AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Kliś, 2010-10-07
Rzeszów

Matematyka, Program nauczania

Autorski program zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klasy 6 SP.

- n +

Program zajęć z matematyki
dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej
realizowanego
w ramach
projektu „Chcemy zostać ludźmi sukcesu”
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiopracowała mgr Marta Kliś
rok szkolny 2008/2009

Zespół Szkół w Racławówce
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce

Spis treści:
1.Wstęp.
2.Ogólne założenia programu.
3.Cele edukacyjne.
4.Procedury osiągania celów.
5.Metody i formy pracy.
6.Treści programowe.
7.Tematyka zajęć.
8.Ewaluacja programu.


1 Wstęp
„słyszałem – zapomniałem
widziałem – zapamiętałem
zrobiłem – zrozumiałem”
/Konfucjusz/

Matematyka jest jednym z głównych przedmiotów nauczanych w szkole. Opracowując ten program, starałam się, aby matematyka wydała się uczniom ciekawa, a przede wszystkim, możliwa do zrozumienia. Program ten pomoże uczniom usystematyzować wiedzę i ćwiczyć umiejętności pozwalające na zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Ponadto, posłuży do przygotowania uczniów do czekającego ich Sprawdzianu po klasie VI.

2 Ogólne założenia programu.

Program przeznaczony jest do realizacji w roku szkolnym 2008/2009 w ramach projektu „Chcemy zostać ludźmi sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych”, w wymiarze 2 godzin tygodniowo – łącznie 70 godzin w ciągu całego roku szkolnego. Program adresowany jest do zainteresowanych i chętnych do pracy uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej. Pozwalam sobie mieć nadzieję, że program ten będzie przyjazny dla ucznia, a poprzez jego systematyczną pracę i urozmaicone formy i metody pracy, a także ciekawe materiały przygotowane przez pedagoga będzie prowadził do rozwijania zainteresowań uczniów, motywował ich do osiągania lepszych wyników nauczania i pomoże im usystematyzować wiedzę i udoskonali umiejętności, które powinien zdobyć uczeń kończący naukę w szkole podstawowej.

3 Cele ogólne, szczegółowe i edukacyjne.

Celem ogólnym zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Boguchwała.

Cele szczegółowe:
- zwiększanie skuteczności nauczania poprzez stosowanie różnych metod i form pracy. Nauka wykorzystywania przez uczniów różnych źródeł informacji.
- umożliwienie uczniom z obszarów wiejskich dostępu do rozwijania myślenia matematycznego poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych.
- stworzenie uczniom o niższym statucie materialnym możliwości bezpłatnej nauki matematyki na zajęciach dodatkowych.
- rozszerzanie możliwości edukacyjnych poprzez pracę z matematycznym programem multimedialnym.
- zmniejszenie ilości uczniów mających problemy w nauce matematyki.
- zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów
- zwiększanie wiary we własne siły, zminimalizowanie lęku przed mitem „trudnego przedmiotu”
- zwiększenie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie do nauczania gier matematycznych, krzyżówek, kart pracy
- ukazywanie matematyki w życiu codziennym i jej funkcjonalności

Cele kształcenia:
- rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania;
- rozwijanie zdolności samodzielnego, logicznego myślenia twórczego;
- kształtowanie umiejętności precyzyjnego posługiwania się językiem matematycznym, dokładnego wyrażania myśli, wyciągania wniosków, stawiania problemów i ich rozwiązywania;
- kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
- rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych;
- nauczanie dostrzegania matematyki (prawidłowości matematycznych) w otaczającym świecie;
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego.
- przygotowanie do korzystania z tekstów dotyczących różnych dziedzin wiedzy oraz tekstów użytkowych – tabel, wykresów, planu, mapy czy diagramu;
- stosowanie symboli literowych i rysunków do rozwiązywania zadań;
- rozwijanie umiejętności matematycznych zawartych w standardach wymagań egzaminacyjnych.


Cele wychowawcze:
- wyrabianie systematyczności, dokładności, staranności, pracowitości;
- dbanie o miłą atmosferę, życzliwość, tolerancyjność;
- integracja uczniów poprzez wspólną pracę w grupach;
- zachęcanie do aktywności i wzajemnej życzliwej pomocy;
- wdrażanie do wykonywania dokładnych obliczeń, starannych wykresów i rysunków, przejrzystych i estetycznych zapisów;
- wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem matematycznym;


4 Procedury osiągania celów.

Omawiając treści matematyczne, należy jak najczęściej posługiwać się przykładami z życia codziennego, dobierać tak zadania, by wzbudzić zapał i zainteresowanie uczniów i ich naturalną ciekawość. Należy stosować różnorodne metody nauczania, które pozwalają wykazywać się uczniom i wymagają od nich aktywnej postawy. W miarę możliwości, należy wykorzystywać dostępne środki dydaktyczne (przyrządy pomiarowe, modele brył, kalkulatory, komputery itp.) Najlepszym środkiem do realizacji powyższych celów jest rozwiązywanie problemów matematycznych i zadań, gdyż jest to trening umysłu, doskonali i rozwija myślenie. Ważna jest też dyskusja na temat sposobów rozwiązania danego zadania – co uczy twórczego myślenia. Należy pracować z przygotowanymi kartami pracy i tekstami, by ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem i wybieranie istotnych informacji z pominięciem treści nie istotnych przy rozwiązaniu zadania.


