Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Elwira Mikiciuk, 2011-05-17
Lubin

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 2008/2009Imię i nazwisko: mgr Elwira Mikiciuk
Szkoła: Zespól Szkół Integracyjnych w Lubinie-Gimnazjum Integracyjne
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Czas trwania stażu: 01.09.2008-31.05.2011
Nauczany przedmiot: Język Angielski
Opiekun stażu: mgr Katarzyna Trojan/ mgr Maciej Hoffmann
Dyrektor szkoły: mgr Bernadeta Krug


Wykonane Zadania Formy realizacji Samoocena realizacji Osiągnięte efekty
I Umiejętność organizacji i dosko nalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - § 7, ust. 2, pkt 1
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
• Określenie priorytetowych obszarów w planie rozwoju
zrealizowałam - zapoznałam się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego


2. Współpraca z opiekunem stażu • Zawarcie kontraktu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
zrealizowałam
-ustaliłam formy współpracy z opiekunem stażu
-zdobyłam nowe doświadczenie prowadząc i obserwując zajęcia
-skorzystałam z doświadczenia i wiedzy pedagogicznej opiekuna.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej, udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.)
• Opracowanie planów wynikowych dla poszczególnych klas
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, karty pracy, testy „samo oceniające” itp.
• Uczestnictwo w pracach szkolnego zespołu samokształceniowego
• Opracowanie planu pracy z uczniami orzeczonymi, (m. in. praca z uczniem niesłyszącym)z wyszczególnieniem systemu oceniania i metod pracy
• Udział w szkoleniach w ramach WDN
• Stworzenie PSO i jego wdrażanie
• Ewaluacja metod pracy pedagogicznej i ich efektywności

zrealizowałam - zdobyłam nowe umiejętności uczestnicząc w radach szkoleniowych na terenie szkoły, szkoleniach DODN, zespole samokształceniowym
-wprowadziłam na zajęcia nowe metody pracy, które po ewaluacji okazały się skuteczne i wysoce motywujące dla uczniów
- stworzyłam indywidualny system pracy dla uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniami orzeczonymi
4. Samoocena własnej pracy • Ewaluacja skuteczności własnych działań,
a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach
zrealizowałam -przeprowadziłam samoocenę pracy, znalazłam mocne i słabe punkty moich działań
5. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań • Współpraca z rodzicami
• Współpraca z samorządem szkolnym
• Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania zrealizowałam -zapoznałam rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
- zapoznałam się z zasadami funkcjonowania samorządu uczniowskiego
-na bieżąco, w ramach potrzeb współpracowałam z rodzicami
6. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów • Opracowanie testów diagnozujących osiągnięcia szkolne ucznia
• Opracowanie testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów
• Przeprowadzenie próbnych testów gimnazjalnych z języka angielskiego
• Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem właściwych testów gimnazjalnych z języka obcego


