Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Hanna Suwart, 2010-06-28
Rozprza

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

- n +


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
STARAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Hanna Suwart
Imię i nazwisko opiekuna stażu: nauczyciel dyplomowany mgr Beata Sianos
Imię i nazwisko dyrektora mgr Zyta Ciesielska
Miejsce pracy: Przedszkole w Rozprzy
ul Kościuszki 45B
Czas trwania stażu: od 1 września 2009 r. do 31 maja 2010 r.


Z dniem 1 września 2009r. rozpoczęłam staż w wymiarze dziewięciu miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu zawodowego przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, Dz. U. nr 260, poz. 2593 ( zmiany Dz. U. z 2007r., nr 214,poz. 1580) . Ustawy z dn. 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 118, poz.1112 ze zmianami).

Jestem wychowawcą grupy V„ Leśne Duszki” , w której znajdują się dzieci 5 i 6 letnie. Grupa liczy 13 chłopców i 12 dziewczynek . Moim opiekunem stażu jest mgr Beata Sianos nauczyciel dyplomowany z ogromnym zasobem wiedzy i dużym doświadczeniem. Uważam , że praca w tej grupie dzieci i praca z takim opiekunem bardzo ułatwiła mi zdobywanie doświadczenia w pracy. Wspólnie przyglądamy się sukcesom i małym porażkom naszych wychowanków, z uwagą obserwujemy postępy w rysowaniu, korzystaniu
z nożyczek, pisaniu pierwszych liter, przeliczaniu, czytaniu prostych wyrazów.
Współpraca z opiekunem układa się bez zarzutów, opiekun mojego stażu w każdej chwili służy mi radą i pomocą.
Bardzo pomaga mi wspólna praca z opiekunem, czuję się pewnie, podpatruję oryginalne pomysły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych,
a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przede wszystkim pracy przedszkola.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań jakie są wymagane ode mnie zgromadziłam i skompletowałam według poszczególnych wymagań:Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż.

§ 6 ust. 2 pkt 1

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego

Na początku swojego stażu zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa światowego
Karta Nauczyciela z dnia 26 .01. 1982r. z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r.,
Rozporządzenie MEN z dnia 14. 11. 2007 r.,


Efekt działania :

Dzięki zapoznaniu się z podanymi dokumentami prawnymi procedury awansu zawodowego stały się one dla mnie bardziej zrozumiałe, co ułatwiło mi pracę podczas realizacji planu rozwoju zawodowego.
napisanie planu rozwoju zawodowego

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola

W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola przeanalizowałam :

Statut Przedszkola
Roczny Plan Pracy Dydaktyczno - Wychowawczo-opiekuńczej
Program Wychowawczy
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Pracy
Regulamin Wycieczek i Spacerów
Procedury Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu
Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

Rozpoczynając staż jako nauczyciel i wychowawca grupy dzieci najstarszych, zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz zakresem czynności nauczyciela Opracowałam plany pracy zgodne z nową podstawą programową, treściami dopuszczonych do użytku przez dyrektora programów i z planem pracy przedszkola.
Zapoznałam się ze sposobem tworzenia zapisu w dzienniku zajęć. Starałam się systematycznie uzupełniać dziennik.
Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka, dokumentację pracy indywidualnej z dzieckiem i współpracy z rodzicami)
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w placówce i poza nią. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP i Ppoż
Brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów, co pozwoli mi w przyszłości wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Nie miałam okazji w mijającym roku szkolnym protokołować Rady Pedagogicznej.


Efekty działań:

Zapoznanie w wyżej wymienionymi aspektami pracy w przedszkolu i udział w Radach Pedagogicznych przyczyniło się do usprawniania mojej pracy w przedszkolu.
dzięki temu dowiedziałam się, jakie są moje obowiązki i mogłam dobrze planować
i realizować założone cele

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zadań współpracy z opiekunem co zostało sformułowane we wspólnie omówionym i zaakceptowanym kontrakcie, w skład którego wchodziło określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu,
a także zasad komunikowania się i współpracy. Następnie uzgodniliśmy harmonogram spotkań , w którym zostały ustalone terminy i tematyka zajęć obserwowanych jak
i prowadzonych. Uczestniczyłam w 17 przeprowadzonych działaniach edukacyjnych organizowanych przez opiekuna stażu, w czasie których szczególną uwagę zwracałam na rodzaje środków dydaktycznych i formy pracy z dziećmi, sposób prowadzenia zajęć i zabaw, język i komunikację z dziećmi.

