AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Antropik, 2010-07-30
Sokółka

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozowoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr BARBARA ANTROPIK
PRZEDSZKOLE NR 1 W SOKÓŁCE


Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2011 r.


Sokółka, dn.12.09.08.2008 r.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.


2. Przeprowadzenie analizy własnej pracy. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego: Karta Nauczyciela, Roz. MEN z dn. 01.12.2004r.,
Roz. MEN z dn. 14.11.2007r.

• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, Kuratorium, portalu Literka, itp.

• Zaznajamianie się ze zmianami w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym dotyczącym Karty Nauczyciela oraz Ustawy o systemie oświaty.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.

• Udział w kursach oraz warsztatach na temat awansu zawodowego.

• Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć przez dyrektora. Analiza arkuszy samooceny półrocznej i całorocznej.
Analiza wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

• Poznanie słabych i mocnych stron własnej działalności oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Monitoring własnej pracy zawodowej.
IX 2008 r.

IX 2008

Okres stażu.


VIII 2008 r.


Okres stażu.


Zgodnie z harmonogramem.


Okres stażu. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego.


Notatki, wydruki publikacji.Znajomość przepisów prawa oświatowego.


Opracowany plan rozwoju zawodowego. Potwierdzenie Dyrektora.

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Arkusze hospitacji.
Arkusze samooceny.
Analiza protokołów Rad Pedagogicznych.


Notatki. Potwierdzenie Dyrektora.
3. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.


4. Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.5. Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę
i umiejętności.


6. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych:
- prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.7. Promowanie przedszkola
w środowisku.


8. Wykonywanie innych zadań na rzecz przedszkola
i wychowanków.


Analiza dokumentacji przedszkola: Statutu przedszkola, regulaminów.


• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola (WDN, warsztatach, kursach doskonalących, konferencjach, wykładach).

• Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

• Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji (ukończenie kursu logopedycznego). Wzbogacanie warsztatu i metod pracy.

• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

• Współpraca z psychologiem i logopedą
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, analiza nowości wydawniczych.• Rozmowy indywidualne z rodzicami; pogadanki; kontakty okolicznościowe.


• Pedagogizacja rodziców (prelekcja na temat „Wpływu agresywnych gier komputerowych na zachowanie dziecka”; zapoznanie rodziców
z prawami dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka ; prowadzenie warsztatów dla rodziców na temat „Jak się bawić z dzieckiem w domu”; prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, itp.).
• Prowadzenie spotkań z rodzicami metodami aktywizującymi.

• Włączanie i zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Pomoc rodziców
w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych.

• Różne formy promocji placówki w środowisku (np. występy z okazji Święta Rodziny w kinie; Dni Sokółki, zorganizowanie festynu na terenie ogrodu przedszkolnego z okazji Dnia Dziecka).

• Organizowanie autorskich konkursów przedszkolnych (z udziałem innych przedszkoli na terenie miasta) promujących placówkę i jej działanie ( np. plastycznych, sportowych, teatralnych).

• Organizacja uroczystości przedszkolnych:
- Jasełka,
-Bal karnawałowy – spotkanie z Mikołajem,
- Święto Rodziny,
- Dzień Dziecka,
- Zakończenie roku szkolnego połączone
z pożegnaniem 6-latków.
- Dekoracje okazjonalne lub z własnej
inicjatywy przedszkola i własnej sali.
- Współredagowanie gazetki przedszkolnej
„To my”.
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami
w swojej grupie.• Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola.

• Prowadzenie wewnętrznie (w przedszkolu) koła teatralnego „Entliczek-Pentliczek” – zgodnie z opracowanym programem. Prezentowanie umiejętności dzieci podczas organizowanych uroczystości, spotkań, imprez na terenie przedszkola i poza nim.

• Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących w rozwijaniu twórczej postawy wychowanka.

• Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach na terenie przedszkola i poza nim.

• Prowadzenie diagnozy wychowanków.


• Opracowanie wraz z zespołem nauczycieli rocznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej dla przedszkola.

• Wdrażanie programu adaptacyjnego dzieci, które po raz pierwszy uczęszczają do przedszkola oraz programu wychowawczego naszego przedszkola.

