AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wioletta Polakowska, 2010-06-24
Chojnice

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o tytuł nauczyciela mianowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O TYTUŁ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


WIOLETTA POLAKOWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
W CHOJNICACHCzas odbywania stażu: 01.09.2009 r. – 31.05.2012 r.

Opiekun stażu: Aleksandra GolinskaCele:

1. Nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela.
2. Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia jakości swojej pracy, a tym samym pracy szkoły.
3. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
5. Wzbogacenie warsztatu pracy.


Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 114, poz. 1580)- obowiązuje od 1 grudnia 2007 r.).
• Rozdział 3a „Awans Zawodowy Nauczycieli” ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Planowanie własnej pracy na określony cykl kształcenia.2. Praca w ramach zespołów i grup zadaniowych odpowiedzialnych za opracowanie określonych zadań wynikających ze statutu szkoły i środowiska lokalnego


3. Organizacja warsztatu pracy.


4.Doskonalenie warsztatu pracy.
Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia.


5. Ewaluacja własnych działań.


1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
2.Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu
3. 3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela w związku z ubieganiem się o tytuł nauczyciela mianowanego.
4. 4. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
5. 5. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
6. 6. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
7. 7. Kryteria ocen przedmiotowych, ocen zachowania..
8. 8. Przygotowanie narzędzi diagnostycznych i badawczych.
9. 9. Plany zajęć indywidualne programy edukacyjne.
10. 10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
11. 11. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
12.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
2. Współpraca z dyrektorem, radą pedagogiczną, zespołem samokształceniowym pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną, świetlicą i samorządem uczniowskim
3. Aktywny udział w pracy samorządu szkolnego oraz w organizacji tygodnia kulturalnego w szkole.
4. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Dom Dziennego Pobytu).
5. Współpraca z UKS Ósemka.
6. Praca z dziećmi z niedosłuchem podczas zajęć rewalidacyjnych.


1. .Wzbogacenie własnej biblioteki,
2. Doskonalenie planów wynikowych.
- Omówienie z uczniami wymagań programowych i przedmiotowego systemu oceniania

3.Wpisy w dziennikach:
- dzienniki zajęć rewalidacyjnych

4. Kontrola sprzętu sportowego oraz przygotowanie wystroju gabloty na korytarzu.


1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego ( kursy, szkolenia)
2. Opracowanie dokumentów potrzebnych w pracy

3. Poszukiwanie metod pracy ułatwiających uczniom osiąganie celów dydaktycznych

1. Sprawdzenie osiągnięć sportowych uczniów na tle innych gimnazjów poprzez udział w zawodach pozaszkolnych i szkolnych
2. Analizowanie ocen ze sprawdzianów uczniów

3. Analiza błędów własnej pracySierpień 2009r
1 wrzesień 2009r.
Wrzesień 2009r.


Wrzesień 2009r.

Wrzesień 2009r.
2 razy w miesiącu


Początek września 2009r.

Cały okres stażu wg. Potrzeb

Początek września 2009r.

Cały okres stażu

Po zakończeniu stażu


Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu.

Wg potrzeb niepełnosprawnych

Cały okres stażu ( jeśli w szkole będą takie dzieci)

Praca ciągła.
Według potrzeb.
Początek września

Praca ciągła, podczas roku szkolnego

Zgodnie z harmonogramem oraz propozycjami szkoleń

Początek roku oraz wg. potrzeb

Cały staż.
Śledzenie zmian w prawie oświatowym przez cały okres stażu
Zgodnie z harmonogramem zawodów sportowych.


Na bieżąco.


Cały staż.

- wniosek o rozpoczęcie stażu;
- plan rozwoju

- kontrakt
- segregator ze scenariuszami


- w dokumentacji szkolnej

- ankiety

- programy zajęć

- dokumenty zawarte w segregatorze
- sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

- podpisy na liście obecności,
- pisemne potwierdzenia aktywnej współpracy osób i organów wymienionych w formach realizacji, - podziękowania i zaświadczenia
- potwierdzenia opiekuna stażu
- potwierdzenie dyrektora placówki,

- potwierdzenie prezesa UKS,
- dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

- wykaz zgromadzonej literatury
- plany wynikowe
- PSO


- dzienniki zajęć rewalidacyjnych

- wystrój gabloty oraz sprawny sprzęt sportowy-potwierdzenie udziału w szkoleniach-zaświadczenia itp.

- programy zajęć rewalidacyjnych, tabele wyników, ankiety
- zmodyfikowane programy nauczania dla uczniów z orzeczeniem,

- dyplomy

- oceny w dziennikach zajęć


- programy naprawcze, uzasadnienie oceny niedostatecznej, współpraca z opiekunem stażu,§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska uczniowskiego oraz obserwacja i analiza rozwoju fizycznego uczniów

2. Udział w realizacji programów profilaktycznych.

3. Rekreacja, turystyka, promocja zdrowia1. Obserwacja uczniów,
- stała współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i rodzicami
- analiza udostępnionej przez wychowawców indywidualnej dokumentacji uczniów,

2. Diagnoza potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów w zakresie rozwijania sprawności fizycznej i zainteresowań sportem

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów, w tym wynikających ze specyficznych warunków środowiska i szkoły
- rozwijanie zainteresowań uczniów1. Stała współpraca ze pielęgniarką i pedagogiem szkolnym, profilaktyka na zajęciach lekcyjnych

