AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Edyta Stalmirska-Nazorek, 2011-05-19
KWIDZYN

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOmgr EDYTA STALMIRSKA-NAZOREK
nauczyciel – wychowawca
DOMU DZIECKA im.Marii Konopnickiej w KWIDZYNIE
ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

rozpoczęcie stażu - 01. 09. 2007 r.
zakończenie stażu - 31. 05. 2010 r.
INFORMACJE O NAUCZYCIELU I PLANIE ROZWOJU :

mgr Edyta Stalmierska-Nazorek – nauczyciel mianowany ,
zam. 82 – 500 Kwidzyn, ul.Warszawska20/35 Wykształcenie: wyższe – studia magisterskie
Kierunek: pedagogika
Specjalność: edukacja wczesnoszkolna, opiekuńczo-wychowawcza, praca socjalna
Staż Pracy: 13 lat pracy na stanowisku wychowacy
Miejsce pracy/ staż : Dom Dziecka ,ul.Braterstwa Narodów 56/58 ,82-500 Kwidzyn, Tel.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w rozporządzeniu MEN z dn.1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami z dn. 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1580).


AKTY PRAWNE:
• USTAWA-KARTA NAUCZYCIELA Z DNIA 26.01.1982r./ROZDZIAŁ 3A, AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI/
• USTAWA Z DNIA 18.02.2000r. O ZMIANIE USTAWY KARTY NAUCZYCIELA.
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 01.12.2004r. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI.
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 01.12.2007r. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELICel główny :
Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe :
• poznawanie nowych przepisów dotyczących systemu oświaty
• poznawanie nowych przepisów dotyczących pracy socjalnej i polityki społecznej
• poszerzenie zakresu wiedzy ogólnej i umiejętności dot. Postępowania w sprawach nieletnich
• wzbogacenie kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych
• doskonalenie warsztatu i metod pracy
• uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
• wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
• podniesienie efektywności działań opiekuńczo - wychowawczych
• uczestniczenie w realizacji zadań wychowawczych , opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze specyfiki i rodzaju placówki
• aktywna współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
• pedagogizacja środowiska rodzinnego
• rozwijanie u wychowanków domu dziecka ich możliwości i talentów
• umiejętne i efektywne wykorzystanie czasu wolnego
• podniesienie poziomu pracy placówki poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki
• wykorzystanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi
• współpraca z zespołami wychowawczymi
• uwzględnienie w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
• spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego


Cele powyższe będę starała się realizować uwzględniając potrzeby placówki oraz możliwości i potrzeby wychowanków DOMU DZIECKA W KWIDZYNIE oraz ich rodzin .

§8 UST.2 PKT.1

UZYSKIWANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.
UZYSKIWANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ODPOWIEDNIO NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ZWIĄZKU Z ZAJMOWANYM STANOWISKIEM LUB PEŁNIONĄ FUNKCJĄ


Zadania do realizacji Forma realizacji termin Sposób dokumentowania

1. Aktualizacja procedur awansu zawodowego2. Zapoznanie się ze zmianami w ustawach określających funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych .
3. Odbycie stażu dotyczącego własnego awansu zawodowego.4. Udział w opracowywaniu dokumentacji określającej zasady funkcjonowania placówki socjalizacyjnej i ewent. ewaluacja.5. Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności
6. Analiza własnej działalności opiekuńczo – wychowawczej

.

7.Troska o sprzęt i estetykę zacisza domowego w domu dziecka
8.Współpraca z rodzicami9. Podejmowanie zadań dodatkowych. Organizacja imprez, uroczystości ,rajdów i wycieczek .


.
10.Rozwijanie umiejętność samodzielnego organizowania czasu wolnego w sposób konstruktywny .
11. Promocja domu dziecka w środowisku
lokalnymAnaliza przepisów prawa oświatowego
Analiza aktów prawnych dotyczących odbycia stażu

Analiza dokumentów i procedur .
Analiza przepisów prawa pracy i polityki społecznej .

