Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Danuta Piątkowska, 2010-06-13
Wolsztyn

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program zajęć sportowo - rekreacyjnych.

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ
SPORTOWO - REKREACYJNYCH


Wstęp

Współczesny człowiek coraz bardziej ogranicza swoją aktywność ruchową. Prowadzi to do obniżenia wydolności fizycznej., powstawania wielu wad postawy. Wykorzystując naturalna potrzebę ruch u dzieci w wieku szkolnym, chcę w nich zaszczepić potrzebę uprawiania sportów.
Ruch jest jedna z podstawowych cech wszystkich żywych organizmów. Ruch jest motorem i źródłem życia. Aktywność ruchowa wraz z podstawą troski o zdrowie są we współczesnym świecie nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju oraz osiągania sukcesów życiowych.
Założenia nauczania początkowego w młodszym wieku szkolnym ( klasy I-III) zakładają realizację treści programowych w sposób zintegrowany, a tzw. „wychowanie fizyczne” organizowane ma być codziennie w postaci zajęć ruchowych w korelacji z wychowaniem umysłowym i estetycznym. Jednym z celów kształcenia i wychowania fizycznego w tym okresie jest rozwijanie umiejętności opartych o proste formy ruchu: chód, bieg, skok, rzut, wspinanie, pokonywanie przeszkód. Wykształcenie tych umiejętności realizowane będzie również poprzez zabawy i gry ruchowe na zajęciach sportowo – rekreacyjnych w klasie III w Szkole Podstawowej w Starej Dąbrowie.


I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Głównym celem zajęć sportowo-rekreacyjnych jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania po okiem nauczyciela.
Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
2. Czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach.
3. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne ( zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu).
5. Wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej.
6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
7. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną.
8. Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących .
9. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.
10. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego.
11. Poznawanie przepisów gier i zabaw.
12. Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.
13. Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw.
14. Wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

III. ZASADY NAUCZANIA


Proces dydaktyczny będzie przebiegał z uwzględnieniem zasad:
• aktywności i świadomości
• poglądowości
• stopniowania trudności
• systematyczności
• utrwalania
• indywidualnych zadań

IV. METODY I FORMY PRACY

Nauczyciel prowadzący zajęcia będzie stosował następujące metody:

1. Metody odtwórcze:
zabawy naśladowcze
metoda zabawowo-naśladowcza
metoda bezpośredniej celowości ruch ( zadaniowa)
metoda programowego nauczania oraz małych obwodów

2. Metody twórcze:
metoda opowieści ruchowej
gimnastyka twórcza R. Labana
praca szkolna ( Schulwerk) K. Orffa
gimnastyka rytmiczna A. i K. Kniessów
metoda problemowa

3. Metody i formy intensyfikujące zajęcia ruchowe.

Metody:
metoda stacyjna
metoda zadań dodatkowych
tor przeszkód i ścieżka zdrowia
Formy:
współzawodnictwo, jako doping do intensywnego wysiłku
praca w małych grupach

4. Metody nauczania ruchu:
metoda syntetyczna
metoda analityczna
metoda kombinacyjna ( złożona)

5. Metody wychowawcze:
metody oparte na osobistym wpływie nauczyciela
metody wpływu sytuacyjnego
metody wpływu społecznego

V. EWALUACJA PROGRAMU

Po zakończeniu pracy ewaluacji podlega: praktyczna przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach:
poziom trudności proponowanych zadań
osiągnięcia w rywalizacji sportowej
możliwość rozwijania zainteresowań różnymi dyscyplinami sportu
Nauczyciel pod uwagę bierze:
aktywność na zajęciach
zaangażowanie uczestników
przejawianie inicjatywy
sprawdzian umiejętności ruchowych

VI. OSIĄGNIĘCIA

Uczeń:
dba o podnoszenie sprawności fizycznej
organizuje i aktywnie uczestniczy w zespołowych formach aktywności ruchowej
umiejętnie stosuje ćwiczenia kształtujące sprawność fizyczną i ruchową
podporządkowuje się określonym zasadom i przepisom
jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
potrafi kulturalnie kibicować i uczciwie rywalizować
stosuje różne formy relaksacji po wysiłku fizycznymVII. TREŚCI KSZTAŁCENIA