zrealizowałam
-pogłębiłam swoją wiedzę na temat standardów egzaminacyjnych
-opracowałam dodatkowe zestawy egzaminacyjne dla uczniów
-przeprowadziłam próbny egzamin
- sprawowałam nadzór nad przebiegiem egzaminu
7. Współpraca z instytucjami na rzecz rozwoju i promocji szkoły • Współpraca ze szkołami językowymi i innymi placówkami oświatowymi w celu promowania języków obcych poprzez organizację konkursów i innych wydarzeń kulturalnych
zrealizowałam - uczniowie uczestniczyli w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych z licznymi sukcesami
8. Organizowanie imprez szkolnych z zaangażowaniem Samorządu Szkolnego
• Organizacja Dnia Św. Patryka zrealizowałam - uczniowie przygotowali plakaty i ozdobili nimi sale językowe
II Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7, ust. 2, pkt 2
1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami • Systematyczny kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, psychologiem oraz rodzicami
• Organizowanie wycieczek szkolnych zrealizowałam -zapoznałam się z formami pracy pedagogów szkolnych
-wspomagałam pracę wychowawców w przygotowaniu dokumentacji
- poznałam zasady organizacji wycieczek zagranicznych
2. Przygotowywanie uczniów do konkursów językowych • Zainteresowanie uczniów tematem, zachęcanie i przygotowywanie do udziału w konkursach,
• Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów
• Prowadzenie bezpłatnych zajęć dla uczniów uczestniczących w konkursach
zrealizowałam -uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach w szkole i poza nią
-uczniowie z trudnościami w nauce chętnie korzystali z bezpłatnych konsultacji
3. Zorganizowanie Szkolnego Kon-
kursu Plastyczno-Językowego „Pocztówka z Wielkiej Brytanii” • Ogłoszenie wśród uczniów konkursu, przygotowanie i przeprowadzenie, ogłoszenie wyników, wyłonienie zwycięzców
zrealizowałam -zrealizowałam w formie dodatkowego zadania dla uczniów chętnych
4. Organizacja szkolnego konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA • Ogłoszenie konkursu oraz zakresu obowiązujących wiadomości, ogłoszenie wyników, wyłonienie zwycięzców
zrealizowałam -zachęciłam uczniów do zapoznania się z kulturą i historią krajów anglojęzycznych
5. Organizacja szkolnego konkursu „Mistrz Słownictwa” • Ogłoszenie konkursu oraz zakresu obowiązujących wiadomości, ogłoszenie wyników, wyłonienie zwycięzców
zrealizowałam -zrealizowałam w formie quizów na zajęciach z poszczególnymi klasami
-wzbogaciłam słownictwo uczniów
6. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych • Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz szkoły, wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych, czuwanie nad pracą uczniów
• Wspólna organizacja imprez klasowych zrealizowałam -zachęciłam uczniów do przygotowania plakatów, ozdobienia klas
7. Prowadzenie Klubu Europejskiego
• Organizacja pracy Klubu Europejskiego we współpracy z pozostałymi nauczycielami języków obcych
zrealizowałam - sprawozdanie z pracy z klubu
III Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 7, ust. 2, pkt 3
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej • Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera
• Opracowanie dokumentacji szkolnej
• Dokumentowanie przebiegu stażu zrealizowałam -wzbogaciłam swój warsztat umiejętności pracy z komputerem
-składałam miesięczne sprawozdania ze stażu, opracowywałam dokumentację na komputerze
2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie • Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć itp.
zrealizowałam -przeprowadziłam lekcje z użyciem tablicy interaktywnej oraz kursów językowych dostępnych przez internet
3. Współpraca z nauczycielem informatyki- prowadzenie zajęć z języka angielskiego w pracowni komputerowej, wykorzystanie technologii komputerowej przez uczniów. • Lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem komputera – płyty CD, tablicy interaktywnej, sprzętu multimedialnego, pracowni komputerowej
• Zachęcanie uczniów do korzystania ze stron internetowych związanych z nauką języka angielskiego
zrealizowałam -przeprowadziłam lekcje z użyciem tablicy interaktywnej, wzbogaciłam swój warsztat dydaktyczny korzystając z dostępnych bezpłatnie programów
-zachęciłam uczniów do korzystania na co dzień ze słowników internetowych
4. Publikacja własnych prac na stronie internetowej szkoły • Publikacja scenariuszy lekcji i imprez szkolnychrealizacja w dalszym okresie stażu - podzielenie się materiałami z innymi nauczycielami


IV Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań - § 7, ust. 2, pkt 4
1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
• Udział w radach pedagogicznych
• Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej
• Pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych
• Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej uczniów zrealizowałam -pogłębiłam swoje wiadomości na temat zasad funkcjonowania szkoły
-na bieżąco wypełniałam dokumentację
-pełniłam dyżury
-zapoznałam się z sytuacją rodzinną uczniów co wpłynęło na ich lepsze funkcjonowanie na zajęciach
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, surdopedagogiem, tyflopedagogiem i psychologiem szkolnym • Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie dzieci z trudnościami wychowawczymi oraz trudnościami w nauce
• Wspólne działania mające na celu wspomaganie uczniów orzeczonych w nauce, stworzenie planu pracy
zrealizowałam -przeprowadziłam rozmowy z pedagogiem szkolnym dotyczące uczniów sprawiających trudności wychowawcze

3. Wprowadzanie innowacji dydaktycznych w procesie nauczania • Poszukiwania i wprowadzenie nowych metod nauczania
• Systematyczna ewaluacja efektów wprowadzonych innowacji zrealizowałam - na bieżąco ewaluowałam innowacje wprowadzone na zajęcia lekcyjne, przyniosły one satysfakcjonujące efekty
V Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 7, ust. 2, pkt 5
1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego • Zapoznanie się z:
- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej
- dokumentacją szkoły, dokumentami prawa wewnątrzszkolnego zrealizowałam - zapoznałam się z aktualną dokumentacją
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa oświatowego • Zapoznawanie się z najnowszymi przepisami zrealizowałam - zapoznałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
3. Umiejętność zastosowania prawa oświatowego w praktyce • Dzielenie się wiedzą z współpracownikami,
• udzielanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę zrealizowałam - chętnym nauczycielom udzielałam pomocy przy obsłudze tablicy interaktywnej oraz projektora
-dzieliłam się wiedzą z praktykującym nauczycielem


Opracowała: mgr Elwira Mikiciuk
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4800
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016