Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Monika Koszalińska, 2011-01-20
Łódź

Anita Kanwal
Język angielski, Program nauczania

Innowacja programowa "Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego"

- n +

INNOWACJA PROGRAMOWA
„ANGIELSKI NIE TYLKO NA LEKCJACH ANGIELSKIEGO”ANITA KANWAL
MONIKA KOSZALIŃSKA
Łódź, 23.03.2009Kuratorium Oświaty w Łodzi
Al. Kościuszki 120 a
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, w dniu 23 marca 2009 r. Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Łodzi podjęła uchwałę o wprowadzeniu w klasach pierwszych, w których realizowany będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99, innowacji pedagogicznej „Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego” od 1 września 2009 roku. Innowacja ta będzie trwała 3 lata.

Łódź, 23.03.2009Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, ul. Sienkiewicza 5
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, w dniu 23 marca 2009 r. Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Łodzi podjęła uchwałę o wprowadzeniu w klasach pierwszych, w których realizowany będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99, innowacji pedagogicznej „Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego” od 1 września 2009 roku. Innowacja ta będzie trwała 3 lata.


KARTA WDROŻENIA INNOWACJI
„ANGIELSKI NIE TYLKO NA LEKCJACH ANGIELSKIEGO”
ROK SZKOLNY 2009/2010

1. Informacje o szkole:

Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Królowej Jadwigi
Adres szkoły: 90-262 Łódź, ul. Jaracza 26
Telefon / fax: 042-6331996
e-mail: gim2_lodz@gazeta.pl
Imię i nazwisko dyrektora: mgr Maria Dyhdalewicz

2. Informacje o autorach innowacji:

• Imię i nazwisko: Anita Kanwal
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

• Imię i nazwisko: Monika Koszalińska
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

3. Informacje dotyczące innowacji:

Rodzaj innowacji: innowacja programowa
Zakres innowacji: klasy pierwsze, w których realizowany
będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego
w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99
Zajęcia edukacyjne: język angielski
Czas trwania innowacji: III etap edukacyjny (lata 2009-2012)

DOKUMENTY WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
O DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ


• Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji w klasach pierwszych, w których realizowany będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum
DKW – 4014 – 123/99.
• Zgoda zespołu autorskiego na wprowadzenie innowacji.
• Zgoda nauczycieli, którzy będą brać udział w innowacji oraz współpracujących z nimi nauczycieli uczących biologii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie.
• Opinia Rady Pedagogicznej.

Czytelny podpis autorów: Pieczątka i podpis
1. Anita Kanwal Dyrektora Szkoły:


2. Monika Koszalińska


Uchwała Nr 9 / 2008/2009
Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Łodzi
z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia innowacji


Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 56, poz. 506) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki oraz statutem szkoły:
§ 1
Rada Pedagogiczna w dniu 23 marca 2009 r. podjęła Uchwałę Nr
o wdrożeniu innowacji pedagogicznej „Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego” autorstwa Anity Kanwal i Moniki Koszalińskiej z dniem 1 września 2009 r.
§ 2
Innowacja ma charakter programowy.
§ 3
Innowacja programowa obejmuje zasięgiem uczniów klas pierwszych, w których realizowany będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99. Realizowana będzie w cyklu trzyletnim, na 6 godzinach w roku, po 3 godziny w semestrze w każdej grupie objętej programem innowacyjnym (po jednej godzinie na przedmiot – biologia, geografia i wiedza o społeczeństwie) na lekcjach języka angielskiego w ramach siatki godzin.
§ 4
Innowacja programowa będzie realizowana na zajęciach języka angielskiego przez autorów innowacji: Anitę Kanwal i Monikę Koszalińską.
§ 5
Odpowiedzialność za wdrożenie i realizację innowacji powierza się Dyrektorowi Szkoły.Podpisy członków Rady Pedagogicznej: Dyrektor Szkoły:

OPINIA RADY PEDAGOGICZNEJ O INNOWACJI
Założenia innowacji „Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego” zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 marca 2009 r.
Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Łodzi uważa, że innowacja ta jest zgodna z misją i wizją szkoły i realizuje jej podstawowe zadania. Szczególnie ważne w realizacji programu innowacji jest:
• wprowadzenie uczniów w świat wiedzy naukowej
• wdrażanie uczniów do samodzielności
• pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej edukacji
• przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym


ZGODA ZESPOŁU AUTORSKIEGO
NA WPROWADZENIE INNOWACJI W SZKOLEPanie: Anita Kanwal i Monika Koszalińska wyrażają zgodę na wprowadzenie innowacji „Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego” w roku szkolnym 2009/2010 w klasach pierwszych, w których realizowany będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99
w Publicznym Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Łodzi.

Podpisy zespołu autorskiego: Podpis Dyrektora Szkoły:
1. Anita Kanwal


2. Monika Koszalińska

ZGODA NAUCZYCIELI, KTÓRZY BĘDĄ BRAĆ UDZIAŁ W INNOWACJIPanie: Anita Kanwal i Monika Koszalińska będą realizować innowację „Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego” w roku szkolnym 2009/2010
w klasach pierwszych, w których realizowany będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99
w Publicznym Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Łodzi we współpracy z nauczycielami uczącymi następujących przedmiotów: biologii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie.
Podpisy nauczycieli realizujących innowację: Podpis Dyrektora Szkoły:
1. Anita Kanwal


2. Monika Koszalińska


Podpisy nauczycieli współpracujących:
Biologia

Geografia

Wiedza o społeczeństwie

OPIS ZASAD FUNKCJONOWANIA INNOWACJI


1. Innowacja wprowadzana jest od roku szkolnego 2009/2010 i trwa 3 lata (jeden cykl nauczania).

2. Innowacja prowadzona jest na zajęciach języka angielskiego w grupach, które realizują kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99.

3. Innowacja jest realizowana na godzinach lekcyjnych języka angielskiego w ramach siatki godzin.

4. Zajęcia w ramach innowacji prowadzone są na 6 godzinach lekcyjnych w roku, po 3 godziny w każdym semestrze (jedna godzina na każdy przedmiot) w każdej grupie objętej programem innowacyjnym.

5. Tematyka innowacji obejmuje treści programowe następujących przedmiotów: biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie; metody pracy i wymagania językowe są zgodne programem nauczania języka angielskiego.

6. Materiał nauczania programu innowacyjnego jest oparty o plany wynikowe następujących przedmiotów: biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie.

7. Lekcje prowadzone są przede wszystkim metodą komunikacyjną, a uczniowie pracują metodami aktywizującymi (praca w parach, dialogi, teksty z lukami, projekty).

8. Praca na lekcji i prace domowe są oceniane zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania z języka angielskiego.