Opracowanie planu rozwoju zawodowego; dokumentowanie realizacji planu rozwoju,

Sporządzenie samoocenyZbieranie potrzebnych dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego


Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego .Praca w zespole wychowawczym.
Udział w opracowywaniu dokumentacji zespołu, udział w posiedzeniach zespołu.
Udział w zajęciach szkoleniowych
udział w kursach, warsztatach, udział w zajęciach organizowanych przez innych nauczycieli; samodzielne studiowanie fachowej literatury.Analiza wyników ankiet , weryfikacja , konsultacje z dyrektorem, autorefleksja. Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli dyplomowanych
Drobne naprawy bieżące


Pogadanki i wyjaśnienia,
Rozmowy z dziećmiWłączenie rodziców do współpracy .
Pomoc rodziców i angażowanie ich w życie domu .
Utrzymywanie więzi emocjonalnych – udział w zebraniach szkolnych, spotkaniach, konsultacjach.

Pedagogizacja rodziców-referat.

Udział w rajdachWycieczka tematyczna według zainteresowań dzieci .

Uroczystości w domu dziecka


Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową wychowanków .


Promowanie zdrowego stylu życia.Współorganizowanie imprez ,
Integracja

Pozyskiwanie sponsorów na rzecz placówki

wrzesień 2007’
Wrzesień 2007’
Cały okres stażu.Cały okres stażu.
Według potrzeb


Wrzesień 2007’


Cały okres stażu.Październik 2007’
Maj 2010’

Według potrzeb
Czerwiec 2010’

Według potrzeb


Cały okres stażu


wg potrzebRaz w roku
Wg kalendarza spotkań

Wg możliwości


Na bieżąco


W miarę potrzeb.Na bieżąco
Cały okres stażuW miarę potrzeb.

wg kalendarza PTTK

w miarę możliwości


wg potrzeb
wg kalendarza imprez
Cały okres stażu
Wg. Kalendarza imprez lokalnych
Wg. Możliwośc
Cały okres stażu

Notatki

Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanegoNotatki

Plan rozwoju zawodowego, dokumentacja stażu.
Potwierdzenie dyrektora.
arkuszDokumenty,notatki
,potwierdzenia,
świadectwaSprawozdanie końcowe.
Potwierdzenie dyrektora.Sprawozdania .

Potwierdzenie dyrektora.


sprawozdania

Potwierdzenia,
Świadectwa,
Potwierdzenie dyrektora.

Notatki
Bibliografie

Sprawozdanie, kwestionariusz ankiety,
Potwierdzenie dyrektora.
Mocne i słabe strony.
Wnioski .


sprawozdania

Potwierdzenie dyrektora.
Potwierdzenie dyrektora.

Konspekty zajęć
Potwierdzenie dyrektoraPotwierdzenie nauczycieliSprawozdanie
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie PTTK


Sprawozdanie
Potwierdzenie dyrektora

Sprawozdanie
Potwierdzenie dyrektora

Scenariusze
zdjęcia
Sprawozdania.


Konspekty zajęć
Potwierdzenie dyrektora


Scenariusze imprez.
zdjęcia
Sprawozdania.

Potwierdzenie dyrektora


Podziękowania,
Potwierdzenia

Potwierdzenie dyrektora


§ 8 UST.2 PKT.2

WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
Zadania do realizacji
Forma realizacji termin Sposób dokumentowania
1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

2.Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji

3.Stosowanie i wykorzystywanie Internetu w życiu codziennym .


4. Wykorzystanie internetu do publikacji własnych programów, planów na portalach nauczycielskich .
5. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego
Dokumentacja awansu zawodowego


Opracowanie i napisanie techniką komputerową planów , programów działań , scenariuszy zajęć, konspektów .


