AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Oleszkiewicz, 2010-07-05
Sochy

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

ALEKSANDRY OLESZKIEWICZ
NAUCZYCIELA STAŻYSTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZWIERZYŃCU
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO1. Informacje o nauczycielu:

Imię nazwisko: Aleksandra Oleszkiewicz

Aktualny status zawodowy: nauczyciel stażysta

Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu
Szkoła Filialna w Żurawnicy

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2009 r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2010 r.

Posiadane kwalifikacje zawodowe: Studium Nauczycielskiego specjalizacja - Wychowanie Przedszkolne, licencjat pedagogiki wczesnoszkolnej

Opiekun stażu: Pani Małgorzata Stańczyk


2. Cel główny podejmowanego stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

3. Cele szczegółowe:

a. Poznanie procedury awansu zawodowego.
b. Poznanie organizacji, zasad funkcjonowania szkoły oraz jej zadań statutowych.
c. Analiza dokumentacji szkolnej oraz poznanie zasad dotyczących jej prowadzenia.
d. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku - przepisów BHP.
e. Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy nauczyciela przedszkola .
f. Doskonalenie warsztatu metodycznego poprzez:
- obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli i omawianie tych zajęć,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły i omawianie ich.
- uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
g. Poznawanie środowiska dzieci, ich problemów oraz doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.


4. Planowane działania

Plan działania:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
3. Współpraca z opiekunem stażu.
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sposób realizacji zadań wymaganych do uzyskania stopnia awansu zawodowego.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

§ 6 ust. 2 pkt 1*.

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006r. nr.97, poz. 674), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli ( Dz. U. Z U 2004r. nr.260, poz.2593) wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stopni awansu nauczycieli.Śledzenie informacji i publikacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie. wrzesień – październik 2009 Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
2. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.Ustalenie zasad współpracy. wrzesień 2009 Omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie we współpracy z opiekunem stażu Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. do 20 września 2009 Plan Rozwoju Zawodowego.
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie ze: Statutem Szkoły;Planem Pracy Szkoły;Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;Programem Profilaktycznym Szkoły;Programem Wychowawczym Szkoły;Regulaminem Rady Pedagogicznej;Regulaminem Punktu Przedszkolnego. wrzesień – październik 2009 Notatki. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
5. Zapoznanie z zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja.Analiza dokumentacji: - księgi zarządzeń dyrektora szkoły; - protokołów z posiedzeń RP.Udział w Radach Pedagogicznych.Rozmowy z innymi nauczycielami. Cały okres stażu. Notatki ze spotkań Rad Pedagogicznych.
6. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dogłębna analiza Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego Cały okres stażu. Notatki
7. Zapoznanie z rodzajem oraz obowiązującym sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej. Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika.Opracowywanie harmonogramów zajęć realizowanych w grupie 3-5 latków.Opracowywanie rozkładów materiału programowego.Opracowywanie scenariuszy zajęć.Projektowanie narzędzi badawczych ( arkusz obserwacyjny dziecka oraz ankiety ewaluacyjne dla rodziców) Cały okres stażu. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.Rozkłady materiału programowego.Harmonogram zajęć realizowanych w grupie 3-5 latków.Scenariusze.
8. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących w tym zakresie przepisów. Cały okres stażu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
§ 6 ust. 2 pkt 2*

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Raz w miesiącu przez cały okres stażu Wnioski z obserwacji.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora. Opracowanie konspektu zajęć, analiza, konsultacja. Cały okres stażu. Scenariusze zajęć, wnioski z hospitacji, uwagi do realizacji.
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne.Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji. Cały okres stażu. Autoanaliza, autorefleksja.
4. Samodzielne gromadzenie i studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i przedmiotowej. Lektura czasopism oraz literatury pedagogicznej i dydaktycznej. Cały okres stażu. Bibliografia, notatki.
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia. Uczestnictwo w kursach i studiowanie literatury metodycznej.Konsultacje z opiekunem stażu.Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej. Cały okres stażu. Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, notatki, materiały.
6. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, internetu.Wykonywanie wydruków, planów.Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Cały okres stażu. Wydruki. Teczka stażysty-płyta CD z zapisem elektronicznym.
7. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.Samodzielne wykonywanie elementów dekoracyjnych i pomocy dydaktycznych. Cały okres stażu. Harmonogram zajęć prowadzonych i obserwowanych, konspekty zajęć.
8. Współpraca z logopedą. Rozmowa z logopedą pracującym w Punkcie Przedszkolnym.Pomoc dzieciom w korygowaniu wad wymowy. Cały okres stażu. Notatki.
9. Inicjatywy kulturalne. Organizacja imprez okolicznościowych oraz udział uroczystościach szkolnych. Cały okres stażu. Wpisy w kronice przedszkolnej. Scenariusze imprez przedszkolnych.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
§6 ust. 2 pkt 3*.
L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI,
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych dzieci. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.Rozmowy z rodzicami.Udział w spotkaniu z rodzicami. Cały okres stażu. Wyniki własnych obserwacji, notatki.
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.Pedagogizacja rodziców. Cały okres stażu. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.Referaty.
3. Rozpoznawanie problemów środowiska dziecka. Rozmowy z dziećmi.Rozmowa z rodzicami podczas spotkań indywidualnych i zebrań ogólnych. Cały okres stażu. Notatki własne
4. Analiza własnych działań i ich modyfikowanie Samoocena, wymiana poglądów na konferencjach i spotkaniach z nauczycielami. Cały okres stażu. Autorefleksja

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

§ 6 ust. 2 pkt 4*.

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI,
1. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków. Cały okres stażu. Notatki, arkusze obserwacji.
2. Doskonalenie umiejętności właściwej oceny prowadzonych i obserwowanych zajęć. Konsultacje z opiekunem stażu, dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć, ewaluacja. Cały okres stażu. Scenariusze zajęć, wnioski z obserwacji.

…...................................….

(podpis stażysty)…...........................................
(podpis opiekuna stażu)

*Opracowano w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6081


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.