AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Piotr Ostrowski, 2010-06-16
Nowy Staw

Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko
nauczyciela stażysty: Piotr Ostrowski

Stanowisko: nauczyciel geografii

Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Ostaszewie

Posiadane kwalifikacje: • Wykształcenie wyższe magisterskie – Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Wydział Oceanografii i Geografii
• Przygotowanie pedagogiczne – Uniwersytet Gdański
w Gdańsku, Fakultatywny Kurs Pedagogiczny (FKP)

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.

Data ukończenia stażu: 31.05.2010r.

Imię i nazwisko
opiekuna stażu: Marzena Werbowska

I. Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły.

1. Nawiązałem współpracę z opiekunem stażu p. Marzeną Werbowską.
a) W czasie pierwszego spotkania uzyskałem wiele informacji na temat systemu awansu zawodowego, a także wspólnie z opiekunem opracowaliśmy harmonogram spotkań oraz zawarliśmy kontrakt o współpracy.
b) Ustaliliśmy wspólnie jasne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy na cały okres stażu.
c) Z pomocą opiekuna stażu opracowałem własny plan rozwoju zawodowego
i przedłożyłem go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.
2. Zapoznałem się z procedurą awansu zawodowego poprzez analizę odpowiednich aktów prawnych, a w szczególności:
a) Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1992 r.
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r., nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004r.)
3. Zapoznałem się z dokumentacją dotyczącą organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, a w szczególności:
a) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
b) Statutu Zespołu Szkół w Ostaszewie
c) Programem wychowawczym szkoły
d) Wewnątrzszkolnym systemem oceniania
e) Regulaminem Rady Pedagogicznej
4. Zapoznałem się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych oraz planem dyżurów, na podstawie czego organizowałem własną pracę w szkole.
5. Zapoznałem się z podstawą programową z geografii oraz podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczycieli realizujących:
- „Program nauczania geografii dla gimnazjum – Planeta Nowa” autorstwa Ewy Marii Tuz i Dawida Szczypińskiego (kl. I gimnazjum)
- „Program nauczania geografii dla klas I – III gimnazjum” autorstwa Ewy Sulejczak
(kl. II i III gimnazjum).
6. Zapoznałem się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Wziąłem udział w szkoleniu na temat BHP w szkole.
7. Znając Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowałem Przedmiotowy System Oceniania z geografii i zapoznałem z nim uczniów.
8. Zapoznałem się z zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej:
a) dzienniki lekcyjne
b) dzienniki pozalekcyjne
c) dzienniki świetlicy
d) arkusze ocen
e) świadectwa szkolne
f) dokumenty potrzebne do organizacji wyjazdów uczniów
g) Księga Protokołów Rady Pedagogicznej
9. Obserwowałem lekcje prowadzone przez opiekuna stażu zgodnie z harmonogramem współpracy. Po zakończonej lekcji przeprowadzałem rozmowy z opiekunem na temat sposobu prowadzenia lekcji, wykorzystywanych metod nauczania, a także wymieniałem się refleksjami na temat przebiegu lekcji.
10. Prowadziłem lekcje w obecności Dyrekcji Szkoły oraz opiekuna stażu zgodnie
z harmonogramem współpracy. Po zakończonej lekcji przeprowadzałem rozmowy
z opiekunem na temat sposobu prowadzenia lekcji, wykorzystywanych metod nauczania,
a także wymieniałem się refleksjami na temat przebiegu lekcji.
11. Brałem udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w zebraniach zespołu matematyczno – przyrodniczego.
12. Studiowałem literaturę metodyczną, m.in.:
- Bullough R.V., 2009, „Początkujący nauczyciel”, GWP, Gdańsk
- Edwards C.H., 2006, „Dyscyplina i kierowanie klasą”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- Nolting H.P., 2008, „Jak zachować porządek w klasie?”, GWP, Gdańsk
13. Przez cały okres trwania stażu korzystałem z technologii informacyjnej w tworzeniu różnorodnych dokumentów szkolnych:
a) Planu rozwoju zawodowego
b) Przedmiotowego systemu oceniania
c) Scenariuszy zajęć
d) Pomocy dydaktycznych
e) Sprawdzianów, testów, zadań powtórzeniowych
f) Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

II. Współpraca ze środowiskiem ucznia.

1. Przeprowadziłem wiele rozmów z nauczycielami i rodzicami na temat osiągnięć uczniów, ich możliwości edukacyjnych i zachowania. W rozmowach tych starałem się poznać możliwe przyczyny ewentualnych problemów w postępach w nauce i zachowaniu.
2. Brałem udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, m.in.:
a) Dzień Edukacji Narodowej
b) Wigilia Szkolna
c) Dzień Kobiet
3. Przez cały okres trwania stażu obserwowałem uczniów wykazujących problemy edukacyjne
i wychowawcze, a także starałem się je rozwiązywać z pomocą opiekuna stażu, innych nauczycieli, pedagoga szkolnego i rodziców.
4. Przez cały okres trwania stażu zapewniałem uczniom opiekę w czasie lekcji, na przerwach, w czasie zajęć w świetlicy oraz podczas imprez szkolnych.
5. Podczas prowadzonych lekcji starałem się zwracać uwagę na wszelkie możliwe źródła informacji geograficznej, w tym również internetowe. Moim celem było także zachęcanie uczniów do samodzielnej nauki oraz zwracanie uwagi na różnego rodzaju ciekawostki. Chciałem przekonać uczniów, że z geografią stykają się na co dzień.
6. Starałem się także przypominać uczniom zasady kultury osobistej i zasady natury etycznej. W zależności od tematu lekcji wspominałem o zróżnicowaniu ludności na świecie, a tym samym o potrzebie tolerancji w stosunku do różnych grup społecznych, etnicznych, kulturowych i religijnych.