Efekty działań :

Współpraca z opiekunem przyczyniła się do zdecydowanego polepszenia
i wzbogacenia mojego warsztatu pracy .
poznałam nowe metody i formy pracy z dziećmi

4. Poznanie Nowej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Dogłębnie przeanalizowałam Nową podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Na podstawie nowej podstawy zostały opracowane arkusze obserwacji dziecka i Arkusze badania dojrzałości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich. Zapoznałam się również
z programami realizowanymi w naszym przedszkolu program adaptacyjny „Tworzenie warunków do łatwej adaptacji dziecka w przedszkolu”, „Wychowanie rzez sztukę”, „Edukacja Ekologiczna w Przedszkolu, Program Wychowawczy i Profilaktyczny Przedszkola w Rozprzy”

Efekty działań :

W swojej pracy z dziećmi wdrożyłam nową podstawę programową.
przeprowadziłam badanie gotowości szkolnej wg nowych standardów


5.Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego
i higienicznego przebywania na terenie przedszkola

Brałam udział w szkoleniach BHP oraz zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu i poza nim oraz przepisami przeciwpożarowymi, a także „Programem wychowawczym i profilaktycznym Przedszkola
w Rozprzy”. Brałam także udział w szkoleniu z „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej”.


Efekty działań :

Realizacja tego zadania pomogła mi uświadomić potencjalne niebezpieczeństwa i ich źródła oraz dowiedziałam się jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia.
wiem, jak postępować w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci
i dorosłych


6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji

Zapoznałam się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, Rocznym Planem Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej.
Co miesiąc pisałam miesięczne plany pracy. Dokonywałam wpisów do dziennika.
Nie opracowałam arkusza obserwacji dziecka, ponieważ korzystałam z gotowego zamieszczonego w naszym programie edukacyjnym „Nasze przedszkole”, programie edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej
i Wiesławy Żaby - Żabińskiej.

Efekty działań:

Potrafię zredagować miesięczne rozkłady treści programowych dla starszaków,
potrafię wpisywać poprawnie zapisy do dziennika,
wiem, jak pisać protokół z zebrania z rodzicami,
prawidłowo przeprowadziłam badanie gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich
i sześcioletnich
opracowałam ankietę ewaluacyjną dla rodziców.

7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

W trakcie stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania, świadectwa. Zaświadczenia, jakie uzyskałam były potwierdzeniem moich działań. Opracowałam wiele przydatnych konspektów zajęć, scenariuszy imprez, uroczystości oraz programów, które stopniowo wdrażałam w swojej pracy.

Efekt działania:

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
teczka nauczyciela stażysty.

8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu

Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Efekt działania:

Napisanie sprawozdanie.

9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.

Na podstawie autorefleksji i autoanalizy dokonałam opisu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Efekty działań:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 6 ust. 2 pkt 2

1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Pracując z grupą dzieci 5 i 6 – letnich uczestniczyłam w siedemnastu przeprowadzonych działaniach edukacyjnych organizowanych przez opiekuna stażu, a także miałam okazję obserwować zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli m.in. nauczycieli
z grupy IV „Jasełka, Jasełka, Zielona Jodełka” i w zajęciach prowadzonych przez nauczycielki z grupy III „ Dzień Pluszowego Misia , z grupy I „Wspólne kolędowanie”
Przez cały okres stażu prowadziłam wykaz obserwowanych zajęć, notatki z obserwacji i rozmów przed i pohospitacyjnych

Efekty działań:

Poznałam różnorodne metody i techniki pracy wspomagające rozwój dziecka , które wzbogaciły także mój warsztat pracy i sprawiły większe zainteresowanie u dzieci,
zajęcia te stały się dla mnie cennym źródłem wiedzy
uczestnictwo w różnorodnych działaniach edukacyjnych wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną i metodyczną,
nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi
w obecności opiekuna stażu

Opracowałam konspekty i scenariusze zajęć, zabaw i innych działań edukacyjnych oraz zabaw i działań popołudniowych w ramach pracy indywidualnej z dziećmi wymagającymi pracy wspomagającej lub rozwijającej zainteresowania wychowanków
w obecności opiekuna stażu i pani dyrektor przedszkola.
Pod koniec roku szkolnego przeprowadziłam zajęcie otwarte dla rodziców, którego celem było umożliwienie obserwacji ich dziecka w trakcie zajęć i zabaw oraz stworzenie możliwości do zobaczenia występujących relacji między dziećmi w grupie.
Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy konspekty i scenariusze. Po każdym działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności, a także eliminacji popełnianych przeze mnie błędów.