• Współtworzenie z zespołem nauczycieli strony Internetowej naszego przedszkola.
IX 2008 r.
Okres stażu.
Okres stażu.


W wyznaczonym terminie.


Okres stażu.


Okres stażu.


Okres stażu.
Okres stażu.Okres stażu.


Okres stażu.


Okres stażu


Zgodnie z harmonogramem

Wg kalendarza imprez i uroczystości.


Zgodnie z harmonogramem.


Cały okres stażu.


Okres stażuOkres stażu.Okres stażu. Październik każdego roku szkolnego.

Cały okres stażu.


Cały okres stażu.


Cały okres stażu.


Cały okres stażu.


Cały okres stażu.
Początek każdego roku szkolnego.

Cały okres stażu.Cały okres stażu.


Cały okres stażu. Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju zawodowego.
Dokumentacja placówki.

Dyplomy, świadectwa, zaświadczenia.
Karta doskonalenia zawodowego.Dokumentacja posiedzeń Rady Pedagogicznej, potwierdzenie Dyrektora.
Zaświadczenie. Potwierdzenie Dyrektora. Karta samokształceniowa nauczycieli.

Scenariusze zajęć, potwierdzenia.


Potwierdzenie Dyrektora oraz pracownika PP – P.

Recenzje literatury, bibliografia, notatki.Prowadzenie zeszytu kontaktów
z rodzicami. Potwierdzenie Dyrektora.

Protokoły spotkań z rodzicami, potwierdzenie Dyrektora.
Scenariusze zajęć z rodzicami.

Referaty. Protokoły spotkań.
Potwierdzenie Dyrektora.Protokoły spotkań z rodzicami.
Potwierdzenie Dyrektora.

Potwierdzenie Dyrektora. Podziękowania dla rodziców.


Potwierdzenie Dyrektora, scenariusze imprez i uroczystości przedszkolnych.


Zdjęcia, scenariusze, potwierdzenia Dyrektora.
Potwierdzenie dyrektorów innych placówek.


Potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia, scenariusze uroczystości.

Gazetka przedszkolna. Potwierdzenie Dyrektora.


Plan współpracy z rodzicami. Potwierdzenie Dyrektora.Protokoły, opracowane dokumenty, potwierdzenia Dyrektora.

Potwierdzenie Dyrektora, program pracy koła teatralnego, zdjęcia.

Scenariusze zajęć, potwierdzenie Dyrektora.


Potwierdzenia udziału i osiągnięcia dzieci.

Prowadzona dokumentacja. Potwierdzenie Dyrektora.


Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej. Potwierdzenie Dyrektora.

Scenariusze zajęć, potwierdzenie Dyrektora.Strona internetowa naszego przedszkola. Potwierdzenie Dyrektora.


§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji
Termin
Uwagi

1.Wykorzystanie technologii
komputerowej do organizowania warsztatu pracy.


• Opracowanie różnych dokumentów, planów przedszkolnych, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców (tablica informacyjna dla rodziców) i do pracy z dzieckiem zdolnym, itp.

• Opracowanie regulaminów konkursów wewnętrznych: plastyczny, recytatorski, piosenki, sportowych itp.

• Uczestniczenie w pracach zespołu opracowującego roczny plan pracy przedszkola.

• Opracowanie scenariuszy imprez
i uroczystości przedszkolnych. Okres stażu.

Okres stażu.Okres stażu.Okres stażu.

Przykładowe pomoce, plany, narzędzia badawcze, dyplomy, prezentacje, itp.Regulaminy i scenariusze konkursów. Potwierdzenie Dyrektora.

Materiały opracowane
z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Scenariusze imprez i uroczystości przedszkolnych. Potwierdzenie Dyrektora.

2.Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej
z awansem zawodowym.• Opracowanie wszystkich dokumentów
i materiałów związanych z awansem
zawodowym.


• Opublikowanie Planu Rozwoju na stronie Internetowej (www.literka.pl).


• Motywowanie dzieci do korzystania
z komputera i Internetu (korzystanie
z dziecięcych programów edukacyjnych).
Okres stażu.
XI 2008r.Okres stażu. -Zaświadczenia, materiały
zamieszczone na stronach internetowych: plan rozwoju zawodowego, itp.

