AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

ANNA STERNA, 2010-11-30
LESZNO

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

/ Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580/Imię i nazwisko: mgr Anna Sterna
Placówka oświatowa: Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie,
Świerczyna 43a, 64-113 Osieczna
Dyrektor Szkoły: mgr Wioletta Klak
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy ( 01. 09. 2010 – 31. 05. 2013r.)
Opiekun stażu: mgr Jolanta OwsiannaZadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - § 7, ust. 2, pkt 1
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego wrzesień 2010 - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu • Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
• Ustalenie harmonogramu spotkań
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu okres trwania stażu
- kontrakt
- harmonogram spotkań
- scenariusze zajęć,
- karty obserwacji
- wnioski z obserwacji zajęć

3. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły • Opracowanie scenariuszy
• Przeprowadzenie i omówienie lekcji Wg. harmonogramu obserwacji - scenariusze
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.)
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, karty pracy itp.
• Rozpoczęcie i ukończenie kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki
• Uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego
• Udział w zajęciach realizowanych przez innych nauczycieli okres trwania stażu - zaświadczenia ukończenia kursów
- pomoce dydaktyczne
- plan pracy zespołu

5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym • Udział w szkoleniach w ramach CDN
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z Gronem Pedagogicznym
• Praca w zespole nauczycieli klas I-III według harmonogramu - harmonogramy
- listy obecności
6. Samoocena własnej pracy • Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach okres trwania stażu - notatka
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek itp.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne okres trwania stażu
maj2013

czerwiec 2013 - dokumentacja
- sprawozdanie
- wniosek
8. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań • Współpraca z rodzicami
• Współpraca z samorządem uczniowskim
• Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania okres trwania stażu - sprawozdania ze spotkań
9. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów • Coroczne testy diagnozujące stopień opanowania wiedzy przez uczniów
• Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów, np. ankiety, arkusze obserwacji zachowań okres trwania stażu - testy, sprawdziany
- dokumentacja szkolna, testy, sprawdziany, kartkówki
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7, ust. 2, pkt 2
1. Poznanie środowiska rodzinnego uczniów
• Poznanie środowiska poprzez obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania i potrzeb rodziców, opracowanie ankiet dla rodziców.
okres trwania stażu
- zeszyt rozmów z rodzicami
- ankiety
- arkusze obserwacji

2. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami • Systematyczny kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe, pedagogiem szkolnym, logopedą oraz rodzicami uczniów okres trwania stażu - udział w spotkaniach
- notatki służbowe z rozmów

3. Uwzględnienie indywidualnych możliwości dydaktyczno -wychowawczych uczniów
• Dostosowywanie planu pracy z poszczególnymi uczniami w oparciu o orzeczenia i opinie PPP
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych pomocnych w prowadzeniu lekcji okres trwania stażu - dokumentacja szkolna
- plan pracy
- indywidualne opinie o uczniach
4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi • Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
• Zorganizowanie kółka plastycznego
• Zajęcia świetlicowe okres trwania stażu - plan pracy zajęć wyrównawczych
- plan pracy kółka plastycznego
- dziennik zajęć w świetlicy
5. Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów oraz uczestniczenie w konkursach organizowanych poza placówką • Zainteresowanie uczniów tematem, zachęcanie i przygotowywanie do udziału w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, inscenizacjach
okres trwania stażu - zdjęcia
- ewentualne dyplomy
i podziękowania
- notatki prasowe
6. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych i klasowych • Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz szkoły, wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych, czuwanie nad pracą uczniów
• Wspólna organizacja imprez klasowych według kalendarza imprez - zdjęcia
- notatki
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 7, ust. 2, pkt 3
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej • Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera
• Opracowanie dokumentacji szkolnej
• Dokumentowanie przebiegu stażu okres trwania stażu - testy, gazetki, przygotowywanie dyplomów i wyróżnień itp.
- dokumentacja szkolna
- dokumentacja dorobku zawodowego
2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie
• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, artykułów
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż okres trwania stażu
- strony internetowe
- adresy odwiedzanych stron
3. Wykorzystanie technologii komputerowej przez uczniów • Wykorzystanie informacji z Internetu do pogłębienia wiedzy z poszczególnych przedmiotów (zajęcia dodatkowe) według potrzeb - dokumentacja w dzienniku zajęć dodatkowych
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań - § 7, ust. 2, pkt 4
1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej • Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
• Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej poprzez odpowiednią lekturę
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej okres trwania stażu - zaświadczenia
- notatki
- kserówki,
- wykaz wykorzystanej literatury
- spis lektur
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych • Udział w radach pedagogicznych
• Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej
• Pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych i dojazdów uczniów do szkoły
• Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej uczniów
okres trwania stażu - lista obecności
- dokumentacja szkolna
3. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami PPP • Opracowanie indywidualnego programu wspomagania w oparciu o opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
okres trwania stażu - opinie o uczniach
- dokumentacja nauczyciela wspierającego
- opinie z poradni
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym • Poszukiwanie rozwiązań
i wspomaganie dzieci z trudnościami wychowawczymi okres trwania stażu - notatki ze spotkań i opis zaistniałych problemów
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 7, ust. 2, pkt 5
1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
• Zapoznanie się z:
- Kartą Nauczyciela,
- Ustawy o systemie oświaty
- Rozporządzeniami MENiS
-Aktualizacja znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
na bieżąco
- akty prawne
- notatki
- wykaz dokumentów

2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego • Analiza:
- Statutu szkoły
- Planów
- Regulaminów
- Programów
okres trwania stażu - wykaz dokumentów
- potwierdzenia opiekuna stażu

3. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły
• Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej OPS, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna itp.
okres trwania stażu
- notatki służbowe z rozmów


Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
…………………………………………………………………….
PODPIS NAUCZYCIELAZatwierdzam do realizacji:


……………………………………………………………………………………
DATA I PODPIS DYREKTORA

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5123


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.