Efekty działań:

Potrafię poprawnie napisać konspekt zajęć z wyszczególnieniem celów ogólnych, operacyjnych, metod i form pracy oraz przebiegiem zajęć
konspekt zawsze omawiałam kilka dni przez prowadzeniem zajęć uwzględniając jego zalecenia i rady
potrafię sformułować mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć i zabaw
wiem, jak zachowują się dzieci w obecności rodziców
rodzice byli zadowoleni z możliwości uczestnictwa w zajęciu otwartym i byli zainteresowani dalsza taką współpracą

3. Uczestnictwo w doskonaleniach zawodowych nauczycieli
(wewnątrzszkolnych oraz samodoskonaleniu)

W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze zebrań szkoleniowych odnoszących się do następujących tematów:
„Wprowadzenie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego”
„System wychowania przedszkolnego według Marii Montessori”
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzałam nie tylko w wewnątrzszkolnym doskonaleniu, ale również w zewnętrznym dokształcaniu zawodowym biorąc udział
w następujących warsztatach i kursach:
„Analiza gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole w świetle nowej podstawy programowej”,
„Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna starszych przedszkolaków i małych uczniów”,
„Diagnoza i jej wykorzystywanie w celu wspomagania dzieci 5 i 6 letnich
w osiągnięciu gotowości szkolnej” ,
„Dokumentacja rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego”,
„Odmienna metoda nauki czytania według Ireny Majchrzak”,
„Świąteczne dekoracje – Boże Narodzenia”,
„Słowa i głoski – gry i zabawy edukacyjne rozwijające umiejętności językowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”,
„Matematyczne rozgrywki – gry i zabawy edukacyjne w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej”,

Uzyskałam również zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach z Pedagogiki zabawy Klanzy :
„Kto tak pięknie gra to pani, dzieci i ja” ,
„Klasyka dla smyka”,
„Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”

W tym roku szkolnym rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Logopedia.

Wraz z koleżanką Aleksandrą Pisarek uczestniczyłam w szkoleniu przeprowadzonym przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Piotrkowie Tryb. przygotowującym do realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”. Z celami programu zapoznałyśmy koleżanki na Radzie Pedagogicznej. Razem przygotowałyśmy także referat, dotyczący obserwacji dziecka w przedszkolu, który został zaprezentowany podczas kolejnej Rady.

Ponadto samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną:

E. Gruszczyk – Kolczyńska, Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla dzieci,
które rozpoczęły naukę w szkole, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli.
E. Gruszczyk – Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

E. Gruszczyk – Kolczyńska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i
zapamiętywania
B. Wilgocka – Okoń , Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich.
Kozłowska Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym.
M. Bogdanowicz, Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli.
K.Herda , Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole.

Efekty działań:

Wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania
i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych
moje zajęcia są ciekawsze zarówno dla dzieci, jak i dla mnie
swoją wiedzą dzielę się z koleżankami
skutecznie i ciekawie wychowuję i uczę
usprawniam pracę dydaktyczno – wychowawczą
diagnozuję przyczyny niepowodzeń

4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych. W trakcie stażu starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej, która pomagała mi w podnoszeniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy przedszkola.
Projektowałam i wykonywałam technika komputerową: zaproszenia, dyplomy, podziękowania, karty pracy dzieci, pomoce dydaktyczne do zajęć, plany pracy, opinie, ankiety, konspekty i scenariusze zajęć, kart obserwacji i inne.
Korzystałam z edytora tekstu Microsoft Word, programu graficznego Paint
oraz Exel.
W Internecie zamieściłam swój Plan Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdanie z jego realizacji oraz przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej . W mojej pracy korzystałam także z różnych stron internetowych, tj. www.literka.pl , www.nauczycielprzedszkola.pl , www. blizejprzedszkola.pl , www.interklasa.pl , www.ksiazkiedukacyjne.pl , www.men.gov.pl, www.cmpp.edu.pl, www.wodn.piotrkowtryb.pl, www.przedszkolak.pl


Efekty działań:

Umiejętność posługiwania się komputerem:
ułatwia mi moją pracę
wzbogaca warsztat pracy
pogłębia moje zainteresowania związane ze światem techniki
pomaga mi zainteresować nim dzieci
pozwoliła mi promować moje przedszkole w szerszym środowisku


5. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania

Pogłębiałam swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod wychowania poprzez studiowanie czasopism „Bliżej przedszkola”, „Nauczycielka przedszkola”, czy „Wychowanie w Przedszkolu”, a także literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu m.in.: „Psychologia Kłamstwa” T. Witkowskiego (Moderator 2006) , „Wychowywać człowieka mądrego” K. Szewczyk (PWN, W-wa 1998) czy „Psychologia rozwojowa
i wychowawcza wieku dziecięcego” M. Przetacznik – Gierowskiej, G. Makiełło - Jarży
( WSiP, W-wa 1985). Czytałam również wiele artykułów zamieszczonych na stronach internetowych przez wybitne osobowości z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki.