2. .Dostosowanie wymagań do możliwości fizyczno-rozwojowych uczniów,
- uwzględnienie w planie pracy i realizacja zadań podstawowych i ponadprogramowych oraz ścieżek edukacyjnych,
- przygotowanie i udział uczniów w zawodach sportowych (szkolnych i pozaszkolnych),
- udział uczniów i własny w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz środowiskowych organizowanych przez gimnazjum,
- współpraca z nauczycielami w-f lokalnych szkół podstawowych i gimnazjów,

3. Stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy z uczniami (odpowiedni dobór sprzętu do zajęć sportowych, odpowiedni strój, obuwie itp.),
- pogadanki na temat bezpieczeństwa i higieny uczniów
- egzekwowanie zasad bhp na lekcji w-f

1. Kształtowanie odpowiednich postaw prozdrowotnych (aktywny i zdrowy tryb życia),
- udział w spływie kajakowym, wycieczki szkolne i klasowe
- realizacja Edukacji Zdrowotnej na lekcjach
Praca ciągła

Wrzesień i czerwiec każdego roku, praca ciągła

Praca ciągła

Cały okres stażu

- zgodnie z terminarzem zawodów,
- zgodnie z harmonogramem uroczystości

Praca ciągła

- Potwierdzenia,
- zapisy w dziennikach

- ankiety i pogadanki z uczniami na temat ich potrzeb w zakresie rozwoju fizycznego i ich zainteresowań potwierdzone przez tematy w dziennikach zajęć
- dzienniki zajęć sks

- potwierdzenie opiekuna stażu,

plan pracy,
- programy
- dyplomy,
- podziękowania itp.

- potwierdzenie opiekuna stażu,

- karty wycieczki

- scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania


1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem

2. Wykorzystanie w swojej pracy technologii informacyjnej

3. Publikacje w internecie
1. Opracowanie materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej:
-wykorzystanie komputera do sporządzania dokumentacji pedagogicznej i innych czynności związanych z odbywaniem stażu,
- korzystanie z publikacji edukacyjnych zamieszczonych w Internecie,
2. Wyszukiwanie informacji na temat awansu zawodowego
- wykorzystanie komputera i internetu w czasie zajęć z uczniami (wyszukiwanie informacji sportowych, korzystanie z programów multimedialnych),

3. Zamieszczenie w internecie planu rozwoju zawodowego oraz programów zajęć pozalekcyjnych
Praca ciągła

Praca ciągła

Do końca roku szkolnego 2009/2010
- własna dokumentacja pedagogiczna (sporządzona komputerowo),
- wydruki publikacji np. scenariusze zajęć,

- wydruki z internetu związane z odbywaniem stażu,
- zapisy w dziennikach,
- autorskie dyplomy dla uczniów za udział w konkursach,
- adres strony internetowej,


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;


Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez samokształcenie
1. Udział w kursach, warsztatach i konferencjach metodycznych służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki pracy,
- współpraca z opiekunem stażu

2. Realizacja zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych:
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych przy współpracy rady pedagogicznej i rodziców,
- diagnozowanie efektywności własnych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych,
- wykorzystywanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki i prawa oświatowego w tworzeniu własnej dokumentacji i w pracy z uczniami.

3. Bieżące rozwiązywanie problemów.

1. Korzystanie z publikacji i rozporządzeń zamieszczonych w internecie oraz z artykułów prawnych z „Głosu Nauczycielskiego”,
-samodzielne studiowanie literatury metodycznej

Cały okres stażu

Praca ciągła

- dyplomy,
- opinia opiekuna stażu,
- inne formy potwierdzenia,
- potwierdzenie przewodniczących zespołów,
- potwierdzenie od pedagoga i terapeuty
- wydruki ważniejszych zapisów,
- wykaz literatury wykorzystywanej w czasie odbywania stażu,

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania


1. Poszerzanie wiedzy w zakresie prawa oświatowego:
– Karta Nauczyciela,
- Ustawa o Systemie Oświaty (przede wszystkim zapisy dotyczące pracy nauczyciela w gimnazjum)
- Akty prawne, procedury nadawania awansu zawodowego

2. Znajomość dokumentacji szkolnej
1. Analiza podstawowych aktów prawnych szczególnie dotyczących udzielania uczniom pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich,
- współpraca z pedagogiem, policją i kuratorem ds. dla nieletnich,
- udział w doskonaleniu zawodowym (kursy, szkolenia)

1. Analiza:
- Statutu Gimnazjum,
- WSO,
- Programu Rozwoju Szkoły,
- Planu Wychowawczego i Profilaktycznego,
- Regulaminu Rady Pedagogicznej,
- Regulaminu Ucznia
i innej
Praca ciągła, według potrzeb

Praca ciągła przez cały okres stażu

- wydruki ważniejszych zapisów aktów prawnych,
- potwierdzenia o współpracy (pedagoga, kuratora, przedstawiciela policji)
- zaświadczenia
- segregator z dokumentacją własną (biblioteczka nauczyciela)


Opracowanie – Wioletta Polakowska


Zatwierdzam do realizacji: ………………………………………. Data i podpis dyrektora szkoły

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5796


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.