również wychwycić ewentualne niedociągnięcia i wyznaczyć sfery dalszego własnego doskonalenia zawodowego – ewaluacji.

Uczestniczenie w takich zajęciach to również możliwość poszerzania wiedzy o świecie i rozwoju intelektualnym, co jednocześnie przybliża i uatrakcyjnia naszą placówkę.
Bowiem nic tak nie zbliża do siebie, jak wspólne zabawy, konkursy, imprezy, które poprzez wywołany entuzjazm, rozładowują napięcia i likwidują bariery. Aktywne uczestniczenie w uroczystościach umożliwia dzieciom wykazanie talentu, zaangażowania społecznego, rozwija w nich odwagę, odpowiedzialność, rzetelność i obowiązkowość, co jest szczególnie ważne w przypadku młodzieży niedostosowanej społecznie, obarczonej wieloma deficytami w tej dziedzinie:

- spotkania społeczności – wspólne debaty,
- wspólne świętowanie ,
- piknik drużyn piłkarskich w Ryjewie – 2010r.


6.Wykonywałam działania i pełniłam funkcję promujące naszą placówkę – pracę wychowawcy w instytucji socjalizacyjnej :
- obowiązki opiekuna praktyk –
(Uniwersytet w Gdańsku, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie – 2007r. 2008r.):
- obowiązki opiekuna stażysty –
( PUP w Kwidzynie – 2007r, 2008r, 2009r. )
- obowiązki opiekuna stażu –
( awans zawodowy nauczyciela kontraktowego )

- dzieliłam się swoją wiedzą;
- wspólnie analizowaliśmy dokumenty dotyczące funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej;
- zapoznałam zainteresowanych z bieżącą dokumentacją placówki,
- wspólnie analizowaliśmy dokumenty dotyczące awansu zawodowego; praktyk pedagogicznych; prawidłowego toku stażu;
- pomagałam w tworzeniu i układaniu teczki awansu, wypełnianiu dziennika praktyk,
- czuwałam nad realizacją zadań ,motywowałam i inspirowałam ,
- pomagałam w trudnych sytuacjach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych
- obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę;
- prowadziłam zajęcia w obecności nauczyciela stażysty; praktykanta;
- przeprowadziliśmy analizę prowadzonych działań oraz dokonaliśmy ich ewaluacji,
- dokonałam oceny i skonstruowałam opinię,


§8 UST. 2 PKT. 4a

OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH
ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH1.Najważniejszym celem wychowawczym, opiekuńczym czy edukacyjnym jest zapewnienie każdemu dziecku warunków optymalnego rozwoju, poczucie bezpieczeństwa i kształtowanie postaw moralnych.
Wśród szeregu innych zamierzeń są również kontrola i ocena. Nauczyciel – wychowawca pracując z wychowankiem, a tym samym oddziaływujący na niego własną postawą ,musi i powinien tworzyć mu takie warunki, by mógł on osiągnąć sukces. Ocena osiągnięć wychowanków dotyczy i następuje poprzez :

- Zaangażowanie i wysiłek dziecka,
- Samodzielność w poszukiwaniu informacji i ciekawostek,
- Umiejętność stawiania pytań, formułowania problemów,
- Znajomość omawianych zagadnień,
- Postępowanie według zasad, norm i przyjętych reguł;
- Zaangażowanie i udział dziecka w różnych formach aktywności, konkursach, kreatywność, pomysłowość,
- Odpowiedzi pisemne i ustne,

Dzięki dokładnemu przestudiowaniu i zrozumieniu oraz dokonaniu analizy owej treści mogłam określić własne zadania i cele główne oraz szczegółowe, a także wyznaczyć tendencje, którymi powinnam się kierować przy układaniu własnego planu pracy z dzieckiem i rodziną. W kontekście dwóch tych podmiotów, szczególną uwagę zwróciłam na wzajemną korelację i nieodłączność ich obydwu we wzajemnym na siebie oddziaływaniu – świadomie i podświadomie. Znajomość podstaw psychologii okazała się wręcz niezbędna, a wyciągnięte wnioski pomogły mi wyznaczyć kierunki i zadania ogólnych oddziaływań na wychowanków zamieszkujących w naszym domu.
Zatem program zwany indywidualnym planem pracy był dla mnie specyficznym systemem procedur postępowania ,wykazem możliwych osiągnięć oraz zbiorem wytycznych, zadań i celów.