- Zaświadczenie,
- Tekst publikacji –potwierdzenie.

3.Doskonalenie umiejętności komputerowych. • Przygotowanie materiałów do wykorzystania na stronach Internetowych.


• Ukończenie kursu komputerowego.


• Przygotowanie materiałów dydaktycznych.
Korzystanie z zasobów sieci Internet.

• Umieszczenie publikacji w Internecie.

• Udział w tworzeniu strony www naszego przedszkola.

• Udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych (awans.net, literka.pl).
Okres stażuRok szkolny 2009/10

Okres stażu


Okres stażu.

Okres stażu.


Okres stażu. Materiały zamieszczone na stronach internetowych. Zaświadczenie.

Zaświadczenie


Potwierdzenie Dyrektora.


Tekst publikacji – potwierdzenie.

Strona internetowa przedszkola. Potwierdzenie.

Fora dyskusyjne portali edukacyjnych.


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć

Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami. • Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli swojego przedszkola.
• Wygłaszanie referatów.
• Udostępnianie materiałów metodycznych dla zainteresowanych nauczycieli.
Cały okres stażu. - Referaty, scenariusze zajęć, potwierdzenia Dyrektora;

2.Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazanie uwag
i materiałów szkoleniowych z odbytych
szkoleń.
Cały okres stażu. Protokoły Rad Pedagogicznych.
3. Udział w procesie WDN • Udział w organizacji procesu WDN..
• Prowadzenie i aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego oraz wychowawczego.
Cały okres stażu. Zgodnie z harmonogramem.
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli
stażystów, kontraktowych oraz praktykantów.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli odbywających staż.
• Opieka nad osobami odbywającymi praktykę w naszym przedszkolu. Okres stażu (według potrzeb).
Potwierdzenie Dyrektora.
5. Opracowanie publikacji i innych materiałów związanych
z wykonywaną pracą. • Opracowanie artykułu na portalu Internetowym.
• Wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli (udostępnienie scenariuszy, materiałów).
• Udostępnienie w Bibliotece Pedagogicznej:
- Programu pracy z dzieckiem zdolnym;
- Programu pracy z dzieckiem leworęcznym;
- Programu koła teatralnego.
• Opracowanie artykułu do czasopisma „Bliżej Przedszkola”. Cały okres stażu.


Rok szkolny:
• 2008/2009
• 2009/2010


Rok szkolny:
2009/2010 Wydruk publikacji, zaświadczenie.
Scenariusze, potwierdzenie Dyrektora.


-Publikacje w bibliotece.
- Potwierdzenie
pracownika biblioteki.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania Forma realizacji Termin Uwagi
1. Wspomaganie dziecka zdolnego oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. • Opracowanie programu pracy z dzieckiem zdolnym. Rok szkolny
2008/2009 Program pracy z dzieckiem zdolnym. Potwierdzenie Dyrektora.

• Opieka nad dziećmi przygotowującymi się do konkursów.

Cały okres stażu.
Dyplomy, potwierdzenia Dyrektora.
• Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu pracy z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
- praca z dzieckiem leworęcznym;
- agresywnym i nadpobudliwym;
- praca z dzieckiem nieśmiałym.
Rok szkolny:
• 2009/2010
• 2010/2011 Programy pracy.
Potwierdzenie Dyrektora.

• Opracowanie programu koła teatralnego
„Entliczek-Pentliczek”.
X 2008r. Program koła teatralnego.
Potwierdzenie Dyrektora.
• Opracowanie programu wychowawczego grupy. Wrzesień każdego roku. Program wychowawczy. Potwierdzenie Dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. • Ukończenie kursu logopedycznego.
Rok szkolny
2009/2010


Zaświadczenie.
Potwierdzenie Dyrektora.

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

• Uczestnictwo w konferencjach metodycznych, warsztatach dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Cały okres stażu.Karta samokształceniowa.
Potwierdzenie Dyrektora.

• Prowadzenie wewnętrznie koła teatralnego dla dzieci.
Cały okres stażu.


Plan pracy koła teatralnego.
Potwierdzenie Dyrektora.
3. Aktywne wspieranie dzieci
w konkursach organizowanych w naszym mieście.
• Przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych, sportowych, recytatorskich, piosenki, teatralnych.

