AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Chocholak, 2010-09-22
Lubin

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - matematyka

- n +


Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
w Szkole Podstawowej
nr 12 w Lubinie
http://www.profesor.pl/js/bbeditor/images/bold.gif
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: mgr inż. Marta Chocholak
Pełniona funkcja: nauczyciel matematyki
Czas trwania stażu: 01.09.2009r. – 31.05.20012r.
Opiekun stażu: mgr Katarzyna Markowska


Cel główny: zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.(*)

1. Analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności.
- Ocena skuteczności własnych działań.
- Dokonywanie, w razie potrzeby, modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
- Analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz stopnia zrealizowania wyznaczonych w Planie Rozwoju celów.
- Przygotowanie sprawozdań na temat swojej pracy w okresie
stażu.


Cały okres stażuVI corocznie

2. Rozbudowa własnego warsztatu pracy
- Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej.
- Opieka nad pracownią przedmiotową.
- Przygotowywanie materiałów wzbogacających pracownię matematyczną.
- Gromadzenie prac uczniów.


Cały okres stażu

3. Dokumentowanie własnych działań.

- Stworzenie planu pracy wychowawcy klasy na podstawie programu wychowawczego szkoły.
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy oraz nauczyciela matematyki.
IX 2010, 2011


Cały okres stażu

§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.(*)

1. Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
- Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową).
- Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
- Konsultacje z innymi nauczycielami.
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
- Indywidualne rozmowy z uczniem.
Cały okres stażu

2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.

- Przygotowywanie uczniów i prowadzenie szkolnych etapów konkursów matematycznych.
- Współorganizowanie międzyszkolnego konkursu informatycznego.
- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
- Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych.


Cały okres stażu

3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
- Przeprowadzenie zajęć niwelujących poziom agresji, różnego typu uzależnień i nałogów.
- Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
- Udział w społecznych akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.
- Organizacja w szkole Dnia Bezpiecznego Internetu.
Cały okres stażu


IX corocznie
Cały okres stażu

II corocznie
§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.(*)

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
- Dokumentowanie przebiegu stażu.
- Prowadzenie dokumentacji własnej pracy w formie elektronicznej.
- Przygotowywanie materiałów dydaktycznych.
- Przygotowywanie wystroju pracowni matematycznej.
- Wykorzystywanie na lekcjach programów multimedialnych i Internetu.


Cały okres stażu

2. Korzystanie z Internetu.

- Wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym.
- Korzystanie z portali edukacyjnych.
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – Planu Rozwoju Zawodowego.
- Tworzenie strony internetowej szkoły

Cały okres stażu

Rok szkolny 2009/2010
Cały okres stażu

§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.(*)

1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.

- Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, mającym trudności w nauce i indywidualna pomoc wychowankom.
- Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów).
- Prowadzenie koła matematycznego dla chętnych uczniów (przygotowanie do konkursów i testu kompetencji).
- Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych. Cały okres stażu

2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych.
- Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
- Uczestnictwo w obrzędach i świętach narodowych, religijnych i szkolnych.
- Organizacja i współorganizacja akademii i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych. Cały okres stażu

3. Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów.
- Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne ich rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych.
- Przeprowadzanie badań socjometrycznych
- Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
- Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
- Propagowanie wśród uczniów idei szeroko pojętej integracji.
- Uświadamianie wad i zalet oraz praca nad swoimi słabościami.
- Szerzenie wśród uczniów zdrowego trybu życia – współpraca z Zespołem Promocji Zdrowia.
- Pedagogizacja rodziców.Cały okres stażu
§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.(*)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.
- Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Cały okres stażu

VIII - IX 2009
VI 2012

2. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.  Analiza ustaw i rozporządzeń.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- Ustawa o systemie oświaty.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. Cały okres stażu

3. Uczestnictwo w kreowaniu
prawa wewnątrzszkolnego.
- Praca w różnorodnych komisjach powoływanych w szkole (m.in. egzaminacyjnych, konkursowych).
- Uczestniczenie w przygotowywaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji dokumentacji szkolnej.
Wg potrzeb

4. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.

- Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań.
- Poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.
Cały okres stażu
(*)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zatwierdzam do realizacji:……………………………………………… …………………………………
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1582


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.