Efekt działania:

Pogłębienie własnej wiedzy wpłynęło na:

podniesienie jakości mojej pracy z dziećmi (m.in. wprowadziłam więcej zajęć pobudzających ciekawość oraz aktywność dzieci, pomagam im częściej wykorzystać sytuacje rozwijające zdolność obserwacji i poczucia przestrzeni i estetyki),
tworzę ciekawe scenariusze i programy imprez przedszkolnych
pracę z dzieckiem oczekującym pomocy,
dobrą współpracę z rodzicami

6. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami

Zdaję sobie sprawę, jak ważne jest w prawidłowym funkcjonowaniu
przedszkola dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. To nie tylko obowiązek i konieczność, to przede wszystkim chęć pomocy i współpracy. Korzyści z tego płynące podnoszą jakość pracy placówki, tworzą miłą, serdeczną atmosferę, uczą tolerancji, wyrozumiałości oraz rozwijają zdolności interpersonalne.
Swoją wiedzę i umiejętności dzieliłam z nauczycielkami poprzez:
prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych koleżanek
przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych
zamieszczanie artykułów w gazetce przedszkolnej „Przedszkole w Rozprzy” pt.
„Wyznaczanie granic”
przekazałam materiały szkoleniowe z pedagogiki zabawy Klanzy

Efekt działania:

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
nauczycielki zaczęły stosować nowe, ciekawe metody i formy pracy i zabawy
koleżanki korzystały z udostępnionych im scenariuszy zajęć i uroczystości, referaty do wykorzystania w pedagogizacji rodziców

7.Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i imprezach
wewnątrzszkolnych i międzyprzedszkolnych.

W ciągu całego roku szkolnego, współpracując z innymi nauczycielami pomagałam
w zorganizowaniu uroczystości przedszkolnych tj.:

Pasowanie na przedszkolaka,
Wieczór Andrzejkowy
Uroczyste Otwarcie Przedszkola,
Jasełka Betlejemska Dobranocka ,
Dzień Babci i Dziadka”,
Bal Karnawałowy
Powitanie Wiosny
IX Gminny Turniej Wiersza i Wiedzy Ekologicznej „Moja Ziemia”
Piknik Rodzinny z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka.

Brałam udział w spotkaniach edukacyjnych z policjantem, pielęgniarką, strażakiem,
autorką książek dla dzieci. Uczestniczyłam w spotkaniach teatralnych organizowanych przez Stowarzyszenie „Busola” z Piotrkowa Tryb., uczestniczyłam w comiesięcznych spotkaniach z muzyką dzięki Łódzkiemu Towarzystwu Muzycznemu. Współpracowałam z Gminną Biblioteką Publiczną w Rozprzy. Przygotowywałam dzieci do konkursów organizowanych przez inne placówki oświatowe, np. Konkurs Recytatorsko – Plastyczny „Czy o wiośnie wystarczy mówić” w Przedszkolu w Niechcicach, czy „Umiemy się dobrze zachowywać” – konkurs wiedzy o dobrym wychowaniu zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Rozprzy.
Przygotowywałam także nasze dzieci do udziału w turnieju ekologicznym organizowanym przez nasze przedszkole

Przy organizacji różnorodnych imprez współpracowałam z placówkami kulturalno – oświatowymi i różnymi instytucjami:
Biblioteką Publiczną w Rozprzy
Stowarzyszeniem „Busola” w Piotrkowie Tryb.
Łódzkim Towarzystwem Muzycznym
Urzędem Pocztowym w Rozprzy – udział w wycieczkach i pogadankach nt pracy pocztowca
Ochotniczą Strażą Pożarną w Rozprzy –spotkanie ze strażakami i pogadanka na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Komendą Policji w Piotrkowie Tryb. i w Gorzkowicach – pogadanki na temat pracy policjantów, bezpieczeństwa na drodze i roli psa policyjnego
Przychodnią Lekarską w Rozprzy – spotkanie z pielęgniarką w celu pogadanek dotyczących zdrowia i higieny dziecka
Domem Kultury w Woli Krzysztoporskiej – uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych

Efekty działań:

Dzieci miały możliwość zaprezentowania własnych zdolności i umiejętności w środowisku przedszkolnym i lokalnym,
dzieci poznały inne placówki oświatowe oraz instytucje wspomagające z terenu gminy i powiatu
podniósł się poziom sprawności werbalnej dzieci
podniósł się poziom wiedzy dzieci o otaczającym je świecie
przedszkole został zaprezentowane w szerszym środowisku
dzieci nauczyły się koncentrowania na pozytywnych walorach życia
stałam się odpowiedzialna za poczucie bezpieczeństwa dzieci i ich przygotowanie


8.Zadania związane z przydziałem zadań dodatkowych

Wykonywałam prace związane z moimi zadaniami dodatkowymi:
współredagowanie gazetki przedszkolnej,
dekorowanie sali, szatni i korytarzy przedszkolnych,
wykonywanie gazetki informacyjnej dla rodziców
wychodzenie z grupą na wycieczki do miejsc zgodnie z założeniami planów miesięcznych (sklepy, apteki, poczta, biblioteka)

Efekty działań:

Rodzice chętnie kupują za przysłowiową złotówkę nasze gazetki
nasza sala jest kolorowa i estetyczna
rodzice czytają informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń dla grupy V
dzieci chętnie chodzą na spacery i wycieczki


Znajomość środowiska uczniowskiego, ich problemów
oraz współpracy ze środowiskiem uczniowskim.

§6 ust. 2 pkt 3

1.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku

Jak poznać dziecko? Pierwszą informację o dziecku uzyskałam z Karty Zgłoszenia Dziecka do przedszkola. Tam zapisane są podstawowe informacje i dane o dziecku i jego rodzinie. Drugim dokumentem, który pozwala poznać rozwój dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania to Arkusz Obserwacji Dziecka w przedszkolu. Tu przez ciągłą bądź wyrywkową obserwację zbierałam i zapisywałam określone zachowania podopiecznych. Jeszcze innym sposobem gromadzenia informacji był Arkusz Badania Gotowości Szkolnej. Dzięki niemu poznałam poziom rozwoju różnych umiejętności i wiedzy po I i II półroczu. Mogłam określić poziom gotowości w poszczególnych sferach rozwojowych. Najlepszym sposobem gromadzenia informacji są wywiady i ankiety skierowane do rodziców oraz indywidualne rozmowy z nimi o wzlotach i upadkach ich pociech.

Efekt działania:

Prowadzę różnorodną i bogatą dokumentację dotyczącą informacji o dzieciach,
informacje o dzieciach ułatwiają mi prace
zdobyte od rodziców informacje wykorzystuję efektywnie w codziennej pracy
potrafię pomóc dzieciom z problemami
prowadzę zajęcia indywidualne dziećmi z defektami edukacyjnymi
rozwijam zainteresowania dzieci uzdolnionych
pomagam rodzicom dzieci z problemami w uzyskaniu przez nich fachowej pomocy

2. Gromadzenie informacji o środowiskach z którego pochodzą dzieci i ich zainteresowania uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych

Informacje dotyczące moich wychowanków zgromadzone przeze mnie z różnych źródeł są omawiane w zespole wychowawczym oraz z dyrektorem przedszkola. Jeżeli sytuacja tego wymaga, szczególne problemy omawiane są na Radzie Pedagogicznej. Żadne informacje nie wydostają się poza krąg osób zainteresowań. Jeśli sytuacja tego wymaga (np. przebadanie dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) wówczas prosimy
o wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów dziecka

Efekt działania:

Dzięki uzyskanym informacjom potrafię prawidłowo zadziałać w sytuacjach problemowych,

3. Prowadzenie współpracy z rodzicami

Pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych ( stroje, ciasta). Chętnie pomagali także na co dzień przynosząc kartki, kartony, itp. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas różnorodnych spotkań i rozmów indywidualnych. Na pierwszym zebraniu zapoznałam rodziców z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego . Na zebraniu po I semestrze przedstawiłam referat dotyczący gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Włączyłam rodziców do współorganizowania imprez okolicznościowych. Rodzice wzięli udział w następujących uroczystościach: Pasowanie na przedszkolaka, Wieczór Andrzejkowy uroczyste otwarcie przedszkola, Jasełka Betlejemska Dobranocka , Dzień Babci i Dzidka, zajęcie otwarte dla rodziców „Zabawy matematyczne na łące”, Piknik Rodzinny. Swoja postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy.
Sądzę, że bardzo ważne dla rodziców było poczucie, iż jestem gotowa do współpracy. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny różnych zachowań, zainteresowania, czy frustracje i niezadowolenia.

