AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elwira Mikiciuk, 2011-05-17
Lubin

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 2008/2009Imię i nazwisko: mgr Elwira Mikiciuk
Szkoła: Zespól Szkół Integracyjnych w Lubinie-Gimnazjum Integracyjne
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Czas trwania stażu: 01.09.2008-31.05.2011
Nauczany przedmiot: Język Angielski
Opiekun stażu: mgr Katarzyna Trojan/ mgr Maciej Hoffmann
Dyrektor szkoły: mgr Bernadeta Krug


Wykonane Zadania Formy realizacji Samoocena realizacji Osiągnięte efekty
I Umiejętność organizacji i dosko nalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - § 7, ust. 2, pkt 1
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
• Określenie priorytetowych obszarów w planie rozwoju
zrealizowałam - zapoznałam się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego


2. Współpraca z opiekunem stażu • Zawarcie kontraktu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
zrealizowałam
-ustaliłam formy współpracy z opiekunem stażu
-zdobyłam nowe doświadczenie prowadząc i obserwując zajęcia
-skorzystałam z doświadczenia i wiedzy pedagogicznej opiekuna.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej, udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.)
• Opracowanie planów wynikowych dla poszczególnych klas
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, karty pracy, testy „samo oceniające” itp.
• Uczestnictwo w pracach szkolnego zespołu samokształceniowego
• Opracowanie planu pracy z uczniami orzeczonymi, (m. in. praca z uczniem niesłyszącym)z wyszczególnieniem systemu oceniania i metod pracy
• Udział w szkoleniach w ramach WDN
• Stworzenie PSO i jego wdrażanie
• Ewaluacja metod pracy pedagogicznej i ich efektywności

zrealizowałam - zdobyłam nowe umiejętności uczestnicząc w radach szkoleniowych na terenie szkoły, szkoleniach DODN, zespole samokształceniowym
-wprowadziłam na zajęcia nowe metody pracy, które po ewaluacji okazały się skuteczne i wysoce motywujące dla uczniów
- stworzyłam indywidualny system pracy dla uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniami orzeczonymi
4. Samoocena własnej pracy • Ewaluacja skuteczności własnych działań,
a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach
zrealizowałam -przeprowadziłam samoocenę pracy, znalazłam mocne i słabe punkty moich działań
5. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań • Współpraca z rodzicami
• Współpraca z samorządem szkolnym
• Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania zrealizowałam -zapoznałam rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
- zapoznałam się z zasadami funkcjonowania samorządu uczniowskiego
-na bieżąco, w ramach potrzeb współpracowałam z rodzicami
6. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów • Opracowanie testów diagnozujących osiągnięcia szkolne ucznia
• Opracowanie testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów
• Przeprowadzenie próbnych testów gimnazjalnych z języka angielskiego
• Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem właściwych testów gimnazjalnych z języka obcego


