AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Krawczyk, 2011-01-09
Końskie

Pedagogika, Różne

Opis i analiza przypadku

- n +

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU

Analiza dotyczy ucznia Szkoły Zawodowej – Mateusza. Chłopiec pochodzi z niepełnej rodziny, gdzie jedynie matka utrzymuje stały kontakt ze szkołą, ojciec nie interesuje się losem syna. Uczeń ma duże trudności w czytania, pisaniu oraz problemy emocjonalne. Głównymi objawami wskazującymi na istnienie problemu są trudności w czytaniu, pisaniu, kłopoty z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem elementarnych wiadomości. Uczeń bardzo rzadko wypowiada się na tle klasy, nie potrafi skupić uwagi, nadpobudliwy, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, wyraźnie chce zaznaczać swoje istnienie w grupie.

2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA
Chłopiec, będąc uczniem Gimnazjum, miał kłopoty z czytaniem i pisaniem. Czytał tylko krótkie teksty. Wypowiadał się niechętnie. Niepokojący był fakt, że uczeń nie pracował w domu: nie czytał, nie odrabiał prac pisemnych. Został skierowany na badanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Opinia zawierała następujące zalecenia: zajęcia rewalidacyjne w Poradni, zezwolenie na wolniejsze tempo uczenia się i pisania, ćwiczenia dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualizacja postępowania dydaktyczno-wychowawczego i dostosowanie go do możliwości oraz potrzeb intelektualnych i emocjonalnych dziecka. W czasie pracy dydaktycznej i wychowawczej stosuję się do zaleceń Poradni. Niestety niepokojące jest, że uczeń nie korzystał z ćwiczeń rewalidacyjnych w Poradni.
Od tego czasu chłopiec poczynił nieznaczne postępy w nauce. W zasadzie cały czas potrzebował pomocy nauczyciela i pracy indywidualnej. Po kolejnych badaniach, w związku z tym, że uczeń stawał się coraz bardziej agresywny, nadpobudliwy Poradnia wydała opinię o nauczaniu indywidualnym.


3. ZNACZENIE PROBLEMU
Czytanie, pisanie i liczenie są podstawowymi umiejętnościami, które uczeń powinien posiąść już w klasach młodszych szkoły podstawowej. Jeżeli nie są one opanowane, choć w stopniu zadowalającym, będą wiązały się z narastającymi trudnościami w uczeniu na wszystkich przedmiotach, a wręcz z niemożliwością poznawania wiadomości na kolejnym etapie edukacji. Poza tym powyższy problem będzie miał decydujący wpływ nie tylko na funkcjonowanie ucznia w szkole, ale i w grupie rówieśniczej. Niedostosowanie społeczne i narastająca agresja mogą spowodować wykluczenie z grupy rówieśniczej i szkolnej.

3. PROGNOZA

A/ negatywna

Na podstawie własnych doświadczeń i przestudiowanej literatury, należy stwierdzić, że nie podejmując dalszych działań diagnostycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, terapeutycznych w pracy reedukacyjno-korekcyjnej, w procesie lekcyjnym i pracy w domu, narażamy dziecko na zwiększające się niepowodzenia szkolne. Może wystąpić brak motywacji do nauki i pokonywania trudności oraz utrata wiary we własne możliwości. Brak wsparcia w domu rodzinnym naraża dziecko na utratę poczucia podstawowej potrzeby, jaką jest bezpieczeństwo, a zachowania agresywne w stosunku do niego, wyzwalają tylko dalszą agresją i stres.

B/ pozytywna

Po wdrożeniu działań terapeutycznych w szkole i w domu spodziewam się, że uczeń przezwycięży trudności w nauce: usprawni technikę czytania, pisania, liczenia. Najważniejsza jest jednak zmiana typu szkoły oraz poddanie się terapii rodzinnej, gdyż zaburzenia na gruncie rodziny uniemożliwiają właściwe relacje również w grupie rówieśniczej.


4. PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA
Uświadomienie mamie ucznia konieczności zmiany szkoły syna oraz przeprowadzenia badań kontrolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz kontynuacja podjętych oddziaływań w procesie edukacyjnym:
- stworzenie atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu dziecka
- indywidualizacja pracy dziecka
- dostosowanie zadań do możliwości dziecka
- mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń, metod aktywizujących
- dostrzeganie najdrobniejszych postępów w pracy ucznia
- akcentowanie pozytywnych cech osobowości chłopca
- kształtowanie pozytywnych relacji w zespole klasowym
- aktywne uczestniczenie ucznia w pracach zespołu klasowego
- integrowanie oddziaływań edukacyjnych szkoły ze środowiskiem rodzinnym chłopca
- utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem


5. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ

Po zdiagnozowaniu przez poradnię niepowodzeń szkolnych ucznia zastosowano wobec niego odpowiednie metody i formy pracy. Przede wszystkim chłopiec przeniósł się do Szkoły Zawodowej, gdzie został dobrze przyjęty przez zespół klasowy. Powierzono mu nawet funkcję przewodniczącego, zachęcano do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły. Zespół klasowy, do którego uczęszczał chłopiec nie był liczny, dlatego można było poświęcić mu wiele uwagi i pracy indywidualnej. Uczeń otrzymywał do rozwiązania zadania dostosowane do swoich możliwości, w każdej chwili mógł skorzystać z dodatkowych objaśnień nauczyciela. Często były utrwalane poznane umiejętności. W czasie pracy z dzieckiem nagradzano je za prawidłowe, poprawne wykonanie zadania. Widać było jak bardo potrzebna jest mu też aprobata rówieśników. Moje oddziaływania polegały głównie na indywidualnych rozmowach z uczniem w obecności wychowawcy lub mamy. Ciągłe skargi nauczycieli odnośnie zachowania na zajęciach powodowały to, iż uczeń często wymagał interwencji pedagoga, wychowawcy. Często również wzywana była mama ucznia, z którą jednak Mateusz nie mógł się porozumieć. Ciągle zarzucał jej, że nie poświęca mu uwagi, nie interesuje się nim. Uczeń wyraźnie czuł się przez nią odrzucany. Tak mama, jak i syn tylko kilka razy skorzystali z proponowanej pomocy psychologicznej. Mateusz był też skierowany do lekarza psychiatry, otrzymał leki uspokajające i wyciszające. Wszelki działania przynosiły jednak efekty krótkotrwałe, chociaż uczeń bardzo chciał ukończyć szkołę i zdobyć zawód.

6. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ

Zastosowanie powyższych oddziaływań pozwoliło na to, że Mateusz bardzo chętnie przychodził do szkoły i coraz częściej opowiadał o swoich problemach domowych, czego wcześniej nie robił. Stał się bardziej samodzielny, zaczął pracę zarobkową w dniach wolnych od zajęć szkolnych. Sukcesem było również przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go. Chociaż uczeń nie potrafił znaleźć wspólnego języka z mamą, do której ciągle ma żal związany z odrzucaniem go, to konflikt ten, jak również wzajemne relacje między matką, a synem nie są już tak agresywne. Obecnie Mateusz uczęszcza do Liceum Zaocznego dla dorosłych.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2552


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0