9. Uczniowie dokonują ewaluacji innowacji na bieżąco i pod koniec każdego roku szkolnego (ankieta).

10. Autorami i realizatorami innowacji są nauczyciele Anita Kanwal i Monika Koszalińska.WSTĘP

Wprowadzenie innowacji zbiegło się z wprowadzeniem w życie nowej podstawy programowej i wynika z faktu, iż na III etapie edukacyjnym coraz większy nacisk kładzie się na nauczanie języków obcych, w tym obowiązku nauczania drugiego języka obcego we wszystkich oddziałach oraz nauczania tych języków na różnych poziomach zaawansowania, w zależności od posiadanych przez uczniów umiejętności.
Znajomość języków obcych jest warunkiem pełnej i aktywnej przynależności młodzieży polskiej do społeczności europejskiej, a to jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.
Za podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków obcych przyjęto skuteczne porozumiewanie się zarówno w mowie jak i w piśmie, a treści nauczania obejmują różnorodną tematykę z wielu dziedzin życia. Umiejętności, jakie zdobywa uczeń umożliwiają mu komunikowanie się w danym języku w różnych sytuacjach życia codziennego, a więc powinny to być umiejętności jak najbardziej praktyczne.
Zadaniem nauczyciela na lekcjach języka obcego jest nie tylko nauczanie uczniów posługiwania się językiem obcym, ale również rozbudzanie u nich zainteresowania różnymi zagadnieniami kulturowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ogólnej wiedzy o otaczającym nas świecie. Program nauczania języka angielskiego w gimnazjum obejmuje zagadnienia kulturowe, których dwa główne obszary to poznawanie instytucji, wydarzeń i zwyczajów innych krajów oraz poznawanie zasad właściwego zachowania podczas pobytu w krajach anglojęzycznych. Możliwość kontynuowania nauki na IV etapie edukacyjnym w klasach dwujęzycznych stwarza dodatkowe szanse dla uczniów, ale co za tym idzie dodatkowe wyzwania dla nich i dla nauczycieli.
Kierując się tymi przesłaniami, uznałyśmy za celowe opracowanie innowacji, której celem jest poszerzenie nauczanego materiału z języka angielskiego o treści poznane podczas lekcji z innych przedmiotów oraz w ten sposób zapoznanie wybranych grup uczniów z dwujęzycznością, która na dobre wkroczyła do polskich szkół i toruje drogę młodym ludziom do pełnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.
Wprowadzana innowacja ma charakter pilotażowy i jest kierowana do uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego. Analizując umiejętności uczniów w naszej szkole nie widzimy podstaw do utworzenia odrębnej klasy dwujęzycznej, ale z kolei nie chciałybyśmy zamykać drogi rozwoju wąskiej, ale istniejącej grupie uczniów o większych możliwościach językowych.
Innowacja ma za zadanie zapoznanie uczniów z elementami dwujęzyczności. Ze względu na jej pilotażowy charakter oraz poziom zaawansowania językowego naszych uczniów zaproponowana ilość godzin (6 w roku szkolnym dla każdej z grup objętej innowacją) wydaje się wystarczająca. Zajęcia te będą realizowane w ramach siatki godzin przewidzianej na język angielski i nie zaburzą realizacji podstawy programowej z języka angielskiego.
Do prowadzenia innowacji wybrano trzy przedmioty: biologię, geografię i wiedzę o społeczeństwie. Wybór padł na te przedmioty ze względu na ich tematykę, która pokrywa się z treściami nauczania przewidzianymi w podstawie programowej języka angielskiego. Materiał nauczania został opracowany i podporządkowany wymaganiom podstawowym przedstawionym w poszczególnych planach wynikowych. Te zostały opracowane zgodnie z następującymi programami nauczania:

• Program nauczania biologii w gimnazjum
DKW – 4014 – 100/99
• „Wędrówki geograficzne” – program do nauczania geografii w gimnazjum
DKW – 4014 – 43/01
• Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum
DKW – 4014 – 240/99

Autorkami innowacji są nauczyciele języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łodzi: Anita Kanwal i Monika Koszalińska. Obie nauczycielki poza posiadaniem pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego są magistrami biologii, z uprawnieniami do nauczania również tego przedmiotu.


CELE I TREŚCI NAUCZANIA INNOWACJI

Nauczając języka obcego zwracamy uwagę na różne aspekty tego procesu. Wśród celów nauczania możemy wyróżnić cele językowe, cele w zakresie integracji międzyprzedmiotowej i kulturowej oraz cele w zakresie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się. Na zajęciach ćwiczymy różne sprawności: słuchania, czytania, mówienia i pisania. Treści nauczania obejmują tematykę i związane z nią słownictwo, funkcje językowe i materiał gramatyczny. W naszej innowacji, która ma charakter interdyscyplinarny, kładziemy nacisk na tematykę, rozwijając jednocześnie wszystkie sprawności językowe.Cele główne

• Rozszerzenie zakresu słownictwa na lekcjach języka angielskiego o dodatkową tematykę biologiczną, geograficzną i społeczną.
• Rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na praktyczne zastosowanie języka obcego w życiu codziennym.
• Zapoznanie uczniów z elementami nauczania dwujęzycznego wskazując w ten sposób różne możliwości kierunku dalszej edukacji.Cele szczegółowe

