AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Ratajczak, 2011-05-15
Kościan

Zajęcia artystyczne, Scenariusze

Scenariusze zajęć kółka teatralno - profilaktycznego

- n +

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ KÓŁKA TEATRALNO - PROFILAKTYCZNEGO.
Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
IMPROWIZACJA

SCENARIUSZ – 1.

TEMAT: Improwizowanie scenek rodzajowych na podany temat: „Urodzinowe przyjęcie”, „Ulica”, „Na bazarze”.

Cele:
- rozwijanie świadomości własnych możliwości i ograniczeń,
- tworzenie możliwości do samodzielnych działań twórczych,
- inspirowanie do działań samodzielnych i zespołowych,

Cele w języku ucznia:
- zdobędziesz świadomość własnych możliwości i ograniczeń,
- będziesz potrafił działać, tworzyć, samodzielnie ,
- będziesz potrafił współpracować w zespole.

Organizacja zespołu: minimum 2 osoby, nie więcej niż 8 osób w grupie.

Czas trwania zajęć:1 godzina
Pomoce: kartki z podanym tematem zadania,
Organizacja przestrzeni: ławki zestawione pod ścianą sali, uczestnicy zajęć siedzą na krzesełkach w kręgu.

Sposób realizacji:

Wprowadzenie:

Prowadzący w krótkiej rozmowie podaje temat, cele i wyjaśnia zadania, które należy wykonać na zajęciach. Proponuje zabawę integracyjną pt.: ”Sałatka owocowa”.

Przebieg zajęć:

Na stoliku leżą przygotowane wcześniej kartki z tematem zadania. Prowadzący poleca dobranie się w 4 lub 6 osobowe zespoły, następnie wkłada kartki do pojemnika i każdy zespół losuje temat zadania.
Prowadzący podaje jakimi środkami wyrazu można się posłużyć(można posłużyć się głosem, ruchem, dialogiem) wybór należy do zespołu. Następnie wyznacza czas na przygotowanie i wykonanie zadania. Czas na realizację zadania: przygotowanie 5 minut, wykonanie również 5 minut.
Zespoły naradzają się, ustalają scenariusz, dzielą się zadaniami, określają role, wyznaczają role poszczególnym członkom zespołu. Prowadzący służy radą, pomaga, inspiruje, czasami podpowiada. Zespoły wykonują po kolei swoje scenki, improwizują.
Następnie każdy zespół krótko omawia zadania wykonane przez pozostałe grupy. Prowadzący zbiera kartki wkłada do pojemnika, następuje ponowne losowanie tematów dla zespołów i tak zespoły wykonują kolejne zadanie. Sytuacja powtarza się tyle razy, ile mamy zespołów, chodzi oto, żeby każdy zespół odegrał wszystkie tematy, zespół może zmieniać środki wyrazu. ( np. do tematu „Ulica” zespół zastosuje – głos, drugi temat „Urodzinowe przyjęcie” zrealizuje za pomocą zaimprowizowanych dialogów, trzeci temat za pomocą ruchu, gestów).
Na zakończenie zabawy występują te zespoły, które zebrały najwięcej oklasków za swój występ.

Podsumowanie, omówienie zajęć:

Prowadzący stara się omówić pracę każdego zespołu, podkreśla zalety, zauważa niedoskonałości. Następnie uczestnicy wypowiadają się na temat swojego występu czy występu kolegów, zachęcani są do wypowiedzi o tym, co czuli, co im się podobało, co im się udało, z czego są zadowoleni.


UKRYCIE SIĘ ZA KUKIEŁKĄ, REKWIZYTEM, KOSTIUMEM

SCENARIUSZ -2.


TEMAT: Wykonujemy kukiełki z prostych materiałów.

Cele:

-zna różne aktywności i techniki teatralnej gry i potrafi je wykorzystać w sposób twórczy,
-pokonywanie własnych ograniczeń i barier psychologicznych,
- wykazuje się podczas pracy w zespole takimi postawami, jak: obowiązkowość, odpowiedzialność, współdziałanie.

Cele w języku ucznia:

-będziesz potrafił wykonać kukiełkę z prostych materiałów, z makulatury,
-będziesz umiał posługiwać się kukiełką i odegrać przy jej pomocy rolę,
-potrafisz być odpowiedzialny i obowiązkowy, i pracować dla zespołu.

Organizacja zespołu:
Podział zespołu na 3 lub 4 osobowe grupy, dobór wg własnego uznania.

Czas trwania zajęć:1 godzina
Pomoce: szary papier, gazety, kolorowa bibuła, folia aluminiowa, skrawki tkanin, foliowe kolorowe worki, wstążki, sznurki, patyki, taśma klejąca, klej, nożyczki, spinacze, gumki recepturki.
Organizacja przestrzeni: ławki zestawione po dwie, wokół krzesła, tyle ile potrzeba.

