AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tadeusz Janczylik, 2010-09-20
Suchowola

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
W związku z ubieganiem się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego.

mgr inż. Tadeusza Janczylika – nauczyciela
Zespołu Szkół w Suchowoli

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.


I. Zagadnienia organizacyjne

Poznanie procedury awansu zawodowego:
1) Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego.
2) Opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3) Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Termin realizacji: sierpień/wrzesień 2009.
Sposób dokumentowania: wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
1) Gromadzenie materiałów i dokumentów.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentowania: potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały, inne dokumenty.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
1) Opracowanie zgromadzonej dokumentacji.
2) Analiza osiągniętych wyników.
3) Sformułowanie wniosków.
Termin realizacji: maj 2012.
Sposób dokumentowania: sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne:
1) Sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
Termin realizacji: czerwiec 2012.
Sposób dokumentowania: poprawnie sformułowany wniosek.

II. §8 ust.2.pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły:
1) Przeprowadzenie ewaluacji PSO i jego korekta.
2) Uczestnictwo w różnych zespołach pracujących na terenie szkoły.
3) Opracowywanie regulaminów i dokumentów potrzebnych do prawidłowej pracy i rozwoju szkoły.
4) Opracowywanie ankiet, planów wychowawczych, narzędzi diagnozujących, materiałów dydaktycznych i testów.
5) Przygotowywanie uczniów do egzaminu zawodowego.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentowania: PSO, kserokopie protokołów z zebrań zespołu przedmiotowego, opracowane dokumenty, zaświadczenia Dyrektora szkoły.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
1) Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.
2) Samokształcenie.
3) Studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentowania: zaświadczenia o ukończeniu podjętych form doskonalenia zawodowego, poświadczenie Dyrektora o udziale w szkoleniach.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach wiedzy rolniczej, bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym i innych:
1) Przygotowywanie uczniów zainteresowanych konkursami.
2) Udział uczniów w konkursach przedmiotowych.
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenie Dyrektora szkoły, kserokopie dyplomów zdobywanych przez uczniów.

Przeprowadzenie konkursów przedmiotowych:
1) Przygotowanie zestawu zadań i schematu punktowania na etap szkolny konkursu.
2) Przeprowadzenie konkursów.
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenie Dyrektora szkoły, przygotowane materiały.

Udział klasy w szkolnych rozgrywkach sportowych:
1) Motywowanie uczniów.
2) Pomoc w przygotowaniu i organizacji zawodów.
3) Ustalenie reprezentacji klasy na Dzień Sportu.
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenie organizatorów, dyplomy.

Organizowanie i przeprowadzenie kursu operatorów kombajnów zbożowych:
1) Zorganizowanie kursu.
2) Przygotowanie materiałów.
3) Udział w komisji egzaminacyjnej.
4) Przygotowanie zaświadczeń.
Termin realizacji: według potrzeby.
Sposób dokumentowania: poświadczenie Dyrektora szkoły.

Różne formy promocji szkoły w środowisku:
1) Udział w organizacji 35-lecia szkolnictwa rolniczego
w Zespole Szkół w Suchowoli i innych uroczystości oraz akcji wynikających z planu pracy szkoły.
2) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i innymi instytucjami październik 2009
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenie Dyrektora szkoły, potwierdzenia.

Pełnienie obowiązków pracownika służby bhp:
1) Szkolenie wstępne bhp uczniów klas pierwszych Technikum w Suchowoli.
2) Dokonywanie okresowych przeglądów warunków nauki
i pracy pod względem bhp.
3) Wykonywanie innych obowiązków.
Termin realizacji: szkolenie wstępne - wrzesień, przeglądy - 2 razy do roku, pozostałe na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenia Dyrektora szkoły.


III. §8 ust.2.pkt.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych:
1) Tworzenie dokumentów potrzebnych w pracy nauczyciela.
2) Przygotowanie sprawdzianów.
3) Opracowanie zestawów egzaminacyjnych i konkursowych.
4) Opracowanie dyplomów, wykazów ocen, itp.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentowania: poświadczenia Dyrektora szkoły, przykładowe materiały.

Współuczestniczenie w opracowywaniu strony WWW szkoły:
1) Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno-wychowawczą.
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenie Dyrektora szkoły.

Wykorzystanie technik komputerowych:
1) Wykorzystanie programów komputerowych w pracy dydaktycznej.
2) Opracowywanie pomocy dydaktycznych w formie prezentacji multimedialnych.
3) Przygotowywanie innych materiałów edukacyjnych.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentowania: przykładowe materiały, wykaz stosowanych programów.


IV. §8 ust.2.pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Prowadzenie zajęć otwartych:
1) Przygotowanie i poprowadzenie zajęć otwartych.
2) Współpraca z nauczycielami przedmiotów zawodowych.
3) Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Termin realizacji: według potrzeb.
Sposób dokumentowania: poświadczenie Dyrektora szkoły, scenariusze lekcji, poświadczenie nauczycieli.

Publikacje:
1) Opublikowanie "Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej".
Termin realizacji: wrzesień 2010.
Sposób dokumentowania: zrzut ekranowy.

Pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Przedmiotów Zawodowych:
1) Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
2) Współpraca przy organizowaniu praktyk zawodowych imprez szkolnych i międzyszkolnych.
3) Współorganizowanie zajęć oraz ich omawianie, analiza
i ewaluacja.
4) Współorganizowanie wycieczek dydaktycznych.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentowania: kserokopie protokołów z zebrań zespołu, poświadczenie Dyrektora szkoły, poświadczenia nauczycieli współpracujących, wykaz wycieczek dydaktycznych.

Pełnienie funkcji pracownika służby bhp:
1) Przeprowadzanie wstępnych szkoleń bhp dla nauczycieli.
2) Organizowanie szkoleń okresowych w dziedzinie bhp.
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenia Dyrektora szkoły.

Uczestnictwo w pracach komisji konkursowych i egzaminacyjnych:
1) Współpraca w organizowaniu konkursów i egzaminów.
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenia Dyrektora szkoły, poświadczenia członków komisji.

Pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela stażysty:
1) Pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.
2) Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty i obserwacja jego zajęć.
3) Systematyczna wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą.
Termin realizacji: okres stażu.
Sposób dokumentowania: potwierdzenie Dyrektora szkoły, scenariusze zajęć.

Współpraca z nauczycielami:
1) Organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych.
2) Organizowanie wycieczek.
3) Pomoc w przedsięwzięciach innych nauczycieli.
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenia nauczycieli.


V. §8 ust.2.pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie autorskiego programu „Bezpiecznie wokół nas”:
1) Działanie zmierzające do opracowania programu.
2) Opracowanie programu.
Termin realizacji: rok szkolny 2009/2010.
Sposób dokumentowania: program.

Realizowanie programu:
1) Zatwierdzenie programu do realizacji.
2) Wdrożenie programu.
3) Podsumowanie i opracowanie ewaluacji do dalszych działań.
Termin realizacji: rok szkolny 2010/2011.
Sposób dokumentowania: poświadczenie Dyrektora szkoły.


VI. §8 ust.2.pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Organizowanie wycieczek klasowych:
1) Opracowanie planu i regulaminu wycieczki.
2) Zorganizowanie wyjazdu.
3) Integracja zespołu klasowego.
4) Podsumowanie wycieczki.
5) Dokonanie wpisu w dokumentacji szkolnej.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentowania: poświadczenie Dyrektora szkoły, karta wycieczki.

Wyjścia do placówek kulturalnych i sportowych:
1) Wystawy, występy artystyczne, kino, itd.
2) Wdrażanie uczniów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentowania: poświadczenie Dyrektora szkoły, poświadczenie organizatora.

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych:
1) Motywowanie i przygotowanie uczniów do konkursów.Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentowania: poświadczenie Dyrektora szkoły, poświadczenie organizatora.

Dbanie o bazę szkoły:
1) Zagospodarowanie pracowni.
2) Dbanie o wyposażenie pracowni i stan pomieszczeń szkolnych.
3) Prace porządkowe na zewnątrz szkoły.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentowania: poświadczenie Dyrektora szkoły.

Współpraca z rodzicami:
1) Organizowanie zebrań i wywiadówek.
2) Informowanie o postępach uczniów w nauce.
3) Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.
4) Spotkania i kontakty indywidualne.
5) Włączenie rodziców do organizacji imprez szkolnych.
6) Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentowania: poświadczenie Dyrektora szkoły, scenariusze.


VII. §8 ust.2.pkt.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Białostockiej:
1) Konsultacje.
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenie z poradni.

Współpraca z pedagogiem szkolnym:
1) Organizowanie prelekcji podczas lekcji wychowawczej.
2) Współdziałanie w konkretnych sprawach wychowawczych.
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenie pedagoga szkolnego.

Współpraca z higienistką szkolną:
1) Cykl pogadanek na temat „Zdrowego stylu życia”.
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenie higienistki.

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suchowoli:
1) Pomoc w organizowanych przedsięwzięciach.
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenie.

Nawiązanie współpracy z KRUS, Państwową Inspekcją Pracy, Policją, Strażą Pożarną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
1) Rozmowy w sprawie pomocy przy realizacji różnych zadań.
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: zestawienie kontaktów, poświadczenie Dyrektora szkoły.

Udział w akcjach charytatywnych i społecznych:
1) Współuczestniczenie i zachęcanie uczniów do udziału w akcjach: „Sprzątanie Ziemi”, krwiodawstwa, zbiórkach na rzecz potrzebujących.
Termin realizacji: na bieżąco.
Sposób dokumentowania: poświadczenie.


VIII. §8 ust.2.pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu dydaktyczno-wychowawczego:
1) Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia.
2) Identyfikacja problemu i jego znaczenia.
3) Propozycje rozwiązania.
4) Wdrażanie oddziaływań.
5) Efekty oddziaływań.
6) Opracowanie analizy dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentowania: analiza przypadku, wnioski.Powyższy plan rozwoju jest otwarty i może ulec uzupełnieniu.


Opracował: mgr inż. Tadeusz Janczylik
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1551


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.