2. W okresie stażu opracowałam i realizowałam projekty, których celem było również podwyższanie poziomu funkcjonowania placówki oraz doskonalenie pracy własnej. Moje działania wychowawcze i obserwacje pozwoliły mi dowieść na czym polega i od czego zależy skuteczność realizacji indywidualnego planu pracy z dzieckiem i rodziną .
Cykl szkoleń prowadzonych przez Towarzystwo ,,Nasz Dom“ oraz poczynione analizy, pozwoliły mi na efektywną pracę z dzieckiem i jego rodziną. Dzięki temu zrozumiałam jak często w dotychczasowej pracy pomijałam - wydawałoby się – rzeczy błahe dla mnie , a tak ważne w rozwoju i kształceniu młodego człowieka .
- Skonstruowane narzędzia w postaci dokumentu do tworzenia razem z dzieckiem to :
- Genogram,
- Ekomapa,
- Ścieżka życia,
- Karta samooceny – mocne strony wychowanka,
Niezależnie od indywidualnego planu prowadziłam karty pobytu wychowanka – zgodnie z ustalonym w Rozporządzeniu wzorem i wytycznymi.
- Ewaluacja.
Aby się przekonać, czy przedstawiony program i proponowane narzędzia mają pozytywny wpływ na wychowanków, konieczne było przeprowadzenie ewaluacji. Formami sprawdzania osiągnięć, (umiejętności i wiadomości) były ankiety, analiza planów miesięcznych, arkusze obserwacji, konkursy oraz wnioski zespołów ds. okresowej oceny wychowanka. Wyniki ewaluacji posłużyły usprawnieniu metod i form pracy z dziećmi, aby osiągnąć zamierzone cele w programie. Narzędziami sprawdzającymi i badającymi zmiany między osiągnięciami końcowymi a początkowymi były: obserwacje dzieci, analiza wytworów dzieci, postępowania na co dzień.

3. W czasie stażu uczestniczyłam też w Zespole do spraw Okresowej Oceny Wychowanka . Posiedzenia te odbywają się dwa razy w roku i dotyczą zawsze - bezpośredniej sytuacji wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Spotkania te nauczyły mnie
obiektywnego oceniania sytuacji dziecka ,uruchomiły mechanizmy, którymi należy się kierować w pomocy społecznej i pracy socjalnej, a jednocześnie pozwoliły zdobywać wiedzę wykraczającą poza ramy placówki tj. praca sądu , kuratorów czy PCPR-u .

Kontakty z pedagogami i nauczycielami moich wychowanków pozwoliły mi natomiast na systematyczną pomoc tym dzieciom.

4. Wspólnie z zespołem wychowawczym określiliśmy zakres profilaktyki Narkomanii, a także opracowaliśmy procedury postępowania.
§8 UST. 2 PKT. 4c


POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY,
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.


Uczestniczenie w warsztatach szkoleniowych nt: „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza”, dało mi niezbędną wiedzę i rozwinęło umiejętności pracy i kontaktu z wolontariuszami. Poszukiwanie chętnych, dla których praca w placówce okaże się atrakcyjną i satysfakcjonującą jest niezmiernie trudne, ale pozyskane osoby po zweryfikowaniu ich umiejętności i wiedzy - stanowią źródło nieocenionej pomocy
( 2007r.- 3 osoby, 2008r. – 2 osoby )

Przygotowanie się do włączenia wsparcia wolontariuszy obejmuje kilka kroków :
- Przygotowanie placówki do pracy z wolontariuszami,
- Wybór strategii ich poszukiwania,
- Metody rekrutacji,
- Dobór odpowiednich form rekrutacji – sposoby komunikacji,
- Przygotowanie dokumentacji,
- Motywowanie,
- Wybór sposobów nagradzania wolontariuszy,
- Zorganizowanie zaplecza,

W okresie stażu wolontariusze stali się dla mnie partnerami w działaniu, wnoszącymi wiele życzliwości i pogody ducha w pracy na rzecz dzieci i ich rodzin. Ciekawa współpraca oraz osiągane, wspólne sukcesy potwierdziły słuszność istnienia tezy – „wolontariusza z misją”, Natomiast trójstronne korzyści wzajemnie podnosiły efektywność działania, a długoterminowa pomoc gwarantowała coraz to lepsze wyniki pracy. Poszerzyło to- z całą pewnością- zakres działań naszej placówki i stało się jednocześnie promocją w środowisku lokalnym.
Tworząc dodatkową grupę ludzi zaangażowanych, którzy często osobiście pozyskiwali fundusze – staliśmy się bardziej wiarygodni w swym działaniu . Stąd –

- Zbiórka upominków z okazji Dnia Dziecka -2007r.-2008r.
- Prezenty od św. Mikołaja – 2007r.- 2008r.
- Pluszaki na urodzinowe upominki – 2008r.
- Pomoc finansowa na komunijne przyjęcie -2008r.
- Pomoc rzeczowa w postaci środków czystości-2009r.
- Przekazywanie odzieży grupie usamodzielnienia –2009r-2010r.