5 Metody i formy pracy.

Metody:
- podająca: praca z tekstem, pogadanka,
- eksponująca: konkurs na wykonanie zadań w grupach, zawody matematyczne,
- problemowa: rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności,
- praca indywidualna,
- praca w grupach.

Formy pracy:
- indywidualne i zespołowe rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem pomocy opracowanych przez nauczyciela, kart pracy ucznia;
- rozwiązywanie zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych, krzyżówek;
- wykonywanie prac praktycznych i ich matematyzacja;
- gry dydaktyczne
- zawody matematyczne i teleturnieje.

Środki dydaktyczne:
- przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć, karty pracy ucznia;
- plansze, krzyżówki, tabele z danymi do odczytu, cenniki;
- bryły porównawcze;
- przybory geometryczne;


6 Treści programowe.


I Jak dobrze przygotować się do sprawdzianu po klasie VI? ( 8 h )
- poznanie standardów wymagań egzaminacyjnych;
- rady i przykłady jak rozwiązywać zadania wyboru, zadania krótkiej odpowiedzi;
- pułapki zadań testowych;
- rozwiązywanie przykładowych sprawdzianów po klasie VI;

II Liczby naturalne. ( 4 h )
-odczytywanie, zapisywanie, porównywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym;
-dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych;
-kolejność wykonywania działań;

III Liczby dziesiętne i ułamki zwykłe. ( 9 h )
- porównywanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych
- dziesiętne gry dydaktyczne;
- zapisywanie, porównywanie, rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych;
- dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych;
- stosunek dwóch wielkości;
- działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;

IV Matematyka inaczej ( 5 h )
- rozwiązywanie krzyżówek matematycznych, rebusów;
- projektowanie własnych krzyżówek matematycznych uwzględniających wiedzę matematyczną;
- układanie ciekawostek i wierszy z zastosowaniem terminów i pojęć matematycznych;
- tworzenie albumów „Krzyżówki matematyczne” i „Wierszowana matematyka”.

V Figury na płaszczyźnie. Pola wielokątów. ( 10 h )
- odcinki, proste, półproste, kąty;
- pola i obwody prostokątów, kwadratów, równoległoboków, trapezów;
- amiana jednostek długości i pola;
- skala na planach i mapach;

VI Figury przestrzenne ( 12 h)
- siatki prostopadłościanów i sześcianów oraz ich pola i objętości;
- siatki graniastosłupów prostych oraz ich pola i objętości;
- poznanie kształtu różnych brył;
- doświadczalne mierzenie pola i porównywanie objętości brył;

VII Procenty ( 4 h )
- wykonywanie obliczeń procentowych;
- procentowe gry dydaktyczne;

VIII Liczby wymierne ( 4 h )
- liczby dodatnie i liczby ujemne;
- dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych;

IX Organizowanie danych i przyporządkowania. ( 4 h )
- zbieranie i porządkowanie danych;
- prostokątny układ współrzędnych;

X Wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności ( 4 h )
- sumy algebraiczne, redukcja wyrazów podobnych;
- obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych;
- rozwiązywanie równań i nierówności;

XI Podsumowanie wiadomości ( 6 h )
- rozwiązywanie zestawów zadań z różnych działów;
7 Tematyka zajęć

I Jak dobrze przygotować się do sprawdzianu po klasie VI? ( 8 h )
1. Jak rozwiązywać zadania wyboru?
2. Jak rozwiązywać zadania krótkiej odpowiedzi?
3. Rozwiązywanie przykładowego sprawdzianu po kl. 6 „Fryderyk Chopin”.
4. Rozwiązywanie przykładowego sprawdzianu po kl. 6 „Radio”.
5. Pułapki zadań testowych. Przykłady różnych zadań testowych.
6. Rozwiązywanie przykładowego sprawdzianu po kl. 6 „Światło”, „Róża”.
7. Rozwiązywanie przykładowego sprawdzianu po kl. 6 „Piękno”, „Miejsce, w którym żyjemy”.
8. Rozwiązywanie przykładowego sprawdzianu po kl. 6 „Przemijanie”.

II Liczby naturalne. ( 4 h )
1. Jak czytać, zapisywać i porównywać liczby w dziesiątkowym systemie pozycyjnym?
2. Jak dodawać i odejmować liczby naturalne?
3. Jak mnożyć i dzielić liczby naturalne?
4. W jakiej kolejności wykonywać arytmetyczne działania?