Pomoce dydakt, dyplomy,
Ulotki, podziękowaniaSzybkie pozyskiwanie informacji z zakresu pracy nauczyciela- wychowawcy , psychologa ,pedagoga i pracownika socjalnego.

Aktualne informacje
Szybki dostęp do informacji, materiałów

Nawiązanie kontaktu elektronicznego z nauczycielami ,

Udział w forach dyskusyjnych, wymiana spostrzeżeń i wniosków.


Korzystanie ze stron internetowych w celu podnoszenia jakości pracy

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii komputerowej, prezentacje/.


Korzystanie z telefonii komórkowej w kontaktach z rodzicami.


Korzystanie z komunikatorów internetowych /GG, Skype
Korzystanie z programów multimedialnych, z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli


Na bieżąco

Wg. PotrzebCały okres stażu

Wg. Potrzeb

Wg. Potrzeb


Cały okres stażuWg. PotrzebWg. Potrzeb
Cały okres stażuCały okres stażu


Dokumentacja,Programy
Scenariusze
konspekty
Ankiety
Testy
Dyplomy
Zaproszenia
Podziękowania
Potwierdzenie dyrektora


Sprawozdanie


NotatkiWnioskiSprawozdania
Wykaz stron internetowych

Publikacja

zaświadczenie

Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie dyrektoraSprawozdanie


§ 8 UST.2 PKT.3

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ .


Zadania do realizacji
Forma realizacji termin Sposób dokumentowania
1.Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami/ wychowawcami

2. Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli/wychowawców
w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego


3. Prowadzenie zajęć otwartych

4.Tworzenie zespołów samokształceniowych

5.Publikacje internetowe


Przekazanie i udostępnienie scenariuszy zajęć i pogadanek profilaktycznych , konspektów , programów,
Konsultacje w zespołach wychowawczych poprzez wymianę doświadczeń ,
Udział w zespole do spraw rekwalifikacji wychowanków


Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich , opiekuna stażysty , opiekuna stażu n-la kontraktowego
.


Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dot. Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną .
Przygotowanie warsztatów dot. Zagadnień psychologicznych- rysunek dziecka,
Zagadnień pedagogicznych - agresjaZajęcia otwarte na świeżym powietrzu,
Zajęcia dot. Pracy z dzieckiem zdolnym

Opracowanie i prowadzenie zajęć z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo .

Przygotowanie, prowadzenie spotkań zespołów wychowawczych dot. Superwizji konsultacyjnej.

Planowanie pracy zespołu i przedstawienie propozycji rozwiązań metodycznych.

Rozwiązywanie aktualnych problemów związanych z metodyką i treściami,
Wzajemna pomoc nauczycieli – wychowawców ,
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego zamieszczony w Internecie

Redagowanie i aktualizowanie własnej strony internetowej .stworzenie strony Internetowej wychowanków „ Chatka Puchatka dawniej i dziś” Wrzesień 2008’Dwa razy w m-cu ,

Dwa razy
W rokuwg potrzeb ,


Raz w roku ,Raz w roku ,Dwa razy w roku,

Wg potrzebWg potrzeb


Cały okres stażu

Na bieżąco


Wrzesień 2009’
Na bieżącoWrzesień 2010’ Sprawozdanie
Udostępnione scenariusze zajęć ,
Scenariusze lekcji hospitowanych, ocena praktyki studenta, stażysty.


Sprawozdanie ,
Wnioski – notatki ,
Potwierdzenie dyrektoraSprawozdanie – analiza ,
Potwierdzenie uczestnictwa,

Potwierdzenie dyrektora


Sprawozdanie ,

Ocena
Zaświadczenia ,

Potwierdzenie dyrektora

Plan warsztatów,
Dokumenty – materiały ,
Potwierdzenia uczestników,

Potwierdzenie dyrektora

Plan warsztatów,
Dokumenty – materiały ,
Potwierdzenia uczestników,

Potwierdzenie dyrektora


Scenariusz
Zdjęcia
Konspekt
Sprawozdanie
Potwierdzenie


Sprawozdanie

Potwierdzenie dyrektora
Sprawozdanie


Potwierdzenie uczestników,WnioskiPotwierdzenie dyrektora

Wydruki
Wykazy
Potwierdzenia


Link do strony
Adres e-mail
Potwierdzenie
Wydruki


Zgoda na przetwarzanie informacji

Link do strony
Teksty
Wydruki
Zdjęcia
Potwierdzenie§8 UST. 2 PKT. 4a

OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH
ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH .


Zadania do realizacji
Forma realizacji termin Sposób dokumentowania
1. Opracowanie programu przeciwdziałającemu alkoholizmowi (szkodliwość palenie tytoniu) i narkomani (AIDS )


2. Prewencja inaczej „Program Pomagajmy sobie nawzajem”
3. Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w sytuacjach trudnych
4. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami5. Rozwijanie zainteresowań, opracowanie i wdrożenie planu pracy
6. Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych w inspirowaniu twórczej aktywności dziecka.
Realizacja programu i
wdrożenie ,Przygotowanie dzieci w zakresie bezpieczeństwa w szkole, w domu, w drodze do szkoły, przepisów p. pożarowych

.

Zwiększenie świadomości w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo.Udział w pracach zespołu,
Formalne złożenie dokumentacji do wglądu organu prowadzącego


Prowadzenie spotkań , rozmów z rodzicami w oparciu o własny program oraz Indywidualny Plan Pracy .
Własny przykład wychowawczy , poszerzania wiedzy i umiejętności,
pogłębianie aspiracji życiowych,


Zapoznanie dzieci z różnymi technikami plastycznym ,


Słowo pisane jako
forma „emocjonalnego oddechu”Przygotowanie świątecznego muzykowania,Udział w konkursach.Wrzesień 2009’Październik 2007’


Na bieżąco


r.szk.2007/08’Cały okres stażu

Na bieżąco


Cały okres stażu


Na bieżącoWg, potrzeb

Grudzień 2009’
wg kalendarza Program profilaktyczny

Potwierdzenie dyrektora
opracowany plan

potwierdzenie
program , opis
plan zajęćprocedura,
potwierdzenie uczestników,
Potwierdzenie dyrektoraIndywidualne plany pracy ,

Program,
Potwierdzenie spotkań. Arkusz,
Genogram
Ekomapa

Plan pracy
Scenariusze ,konspekty,
Plan pracy,


Teksty ,
Opis
Potwierdzenie dyrektora


Opis
Sprawozdanie
Potwierdzenie dyrektora
Sprawozdanie,
Dyplomy,
Podziękowania
§8 UST. 2 PKT. 4c


POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY,
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.


Zadania do realizacji
Forma realizacji termin Sposób dokumentowania
1. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy placówki2.Udział w imprezach organizowanych poza placówką,
3. Udział w doskonaleniu wewnętrznym i zewnętrznym, uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji4. Wykorzystanie umiejętności i wiedzy w podnoszeniu jakości pracy
Placówki socjalizacyjnej5. Podejmowanie działań mających na celu podjęcie współpracy zagranicznej.
6.Stworzenie „Galerii” prac dzieciSystematyczne poszukiwanie podmiotów
Sprzyjających instytucji domu dziecka,

Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od sponsorów

Pozyskiwanie rodzin zaprzyjaźnionych i chętnych kandydatów na
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ,

Poszukiwanie kandydatów na wolontariuszy.Integrowanie się ze środowiskiem lokalnym,
W tym zaproszenia gości do placówki

Efektywne wykorzystanie czasu wolnegoWzrost osiągnięć i aspiracji – wzrost samooceny wychowanka,Udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych,
Rajdach PTTK’
. Udział w szkoleniach i konferencjach, warsztatach i spotkaniach na zaproszenie
Udział w projekcie lokalnym- Pedagog Rodzinny
Współpraca z partnerami z zagranicy,

