Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Małgorzata Anna Kozłowska, 2010-06-28
Pokrzywnica

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program zajęć wyrównawczych dla klasy pierwszej.

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA KLASY I W R. SZ. 2009/2010
Cel pracy wyrównawczej : Likwidacja "luk" w wiadomościach i umiejętnościach ucznia.


CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.Program zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy pierwszej z trudnościami edukacyjnymi w zakresie aktywności polonistycznej i matematycznej, jest zgodny z treściami "Podstawy programowej". Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.

CELE EDUKACYJNE.

Cel główny:

- głównym celem na etapie edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. Nabywanie umiejętności czytania, pisania i liczenia .


Cele szczegółowe:

- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.
- rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki.
- zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych.
- ułatwienie dziecku umiejętności czytania, pisania i liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej.
- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli.
- dostosowanie wymagań dla możliwości dziecka.
- poznanie potrzeb.
- stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości.
- wprowadzanie atrakcyjnych form, metod i zasad pracy.
- planowanie i organizowanie sytuacji sprzyjających przezwyciężaniu trudności w nauce.

Realizacja programu prowadzona będzie:

- na zajęciach wyrównawczych w klasie I


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

W procesie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce bardzo ważną rolę odgrywają aktywność i chęć pracy dziecka. Ważne jest aby dobrać odpowiednie techniki, metody i zasady pracy:

- Indywidualizacja, czyli dobór środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów (dla każdego inne)
- Zasada stopniowania trudności (przechodzenie od prostych zajęć do złożonych).
- Zasada systematyczności : indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do możliwości dziecka, eksponowanie osiągnięć dziecka w innych dziedzinach działalności.


Metody i techniki aktywizujące:


- burza mózgów - praca z podręcznika
- zabawa na hasło - puzzle
- inscenizacje
- gry dramowe
- gry dydaktyczne z samokontrolą.


TREŚCI PROGRAMOWE

Ćwiczenie w czytaniu i opracowywaniu tekstów:

- ćwiczenie percepcji wzrokowej,
- ćwiczenie percepcji słuchowej,
- ćwiczenie percepcji słuchowo-wzrokowej,
- nauka czytania sylab, łączenia sylab w wyrazy, wyrazów, zdań i tekstów,
- doskonalenie techniki głośnego, poprawnego i wyrazistego czytania,
- wdrażanie do cichego czytania ze zrozumieniem,
- ustalenie kolejności zdarzeń w opowiadaniu,
- cechy bohaterów tekstów,
- ocena postaci,

Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu:

-ćwiczenia manualno- graficzne,
- wypowiedzi uczniów na tematy bliskie dzieciom,
- opowiadanie ulubionych bajek, baśni,
- opowiadanie treści tekstów i ilustracji,
- wypowiadanie się całymi zdaniami,
- bogacenie słowniczka uczniów,
- przedstawianie różnych sytuacji w inscenizacjach i grach dramowych,
- formułowanie pytań do tekstu,
- nadawanie tytułów obrazkom i fragmentom tekstów,
- omawianie treści obrazków,
- ćwiczenia sprawności manualnej,
- ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania,
- nauka pisania liter, sylab, mieszczenia się w liniaturze,
- prawidłowe odtwarzanie i przepisywanie tekstu literami pisanymi,
- ćwiczenia w kształtnym pisaniu,
- stosowanie wielkiej litery,
- prawidłowe układanie i pisanie zdań z rozsypanek sylabowych i wyrazów


Ćwiczenie gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku.


- podział wyrazów na mówione głoski, pisane litery,
- wyróżnianie samogłosek i spółgłosek,
- sylaba, dwuznaki, spółgłoski miękkie-rozpoznawanie i stosowanie,
- rodzaje zdań, wielka litera na początku zdania, kropka, pytajnik, wykrzyknik na końcu zdania.
- stosowanie wielkiej litery,
- nauka korzystania ze słownika ortograficznego,


Aktywność matematyczna:


- porównywanie przedmiotów pod względem wyróżnionej cechy, porządkowanie przedmiotów,
- rozpoznawanie figur geometrycznych,
- porównywanie liczebności zbiorów,
- liczenie przedmiotów,
- zapisywanie liczb za pomocą cyfr: jednocyfrowych i dwucyfrowych
- porównywanie liczb,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

Ocena osiągnięć uczniów.

Ocenianie uczniów ma charakter opisowy i jest ujęty w całorocznej ocenie opisowej.

Nauczyciel:


- obserwuje postępy dziecka na prowadzonych zajęciach,
- obserwuje zaangażowanie i wkład pracy uczniów w wykonanie zadania,
- poznaje zainteresowania dzieci,
- ocenia wyniki postępów w formie pochwał,


Przewidywane osiągnięcia uczniów:


- umie przeprowadzić analizę i syntezę słuchową wyrazów,
- umie coraz ładniej i płynniej czytać,
- rozumie potrzebę doskonalenia techniki czytania,
- umie przeczytać ze zrozumieniem krótki tekst,
- potrafi wyodrębnić najważniejsze zdarzenia w tekście,
- wyodrębnia miejsce akcji oraz bohaterów.
- umie wypowiadać się krótkimi i prostymi zdaniami na różne tematy,
- potrafi formułować pytania i na nie odpowiadać,
- umie opowiedzieć treść obrazków,
- zna wszystkie litery i prawidłowo łączy je,
- prawidłowo pisze w liniaturze,
- stara się przyspieszyć tempo pracy,
- umie podzielić wyrazy na głoski, litery, sylaby,
- zna i potrafi wyodrębnić samogłoski, dwuznaki, spółgłoski miękkie,


Aktywność matematyczna:


- umie porównać przedmioty pod względem wyróżnionej cechy,
- zna figury geometryczne,
- umie liczyć przedmioty,
- potrafi zapisywać za pomocą cyfr liczby jednocyfrowe i dwucyfrowe.
- umie zapisane liczby odczytać,
- umie w pamięci dodawać i odejmować w zakresie 10,
- umie dodawać i odejmować w zakresie 20 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- umie rozwiązywać proste zadania tekstowe.

Ewaluacja programu.

Aby przekonać się, czy zrealizowane zostały cele wychowawcze i edukacyjne, oraz w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagane umiejętności konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W jej wyniku otrzyma się informacje niezbędne do oceny wartości merytorycznej i metodycznej programu, oraz wskazówki do modyfikacji. Ewaluacja zostanie przeprowadzona metodą testu sprawdzającego opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności w kl. I dla uczniów z trudnościami w nauce.

Opracowała
Małgorzata Kozłowska
PSP w Pobyłkowie Dużym
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 33933
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016