III Liczby dziesiętne i ułamki zwykłe. ( 9 h )
1. Ćwiczenia w porównywaniu, dodawaniu, odejmowaniu ułamków dziesiętnych.
2. Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu ułamków dziesiętnych.
3. Dziesiętne domino, Ułamkowy trójkąt – gry dydaktyczne.
4. Ułamki dziesiętne. Sprawdzamy jak sobie radzimy.
5. Zapisywanie, porównywanie, rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych.
6. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu ułamków zwykłych.
7. Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu ułamków zwykłych.
8. Wykonywanie działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
9. Co to jest stosunek dwóch wielkości i jak go stosować w rozwiązywaniu praktycznych problemów?

IV Matematyka inaczej ( 5 h )
1. Rozwiązywanie krzyżówek matematycznych i rebusów.
2. Rozwiązywanie krzyżówek matematycznych i rebusów.
3. Projektowanie własnych krzyżówek matematycznych.
4. Układanie wierszy lub bajek związanych z tematyką matematyczną.
5. Prezentacja prac uczniowskich związanych z tematyką matematyczną.

V Figury na płaszczyźnie. Pola wielokątów. ( 10 h )
1. Odcinki, kąty, proste i półproste. Zadania.
2. Zamiana jednostek długości.
3. Pola i obwody prostokątów.
4. Pola i obwody równoległoboków i rombów.
5. Rodzaje trójkątów. Kąty w trójkątach.
6. Pola i obwody trójkątów.
7. Pola i obwody trapezów.
8. Zamiana jednostek pola.
9. Skala na planach i mapach.
10. Rozwiązywanie zadań – pola wielokątów i skala.

VI Figury przestrzenne ( 12 h)
1. Prostopadłościany i sześciany.
2. Siatki prostopadłościanów i sześcianów.
3. Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu i sześcianu.
4. Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu i sześcianu. Zadania.
5. Graniastosłupy proste.
6. Siatki graniastosłupów prostych.
7. Pole powierzchni graniastosłupów prostych.
8. Pole powierzchni graniastosłupów prostych.
9. Objętość graniastosłupów prostych.
10. Objętość graniastosłupów prostych.
11. Poznanie kształtu różnych brył (kula, półkula, walec, stożek).
12. Doświadczalne mierzenie pola i porównywanie objętości brył.

VII Procenty ( 4 h )
1. Wykonywanie obliczeń procentowych.
2. Wykonywanie obliczeń procentowych.
3. Procentowe domino – gra dydaktyczna.
4. Procentowa podróż z Kopernikiem – gra dydaktyczna.

VIII Liczby wymierne ( 4 h )
1. Liczby dodatnie i liczby ujemne.
2. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.
3. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.
4. Działania na liczbach wymiernych dodatnich i ujemnych.

IX Organizowanie danych i przyporządkowania. ( 4 h )
1. Zbieranie i porządkowanie danych.
2. Zbieranie i porządkowanie danych.
3. Prostokątny układ współrzędnych.
4. Prostokątny układ współrzędnych.

X Wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności ( 4 h )
1. Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.
2. Sumy algebraiczne. Redukcja wyrazów podobnych.
3. Rozwiązywanie równań i nierówności.
4. Rozwiązywanie równań – zadania tekstowe.

XI Podsumowanie wiadomości ( 6 h )
1 - 6. Rozwiązywanie zestawów zadań z różnych działów.

8 Ewaluacja programu

Aby przekonać się, czy zaproponowany program daje pożądany wpływ na uczniów, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji tj. działania pozwalającego stwierdzić w jakim stopniu cele zostały osiągnięte, czy proponowane metody i formy pracy są skuteczne. Oceny atrakcyjności zajęć dokonają sami uczestnicy programu przez udział w zajęciach oraz informację zwrotną. Wyniki ewaluacji posłużą do wyciągnięcia wniosków o realizacji programu zajęć matematycznych w ramach projektu „Chcemy zostać ludźmi sukcesu”.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIÓW
DROGI UCZNIU!

Chcę się dowiedzieć, jak oceniasz zajęcia matematyczne prowadzone w ramach projektu „Chcemy zostać ludźmi sukcesu” oraz stosowane na zajęciach metody pracy. Zależy mi na Twoich rzetelnych i szczerych odpowiedziach. Ankieta jest anonimowa.
Zakreśl wybraną odpowiedź. W innym przypadku uzupełnij ją.

1. Czy chętnie uczęszczasz na zajęcia matematyczne prowadzone w ramach projektu „Chcemy zostać ludźmi sukcesu”?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie
2. Czy odpowiada Ci forma w jakiej prowadzone są zajęcia?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie
3. Czy zadania na zajęciach zainteresowały Cię?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie
4. W jakim stopniu pomogłam Ci zrozumieć zagadnienia matematyczne?
(Zaznacz na skali.)
1 2 3 4 5 6
5. Jak oceniasz zajęcia?
a) Były ciekawe
b) Nie zawsze są ciekawe
c) Były nudne
6. Jak oceniasz współpracę z nauczycielem prowadzącym?
a) Dobra
b) Raczej dobra
c) Raczej słaba
7. Jak oceniasz swoją pracę na zajęciach? Czy byłeś aktywny, czy przygotowane zadania i materiały motywowały Cię do pracy?
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
........................................................................................................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 19205


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 2