Organizowanie wystaw tematycznych lub autorskich

Cały okres stażuNa bieżącoWg, potrzebWg, potrzebCały okres stażuNa bieżącoWg, potrzebNa bieżąco
Cały okres stażu

Wg. PotrzebWg możliwości i potrzeb
Cały okres stażu

Wg. potrzeb Zaświadczenia
Potwierdzenia,Podziękowania,
Potwierdzenia dyrektora,
Sprawozdanie,
PotwierdzeniePotwierdzenie dyrektoraSprawozdanie
Plan i kalendarz imprez
Wykaz osiągnięć,Zaświadczenia,
Potwierdzenia,
Zdjęcia
Zaświadczenia,
Potwierdzenia ,
Świadectwa,

Zaświadczenie,
Potwierdzenie dyrektora,
Potwierdzenie dyrektora,

Prace dzieci,
zdjęcia§8 UST. 2 PKT. 4e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY,
POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.


Zadania do realizacji
Forma realizacji termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca ze strukturami samorządowymi


2.Współpraca z psychologami szkolnymi oraz z pedagogami szkolnym.3.. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Ośrodkiem Diagnostyczno-Konsultacyjnym,
4.Współpraca z Komendą Powiatową Policji, strażą miejską oraz Sądem Rodzinnym
i Kuratorami,

5. Współpraca z MOPS, GOPS ,( pracownik socjalny -pomoc rodzinom wychowanków w powrocie do rzeczywistości)6. Rozwiązywanie problemów wychowawczych, znajomość procedury załatwiania spraw nieletnich.7.Współpraca z Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –klub AA
8. Współpraca ze Służbą Zdrowia, lekarzami i personelem medycznym,
Ratownictwo medyczne,
9. Promocja placówki Współpraca z przedstawicielami samorządu terytorialnego przy organizowaniu imprez,(Dni Kwidzyna- festyny )Systematyczne spotkania z psychologiem
oraz pedagogiem i nauczycielami przedmiotowymi.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia indywidualne


Wymiana spostrzeżeń , doświadczen, pisanie opinii, • Zorganizowanie spotkań dla rodzicówPraca z wychowankami ze specyficzne trudności w uczeniu się wg zaleceń PPP


Zorganizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców


Przeciwdziałanie przemocy i agresji wg wskazań terapeutycznych.


Praca z wychowankami mającymi problemy wychowawczePrzeciwdziałanie przemocy i agresji –plan pracy


Poszerzenia wiadomości wychowanków na temat uzależnień, kar i odpowiedzialności za popełnione czyny wśród młodzieżySpotkania indywidualne, rozmowy tel.
Wydawanie opinii

Posiedzenia rekwalifikacyjne,


kierowanie,
motywowanie,
Pilotowanie.

Posiedzenie rekwalifikacyjne,Pedagogizacja rodziców.
Rozmowy o tematyce wychowawczej, spotkania,


Wyjazdy do domów rodzinnych wychowanków,
Zajęcia indywidualne
Wychowankami,

Badania ankietowe,


Aktualizowanie wiedzy dot. Postępowania z nieletnimi, znajomość przepisów prawa,Udział w spotkaniach z terapeutami, psychologiem- pomoc rodzicom wychowanków: motywowanie,
wspieranie.


Kontakt z lekarzem rodzinnym, specjalistami, pielęgniarką – dbałość o zdrowie wychowanków.

