AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Emilla Łagiewska, 2010-11-29
Wrocław

Lekcja wychowawcza, Scenariusze

„Unia Europejska i jej symbole”

- n +

Emilla Łagiewska
SP 3 we Wrocławiu

Scenariusz lekcji wychowawczej
Temat:
„Unia Europejska i jej symbole”

Cel edukacyjny:
Zapoznanie uczniów z symbolami Unii Europejskiej

CELE OPERACYJNE (zamierzone efekty edukacyjne)
Uczeń:
• Posiada wiedzę nt.Unii Europejskiej, jej założeń i charakteru
• Zna symbole unijne i okoliczności ich powstania
• Potrafi wskazać, opisać i zinterpretować przesłania zawarte w symbolach Unii
Europejskiej
• Posiada poczucie przynależności narodowej oraz europejskiej
• Werbalizuje własną postawę społeczną i uczucia patriotyczne
. • Umie współpracować w zespole

UMIEJĘTNOŚCI
• Utrwalenie pojęcia „Unia Europejska” i „symbol”
• Czytanie i interpretowanie tekstów informacyjnych na poziomie dosłownym
i symbolicznym
• Werbalizacja postaw społecznych i uczuć patriotycznych
• Rozwijanie empatii (poczucia więzi z grupą społeczną)
• Wdrażanie do pracy w zespole

METODY
• Podająca – rozmowa nauczająca
• Poznawcza – obcowanie z materiałami informacyjnymi i ilustracyjnymi
• Analiza i interpretacja tekstu informacyjnego
• Słuchanie ze zrozumieniem
• Problemowa/aktywizująca: dyskusja, tworzenie „mapy mentalnej”, uzupełnianie makiety,
wspólny śpiew hymnu

FORMY
• Indywidualna
• Zespołowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• Teksty informacyjne (przygotowane wcześniej przez uczniów)
• Ilustracje:
- mapa Europy
- plakat Jedność w różnorodności – planeta Ziemia
- plakat In varietate Concordia - flagi państw europejskich
- flaga UE
- banknoty / monety euro
- plakat 9 May Europe Day
- „Syriusz” - maskotka UE
• Mapa mentalna / makieta „Kraje Europy” (wykonana ze styropianu) oraz mini-flagi
państw unijnych (osadzone na bambusowych patyczkach, do wbijania w styropianowa makietę)
opatrzone na odwrocie nazwę kraju i stolicy (przygotowane wcześniej przez uczniów)
• Szarfy w barwach UE (przygotowane wcześniej przez uczniów)
• Płyta CD z melodią hymnu UE / tekst „Ody do radości”
PRZEBIEG ZAJĘĆ

Uczniowie przygotowują salę do zajęć:
- ustawiają krzesełka w kręgu, na krzesełkach układają szarfy europejskie
- wystawiają na środek makietę „Kraje Europy” oraz koszyk z mini-flagami państw europejskich
- przygotowują własne teksty informacyjne
Nauczyciel rozdaje materiały ilustracyjne

