AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwia Werpachowska, 2011-05-12
Ostrołęka

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Aneta Sylwia Werpachowska

Nauczyciel wychowania fizycznego

I Liceum Ogólnokształcące im.gen.Józefa Bema w Ostrołęce

Termin stażu: 1.09.08 – 31. 05. 11

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOI. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu zawodowym.

• zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły
• udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli: rady szkoleniowe, warsztaty zgodnie
z planem pracy szkoły,
• udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne. IX 2008cały okres stażu- sporządzenie planu rozwoju zawodowego

- zaświadczenia z odbytych kursów i szkoleń


Podniesienie poziomu wiedzy na temat wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej • systematyczna lektura publikacji
z zakresu wychowania fizycznego, edukacji prozdrowotnej oraz szeroko pojętej pedagogiki okres stażu rejestr publikacji
Konstruowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego, jego ewaluacja • zapoznanie rodziców i uczniów
z kryteriami oceniania,
• uzasadnianie uczniom każdej oceny
okres stażu - dokumenty poświadczające
- PSO, WSO
Obserwacja i analiza możliwości ucznia • stosowanie metod aktywizujących ucznia,
• wykonanie testu sprawności fizycznej dla uczniów klasy I-III szkoły średniej,
• wykonanie testu wiedzy
o wychowaniu fizycznym i sporcie
2008/2009
- przykładowe testy sprawności fizycznej
- test wiedzy


Praca z uczniem • przygotowanie uczniów i udział
w zawodach sportowych międzyszkolnych, szkolnych,

• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych okres stażu
- potwierdzenia i sprawozdania
z zawodów międzyszkolnych, szkolnych

- dziennik zajęć pozalekcyjnych

II. Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej
do planowania pracy własnej, pozyskiwania, gromadzenia
i opracowywania informacji oraz organizowania pracy uczniów
• opracowanie scenariuszy zawodów, materiałów do gazetek ściennych, ankiet, kwestionariuszy
• tworzenie materiałów z wykorzystaniem programów Excel
i Power Point
okres stażu
- zaświadczenie
- materiały do prowadzenia gabloty tematycznej,gabloty SU, ankiety, komunikaty, regulaminy sportowe
- arkusze kalkulacyjne, prezentacje
Wykorzystywanie możliwości połączeń internetowych do gromadzenia, opracowywania i upowszechniania ważnych informacji z zakresu wychowania fizycznego
i sportu • opracowanie materiałów
do zamieszczenia w Internecie okres stażu - materiały zamieszczone
na stronach internetowych
- potwierdzenie dyrektora szkołyIII. Dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Praca na rzecz innych nauczycieli
• opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć
• prowadzenie zajęć otwartych
z wychowania fizycznego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
• dzielenie się zdobytą wiedzą
i umiejętnościami w ramach pracy zespołów przedmiotowych
• obserwacja zajęć innych nauczycieli
•opracowanie i standaryzacja testów badających osiągnięcia uczniów
w zakresie wychowania fizycznego
Okres stażu

- scenariusze szkoleń- scenariusze zajęć
- materiały szkoleniowe

Praca w Zespole Przedmiotowym W-F
• opracowanie planu pracy Zespołu Przedmiotowego W-F
• organizacja szkolnych zawodów sportowych 2008/09

- sprawozdania
- regulamin zawodów
Współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów • pomoc w organizacji wycieczek turystyczno- krajoznawczych okres stażu -program wycieczki


IV. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Opracowanie i wdrożenie
rozwiązań dydaktycznych
w szkole
Opracowanie i wdrożenie programu promującego zdrowy styl życia • organizacja pracy z uczniem zdolnym w zakresie wychowania fizycznego
i sportu
• organizacja rajdów rowerowych


Okres stażu

Okres wiosenny stażu
2009/10,
2010/11 - program zajęć pozalekcyjnych


- karty wycieczek
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego klasy
Współpraca z rodzicami •współpraca z nauczycielami
• program Samorządu Uczniowskiego
• rozmowy z rodzicami na tematy wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe
Okres stażu,
dni otwarte szkoły