zrealizowałam
-pogłębiłam swoją wiedzę na temat standardów egzaminacyjnych
-opracowałam dodatkowe zestawy egzaminacyjne dla uczniów
-przeprowadziłam próbny egzamin
- sprawowałam nadzór nad przebiegiem egzaminu
7. Współpraca z instytucjami na rzecz rozwoju i promocji szkoły • Współpraca ze szkołami językowymi i innymi placówkami oświatowymi w celu promowania języków obcych poprzez organizację konkursów i innych wydarzeń kulturalnych
zrealizowałam - uczniowie uczestniczyli w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych z licznymi sukcesami
8. Organizowanie imprez szkolnych z zaangażowaniem Samorządu Szkolnego
• Organizacja Dnia Św. Patryka zrealizowałam - uczniowie przygotowali plakaty i ozdobili nimi sale językowe
II Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7, ust. 2, pkt 2
1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami • Systematyczny kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, psychologiem oraz rodzicami
• Organizowanie wycieczek szkolnych zrealizowałam -zapoznałam się z formami pracy pedagogów szkolnych
-wspomagałam pracę wychowawców w przygotowaniu dokumentacji
- poznałam zasady organizacji wycieczek zagranicznych
2. Przygotowywanie uczniów do konkursów językowych • Zainteresowanie uczniów tematem, zachęcanie i przygotowywanie do udziału w konkursach,
• Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów
• Prowadzenie bezpłatnych zajęć dla uczniów uczestniczących w konkursach
zrealizowałam -uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach w szkole i poza nią
-uczniowie z trudnościami w nauce chętnie korzystali z bezpłatnych konsultacji
3. Zorganizowanie Szkolnego Kon-
kursu Plastyczno-Językowego „Pocztówka z Wielkiej Brytanii” • Ogłoszenie wśród uczniów konkursu, przygotowanie i przeprowadzenie, ogłoszenie wyników, wyłonienie zwycięzców
zrealizowałam -zrealizowałam w formie dodatkowego zadania dla uczniów chętnych
4. Organizacja szkolnego konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA • Ogłoszenie konkursu oraz zakresu obowiązujących wiadomości, ogłoszenie wyników, wyłonienie zwycięzców
zrealizowałam -zachęciłam uczniów do zapoznania się z kulturą i historią krajów anglojęzycznych
5. Organizacja szkolnego konkursu „Mistrz Słownictwa” • Ogłoszenie konkursu oraz zakresu obowiązujących wiadomości, ogłoszenie wyników, wyłonienie zwycięzców
zrealizowałam -zrealizowałam w formie quizów na zajęciach z poszczególnymi klasami
-wzbogaciłam słownictwo uczniów
6. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych • Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz szkoły, wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych, czuwanie nad pracą uczniów
• Wspólna organizacja imprez klasowych zrealizowałam -zachęciłam uczniów do przygotowania plakatów, ozdobienia klas
7. Prowadzenie Klubu Europejskiego
• Organizacja pracy Klubu Europejskiego we współpracy z pozostałymi nauczycielami języków obcych
zrealizowałam - sprawozdanie z pracy z klubu
III Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 7, ust. 2, pkt 3
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej • Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera
• Opracowanie dokumentacji szkolnej
• Dokumentowanie przebiegu stażu zrealizowałam -wzbogaciłam swój warsztat umiejętności pracy z komputerem
-składałam miesięczne sprawozdania ze stażu, opracowywałam dokumentację na komputerze
2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie • Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć itp.
zrealizowałam -przeprowadziłam lekcje z użyciem tablicy interaktywnej oraz kursów językowych dostępnych przez internet
3. Współpraca z nauczycielem informatyki- prowadzenie zajęć z języka angielskiego w pracowni komputerowej, wykorzystanie technologii komputerowej przez uczniów. • Lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem komputera – płyty CD, tablicy interaktywnej, sprzętu multimedialnego, pracowni komputerowej
• Zachęcanie uczniów do korzystania ze stron internetowych związanych z nauką języka angielskiego
zrealizowałam -przeprowadziłam lekcje z użyciem tablicy interaktywnej, wzbogaciłam swój warsztat dydaktyczny korzystając z dostępnych bezpłatnie programów
-zachęciłam uczniów do korzystania na co dzień ze słowników internetowych
4. Publikacja własnych prac na stronie internetowej szkoły • Publikacja scenariuszy lekcji i imprez szkolnychrealizacja w dalszym okresie stażu - podzielenie się materiałami z innymi nauczycielami


IV Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań - § 7, ust. 2, pkt 4
1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
• Udział w radach pedagogicznych
• Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej
• Pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych
• Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej uczniów zrealizowałam -pogłębiłam swoje wiadomości na temat zasad funkcjonowania szkoły
-na bieżąco wypełniałam dokumentację
-pełniłam dyżury
-zapoznałam się z sytuacją rodzinną uczniów co wpłynęło na ich lepsze funkcjonowanie na zajęciach
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, surdopedagogiem, tyflopedagogiem i psychologiem szkolnym • Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie dzieci z trudnościami wychowawczymi oraz trudnościami w nauce
• Wspólne działania mające na celu wspomaganie uczniów orzeczonych w nauce, stworzenie planu pracy
zrealizowałam -przeprowadziłam rozmowy z pedagogiem szkolnym dotyczące uczniów sprawiających trudności wychowawcze

3. Wprowadzanie innowacji dydaktycznych w procesie nauczania • Poszukiwania i wprowadzenie nowych metod nauczania
• Systematyczna ewaluacja efektów wprowadzonych innowacji zrealizowałam - na bieżąco ewaluowałam innowacje wprowadzone na zajęcia lekcyjne, przyniosły one satysfakcjonujące efekty
V Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 7, ust. 2, pkt 5
1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego • Zapoznanie się z:
- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej
- dokumentacją szkoły, dokumentami prawa wewnątrzszkolnego zrealizowałam - zapoznałam się z aktualną dokumentacją
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa oświatowego • Zapoznawanie się z najnowszymi przepisami zrealizowałam - zapoznałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
3. Umiejętność zastosowania prawa oświatowego w praktyce • Dzielenie się wiedzą z współpracownikami,
• udzielanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę zrealizowałam - chętnym nauczycielom udzielałam pomocy przy obsłudze tablicy interaktywnej oraz projektora
-dzieliłam się wiedzą z praktykującym nauczycielem


Opracowała: mgr Elwira Mikiciuk
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4848


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.