1. Uczestnicy zajęć zakładają szarfy (27 – liczba państw członkowskich)* w barwach unijnych (ciemnoniebieskie) przyjmując role państw członkowskich UE
a) 12 spośród 27 szarf opatrzonych jest złotymi pięcioramiennymi gwiazdami
2. Uczniowie siadają w kręgu utworzonym z krzeseł, pośrodku kręgu znajduje się makieta „Kraje Europy” oraz koszyk z mini-flagami państw członkowskich oraz tabliczkami z nazwami: Strasburg, Bruksela, Luksemburg
3. 12 uczniów (odniesienie do 12 gwiazd flagi unijnej) dokonuje prezentacji wiadomości o Unii Europejskiej (prezentacje poparte są odpowiednimi ilustracjami):
- Unia jako gospodarczo-polityczny związek państw (utrwalenie pojęcia UE)
- cele Unii
- Parlament Europejski
- Prezydencja Rady Unii Europejskiej
- dewiza (motto) UE dyskusja aktywizująca (interpretacja przesłania)
- flaga dyskusja aktywizująca (poszukiwanie skojarzeń, symbolika liczby 12)
- hymn UE
- waluta euro (interpretacja symboliki okien, bram i mostów – jako wyrazu otwarcia i łączności; podkreślenie symbolicznego ujednolicenia/zróżnicowania graficznego awersu-rewersu: jedność unijna-różnorodność narodowościowa)
- paszport europejski
- Strefa Schengen
- Dzień Europy (9 maja)
- „Syriusz” – maskotka Unii Europejskiej (podkreślenie symbolicznego ujednolicenia/zróżnicowania graficznego awersu-rewersu: jedność unijna-różnorodność narodowościowa – jednakowa postać-różnorodne stroje i atrybuty)
4. Uczniowie o szarfach oznaczonych gwiazdami umieszczają (każdy z uczniów po zakończeniu swojej wypowiedzi) ilustracje na tablicy magnetycznej tworząc „mapę mentalną”
5. Uczestnicy zajęć losują z koszyka flagi narodowe i umieszczają je w makiecie (wbijając
w styropian) w miejscu odpowiadającym położeniu danego państwa
6. Na zakończenie wszyscy uczestnicy odśpiewują hymn „Oda do radości”
(z towarzyszeniem muzyki na CD) (integracja grupy poprzez wspólny śpiew)
7. Przedstawienie zadania dla uczniów do opracowania na kolejną lekcję: zastanowić się
nad problemem „My – Polacy, obywatele Europy. Czym jest patriotyzm, tożsamość narodowa
oraz poczucie wspólnoty europejskiej?”

* w przypadku mniejszej niż 27 liczby uczestników zajęć, szarfy unijne zostaną zawieszone na tablicy z mapą Europy i będą symbolicznie reprezentować „nieobecne” kraje członkowskie
* w przypadku większej niż 27 liczby uczestników zajęć, uczniowie nie wyposażeni w szarfy unijne pełnią rolę państw oczekujących na członkowstwo w UniiPODSTAWOWY ZASÓB INFORMACJI DO REALIZACJI TEMATU:


I. Unia Europejska to powstały 1 listopada 1993 roku gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po II. wojnie światowej.
Wspólna liczba ludności UE wynosi prawie pół miliarda
II. Cele Unii:
Wśród celów UE wymienia się m.in.:
- dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty obywateli poprzez zapewnienie m.in. jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii
- rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych
- ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów
- podniesienie standardów życia
III. Parlament* Europejski:
instytucja reprezentująca obywateli państw należących do UE, której członkowie
są wybierani na 5-letnią kadencję.

Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, natomiast Bruksela, w której odbywa się większość obrad oraz mieszczą się biura poselskie, komisje parlamentarne i władze klubów oraz Luksemburg, gdzie znajduje się m.in. sekretariat generalny, są miejscami pracy Parlamentu.
Obecnie funkcję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego pełni Jerzy Buzek (premier rządu RP w latach 1997-2001)

* Parlament - w państwach o demokratycznych systemach władzy jest to najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.
IV. Prezydencja Rady Unii Europejskiej:
to okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej.
Prezydencja jest pełniona przez okres półroczny, rotacyjnie przez wszystkich członków UE w ustalonej wcześniej kolejności.
Dawniej przedstawiciel kraju aktualnie sprawującego prezydencję był automatycznie przewodniczącym Rady Europejskiej. Od 1 stycznia 2010 r. w Unii ustalone zostało stanowisko stałego przewodniczącego Rady Europejskiej (zwanego prezydentem UE), wybieranego przez przedstawicieli wszystkich krajów związkowych na 2,5-letnią kadencję.
W roku 2011 Polska będzie sprawować prezydencję od 1 lipca do 31 grudnia.