1. Cele językowe

• Uczeń skutecznie posługuje się językiem angielskim w mowie
i w piśmie w sytuacjach życia codziennego.
• Uczeń rozumie różne teksty mówione i pisane.
• Uczeń potrafi wyszukać określoną informację w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

2. Cele w zakresie integracji międzyprzedmiotowej

• Uczeń posługuje się specyficznym dla różnych przedmiotów szkolnych słownictwem.
• Uczeń korzysta z materiałów o różnorodnej tematyce w języku angielskim przy wykonywaniu projektów o charakterze międzyprzedmiotowym.3. Cele w zakresie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się

• Uczeń samodzielnie korzysta z różnych materiałów źródłowych.
• Uczeń współpracuje z innymi w parach i w grupach.
• Uczeń pracując metodami aktywizującymi odkrywa rozmaite sposoby zapamiętywania i uczenia się.
• Uczeń dokonuje ewaluacji własnego procesu uczenia się
i przydatności zajęć.


Treści nauczania

• Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje).
• Praca (popularne zawody, miejsce pracy, dokumenty związane ze staraniem się o pracę).
• Żywienie (artykuły spożywcze, grupy żywności, piramida pokarmowa).
• Zakupy i usługi (towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług bankowych, reklama).
• Podróżowanie i turystyka (środki transportu, orientacja terenie, nazwy geograficzne, własny region).
• Zdrowie (higieniczny tryb życia, choroby i ich objawy, samopoczucie)
• Nauka i technika (odkrycia naukowe, wynalazki, technologie).
• Świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia
i ochrona środowiska, klęski żywiołowe).
• Życie społeczne (problemy społeczne, formy władzy).
• Elementy wiedzy o kraju ojczystym oraz o krajach obszaru nauczanego języka, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej (państwa Unii Europejskiej, miejsce Polski w UE).Materiał nauczania i opis założonych osiągnięć ucznia


Klasa pierwsza:Przedmiot: BIOLOGIA

1. Dział: Oddychanie
Temat: Higiena układu oddechowego
At the doctor’s
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna nazwy częstych chorób i dolegliwości
• Potrafi odpowiedzieć na pytania o swój stan zdrowia

2. Dział: Wydalanie i skóra
Temat: Skóra a promieniowanie UV
The dark side of the sun
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna rodzaje promieniowania UV
• Określa skutki promieniowania UV na nasz organizm
• Zna sposoby ochrony przed szkodliwym działaniem promieniowania UVPrzedmiot: GEOGRAFIA

1. Dział: Mapa jednym ze sposobów przedstawiania zjawisk występujących na Ziemi
Temat: Obecny obraz powierzchni Ziemi. Lądy i oceany.
Geographical features – continents and oceans
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna nazwy i wskazuje na mapie kontynenty i oceany
• Zna zasadę i potrafi użyć przedimki w połączeniu z nazwami geograficznymi (np. morza, rzeki, jeziora, łańcuchy górskie)
• Wskazuje wybrane morza, rzeki, jeziora, łańcuchy górskie

2. Dział: Współczesny obraz świata jako wynik wzajemnego oddziaływania sfer Ziemi i działalności człowieka
Temat: Zróżnicowanie świata zwierzęcego i roślinnego na lądach
Plant and animal life on our planet
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna najważniejsze formacje roślinne na świecie i potrafi je wskazać na mapie
• Podaje przykłady zwierząt charakterystycznych dla danych obszarów Ziemi
• Potrafi scharakteryzować regiony pod wg klimatycznym, roślinnym i zwierzęcym


Przedmiot: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

1. Dział: Ja - człowiek
Temat: Człowiek i jego tożsamość
Our identity
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna przymiotniki wygląd i określające cechy charakteru
• Potrafi scharakteryzować siebie i swojego kolegę