To sprawiło mi wiele radości , a uśmiechy na twarzach dzieci były moim wynagrodzeniem.
Uznanie z naszej strony zawsze następowało we właściwym czasie, wyrażone było indywidualnie i zawsze „proporcjonalnie” do osiągnięć.

Pozyskanie nowych przyjaciół, rodzin zaprzyjaźnionych, a przede wszystkim wolontariuszy, dzięki którym i nasz udział w imprezach w mieście, wpisał się na stałe do kalendarza :
- WOŚP ,
- PTTK ,
- Klub – ekoinicjatywa,
- Szkolne Samorządy Uczniowskie,
- Zapraszanie i przyjmowanie gości – integracja ze środowiskiem lokalnym, jawność i tolerancja,

8 UST. 2 PKT. 4e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY,
POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.1.Podczas stażu nawiązałam współpracę z wieloma instytucjami , co sprawiło ,że cel – wspierania dziecka i rodziny - w wielu przypadkach osiągałam o wiele łatwiej - sąd Rejonowy , kuratorzy rodzinni ,PCPR ,PPP , MOPS , GOPS ,lekarz rodzinny i inni specjaliści. Współpraca opierająca się na wzajemnych życzliwych relacjach, kontakty osobiste, telefoniczne czy listowne ,a tym samym przekaz informacji stały się dla mnie czynnikiem warunkującym efektywność mojej pracy .

- Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem :
-wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków,
-ustaliłam wspólne kierunki- metody i formy postępowania wobec wychowanków sprawiających problemy wychowawcze, typu agresja i autoagresja,
- Współpracowałam z PPP w Kwidzynie oraz instytucją RODK :
- współpraca dwukierunkowa,
-Współpraca umożliwiła właściwe ,trafne i terminowe diagnozowanie wychowanków, aby ich proces edukacyjno-wychowawczy przebiegał planowo i jak najlepiej,
Moją rolą jako wychowawcy jest jak najrzetelniej przedstawić poziom funkcjonowania podopiecznego tak, aby ułatwić pracę członkom komisji orzekających. Bardzo przydatna jest więc możliwość skontaktowania się z pracownikami poradni w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących informacji i wskazań zawartych w diagnozie, oraz wcześniejszego poziomu funkcjonowania wychowanka, jeśli jest on dzieckiem nowo przyjętym do placówki.

- Współpraca z kuratorem rodzinnym moich wychowanków:
w wyniku interwencji Sąd Rodzinny ustanawia nadzór kuratorski, ze względu na sytuację rodzinną lub też z powodu demoralizujących zachowań wychowanków.
Wspólny kierunek działań gwarantuje osiąganie postępów przez nieletniego, a rozwój emocjonalny wyznacza w jego życiu nową drogę postępowania, dokonywanie trafnych wyborów, umiejętność przeciwstawienia się negatywnym wpływom środowiska,

- Współpracowałam z nauczycielami szkoły:
-częsty i systematyczny kontakt ,zainteresowanie i pozytywne wyniki, przychylność, sukcesy wychowanków na płaszczyźnie edukacji, wymiana informacji na temat uczniów, programów nauczania, bieżących spraw;
-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na temat pracy z dzieckiem, wykorzystywanych metod i form pracy.
- Współpraca z komendą powiatową – kontakt z dzielnicowym, strażą miejską oraz Sądm Rodzinnym,
- Współpraca z pracownikiem socjalnym,


2. Realizacja tego zadania polegała również na sprawowaniu opieki nad wychowankami usamodzielniającymi się. Ta forma pracy nauczyła mnie grupowania informacji i ujmowania ich w jednym dokumencie .
Poza tym, poszczególne zadania wykształciły we mnie wiele pozytywnych cech , których poszukuje młodzież, a także rozwinęły umiejętność utożsamiania się ( empatia ) i pracy na rzecz innych. Usamodzielniający się wychowanek nie zostaje sam – wychowawca jeszcze przez jakiś czas jest jego koordynatorem, który motywując kreuje i usprawnia jego samodzielny start.
Współpraca z PCPR w Kwidzynie ; MOPS, GOPS

3.Ze względu na wiele form różnych zagrożeń istniejących we współczesnym świecie to zadanie rozpoczęłam od studiowania literatury fachowej. Poszukiwałam kontaktu ze specjalistami oraz prowadziłam wiele rozmów z ludźmi ze środowisk zagrożonych.
Bardzo wiele dały mi szkolenia oraz warsztaty szkoleniowe o podobnej tematyce. Poza tym kontakt, rozmowy i konsultacje z psychologiem i terapeutą stanowiło dla mnie źródło moich analiz. Na podstawie zdobytej wiedzy, obserwacji i konstruowanych wniosków przeprowadziłam w grupie cykl zajęć, niwelujących omawiane zagrożenia (alkohol , narkotyki , agresja ).