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie niesienia pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,

Propagowanie zdrowego stylu życia, samodzielne przygotowywanie posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania się.Zapraszanie przedstawicieli lokalnej prasy .
Umieszczanie informacji o domu dziecka na stronie internetowej placówki . Wg możliwości i potrzeb


Cały okres stażu

Na bieżąco,Wg. Potrzeb

Cały okres stażu
Wg możliwości i potrzeb

Wg możliwości i potrzeb


Na bieżąco

Wg planu
Wg planu
Wg potrzeb


Cały okres stażu,Cały okres stażu,


Wg potrzeb,
Na bieżąco,

Wg potrzeb,


Na bieżąco,Wiosna 2008’
Cały okres stażu,Czerwiec 2009’ Scenariusz imprez
Notatki w prasie lokalnej
Zdjęcia

Zaświadczenie
Wykaz spotkań ,

Plan pracy ,
Notatki,
Sprawozdanie,

Potwierdzenia,

Indywidualny Plan Pracy ,


Plan pracy.
Patwierdzenie dyrektora.


Sprawozdanie,
Konspekty,
Literatura fachowa,Plan pracy,

Potwierdzenie dyrektora,
Wykaz spotkań,
Plan pracy,

Potwierdzenie dyrektora,

Opinie wychowawcze,


Protokoły,Zaświadczenie,
Potwierdzenia,


Protokoły posiedzeń,Scenariusze spotkań,
Wykaz spotkań,


Kwestionariusz wywiadu,
Potwierdzenie dyr.
Indywidualny Plan Pracy,scenariusze, konspekty,
Ankieta-wyniki
arkusze spostrzeżeń,

Wykaz aktów prawnych,
Procedury,
Potwierdzenia,
Wykaz spotkań, protokoły,

Potwierdzenie dyrektora,Potwierdzenie, zaświadczenie,
Jadłospisy,
Indywidualny plan pracy,


Zdjęcia,
Artykuły,
Wzmianki prasowe,
Strona WWW§8 UST. 2 PKT. 4f

UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ
W PRACY ZAWODOWEJ


Zadania do realizacji
Forma realizacji termin Sposób dokumentowania
1. Przygotowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą
2. Artykuły w lokalnej gazecie.

3. Sukcesy w pracy zawodowej. Umieszczenie w internecie planu rozwoju zawodowego


Zamieszczenie na stronach internetowych opracowań:,
scenariusza zajęć,Opublikowanie w lokalnej gazecie informacji dot, placówek socjalizacyjnych,- postępy wychowanków,
- sukcesy dzieci i ich
osiągnięcia,
- nagrody i wyróżnienia
- owocna współpraca z rodzicami- sukcesy rodzin biologicznych,

Wrzesień 2009’Wrzesień 2009’-
Czerwiec 2010’


Styczeń 2010’-
Czerwiec 2010’-Cały okres stażu,
Adres strony WWW
Zaświadczenie,

Wzmianki prasowe,
Potwierdzenie

Sprawozdania,
Dyplomy,

Podziękowania,
Potwierdzenie dyrektora,
§8 UST. 2 PKT. 5

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH
LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU
I RODZAJU SZKOŁY


Zadania do realizacji
Forma realizacji termin Sposób dokumentowania
Zdiagnozowanie dwóch przypadków : wychowawczych,
edukacyjnych lub innych.
Identyfikacja problemu,

geneza i dynamika
zjawiska,

prognoza,


ustalenie metod i technik,

przedstawienie rozwiązania
wdrażanie oddziaływań.

Systematyczna praca

Cały okres stażu,
Wywiad,

Arkusz spostrzeżeń,
Karty obserwacji,

Opis,
Analiza,

Literatura,
Internet,
Notatki, teksty,Opis przypadków,
Rzeczywistość i realia pracy wychowawczo – opiekuńczej w domu dziecka są dynamiczne i nieustannie pojawiają się nowe zadania, sytuacje i problemy,
z którymi trzeba będzie się zmierzyć.
Dlatego w planie rozwoju - być może - nie są ujęte wszystkie aspekty, natomiast mogą mieć one odzwierciedlenie w sprawozdaniu z realizacji w/w planu.
Stąd też - plan rozwoju ma konstrukcję otwartą i może ulec modyfikacji w trakcie realizacji zadań .Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3898


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.