III. Doskonalenie zawodowe.

1. Brałem udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego na temat:
- komunikacji między nauczycielem i uczniem
- rodzajów i zasad gromadzenia i zabezpieczania dokumentacji szkolnej
- zasad prowadzenia metody projektu w edukacji szkolnej
2. Brałem udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
- „Jak radzić sobie z uczniem trudnym” – szkolenie zorganizowane przez CEN
w Gdańsku
- „Uczeń zdolny, uczeń słaby. Uczeń z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi
a Otwarte Zasoby Edukacyjne” – szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwo
Nowa Era
3. Przez cały okres trwania stażu opracowywałem i gromadziłem na bieżąco wszelką dokumentację związaną z realizacją planu rozwoju zawodowego w pełnej współpracy
z opiekunem stażu.
4. Korzystałem z internetowych źródeł informacji w czasie realizacji planu rozwoju zawodowego:
- www.profesor.pl
- www.literka.pl
- www.awans.oswiata.org.pl
5. Opublikowałem plan rozwoju zawodowego oraz niektóre scenariusze lekcji w Internecie:
- www.profesor.pl
6. Sporządziłem niniejsze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Autorefleksja.

Realizacja planu rozwoju zawodowego wiązała się z kilkoma równolegle prowadzonymi działaniami. Pierwszym z nich było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły. Analiza aktów prawnych i dokumentacji prowadzonej w szkole pozwoliła mi na zrozumienie mechanizmów, które umożliwiają jej działalność. Początkowo zadawałem sobie pytanie, czy rzeczywiście jest potrzeba istnienia aż tylu regulacji, które na pozór można by zawrzeć w jednym dokumencie. Szybko zdałem sobie jednak sprawę z tego, że taki jeden dokument obejmujący wszystkie pola działalności szkoły byłby czymś sztucznym
i uniemożliwiającym właściwe uporządkowanie wszystkich spraw.
Kolejne zadanie, które na mnie spoczywało, to współpraca ze środowiskiem ucznia. Podczas każdej prowadzonej lekcji musiałem skupiać się na kilku czynnościach na raz, tzn. na właściwym przekazaniu informacji, zorganizowaniu pracy samodzielnej dla uczniów, panowaniu nad porządkiem w klasie oraz obserwacji ewentualnych problemów uczniów wynikających z niezrozumienia omawianego tematu. Nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w szkole wydaje się, że mając za sobą kurs pedagogiczny potrafi od początku sprawnie zorganizować lekcje. Teoria jednak trochę mija się z praktyką i nieraz zdarzało mi się, że nie zdążyłem zrealizować tematu czy miewałem problemy z utrzymaniem dyscypliny w klasie. Na bieżąco omawiałem te problemy z opiekunem stażu, innymi nauczycielami i rodzicami,
a także, planując kolejne lekcje, starałem się wyciągać wnioski z tego, co ewentualnie się nie udało. Starałem się także różnicować metody aktywizacji uczniów, żeby poznać tę optymalną, przy której uczniowie jak najwięcej dowiedzą się z lekcji. W trakcie układania scenariuszy zajęć kładłem duży nacisk na pracę samodzielną uczniów z wykorzystaniem podręcznika, atlasu geograficznego i innych pomocy naukowych. Zawsze przypominałem uczniom, że jeżeli jakiś fragment lekcji jest niezrozumiały, mają prawo poprosić o dodatkowe wytłumaczenie tematu. Starałem się też zaciekawiać uczniów tematem lekcji poprzez opowiadanie
o ciekawych zjawiskach czy procesach. Geografia jest taką dziedziną nauki, która zapewnia bardzo szeroki wachlarz ciekawostek i zagadek, które uczniowie z chęcią poznawali
i wyjaśniali. Przekonywałem uczniów, że z geografią ciągle się stykają, a wszelkie aspekty działalności człowieka wynikają z cech środowiska, w którym człowiek funkcjonuje.
Metody nauczania, a także umiejętność rozwiązywania problemów z zachowaniem uczniów można i trzeba doskonalić. Doskonalenie zawodowe, oprócz codziennej pracy
w szkole, jest bardzo ważnym zadaniem każdego nauczyciela. Po to, żeby ulepszyć własny warsztat pracy, wziąłem udział w formach doskonalenia zorganizowanych w szkole oraz poza szkołą. W dalszym ciągu zamierzam się doskonalić, ponieważ im więcej się wie na temat zawodu nauczyciela, tym więcej się potrafi zrealizować i tym łatwiej nauczyć. Tak jak każdy nauczyciel, chciałbym żeby uczniowie przychodzili z chęcią na moje lekcje i żeby każdy z nich miał coś do powiedzenia, czy coś nowego do odkrycia. Mówią, że można być coraz lepszym uczniem. Ale można też być coraz lepszym nauczycielem. Będę do tego dążyć.

Opracował: Piotr Ostrowski
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2934


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.