Cały okres stażu.

Potwierdzenie udziału w konkursach (dyplomy).
Potwierdzenie Dyrektora.
• organizacja konkursu sportowego międzyprzedszkolnego, np. z okazji Dnia Dziecka.

Rok szkolny
2009/2010

Scenariusz konkursu.
Potwierdzenie Dyrektora.
4. Pozyskanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki. • Pozyskiwanie sponsorów na rzecz przedszkola. Okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora.


§ 8 ust.2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji Terminy Uwagi
1.Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji
i wychowania. • Współpraca ze strukturami samorządowymi (Organem prowadzącym- Burmistrzem, Radą Miejską; Starostwem – Starostą ):
- Zaproszenie członków rady miejskiej
i starostwa do czytania dzieciom bajek
w związku z akcją Cała Polska Czyta
Dzieciom.
Cały okres stażu.
Zaproszenia, podziękowania, zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora.
• Wycieczki do Biblioteki Dziecięcej
w Sokółce (rozbudzanie zainteresowań
czytelniczych).
• Zorganizowanie wystawy prac dzieci na terenie biblioteki.

Cały okres stażu. Podziękowania, zdjęcia, potwierdzenie kierownika biblioteki, potwierdzenie Dyrektora.

• Współpraca z Domem Kultury – aktywizowanie dzieci do udziału w życiu kulturalnym miasta.


• Kontynuowanie i poszerzanie współpracy ze Strażą Pożarną, Policją, Służbą Zdrowia (promocja zdrowia poprzez udział
w konkursach) oraz Sanepidem.

• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce.

Cały okres stażu.
Cały okres stażu. Zgodnie
z potrzebami.


Okres stażu. Potwierdzenia o współpracy, zdjęcia, notatki, podziękowania, scenariusze spotkań, potwierdzenia wizyt, plakaty, zaproszenia.
Potwierdzenie Dyrektora.
Potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia, podziękowania.Potwierdzenia.
2. Wykonywanie zadań na rzecz pomocy społecznej. • Organizowanie akcji charytatywnych:
- „Sprzątanie świata”,
- zbiórka używanych zabawek i książeczek dla oddziału dziecięcego szpitala w Sokółce.

• Współpraca z Kościołem – udział w akcjach charytatywnych CARITAS.
- Cały okres stażu.

- 2008/2009
- 2009/2010

Cały okres stażu. Podziękowania. Potwierdzenie Dyrektora.Podziękowania.
Potwierdzenie Dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Opublikowanie w portalu Internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
• Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę Internetową. IX 2008 Publikacja na stronie Internetowej.
2. Organizowanie
i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych.
• Opracowanie scenariuszy. Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora.

3. Opublikowanie scenariuszy do zajęć kształtujących twórczą
i badawczą postawę dziecka – poszukiwanie różnych rozwiązań plastycznych, muzycznych i teatralnych.

• Opracowanie scenariuszy.
Okres stażu
Publikacja na stornie Internetowej.

4. Promowanie placówki
w środowisku lokalnym.
• Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne;
• Otrzymane nagrody, podziękowania za współpracę;
• Uzyskanie nagrody Dyrektora.
Cały okres stażu.

Cały okres stażu.
Dyplomy, podziękowania, potwierdzenie Dyrektora.


§ 8 ust 2. pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Forma realizacji Termin Uwagi
1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych. • Opis sytuacji problemowej, analiza możliwości rozwiązań, studiowanie pomocnej literatury.
• Podejmowanie działań w celu rozwiązania zaistniałego problemu.
• Analiza przypadku dziecka nadpobudliwego;
• Analiza przypadku dziecka leworęcznego;
• Analiza przypadku dziecka nieśmiałego. Cały okres stażu.
Rok szkolny 2008/2009
2009/2010
2010/2011
Opis i analiza dwóch przypadków.


Wdrażanie oddziaływań wychowawczych.

Potwierdzenie Dyrektora.


Zatwierdzam do realizacji Opracowała: Barbara Antropik


…………………………… …………………………………
(podpis dyrektora) (podpis nauczyciela)
Sokółka, dn. …………….
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5609


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.