2. Dział: Inni wokół mnie
Temat: Zadania gospodarstwa domowego
Household tasks
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna pojęcie gospodarstwa domowego i źródła dochodu domowego
• Rozumie pojęcia rozchodu i przychodu
• Potrafi wypełnić ankietę dotyczącą budżetu domowego
Klasa druga:
Przedmiot: BIOLOGIA

1. Dział: Ekologia i ochrona środowiska
Temat: Dlaczego jedne gatunki są rzadkie a inne pospolite?
Adapt and survive – different types of habitats
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Wymienia siedliska różnych gatunków zwierząt
• Podaje przykłady wpływu różnych czynników na populacje

2. Dział: Jedność budowy organizmów
Temat: Znaczenie składników pokarmowych dla organizmów
The food pyramid – ford groups and nutrients
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna rodzaje składników pokarmowych i wie, w jakich pokarmach występują
• Zna rolę poszczególnych składników pokarmowych
• Wie, jak wygląda prawidłowa piramida żywienia

Przedmiot: GEOGRAFIA

1. Dział: Współczesne przemiany społeczne na świecie
Temat: Zróżnicowanie ludności świata
Languages
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna przykłady najczęściej i najrzadziej używanych języków na świecie
• Rozumie znaczenie języka ojczystego dla podtrzymywania tożsamości narodowej

2. Dział: Przejawy działalności gospodarczej człowieka
Temat: Transport i łączność jako dział komunikacji
Means of transport
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Wymienia rodzaje i środki transportu
• Zna słownictwo charakterystyczne dla różnego rodzaju transportu (np. podróż kolejowa, lotnicza, autokarowa)Przedmiot: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

1. Dział: Obywatel w demokratycznym państwie
Temat: Państwo jako forma organizacji społeczeństwa
Parliament in the UK
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna formy władzy w wybranych krajach anglojęzycznych
• Umie wskazać różnice w formie władzy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

2. Dział: Człowiek i gospodarka
Temat: Rola pieniądza w działalności gospodarczej
Money
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna waluty obowiązujące w wybranych krajach
• Rozumie pojęcia: pieniądz, moneta, banknot, czek, karta kredytowa itp.

Klasa trzecia:Przedmiot: BIOLOGIA

1. Dział: Dziedziczność
Temat: Praktyczne znaczenie genetyki
Genetic engineering
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Rozumie pojęcie inżynierii genetycznej
• Zna praktyczne przykłady zastosowania inżynierii genetycznej
• Rozumie konieczność zachowania ostrożności w stosowaniu inżynierii genetycznej

2. Dział: Procesy życiowe a środowisko życia organizmów
Temat: Różnorodność form życia
Biodiversity – Can we save the world?
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna pojęcia różnorodności gatunkowej
• Zna zagrożenia dla różnorodności gatunkowej i ich przyczyny
• Zna sposoby ochrony zagrożonych gatunkówPrzedmiot: GEOGRAFIA

1. Dział: Współczesne przemiany społeczne na świecie
Temat: Unia Europejska jako przykład integracji ekonomicznej państw
European Union
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna nazwy państw wchodzących w skład Unii Europejskiej i potrafi wskazać je na mapie
• Nazywa wspólną walutę krajów UE
• Opisuje flagę UE

2. Dział: Miejsce w moim regionie
Temat: Region, w którym mieszkam
My hometown
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Określa położenie własnej miejscowości
• Opisuje swoje miasto i wymienia charakterystyczne dla niego miejsca

Przedmiot: W WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

1. Dział: Obrona cywilna i jej zadania w zakresie bezpieczeństwa ludności w państwie
Temat: Przykłady zagrożeń dla ludzi i środowiska oraz ochrony ludności przed skutkami klęsk żywiołowych
Natural disasters
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna nazwy klęsk żywiołowych
• Zna zasady zachowania się podczas klęsk żywiołowych

2. Dział: Przekształcenia ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 roku
Temat: Jak ubiegać się o pracę?
Applying for a Job
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna różne zawody
• Umie uzupełnić dokumenty potrzebne do podjęcia pracy (np. CV, list motywacyjny)
• Rozumie pojęcie rozmowy kwalifikacyjnej


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7764
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016