AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Bolechowska, 2010-10-07
Międzylesie

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

- n +
PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Imię i nazwisko: Anna Bolechowska
Szkoła: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2007 – 31.05.2010)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Irena Trytek
Dyrektor Szkoły: mgr Roman Boos

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 1 grudnia 2004
1. § 7.1.1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły. 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
- Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci oraz konkursów,
- Współpraca podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez.

3. Współpraca z Radą Rodziców:
- Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Rodziców dotyczących współpracy ze szkołą i niesienia jej pomocy w sprawach wychowawczych jak i materialnych.
- Współorganizowanie imprez środowiskowych:
- XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Kulig w Gajniku,
- Marsz Ekologiczny z okazji Święta Ziemi,
- Dzień Babci i Dziadka - przedstawienie,
- Dzień Mamy i Taty – montaż słowno-muzyczny,
- Dzień Dziecka- turniej zabaw.


4. Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji programu pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Goworowie.

5. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, gronem pedagogicznym:
- Współorganizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych:
- Powiatowy Konkurs Matematyczny,
- Gminny Konkurs Matematyczny „Orły”,
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”,
- Konkurs „Alfik Matematyczny”,
- Konkurs Matematyczny „Olimpus”.

6. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z programu szkoły:
- Dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców,
- organizowanie klasowych imprez,
- Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych,
- Realizacja programu w ramach godzin wychowawczych,
- Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne.

7. Realizacja ścieżek edukacyjnych ( ).:
- Uwzględnienie treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu matematyki, informatyki i techniki,
- Edukacja prozdrowotna – prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8. Współpraca z biblioteką szkolną i wiejską:
- Przekazanie ciekawych scenariuszy zajęć i uroczystości:
- Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Odzyskanie Niepodległości. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady2. § 7.1.2. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w sposób samodzielny lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Zdobycie dyplomu ukończenia studiów.

2. Ukończenie kursu dla opiekunów pracowni internetowej „Administrator szkolnej pracowni internetowej”.

3. Ukończenie szkolenia komputerowego w ramach Projektu MEN „Pracownia komputerowa dla szkół”- edycja 2007. „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”.

4. Ukończenie kursu „Motywowanie uczniów do nauki”.

5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
- Udział w pracach zespołu wychowawczego S. S. P.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

6. Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach matematycznych i informatycznych.

7. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki:
- Biblioteczka metodyczno – przedmiotowa.

8. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism pedagogicznych,
- Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi.
Spis zebranych pozycji. Testy, czasopisma. Baza łączy.

3. § 7.1.3.
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty. 1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
- Ustawa o systemie oświaty,
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały DODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. W okresie trwania stażu Potwierdzenia, notatki.

4. § 7.2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach. 1. Współpraca z opiekunem stażu:
- Zawarcie kontraktu,
- Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego,
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji,
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza,
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości,
- Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki, informatyki i techniki,
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, pokazy, prezentacje w Power Poincie itp.,
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,

3. Publikowanie własnych prac:
- Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela na stronie www,
- Publikacja scenariuszy lekcji.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen.

5. § 7.2.2.
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1. Promowanie szkoły poprzez obsługę strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

2. Przygotowanie uroczystości szkolnych.

3. Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych o tematyce matematycznej i informatycznej.

4. Współorganizowanie i udział w realizacji programów profilaktyki i projektów edukacyjnych.

5. Współorganizowanie gminnego konkursu „Orły 2007”, „Orły 2008”, „Orły 2009”,

6. Organizowanie warsztatów matematycznych:
- Wielcy matematycy.

7. Organizowanie Meczy Matematycznych.

8. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów promujących najbliższą okolicę.

9. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Goworowa „Dziewięćsił”.
W ciągu całego stażu

6. § 7.2.3.
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1. Opieka nad stroną www:
- Aktualizacja szkolnej strony www,
- Obsługa szkolnej poczty elektronicznej,
- Administrowanie szkolną pracownią internetową.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

3. Wykorzystanie w swojej pracy Internetu.

4. Działanie na rzecz upowszechnienia wśród uczniów posiadania kont poczty elektronicznej.

5. Przygotowanie uczniów do konkursów.

6. Organizowanie dodatkowych zajęć z technologii informacyjnej dla klas I – III.

7. Pisanie konspektów, scenariuszy, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

8. Wykonywanie pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu

7. § 7.2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe i czasopisma),
- Znajomość aktualnego rozwoju ucznia,
- Aktywna praca nad samokształceniem Przez cały okres stażu Notatki
8. § 7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statutu Szkoły, Planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów.

2. Analiza przepisów prawa oświatowego.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2613


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.