Sposób realizacji:

Wprowadzenie:

Zapoznanie z tematyką, celami i zadaniami, które będą realizowane na zajęciach. Wyjaśnienie, w krótkiej pogadance, co to jest kukiełka , jak można jej użyć, i w jakim celu.
Podanie przykładów utworów literackich, do których można wykonać kukiełki. („Pinokio”, „Przygody Pipi Langstrum”, „Przygody Piotrusia Pana”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, itp.
Wyznaczenie czasu wykonywania kukiełki: 30 minut

Przebieg zajęć:

Po naradzie członkowie zespołów wybierają postać, którą pragną wykonać. Prowadzący zaleca ustalenie cech charakterystycznych wybranej postaci, na przykład Pinokio ma długi nos, jest wykonany z drewna, nosił czapeczkę z chleba itd. Następnie poleca wybór potrzebnych materiałów. Określa też, że kukiełka ma mieć wymiary zbliżone do naturalnej ludzkiej postaci.
Członkowie każdego zespołu dokonują przydziału czynności, ustalają ostateczny wygląd postaci, decydują z jakiego materiału wykonają kukiełkę, przystępują do pracy.
Prowadzący wspiera i doradza, pomaga w wyborze materiałów, dyskretnie naprowadza w jaki sposób wyeksponować charakterystyczne cechy postaci. Informuje, ile czasu zostało na wykonanie zadania. Zespoły starają się wykonać w podanym czasie zadania, zgłaszają zakończenie pracy
Prowadzący poleca uporządkowanie stanowisk, następnie prosi o wymyślenie krótkiego monologu i przedstawienie się kukiełki innym. Czas wykonania 5 minut dla każdego zespołu.
Dzieci przystępują do wykonania zadania.

Podsumowanie, omówienie zajęć:

Prowadzący omawia pracę każdego zespołu, stara się eksponować zaobserwowane pozytywne postawy : wykonanie w czasie, pomaganie sobie, doskonałe porozumienie w zespole, współdziałanie. Ocenia też pomysłowość, estetykę i stopień podobieństwa postaci do oryginału oraz ukazanie cech charakterystycznych. Na zakończenie zajęć wykonane kukiełki, umieszczone zostają na wystawie, na szkolnym korytarzu.


SCENARIUSZ -3.

TEMAT: Działania twórcze z kukiełką wg scenariusza.

Cele:

- umożliwianie przeżywania różnych stanów emocjonalnych i uczuć,
- stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych,
- uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązywaniem kontaktów,
- motywowanie do pracy nad sobą, do pokonywania własnych zahamowań i ograniczeń,

Cele w języku ucznia:

- będziesz miał możliwość wyrażania uczuć i emocji,
-będziesz potrafił odegrać za pomocą kukiełki role, pokazać przeżycia,
- będziesz umiał poprawnie kontaktować się z kolegami z zespołu,

Organizacja zespołu:

Podział zespołu na 4 lub 5 osobowe zespoły, dobór wg własnego uznania.

Czas trwania zajęć:1 godzina
Pomoce: przygotowana scena z tłem, duże okno umożliwiające, pokazywanie kukiełek na stojąco, kotara., kukiełki wykonane na poprzednich zajęciach, kartki, długopisy, magnetofon, płyty z muzyką.
Organizacja przestrzeni: ławki zestawione pod ścianą sali, uczestnicy zajęć siedzą na krzesełkach w półkolu przed sceną.

Sposób realizacji:

Wprowadzenie:

Prowadzący po przywitaniu podaje cele i zadania do zrealizowania na spotkaniu. Pokazuje scenariusze przedstawień, które napisane zostały do przedstawień kukiełkowych. Następnie wyjaśnia, co to jest scenariusz i dlaczego jest podstawą pracy w teatrze.
Improwizuje z pomocą kukiełek, przedstawienie. Łączy w krótkiej formie, wykonane na poprzednich zajęciach kukiełki, bohaterów różnych utworów literackich. Stara się „ukryć za kukiełką”, zmienia głos, pokazuje ruch, przestrzeń sceny.
Precyzuje zadanie, które należy wykonać podczas zajęć: Dobrać się w 4 – 5 osobowe zespoły. Ułożyć krótki scenariusz, napisać role dla wybranych postaci, odegrać, „kryjąc się za kukiełką”, przedstawienie pt.: „Kłótnia” albo „Spór”.
Określa czas , w którym należy wykonać zadania: każdy zespół ma 15 minut na wykonanie zadania.