4.Bardzo interesujące i ciekawe stały się zajęcia , w których stosowałam trening grupowy oraz aktywizujące metody pracy lub metody zwane psychoaktywnymi (umiejętności nabyte w toku studiów podyplomowych).Rozumiem też, że wymaga to wielkiej świadomości samego siebie, swoich działań i reakcji. Jest to jednak – w dogodnych warunkach-bardzo dobry sposób kształtowania postaw dzieci i młodzieży.
5.Kolejna praca zespołowa , która nauczyła mnie programowania, planowania ,organizowania i realizowania założeń, celów i projektów to tworzenie sprawozdań. Wykonywanie takich zadań na rzecz oświaty i pomocy społecznej było dla mnie swoistym sprawdzianem, który wydaje mi się, iż zdałam. Prawidłowo rozumiane procesy pedagogiczne i opiekuńcze oraz umiejętność zebrania ich w całość jest warunkiem sprzyjającym doskonaleniu zawodowemu.

6.Dbałam o wystrój i zagospodarowanie domu i posesji wkoło, w celu uatrakcyjnienia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dzieci , kształtowania poczucia estetyki, ale i przede wszystkim tworzenia im optymalnych warunków ich rozwoju – poczucie własności i przynależności.
To doświadczenie rozwinęło moją kreatywność, wzbogaciło posiadane treści , ale przede wszystkim wykształciło pożądane umiejętności.


§8 UST. 2 PKT. 4f

UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ
W PRACY ZAWODOWEJ

Rzeczywistość i realia pracy wychowawczo – opiekuńczej w domu dla dzieci są dynamiczne i nieustannie pojawiają się nowe zadania, sytuacje i problemy, z którymi trzeba się zmierzyć. Wszystkie aspekty mają swoje odzwierciedlenie w codziennej pracy, zaś sukcesy w wychowaniu instytucjonalnym tym bardziej stanowią bazę mojego zaangażowania. Poczucie szczęścia moich wychowanków to również nasz sukces.
§8 UST. 2 PKT. 5

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH
LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU
I RODZAJU SZKOŁY


Podczas stażu samodzielnie planowałam: pracę z rodzinami wychowanków, zaplanowałam proces usamodzielnienia się wychowanków, a także zebrałam materiały - tworząc diagnozy .
Spełniając wymogi kwalifikacyjne – skonstruowałam opracowanie dwóch zdiagnozowanych przypadków :
- Studium indywidualnego przypadku ( edukacyjny),
- Studium indywidualnego przypadku (wychowawczy ),
Oraz przygotowałam własne publikacje dotyczące zagadnień pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej - zgodnie z moimi kwalifikacjami.

ZAKOŃCZENIE

W czasie trwania mojego stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawia wprowadzona reforma edukacji. W większości - udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowym zadania. Poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze oraz efektywnie przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wykonane przeze mnie zadania stały się dla mnie inspiracją do nowych pomysłów i koncepcji, które zamierzam realizować w dalszej pracy pedagogicznej. Wykonywany zawód wychowawcy nakłada na mnie nieustanną weryfikację własnych dokonań zawodowych i metod pracy. W swojej działalności pedagogicznej wykorzystywałam formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka. Wychowanka traktuję podmiotowo, doceniam jego zaangażowanie
i wkład pracy na miarę jego możliwości intelektualnych. Starałam się zrozumieć jego potrzeby w kontekście sytuacji osobistej, umożliwiającej lub utrudniającej mu realizowanie obowiązków. Dbam również o dobre relacje z rodzicami moich podopiecznych.

Jestem otwarta na innowacje dydaktyczne i merytoryczne. Staram się prowadzić jak najwięcej zajęć metodami aktywnymi, stosując różne środki i formy. Dostrzegam potrzeby i zdolności moich wychowanków. Pracując zarówno z uczniami zdolnymi jak i takimi, którzy potrzebują pomocy muszę więc szczególną uwagę zwracać na sposoby jej udzielania.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliłam się z rodzicami, stażystami, praktykantami i innymi nauczycielami poprzez zajęcia otwarte. Aktywnie pracowałam w Zespole Wychowawczym i samokształceniowym. Współpracowałam z różnymi instytucjami oraz udzielałam się w życiu społecznym .

Posiadłam umiejętności stosowania technologii komputerowej. Umiem dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Dzięki temu rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne.

Jestem pewna, iż wszystkie efekty zadań, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy pedagogicznej, zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania i sukcesami w procesie wychowania, zaś osiągnięcia wychowanków będą dowodem prawidłowego sprawowania opieki.
To wszystko stanowi mój osobisty wkład w podnoszenie jakości pracy placówki i jej promocję .


…………………… ………………………………..
data podpis


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 21026


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0