Efekty działań:

Rodzice poszerzyli swoja wiedzę na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
prezentowane artykuły i referaty zachęciły rodziców do dyskusji, refleksji, zmiany niektórych metod wychowawczych
organizowane uroczystości wpłynęły na promocję przedszkola w środowisku

4. Poznanie instytucji, które wspomagają przedszkole
w pracy wychowawczo-terapeutycznej

Wraz z koleżankami opracowałam spis instytucji wraz z adresami i telefonami, które mogą pomóc rodzicom w problemach wychowawczych oraz nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych

Efekty działań:

poznałam instytucje wspomagające przedszkole i udostępniłam ich adresy i telefony.
współpracuję z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Piotrkowie Tryb.

5. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb podopiecznych

Poszerzyłam swoją wiedzę poprzez studiowanie czasopism i literatury fachowej oraz penetrowanie stron internetowych. Zapoznałam się z pozycją Sergiusza Jóźwiaka „Dziecko
z padaczką w szkole i przedszkolu” - Informacje dla pedagogów i opiekunów wydane przez Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, Warszawa 2009 oraz
Hanny Narutowskiej „ Dzieci nadpobudliwe ruchowe”
Pozycje te pozwoliły mi poznać przyczyny i sposoby radzenia sobie z różnymi problemami napotykanymi w pracy z dziećmi

Efekty działań:

Potrafię zastosować zdobytą wiedzę w praktyce
znam potrzeby podopiecznych, przyczyny ich negatywnych zachowań
dostrzegam potrzeby i zdolności dzieci
pracuję indywidualnie z dziećmi zdolnymi, jak i potrzebującymi specjalnej pomocy, troski i zrozumienia

6. Pozyskiwanie funduszy z Ochrony Środowiska
na zagospodarowanie terenów zielonych wokół przedszkola

Z powodu braku możliwości i ze względów formalnych działania zostały odłożone na przyszły rok.

Efekty działań:

brak


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

§ 6 ust.2 pkt 4

1. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Z pomocą opiekuna staż zapoznałam się z zasadami omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Arkusz do przeprowadzenia rozmów przed i pohospitacyjnych zawierał m.in.: własne oczekiwania, realizację celów, zachowania dzieci, samopoczucie
uwzględnienie tego co się nie udało zrealizować, dokonywanie samooceny
Zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu były dokumentowane przez luźne notatki, które zawierały: temat, cele ogólne i operacyjne, metody i formy pracy oraz przebieg zajęcia. Po zakończeniu zajęć opiekun omawiał swoje zajęcie, co udało mu się zrealizować, a czego nie, jakie popełnił błędy i jak je naprawić.

Efekty działań:

Wiem, w jaki sposób omawiać i oceniać własne zajęcia i zabawy prowadzone
z dziećmi

2.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu
z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych

Przygotowałam z opiekunem stażu harmonogram dotyczący hospitacji odbywanych przez cały rok szkolny.

Efekty działań:

harmonogram spotkań pozwolił mi na staranne przygotowanie się do zajęć.

2. Ocena własnych umiejętności.
Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom
placówki. W przedszkolu poszerzałam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać kontakt z moimi podopiecznymi, zrozumieć ich świat i pracować z nimi na bazie świata bliskiego dziecku. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków. Moją słaba strona, nad którą będę się starała pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć i zabaw, wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad i niekonsekwencji w egzekwowaniu kar.
Uważam, że znacznie poprawiłam jakość pracy z dziećmi, a także jakość pracy całej placówki.
Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w latach następnych. Nie udało mi się zrealizować jednego zaplanowanego działania, pozostałe doprowadziłam do końca.

Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Myślę również o większej aktywności w życiu przedszkola, w którą mogłabym zaangażować siebie, pracowników i chętne do wszystkiego dzieci

Efekt działania:

Autorefleksja oraz analiza słabych i mocnych stron mojej działalności wpłynęła na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć oraz na rzecz poprawy jakości
pracy placówki przedszkolnejHanna Suwart
……………………..
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 29083
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 2
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016