V. Dewiza Unii Europejskiej: In varietate Concordia (Jedność w różnorodności)
VI. Flaga Unii Europejskiej:
12 złotych gwiazd rozmieszczonych w kręgu na ciemnoniebieskim tle.
Symbolika:
- liczba 12 jest m.in. symbolem doskonałości, pełni i jedności;
- gwiazda symbolizuje m.in. doskonałość, ideał, szczęście, sukces;
- krąg jest m.in. symbolem jedności. Krąg gwiazd na fladze UE reprezentuje doskonałą jedność między narodami Europy.
VII. Hymn Unii Europejskiej:
muzyka: Ludwig van Beethoven, finałowa kantata z IX Symfonii,1823
tekst: Friedrich Schiller, Oda do radości, 1785
Z racji wielojęzykowego charakteru Unii Europejskiej, hymn posiada jedynie wersję instrumentalną (opracowaną przez Herberta von Karajana).
Oda do radości grana jest corocznie 9 maja – w Dniu Europy. Towarzyszy też uroczystościom i szczytom Unii wraz z hymnem państwa, które w danym półroczu przewodniczy Unii.
VIII. Waluta Unii Europejskiej:
Symbolem unijnej waluty – euro – jest grecka litera epsilon przecięta dwiema
równoległymi liniami (€).
Banknoty euro mają, niezależnie od państwa, jednakowy awers i rewers.
Motywami graficznymi banknotów są okna i bramy na stronie przedniej oraz mosty na stronie odwrotnej. Mają one symbolizować otwartość (bramy i okna) oraz porozumienie (mosty).
Wszystkie prezentują różne okresy w sztuce europejskiej:
banknot 5 euro (dominujący kolor: szary) elementy architektury antycznej;
banknot 10 euro (dominujący kolor: czerwony): elementy architektury romańskiej;
banknot 20 euro (dominujący kolor: niebieski): elementy architektury gotyckiej;
banknot 50 euro (dominujący kolor: pomarańczowy): elementy architektury renesansowej;
banknot 100 euro (dominujący kolor: zielony): elementy architektury barokowej;
banknot 200 euro (dominujący kolo: żółty): elementy architektury inżynieryjnej XIX w.;
banknot 500 euro (dominujący kolor: purpurowy): elementy architektury nowoczesnej XX w.

Słowo euro wydrukowane na każdym banknocie napisane jest w języku łacińskim i greckim.
Banknoty zawierają też symbol Unii Europejskiej (12 gwiazd na niebieskim tle)

Monety euro:
W przeciwieństwie do banknotów euro, które mają jednakowe obie strony, monety euro posiadają jedną stronę wspólną (awers), zaś drugą - narodową (rewers).
Koncepcja wspólnych i narodowych stron monet euro ma odzwierciedlać ideę integracji europejskiej (tj. jednoczenie się z zachowaniem różnic narodowych).

Każda moneta euro - bez względu na stronę narodową - jest prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro, a nie tylko w państwie członkowskim, w którym została wyemitowana.

IX. Paszport Europejski: Paszport Europejski: Jednolity wzór paszportu europejskiego
został uzgodniony przez państwa członkowskie w latach 1981-1982.
Jego charakterystycznymi cechami są:
- nagłówek „Unia Europejska”
- poniżej nazwa państwa, z którego pochodzi posiadacz paszportu
- kolor (burgundzkiego wina)
- wymiary 88mm x 124 mm
X. Strefa Schengen:
Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na
granicach wewnętrznych, a współpraca policyjna i sądowa w sprawach
kryminalnych pomiędzy służbami państw – sygnatariuszy została zacieśniona.
Kontrola graniczna obejmuje granice zewnętrzne, stosowane są ściśle określone,
jednolite zasady dotyczące kontroli wjazdu i wyjazdu cudzoziemców.
Polska wstąpiła do Strefy Schengen w 2007 roku
XI. Dzień Europy: 9 maja
W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman przedstawił propozycję
utworzenia zorganizowanej Europy jako niezbędny warunek utrzymania stosunków
pokojowych. Propozycję tę, znaną jako "Deklaracja Schumana", uważa się za początek
tworzenia obecnej Unii Europejskiej.
XII. „Syriusz” – maskotka Unii Europejskiej:
Swej nazwy unijnej maskotce użyczyła najjaśniejsza gwiazda (gwiazdozbiór
Wielkiego Psa).
Każde państwo członkowskie ubiera Syriusza i wyposaża w charakterystyczne
atrybuty nawiązujące do kultury i tradycji państwa.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4250


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.