Przebieg zajęć:

Uczestnicy koła dobierają się w 4-5 osobowe zespoły, siadają do napisania scenariusza, wyznaczają kierującego zespołem. Prowadzący udziela wskazówek, pilnuje czasu , informuje ile czasu upłynęło.
Zespoły po zakończeniu pracy nad scenariuszem przystępują do rozdzielenia ról, ustalają i omawiają zachowania poszczególnych kukiełek, wybierają muzykę, planują sposób odegrania scenki.
Prowadzący podaje czas, prosi o odegranie scenek. Zespoły prezentują swoje przedstawienia.
Podczas występu jednego zespołu, pozostali tworzą widownię, prowadzący pilnuje czasu.

Podsumowanie, omówienie zajęć:

Następuje krótkie omówienie przedstawień, prowadzący w krótkiej rozmowie kierowanej, próbuje wyłonić zdania uczestników na pytania: Które przedstawienie podobało się najbardziej?, Jaka postać była zagrana najlepiej?, Która kukiełka najładniej poruszała się?, Co stanowiło największy problem: mówienie za kukiełkę, poruszanie nią, znalezienie się w przestrzeni sceny czy wyrażanie uczuć, emocji?.
Na zakończenie zajęć następuje porządkowanie sali, kukiełek, złożenie scenki, innych materiałów.

OTWIERANIE


SCENARIUSZ -4.

TEMAT: Tworzymy teatrzyk światła i cieni.

Cele:
- inspirowanie do działań samodzielnych i zespołowych,
- zaspokajanie potrzeb psychofizycznych - fantazjowania i tworzenia,
- nabywanie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami gry teatralnej, uczenie się warsztatu aktorskiego.
- tworzenie okazji do budowania właściwej samooceny i poczucia własnej wartości.

Cele w języku ucznia:
- będziesz potrafił działać w zespole, ale umiesz tworzyć samodzielnie,
- będziesz potrafił tworzyć i wymyślać historie,
- będziesz wiedział jak stworzyć teatrzyk światła i cieni,

Organizacja zespołu:

Podział zespołu na 4 lub 5 osobowe zespoły, dobór wg własnego uznania.

Czas trwania zajęć:1 godzina
Pomoce: ręczne latarki na baterie różnej wielkości z białym lub kolorowym światłem, duży ekran z białego płótna, magnetofon, płyty z nagraniem muzyki.
Organizacja przestrzeni: ławki zestawione pod ścianą sali, uczestnicy zajęć siedzą na krzesełkach w rzędach przed ekranem, zaciemnione okna w sali lub na szkolnym korytarzu, przestrzeń sali przedzielona białym, dużym, płóciennym ekranem.

Sposób realizacji:

Wprowadzenie:

Prowadzący po przywitaniu podaje cele i zadanie do zrealizowania na zajęciach kółka.
W krótkiej pogadance wyjaśnia historię pochodzenia teatru światła i cieni, mówi o chińskich korzeniach tej teatralnej techniki. Podaje trzy elementy składowe: muzyka, światło, ruch.
Dokładnie objaśnia, jak należy wykonać zadanie, jak trzeba się zachować, jakich narzędzi i środków wyrazu trzeba użyć.

Przebieg zajęć:

Prowadzący włącza muzykę, chowa się za ekran, gasi światło, w rytm muzyki za pomocą światła opowiada historię to zbliżając, to oddalając latarki od ekranu.
Następnie poleca, aby każdy uczestnik zajęć przez 1, 2 minuty spróbował działań ze światłem chowając się za ekranem.
Dalszy przebieg zajęć polega na tym, aby wcześniej utworzone zespoły chowając się za ekranem opowiedziały za pomocą światła, do wybranej muzyki historię i nadały jej tytuł.
Kolejne zespoły dysponując 5-cioma minutami przedstawiają swoją historię, pozostali tworzą widownię i oklaskami nagradzają występujących kolegów.
Podsumowanie, omówienie zajęć:

W rozmowie następuje podsumowanie zajęć. Prowadzący pragnie się dowiedzieć czy działania ze światłem podobały się, czy coś sprawiało trudność, jak czuli się występujący. Na zakończenie wszyscy porządkują salę, ustawiają ławki i krzesełka.


SCENARIUSZ -5.

TEMAT: Praca nad wybranym scenariuszem: „Bajka o chłopcu, który zniknął”


Cele:
- uczenie się analizy treściowej tekstów literackich,
- doskonalenie techniki czytania oraz czytania ze zrozumieniem.
- bogacenie słownika ucznia.

Cele w języku ucznia:

- będziesz umiał analizować tekst literacki,
- poznasz znaczenie nowych słów,
- poprawisz umiejętność czytania,

Organizacja zespołu:

Praca z całym zespołem oraz indywidualna z poszczególnymi dziećmi.
Czas trwania zajęć:1 godzina
Pomoce: tekst scenariusza dla każdego uczestnika, ołówki.
Organizacja przestrzeni: ławki zestawione pod ścianą wokół sali, uczestnicy zajęć siedzą na krzesełkach w kręgu.