- teksty opracowanych programów
- opisy bądź relacje z podjętych działań
-notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych


V. Opracowanie publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą, opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Przygotowanie materiałów dotyczących wychowania fizycznego i sportu • opublikowanie w Internecie własnego planu wynikowego
z wychowania fizycznego dla drugiego etapu nauczania.
•opracowanie i upublicznienie scenariuszy zajęć z wychowania fizycznego
• opracowanie relacji z wydarzeń sportowych i zamieszczenie tych informacji w prasie
• opracowanie referatów o tematyce związanej z wychowaniem fizycznym i przedstawienie ich dla innych nauczycieli 2008/09
2009/10- wydruk ze strony internetowej
- scenariusze zajęć

- artykuły prasowe


- referatyVI. Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Współpraca z odpowiednimi strukturami samorządu lokalnego
Współpraca ze Służbą Zdrowia
• podejmowanie współpracy
z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dziecka i edukacji
w środowisku lokalnym:UKS Spartakus, MOSiR, Powiatowo Grodzko- Ziemski
Szkolny Związek Sportowy
• zaproszenie przedstawiciela Służby Zdrowia na spotkanie z młodzieżą na temat udzielania pierwszej pomocy
Okres stażu

2009/10 - potwierdzone opisy współpracy
z wybranymi organizacjami
- dyplomy
- podziękowania
- scenariusze imprez


- dokumentacja w dzienniku lekcyjnymVII. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Organizacja imprez i wycieczek szkolnych
Oferta dla uczniów zajęć z zakresu turystyki kwalifikowanej
•współorganizowanie jednodniowych i kilkudniowych wycieczek szkolnych, rajdy rowerowe
Okres stażu - potwierdzenia Dyrektora szkoły,
karty wycieczek
Organizowanie imprez i konkursów przez Samorząd Uczniowski • otrzęsiny klas pierwszych
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• Dzień Sportu
• akcje charytatywne dla potrzebujących Okres stażu - informacja na stronie internetowej szkoły
Współpraca z klubami sportowymi i organizacjami:UKS SPARTAKUS,
MOSiR, Powiatowym Grodzko- Ziemskim Szkolnym Związkiem Sportowym • udział uczniów w zawodach sportowych organizowanych przez kluby i organizacje sportowe
• kontakty sportowo rekreacyjne
z zaprzyjaźnionymi szkołami
Okres stażu -potwierdzenia, dyplomy, sprawozdania
Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów


Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów • prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych

• diagnozowanie środowiska rodzinnego ucznia
• rozmowy z rodzicami bądź opiekunami prawnymi
• organizowanie pomocy Okres stażu -dziennik zajęć pozalekcyjnych-notatki w dzienniku lekcyjnym,
rozmowy z wychowawcami
Propagowanie idei sportu, przybliżenie dyscyplin olimpijskich • zamieszczanie aktualnych wydarzeń sportowych z życia szkoły na gazetce ściennej,
• opracowanie tabeli rekordów szkoły i jej uzupełnianie
• nadzór nad magazynem sportowym Okres stażu - potwierdzenie dyrektora szkoły,
inne dokumenty poświadczające
Zaangażowanie
w przygotowywanie uroczystości szkolnych •współpraca przy organizacji Jubileuszu 95- lecia I LO
Okres stażu - potwierdzenie dyrektora szkoły,
- program uroczystości,

VIII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Diagnozowanie potrzeb, definiowanie
celów edukacyjnych lub wychowawczych
oraz projektowanie i realizacja zadań
związanych z rozwojem szkoły oraz uczniów. • zaplanowanie działań umożliwiających dokonanie konkretnych zmian w szkole lub pomoc w rozwiązywaniu określonych problemów ucznia.
• podejmowanie działań umożliwiających realizację zaplanowanych celów.
• dokonanie analizy efektów podjętych działań.
2009
2008-2011
V.2011

- opis przypadku
- autorefleksja i ewaluacja


- autorefleksja, samoocena, ewaluacjaZgłoś błąd    Wyświetleń: 4522


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.