AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marcin Skonieczny, 2010-07-03
Łęczyca

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.

- n +

Imię i nazwisko:...................
Szkoła: ...........................
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2010 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu: ................

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe :
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich omawianie.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego :
a) wewnątrzszkolnych
b) samokształcenieZnajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust.2 pkt 1)

L.p Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania potwierdzający efekt rozwoju
1. Poznanie procedury awansu
zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego
dotycząca awansu
zawodowego ustawy, rozporządzenia. Wrzesień 2009 r. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela
Kontraktowego.
2. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy, konsultacje dotyczące sposobu
realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem. Wrzesień 2009 r. Omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie Planu Rozwoju
Zawodowego, Zatwierdzenie Planu przez dyrektora szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego,
przedłożenie go do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły. Wrzesień 2009 r. Plan Rozwoju
Zawodowego
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, harmonogramu imprez sportowych. Wrzesień 2009 r.-
maj 2010 r. Teczka stażysty
5. Zapoznanie z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami,
rozporządzeniami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami szkoły. Obserwacja, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wrzesień 2009 r.- maj 2010 r. Organizacja zajęć
Własnych.
6. Zapoznanie się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
- statut szkoły
- program wychowawczy
- wewnątrzszkolny
system oceniania i
klasyfikowania. Wrzesień,
październik
2009 r. Notatki własne.
7. Poznanie zasad prowadzenia
Dokumentacji szkolnej. Zapoznanie się z rodzajem oraz
sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej:
- dziennik lekcyjny
- dziennik zastępstw
- dziennik koła
sportowego (SKS). Wrzesień
2009 r.-
maj 2010 r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
8. Zapoznanie się z
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w szkole:
-bezpieczeństwo podczas przerw,
-na hali sportowej
-na krytym basenie,
-na boisku szkolnym,
-podczas wycieczek i imprez szkolnych,
-zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi,
-zapoznanie z procedurami udzielania pierwszej pomocy. Udział w szkoleniach,
lektura obowiązująca przepisów w danym zakresie, współpraca z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa w szkole, praktyczne stosowanie zasad bhp podczas codziennej realizacji zajęć
wychowania fizycznego. Nauka udzielania pierwszej pomocy (lekcja pokazowa). Wrzesień 2009 r. -maj 2010 r. Zaświadczenia ze szkolenia.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie
sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2010 r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie
postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją Sporządzenie wniosku oraz przygotowaniem
dokumentacji Maj 2010 r. Wniosek, dokumentacja z
realizacji stażu
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§ 6 ust.2 pkt 2)

L.p Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania potwierdzający efekt rozwoju.
1. Zapoznanie się z programem
nauczania. Analiza podstawy
Programowej. Wrzesień 2009 r. Notatki własne.
2. Wstępna ocena własnych umiejętności. Rozmowa z opiekunem stażu na temat doświadczenia zawodowego. Maj 2010 r.

3. Podnoszenie własnych kwalifikacji, uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym,
samokształceniowym,
pozaszkolnym Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w:
-WDN,
-WODN,
-Radach
Szkoleniowych,
-zespole
samokształceniowym,
-Studiowanie czasopism i lektur o tematyce
pedagogiczno-
psychologicznej dotyczącej rozwoju i sprawności fizycznej dzieci, możliwości fizycznych w młodszym i starszym wieku szkolnym,
-konsultacje z nauczycielem wychowania fizycznego,

Kontynuacja studiów magisterskich na AWF w Warszawie. Wrzesień 2009 r.-
maj 2010 r. Zaświadczenia, protokoły, listy obecności,
notatki własne.
4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. -Publikacja w internecie Planu Rozwoju.
-Przygotowanie dokumentacji stażu
w formie elektronicznej. Wrzesień 2009 r.-
maj 2010 r. Teczka stażysty,
Płyta CD z zapisem
elektronicznym.
5. Przygotowanie uczniów do
zawodów sportowych. Prowadzenie i udział w SKS i zajęciach dodatkowych
organizowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego w sąsiedniej szkole. Wrzesień 2009 r.-
maj 2010 r. Dziennik szkolnego koła sportowego.
6. Wykonywanie dodatkowych prac w szkole. - zakup sprzętu sportowego do użytku uczniów szkoły.
- zaprojektowanie tablicy informacyjnej na temat: „sport w naszej szkole”
- przygotowanie prezentacji multimedialnej z okazji uroczystości „Dnia Kobiet”
- przygotowanie „Dnia sportu”- „Dnia Dziecka” tj. konkursu sportowego i zawodów między klasowych. Okres Stażu. Potwierdzenia, dzienniki lekcyjne, tablica sportowa.


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt 3)
L.p Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania potwierdzający efekt rozwoju.
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia
informacji o środowisku
uczniów Rozmowy z wychowawcami klas,
nauczycielami świetlicy,
Wrzesień 2009 r.-
maj 2010 r. Potwierdzenia
Nauczycieli.
2. Pogłębianie wiedzy w zakresie współpracy z rodzicami Lektura pedagogiczna
i psychologiczna,
zebrania z rodzicami. Wrzesień 2009 r.-
maj 2010 r. Notatki z lektur,
potwierdzenie nauczycieli.
3. Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym. Rozmowa, wywiad, udział w organizowaniu uroczystości i imprez na terenie szkoły. Organizacja i udział rozgrywek sportowych szkolnych i między szkolnych. Okres stażu Notatki własne, listy uczniów biorących udział w rozgrywkach sportowych.
4. Funkcja opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Współpraca z opiekunem stażu, oraz samorządem uczniowskim. Okres stażu. protokoły


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)
L.p Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania potwierdzający efekt rozwoju.
1. Ustalenie z opiekunem stażu
terminów i tematyki zajęć na
okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów współpracy. Październik
2009 r. Scenariusze lekcji,
potwierdzenia
opiekuna stażu,
harmonogram spotkań.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Udział w zajęciach,
omówienie i zapisanie spostrzeżeń z lekcji. Wrzesień
2009 r.-
maj 2010 r. Arkusze obserwacji
lekcji, wnioski z
obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły. Opracowanie scenariuszy lekcji, konsultacja, analiza. Wrzesień 2009 r.-
maj 2010 r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych
przez opiekuna,
wnioski, uwagi
do realizacji.
4. Umiejętność analizowania zajęć hospitowanych i prowadzonych samodzielnie. Uwzględnienie opinii opiekuna o sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem Wrzesień 2009 r.-
maj 2010 r. Arkusze obserwacji, wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi
rozwoju zawodowego Samoocena Maj 2010 r. Teczka stażysty

*Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. nr. 260, poz. 2593). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz 674).
Opracował: Marcin Skonieczny
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7219


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.