1.Formy aktywności ruchowej-Zabawy, gry, atletyka terenowa, wycieczki

Tematy zajęć:
1.Poprzez zabawy i gry poznajemy przepisy ruchu drogowego.
2.Bezpiecznie na zajęciach ruchowych.
3. Czystość ciała i ubioru. Jak pomoc koledze, gdy się zranił?
4. Znane i nieznane. Odkrywamy najbliższa okolicę – ścieżka dydaktyczna.
5. W lesie- gry rekreacyjne w terenie
Umiejętności:
Zabawy igry utrwalające zasady ruchu drogowego.
Ćwiczenia i zabawy orientacyjno-porządkowe, szybkie reagowanie na sygnały wzrokowe i dx wiekowe.
Różnego rodzaju zbiórki i ustawienia ćwiczących.
Marszobiegi za prowadzącymi, pokonywanie naturalnych przeszkód.
Wiadomości:
Zasady obowiązujące na zajęciach.
Podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych.
Utrwalenie nawyków higieny osobistej w czasie i po zajęciach.
Pierwsza pomoc przy stłuczeniach.
Prosty opatrunek.
Informacja na temat rytmu oddechu w czasie biegu.
Odpoczynek czynny i bierny.

2.Formy aktywności ruchowej- Lekkoatletyka


Tematy zajęć:
1.Bieg jako zabawa – zabawy bieżne.
2.Raz,dwa,trzy start! Starty na sygnał z różnych pozycji.
3. Skaczę jak mała żabka. Skok w dal z miejsca.
4.Skaczę jak duża żabka. Skok w dal z rozbiegu.
5.Rzuty piłeczka palantową.
6. Sztafety wahadłowe
z użyciem przyborów niekonwencjonalnych.
7.Podaj rękę – pomoc w pokonywaniu przeszkód w terenie.
8. Uwaga piłka! Szybka reakcja na przedmioty będące w ruchu.
9. Skok w wzwyż stylem dowolnym.
Umiejętności:
Gry i zabawy bieżne.
Bieg na krótkich odcinkach w szybkim tempie.
Bieg po prostej w zmiennym tempie.
Starty na sygnał z różnych pozycji w formie zabawowej.
Start z przyspieszeniem na odcinku startowym.
Skok w dal z miejsca i rozbiegu,
Zabawy i gry orientacyjne. Sztafety z przyborami.
Marszobieg z wykorzystaniem zadań sprawnościowych.
Przeskoki przez przeszkody terenowe.
Wiadomości:
Znaczenie biegu dla kształtowania sprawności.
Samokontrola i samoocena szybkości biegu.
Przygotowanie do wysiłku.
Jak mierzymy czas biegu: komenda startowa.
Sposoby mierzenia skoku w dal. Zasady skoku w dal.
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w czasie rzutów.
Mierzenie długości rzutów.
Braterstwo i przyjaźń- czysta sportowa walka.
Przykłady zabaw kształtujących szybkość reakcji.
Wykorzystanie terenu do zabaw.

3.Formy aktywności ruchowej- Gry i zabawy na śniegu i lodzie

Tematy zajęć:
1.Bezpieczne zabawy zimowe – współdziałanie w grupie w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
2. Hartujemy swój organizm – gry rekreacyjne na śniegu.
3.Bałwnki i śnieżynki- współdziałanie uczniów w uatrakcyjnieniu zajęć zimą.
4.Zabawy na śniegu, marszobiegi, tor przeszkód.
Umiejętności:
Zabawy i gry na śniegu.
Rzeźby w śniegu.
Rzuty śnieżkami do celu i na odległość.
Lepienie bałwana.
Lepienie dużych kul śniegowych, budowanie z nich toru przeszkód – bieg slalomem, wieloskoki.
Wiadomości:
Hartowanie – rozwijanie funkcji adaptacyjnych ustroju w różnych warunkach.
Prawidłowe oddychanie na mrozie.
Współpraca w zespole, koleżeństwo; strój do zajęć na śniegu.
Wybór bezpiecznego terenu do zabaw.
Reguły bezpiecznego organizowania gier i zabaw.
Przykłady form spędzania czasu wolnego w zimie: indywidualnie i z rodziną.


4.Formy aktywności ruchowej- Uczymy się oceniać swój rozwój fizyczny.

Tematy zajęć:
1.Czy mam prawidłową postawę ciała?
2.Co to są wady postawy i jak im zapobiec?
3.Poprzez zabawy i gry korekcyjne usprawniamy się.
Umiejętności:
Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę.
Ćwiczenia kształtujące i korekcyjne.
Symetryczny chód, marsz i bieg.
Przejście po równoważni z przyborami w ręce i na głowie.
Gry i zabawy korekcyjne
Wiadomości:
Cechy prawidłowej postawy ciała.
Ocena postawy ciała podczas stania i siedzenia.
Sposoby zapobiegania wadom postawy.

5.Formy aktywności ruchowej- Ruch i muzyka.