Sposób realizacji:

Wprowadzenie:

Po przywitaniu prowadzący podaje temat i cele zajęć. Następnie wyjaśnia na czym będzie polegała praca na kolejnych zajęciach. Streszcza treść bajki, podaje planowany termin końcowej prezentacji. Prosi o wyrażenie opinii i akceptację proponowanego scenariusza.

Przebieg zajęć:

Prowadzący przydziela teksty scenariusza uwzględniając podział na role poszczególnym członkom zespołu, poleca głośne odczytanie przydzielonego fragmentu i opowiedzenie go swoimi słowami. Wyjaśnia nowe i niezrozumiałe słowa, bardzo trudne zwroty i słowa zapisuje na tablicy. Proponuje zabawę w skojarzenia, z czym nowe słowo się kojarzy np.: zapalacz – czyli zapałka, ale taka duża, wegetarianin – roślinożerca, albo „jarzynozjadacz”, a następnie proponuje pokazanie gestami, improwizacją ruchową wybranych słów.
W ten sposób opracowuje się cały tekst, wyjaśnia i metodą skojarzeń bogaci słownik ucznia. Jeśli tekst jest długi i nie zdąży się opracować go na jednym spotkaniu, należy w ten sam sposób postępować na następnym spotkaniu do momentu zakończenia.

Podsumowanie, omówienie zajęć:

Na zakończenie prowadzący proponuje zabawę, a właściwie konkurs, kto zapamiętał najwięcej nowych słów, zwrotów i potrafi je powiedzieć z pamięci. Nagradzamy zwycięzców konkursu brawami i kończymy zajęcia porządkowaniem sali.


SCENARIUSZ -6.

TEMAT: Praca nad wybranym scenariuszem: „Bajka o chłopcu, który zniknął” – charakterystyka postaci występujących w bajce, czytanie ze zrozumieniem.

Cele:
- uczenie się analizy treściowej tekstów literackich,
- czytanie ze zrozumieniem wybranych fragmentów scenariuszy,
- charakterystyka granych postaci, określenie zachowań, emocji, uczuć.

Cele w języku ucznia:

- będziesz umiał analizować tekst literacki,
- będziesz czytał ze zrozumieniem,
-będziesz potrafił wymienić kilka cech charakteryzujących postać, nazwać emocje i uczucia oraz zachowania omawianych postaci.

Organizacja zespołu:

Praca z całym zespołem oraz indywidualna z pojedynczym dzieckiem.
Czas trwania zajęć:1 godzina
Pomoce: tekst scenariusza dla każdego uczestnika, ołówki.
Organizacja przestrzeni: ławki zestawione w podkowę, prowadzący wewnątrz podkowy, może tez wychodzić poza nią.

Sposób realizacji:

Wprowadzenie:
Przywitanie i wprowadzenie w tematykę zajęć, zapoznanie z celami. Wyjaśnienie zaplanowanych zadań. Zabawa wstępna z chustą integracyjną pt.: „Chronimy życie”.

Przebieg zajęć:

Prowadzący prosi o otwarcie tekstów scenariusza i zakreślenie roli Piotrusia, następnie poleca przeczytać wybrane przez uczniów fragmenty, które pokazują niegrzeczne zachowanie chłopca, brzydkie odpowiadanie babci. Inicjuje dyskusję nad postępowaniem chłopca, poddaje ocenie jego zachowanie, prosi o nazwanie cech charakteru, zapisuje na tablicy podane przez uczniów cechy.
W ten sam sposób dokonuje analizy i charakterystyki kolejnych postaci występujących w sztuce.
Następnie poleca wybranie przez każdego ucznia ulubionego albo śmiesznego fragmentu sztuki i przeczytanie ze zwróceniem uwagi na emocje, które daną postać charakteryzują czy w danym fragmencie występują.
Prowadzący koryguje, poprawia intonację, dykcję, akcentowanie, czasami pokazuje jak należy akcentować, użyć głosu, gdzie głośniej, gdzie ciszej, gdzie wolniej.

Podsumowanie, omówienie zajęć:
Kończymy zajęcia zabawą pt.: „Kłótnia”. Zespół dzieli się na dwie grupy, które stają na przeciw siebie. Zabawa polega na tym, że można użyć tylko głosu, nie wolno używać słów, tylko sylab lub samogłosek. Wygrywa zespół, który dłużej potrafi się w ten sposób kłócić.


Opracowała Maria Ratajczak pedagog szkolny.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6376


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.