Tematy zajęć:
1.Śpiewam i ćwiczę – zabawy ze śpiewem.
2.Muzyka jako forma relaksu – ćwiczenia usprawniające i relaksujące.
3.Zwierciadełko powiedz przecie – odtwarzanie różnorodnych form ruchu, emocje.
4.Muzyka we mnie – improwizacja ruchowa do muzyki.
5. Odtwarzanie rytmu za pomocą ruchu z użyciem przyborów.
6. Tańce współczesne.
7.Aerobic – taniec i gimnastyka.
Umiejętności:
Zabawy ze śpiewem.
Dostosowanie własnych ruchów do rytmu melodii.
Rytmiczny marsz przy muzyce i ze śpiewem.
Bieg i cwał bez przyboru w rytmie muzyki.
Ćwiczenia rekreacyjne z muzyka.
Odtwarzanie różnych form ruchu z pokazu, dostosowanie do rytmu współćwiczącego.
Ćwiczenia rytmiczne z piłką.
Wiadomości:
Muzyka i taniec jako forma czynnego wypoczynku.
Rola ćwiczeń przy muzyce w kształtowaniu sprawności.
Wartość estetyczna ćwiczeń

6.Formy aktywności ruchowej- Gimnastyka
Tematy zajęć:
1.Gimnastyka dla każdego – zmiany pozycji ciała w ruchu, różne sposoby poruszania się.
2.Gimnastyka dla każdego –ćwiczenia z przyborem.
3.Umiem skakać jak żabka- skoki zawrotne przez ławeczkę.
4.Chód na czworakach.
Podciąganie się na ławeczce.
5.Przewrót w przód z miejsca i z marszu.
6.Przwrót w tył.
Umiejętności:
Wykonanie ćwiczenia według instrukcji nauczyciela.
Przygotowanie zestawu ćwiczeń rozgrzewki ogólnej.
Ćwiczenia z piłką i skakanką.
Ćwiczenia z zastosowaniem ławeczki gimnastycznej.
Koordynacja, zwinność – łączenie ćwiczeń rąk, nóg, tułowia, wyścig z przetaczaniem, obieganiem, czworakowaniem, pełzaniem i przewrotem.
Wiadomości:
Pozycje wyjściowe i końcowe przy ćwiczeniach.
Zasady bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń gimnastycznych. Jak organizować ćwiczenia poranne.
Konieczność wietrzenia pomieszczeń w czasie ćwiczeń.
Wpływ ćwiczeń na kształtowanie prawidłowej postawy.
Pomoc słabszym w opanowaniu lęku przestrzeni.
Jak unikać przemęczenia?
Rola przyboru w rozwijaniu pomysłowości i inwencji twórczej.


7.Formy aktywności ruchowej- Mini piłka: ręczna, siatkówka, koszykówka.

Tematy zajęć:
1.Podania i chwyty piłki.
2.Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką.
3.Rzuty do celu.( tarczy, bramki)
4.” Zbijany”
5.”Do 5 podań”
6.Żywy kosz. Piłka do kapitana.
7.” Siatkówka w siadzie”- odbijanie piłki w grach i zabawach.
Umiejętności:
Podania w dwójkach, wyścigi w rzędach z podaniem i przyjęciem piłki.
Ćwiczenia i zabawy z kozłowaniem w miejscu, w marszu i z omijaniem przeszkód.
Zabawy rzutne, prowadzeni piłki w dwójkach, rzuty na odległość.
Zabawy i gry z elementami celowania.
Różne formy zabaw i wyścigów z kozłowaniem.
Wiadomości:
Jaka jest różnica między podaniem i rzutem?
Współdziałanie z partnerem.
Objaśnienie techniki kozłowania piłki.
Znaczenie celności rzutów.
Poznanie i przestrzeganie przepisów gry.

8.Formy aktywności ruchowej- Ringo

Tematy zajęć:
1.Elementy rzutu i chwyty kółka ringo.
2.Gra w ringo w małych zespołach.
Umiejętności:
Zabawy z elementami rzutu i chwytu ringo.
Gra w ringo
Wiadomości:
Ringo – odpoczynek czynny.
Przepisy gry w ringo.

Opracowała: Danuta Piątkowska
SP Stara Dąbrowa
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 24672
 
   Komentarze
 • Rogalita, 2012-09-25

  Mam przed sobą program Urszuli Kierczak "Koncepcja edukacji fizycznej.
  Zdrowie-SportRekreacja" Wydany w 2012 roku - zadziwiająco duzo
  elementów ma z Pani programu! Może za Pani zgodą, a może sobie na Pani
  pracy zarobił? • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 6  Ilość głosów: 1
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016